MỘt số CÂu hỏi trắc nghiệm chưƠng soạn thảo văn bảNtải về 31.5 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu19.08.2016
Kích31.5 Kb.
MỘT SỐ CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM CHƯƠNG SOẠN THẢO VĂN BẢN (Chương III SÁCH GIÁO KHOA TIN HỌC 10)
1. Bài 14: Khái niệm về soạn thảo văn bản

Câu 1: Hệ soạn thảo văn bản là 1 phần mềm ứng dụng cho phép thực hiện:

A. Nhập văn bản. B. Sửa đổi, trình bày văn bản, kết hợp với các văn bản khác.

C. Lưu trữ và in văn bản. D. Các ý trên đều đúng.

Câu 2: Chức năng chính của Microsoft Word là gì?

A. Tính toán và lập bản. B. Tạo các tệp đồ hoạ.

C. Soạn thảo văn bản. D. Chạy các chương trình ứng dụng khác.

Câu 3: Mục nào dưới đây sắp xếp theo thứ tự đơn vị xử lí văn bản từ nhỏ đến lớn?

A. Kí tự - câu - từ - đoạn văn bản. B. Kí tự - từ - câu - đoạn văn bản.

C. Từ - kí tự - câu - đoạn văn bản. D. Từ - câu - đoạn văn bản – kí tự.

Câu 4: Trong các cách sắp xếp trình tự công việc dưới đây, trình tự nào là hợp lí nhất khi soạn thảo một văn bản?

A. Chỉnh sửa – trình bày – gõ văn bản – in ấn. B. Gõ văn bản - chỉnh sửa – trình bày – in ấn.

C. Gõ văn bản – trình bày - chỉnh sửa – in ấn. D. Gõ văn bản – trình bày – in ấn - chỉnh sửa.

Câu 5: Hệ soạn thảo văn bản có thể làm được những việc gì ?:

A. Nhập và lưu trữ văn bản. B. Sửa đổi văn bản

C. Trình bày văn bản D. Cả A, B và C

Câu 6: Trong các bộ mã dưới đây, bộ mã nào không hỗ trợ Tiếng Việt?

A. ASCII B. UNICODE C. TCVN3 D. VNICâu 7: Trong các phông chữ cho hệ điều hành WINDOWS dưới đây, phông chữ nào không dùng mã VNI WIN?

A. Time New Roman B. VNI-Times C. VNI-Top D. Cả B và C đều đúng.Câu 8: Trong Microsoft Word, giả sử hộp thoại Font đang hiển thị là Time New Roman, để gõ được Tiếng Việt, trong Vietkey cần xác định bảng mã nào dưới đây:

A. VietWare_X B. Unicode C. TCVN3_ABC D.VNI WinCâu 9: Để gõ dấu huyền, sắc, hỏi, ngã, nặng theo kiểu Telex tương ứng với những phím nào?

A. f, s, j, r, x B. s, f, r, j, x C. f, s, r, x, j D. s, f, x, r, jCâu 10: Trong các phông chữ dưới đây, phông chữ nào dùng mã Unicode

A. VNI-Times B. .VnArial C. .VnTime D. Time New RomanĐáp án: 1D, 2C, 4B, 5D, 6A, 7A, 8B, 9C, 10D
2. Bài 15: Làm quen vớí Microsoft Word

Câu 1: Để khởi động phần mềm MS Word, ta

A. Nháy chuột vào Start → All Programs → Microsoft Word B. Nháy chuột vào biểu tượng trên màn hình nền C. Nháy chuột vào biểu tượng trên màn hình nền

D. Cả A và C

Câu 2: Muốn lưu văn bản vào đĩa, ta

A. nhấn tổ hợp phím Ctrl+S; B. nhấn tổ hợp phím Atl+S;

C. nháy chuột vào nút lệnh trên thanh công cụ; D. Cả A và C;

Câu 3: Để xóa phần văn bản được chọn, ta

A. nhấn tổ hợp phím Ctrl+X; B. chọn lệnh Edit → Cut;

C. Cả A và B; D. chọn lệnh Edit→Paste;

Câu 4: Để mở tệp văn bản có sẳn ta thực hiện

A. chọn File→Open. B. Nháy vào biểu tượng trên thanh công cụ;

C. Cả A và B; D. chọn File→New;

Câu 5: Kết thúc phiên làm việc với Word, ta

A. Chọn File → Exit B. Nháy chuột vào biểu tượng ở góc trên bên phải màn hình (thanh tiêu đề) C. Chọn Format → Exit D. Cả A và BCâu 6: Tên tệp do Word tạo ra có phần mở rộng là gì ?

A. .TXT B. .COM C. .EXE D. .DOCCâu 7: Để chọ toàn bộ văn bản ta dùng tổ hợp phím nào dưới đây ?

A. Ctrl + C B. Ctrl + B C. Ctrl + A D. Ctrl + XCâu 8: Các đối tượng chính trên màn hình làm việc của Word

A. Thanh bảng chọn B. Thanh công cụ C. Thanh định dạng D. Cả A, B và C đều đúngCâu 9: Muốn lưu văn bản vào đĩa, ta thực hiện:

A. Edit Save… B. Insert Save… C. File Save… D. Edit Save as…Câu 10: Để mở tệp văn bản đã có, ta nhấn tổ hợp phím nào dưới đây?

A. Ctrl + A B. Ctrl + O C. Ctrl + N Ctrl + SĐáp án: 1D, 2D, 3C, 4C, 5D, 6D, 7C , 8D, 9C, 10B
3. Bài 16: Định dạng văn bản

Câu 1: Nút lệnh trên thanh công cụ định dạng dùng để?

A. Chọn cở chữ; B. Chọn màu chữ. C. Chọn kiểu gạch dưới; D. Chọn Font (phông chữ);Câu 2: Để thay đổi cỡ chữ của một nhóm kí tự đã chọn. Ta thực hiện lệnh Format Font … và chọn cỡ chữ trong ô: A. Font Style B. Font C. Size D. Small caps

Câu 3:Để định dạng chữ đậm cho một nhóm kí tự đã chọn. Ta cần dùng tổ hợp phím nào dưới đây ?

A. Ctrl + I B. Ctrl + L C. Ctrl + E D. Ctrl + BCâu 4: Để định dạng trang, ta cần thực hiện lệnh:

A. File→ Page Setup… B. Edit → Page Setup…

C. File → Print Setup… D. Format → Page Setup…

Câu 5: Các lệnh định dạng văn bản được chia thành các loại sau:

A. Định dạng kí tự B. Định dạng đoạn văn bản C. Định dạng trang D. Cả A, B và CCâu 6: Một số thuộc tính định dạng kí tự cơ bản gồm có:

A. Phông (Font) chữ B. Kiểu chữ (Type) C. Cỡ chữ và màu sắc D. Cả ba ý trên đều đúng.
Câu 7: Để định dạng cụm từ “Việt Nam” thành “Việt Nam”, sau khi chọn cụm từ đó ta cần dùng tổ hợp phím nào dưới đây?

A. Ctrl+U; B. Ctrl+I; C. Ctrl+E; D. Ctrl+B;Câu 8: Nút lệnh trên thanh công cụ dùng để

A. căn lề giữa cho đoạn văn bản; B. căn lề trái cho đoạn văn bản;

C. căn đều hai bên cho đoạn văn bản. D. căn lề phải cho đoạn văn bản;

Câu 9: Để gạch dưới một từ hay cụm từ, sau khi chọn cụm từ đó, ta thực hiện:

A. Nháy vào nút lệnh trên thanh công cụ; B. Nhấn tổ hợp phím Ctrl+I;

C. Nhấn tổ hợp phím Ctrl+B; D. Nháy vào nút lệnh trên thanh công cụ;

Đáp án: 1D, 2C, 3D, 4A, 5D, 6D, 7D, 8A, 9D
4. Bài 17: Một số chức năng khác

Câu 1: Để xem văn bản trước khi in , ta:

A. Chọn File → Print Preview B. View → Print Preview
C. Chọn File → Page Setup D. Nháy nút trên thanh công cụCâu 2: Để đánh số thứ tự các đoạn văn bản, ta chọn các đoạn văn bản đó rồi thực hiện:
A. Nháy chuột vào nút trên thanh công cụ

B. Lệnh Edit → Bullets and Numbering…

C. Lệnh Format → Bullets and Numbering…

D. Lệnh Insert → Bullets and Numbering…Câu 3: Để định dạng trang, ta cần thực hiện lệnh:

A. File→ Page Setup… B. Edit → Page Setup…

C. File → Print Setup… D. Format → Page Setup…

Câu 4: Để in văn bản, thực hiện:

A. File → Print B. Nháy chuột vào biểu tượng Print trên thanh công cụ

C. Ctrl + P D. Cả A, B và C

Đáp án: 1C, 2C, 3A , 4D
5. Bài 18: Các công cụ trợ giúp soạn thảo

Câu 1: Các công cụ trợ giúp soạn thảo, đó là:

A. Tìm kiếm và thay thế. B. Gõ tắt và sữa lỗi. C. Cả A và B đều đúng. D. Cả A và B đều sai.Câu 2: Để tìm và thay thế một từ trong văn bản bằng một từ khác, thực hiện:

A. Edit → Find B. Edit → Replace C. Edit → Find and Replace D. Cả A và BCâu 3: Để thực hiện được việc sửa lỗi cũng như gõ tắt trong tiếng Việt ta sử dụng lệnh:

A. Insert AutoCorrect Options… B. Tools AutoCorrect Options…

C. Format AutoCorrect Options… D. Table AutoCorrect Options…

ĐA: 1C, 2D, 3B

6. Bài 19: Tạo và làm việc với bảng

Câu 1: Trong Word để tạo bảng, ta thực hiện:

A. Insert → Table B. Table → Insert → Table

C. Insert → Insert → Table D. Tools → Insert → Table

Câu 2: Trong Word, thực hiện lệnh Table → Delete → Columns trong bảng để:

A. Chèn các dòng B. Chèn các cột C. Xóa các dòng D. Xóa các cộtCâu 3: Để gộp nhiều ô trong bảng thành một ô, ta chọn các ô cần gộp sau đó thực hiện lệnh:

A. Table → Split cell B. Format → Merge cells

C. Table → Merge cells D. Đáp án khác

Câu 4: Hãy sắp xếp mỗi chức năng ở cột bên trái với lệnh tương ứng ở cột bên phải.

a) Tạo bảng 1) Table-> Merge Cells

b) Thêm hàng, cột 2) Table-> Insert-> columns (rows)…

c) Xoá hàng, cột 3) Table-> Insert-> Table…

d) Gộp ô 4) Table-> Delete

e) Tách ô 5) Table-> Sort

6) Table-> Split Cells…

A. a-3, b-2, c-4, d-1, e-6 B. a-2, b-1, c-6, d- 4, e-3C. a-1, b-4, c-3, d-2, e-6 D. a-4, b-1, c-2, d-6, e-3

ĐA: 1B, 2D, 3C, 4A
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương