Một số CÂu hỏi gợI Ý Ôn tập các nhận định sau đúng hay sai? Hãy giải thích?tải về 31.78 Kb.
trang2/2
Chuyển đổi dữ liệu25.05.2023
Kích31.78 Kb.
#54745
1   2
Câu-hỏi-gợi-ý-ôn-tập

Chương 4:

 1. Các tổ chức độc quyền có quy mô tích tụ và tập trung sản xuất ngày càng lớn là đặc điểm kinh tế quan trọng nhất của chủ nghĩa tư bản độc quyền.

 2. Khi độc quyền ra đời, nó sẽ làm thủ tiêu cạnh tranh.

 3. Khi độc quyền ra đời, nó không làm thủ tiêu cạnh tranh mà còn làm cho cạnh tranh ngày càng gay gắt hơn.

 4. Tích tụ và tập trung tư bản đều làm tư bản cá biệt và tư bản xã hội tăng lên.

 5. Khi độc quyền ra đời, nó không thủ tiêu hoàn toàn cạnh tranh nhưng chỉ còn lại hình thức cạnh tranh giữa các tổ chức độc quyền với nhau.

 6. Xuất khẩu tư bản trở thành phổ biến là đặc điểm quan trọng nhất quy định nên bản chất của chủ nghĩa tư bản độc quyền.

 7. Sự thống trị của tư bản tài chính là đặc điểm quan trọng nhất của chủ nghĩa tư bản độc quyền. 1. Câu hỏi tự luận

Chương 5:

 1. Phân tích tính tất yếu khách quan của việc phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam?

 2. Phân tích những đặc trưng của kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam?

 3. Trình bày bản chất, biểu hiện của lợi ích kinh tế và vai trò của lợi ích kinh tế đối với các chủ thể kinh tế xã hội?

 4. Phân tích bản chất và các nhân tố ảnh hưởng đến các quan hệ lợi ích kinh tế?

 5. Trình bày một số quan hệ lợi ích kinh tế cơ bản trong nền kinh tế thị trường?

Chương 6:

 1. Phân tích tính tất yếu và nội dung quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Việt Nam?

 2. Phân tích quan điểm và những giải pháp để thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Việt Nam trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0?

 3. Phân tích tính tất yếu khách quan của quá trình hội nhập kinh tế quốc tế ở Việt Nam?

 4. Phân tích những tác động của quá trình hội nhập kinh tế quốc tế đến sự phát triển của Việt Nam?

 5. Trình bày những phương hướng nâng cao hiệu quả hội nhập kinh tế quốc tế trong sự phát triển của Việt Nam hiện nay?

tải về 31.78 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương