MÔN: toán thời gian: 40ptải về 87.43 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu23.08.2016
Kích87.43 Kb.

Họ và tên:..................................................

Lớp: 4

KIỂM TRA ĐỊNH KÌ GIỮA HỌC KÌ I

MÔN: TOÁN

Thời gian: 40p

Phần I: Trắc nghiệm (4đ)

Em hãy khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng nhất.

1) Số một triệu mười nghìn viết là:

a. 1 010 100 b. 1 100 000 c. 1 010 000 d. 1 010 110

2) Số lớn nhất trong các số: 684257; 684275; 684752; 684725.

a. 684257 b. 684275 c. 684752 d. 684725

3) Giá trị chữ số 8 trong số 548762 là:

a. 80000 b. 8000 c. 800 d. 8

4) Số thích hợp viết vào chỗ chấm của 2 tấn 75kg =…………kg là:

a. 275 b. 2750 c. 2057 d. 2075

5) Số thích hợp để viết vào chỗ chấm của 4 giờ 45 phút = ……….phút là:

a. 445 b. 85 c. 454 d. 285

6) Số thích hợp để viết vào chỗ chấm của giờ = ……phút là:

a. 15 b. 20 c. 8 d. 10

7) Trung bình cộng của các số: 37, 39, 41, 43, 45 là:

a. 40 b. 41 c. 42 d. 43

8) Hình vẽ bên có: M

a. 2 góc vuông, 1 góc tù.

b. 2 góc nhọn, 1 góc bẹt.

c. 2 góc nhọn, 1 góc tù

d. 1 góc vuông, 2 góc nhọn

N P


Phần II: (6đ)

Bài 1. (2đ)

a. Tính biểu thức

510 – 225 – 135 + 35

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

b. Tính thuận tiện

2731 + 3412 + 2269 + 1588

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

Bài 2. (2đ)

Thu hoạch thóc từ hai thửa ruộng được 5400kg. Thửa thứ nhất thu hoạch nhiều hơn thửa thứ hai 620kg. Hỏi mỗi thửa ruộng thu hoạch bao nhiêu kg thóc?

Bài 3. (2đ)

Số trung bình cộng của hai số bằng 50. Biết một trong hai số đó là 58. Tìm số kia.ĐỀ 50 ĐÁP ÁN – THANG ĐIỂM

KIỂM TRA ĐỊNH KỲ GIỮA KỲ I NĂM HỌC 2013-2014

MÔN: TOÁN - LỚP 4

(Thời gian làm bài: 40 phút)Phần I: Trắc nghiệm (4đ)

Em hãy khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng nhất.

1) Số một triệu mười nghìn viết là:

a. 1 010 100 b. 1 100 000 c. 1 010 000 d. 1 010 110

2) Số lớn nhất trong các số: 684257; 684275; 684752; 684725.

a. 684257 b. 684275 c. 684752 d. 684725

3) Giá trị chữ số 8 trong số 548762 là:

a. 80000 b. 8000 c. 800 d. 8

4) Số thích hợp viết vào chỗ chấm của 2 tấn 75kg =…………kg là:

a. 275 b. 2750 c. 2057 d. 2075

5) Số thích hợp để viết vào chỗ chấm của 4 giờ 45 phút = ……….phút là:

a. 445 b. 85 c. 454 d. 285

6) Số thích hợp để viết vào chỗ chấm của giờ = ……phút là:

a. 15 b. 20 c. 8 d. 10

7) Trung bình cộng của các số: 37, 39, 41, 43, 45 là:

a. 40 b. 41 c. 42 d. 43

8) Hình vẽ bên có: M

a. 2 góc vuông, 1 góc tù.

b. 2 góc nhọn, 1 góc bẹt.

c. 2 góc nhọn, 1 góc tù

d. 1 góc vuông, 2 góc nhọn

N P

Phần II: (6đ)

Bài 1. (2đ)

a. Tính biểu thức ( 1 đ )

510 – 225 – 135 + 35 = 285 – 135 + 35

= 150 + 35

= 185


b. Tính thuận tiện ( 1 đ )

2731 + 3412 + 2269 + 1588 = ( 2731 + 2269 ) + ( 3412 + 1588 )

= 5000 + 5000

= 10000
Bài 2. (2đ)

Thu hoạch thóc từ hai thửa ruộng được 5400kg. Thửa thứ nhất thu hoạch nhiều hơn thửa thứ hai 620kg. Hỏi mỗi thửa ruộng thu hoạch bao nhiêu kg thóc?

Bài giải


Thửa ruộng thứ hai thu hoạch được:

( 5400 – 620 ) : 2 = 2390 ( kg ) ( 1 đ )

Thửa ruộng thứ nhất thu hoạch được:

2390 + 620 = 3010 ( Kg ) ( 0,75 đ )

Đáp số: Thửa ruộng thứ hai : 3010 kg

Thửa ruộng thứ nhất: 2390 kg ( 0,25 đ )

Bài 3. (2đ)

Số trung bình cộng của hai số bằng 50. Biết một trong hai số đó là 58. Tìm số kia.

Bài giải

Tổng của hai số là: 50 x 2 = 100 ( 1 đ )Số kia là : 100 – 58 = 42 ( 0,75 đ )

Đáp số: Số kia : 42 ( 0,25 đ )
: imgs -> Thu muc he thong -> Nam 2014
Nam 2014 -> Thứ hai ngày 1/12 năm 2014 Toán: Chia số có 3 chữ số cho số có 1 chữ số I mục tiêu
Nam 2014 -> ĐÁP ÁN ĐỀ ra kỳ NÀy tháng 12/2013 – khốI 12 Câu I: Trong mặt phẳng với hệ toạ độ Oxy, cho hình vuông abcd biết M(2;1)
Nam 2014 -> TRƯỜng th thanh tân cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Nam 2014 -> 1. Dân tộc ta tiến hành cuộc chiến tranh giữ nước đầu tiên vào thời nào, năm nào?
Nam 2014 -> Ubnd tỉnh thừa thiên huế SỞ giáo dục và ĐÀo tạo cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Nam 2014 -> Ubnd tỉnh thừa thiên huế
Nam 2014 -> Ubnd tỉnh thừa thiên huế CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Nam 2014 -> Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ma trận kiểm tra học kì I – MÔn sử LỚP 11 – NĂm họC 2013- 2014
Nam 2014 -> Tuần 13 Ngày Soạn
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương