MÔn tiếng anh lớP 8 – NĂm họC 2013-2014 I. Grammartải về 100.67 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu30.08.2016
Kích100.67 Kb.MÔN TIẾNG ANH LỚP 8 – NĂM HỌC 2013-2014

I. GRAMMAR

1.Tenses


Tense

Usage( Sử dụng)

Form ( Cấu tạo)

Signal(Dấu hiệu)

Simple present-Diễn tả sự việc thường xuyên diễn ra – dairy

-Diễn tả thói quen trong hiện tại

-Diễn tả sự thật, chân lí hiển nhiên

- Thời gian biểu, lịch trình, kế hoạch đã định  • Be : am , is , are

  • Động từ thường:

(+)Affirmative:

He/ she/ it + Vs/ es

I / you/ we/ they + V

(-) Negative:

He/ she / it + doesn’t + Vinf

I/ you / we/ they + don’t + V

(?)Interrogative:

Do/ Does + S + Vinf…?

Lưu ý : Động từ tận cùng là: O, CH, SH, X, S, Z( ông Chanh sợ xấu sợ già) ngôi thứ 3 số ít thêm es

always, usually, often, sometimes, never, every, each, one, twice, on Sundays…

Present continuous

-Diễn tả hành động đang diễn ra tại thời điểm nói

-Hành động sắp xảy ra (ở tương lai gần), diễn tả một kế hoạch đã định.

+ He is coming next week.


Lưu ý: always dùng với thì tiếp diễn để diễn tả sự kiện thường xuyên xảy ra với sự không hài lòng hay than phiền.

+ He is always making the same mistakes.(+): S+ am/ is/ are + Ving

(-): S+ am/ is/ are + not+ Ving

(?): Am/ Is/ Are + S + Ving…?
Không dùng với các động từ chỉ giác quan, nhận thức: understand, know, remember, like, want, fell, forget, think, smell….

now; at the moment, right now…

Look!


Listen!

Be careful! Hurry up!Present perfect

- Hành động xảy ra trong quá khứ nhưng kết quả còn lưu đến hiện tại

-Hành động vừa mới xảy ra (dùng với just)

- Hành động được hoàn tất sớm hơn sự mong đợi (dùng với already- đã …rồi)

+ I have already finished this work.

- Hành động từ trước đến giờ chưa hề hoặc không hề xảy ra (dùng với ever –never) .

+ Have you ever seen that film?

+ I have never gone.

- Hành động đã xảy ra trong quá khứ tính đến nay đã xảy ra được bao lâu (for) hoặc đã xảy ra từ lúc nào (since)

- Hành động chưa hoàn thành + yet

-Hành động lặp đi lặp lại nhiều lần trong suốt một khoảng thời gian cho đến hiện tại(+): S+ have/ has + V-ed/V3

(-): S+ don’t/ doesn’t have +V3

(?): Have/has + S + V-ed/V3?
- I haven’t met him since I left school.

- Minh has collected stamps for 2 months.

+ How long has he collected stamps?

Has the flight to Da Nang arrived yet?

No. It hasn’t arrived yet.


For, since, yet, already, just;ever, never, recently, lately, It’s the fist time, the second time, up to now, so far...

* For + khoảng thời gian     

You have studied English for 4 years.* Since + mốc thời gian   

She has studied English since 2003.

*yet dùng trong câu hỏi hoặc câu phủ định


Simple past

-Diễn tả một sự việc, hành động đã xảy ra tại một thời điểm cụ thể trong quá khứ và kết thúc trong quá khứ không còn liên quan đến hiện tại.

- Diễn tả một chuỗi hoạt động nối tiếp nhau trong quá khứ
  • Be : was (I/ he/she/ it)

were (they/ you/ we)

  • Động từ thườngcó quy tắc :

(+): S + Ved

  • Động từ thường bất quy tắc

(+)Affirmative: S + V(II)

(-)Negative: S + didn’t + V inf

(?)Interrogative: Did + S + Vinf…?

Yesterday, ago,last

In + một thời gian trong quá khứ , in 2012
The past continuous

- Diễn tả sự kiện xảy ra ở một thời điểm cụ thể ( giờ ) trong quá khứ và kéo dài liên tục trong một khoảng thời gian ở quá khứ

+ What were you doing at 2 p.m. yesterday?

- Diễn tả một sự kiện đang xảy ra (past countinuous) bất chợt một sự kiện khác xảy đến ở quá khứ(simple past).

+Last night when I was doing homework, the electricity went out.

- Diễn tả hai hay nhiều sự kiện xảy ra cùng một lúc trong quá khứ.

+Last Friday as I was swimming at the pool, my father was visiting the City Museum .

* Note: Thì  khứ tiếp diễn thường dùng với when,while, as để chỉ sự kiện đang diễn ra.


(+) S + was / were +  V-ing

(-) S wasn’t/ weren’t + V-ing

(?) Was/ were + S + V-ing ?

- What were you doing at 7 o’clock yesterday ?

-When they were going home, it started to rain.


At … yesterday/ last night, all yesterday/ morning …,

Between … o’clock and …o’clock

Khoảng thời gian + ago


Simple future


-Diễn tả hành động sẽ xảy ra trong tương lai.

- Dự đoán sự việc trong tương lai dựa vào hiểu biết, đánh giá.

+ I think he will pass the exam.

- Lời hứa, lời đề nghị, lời mời, hoặc một quyết định tức thì(+): S + will/shall + Vinf

(-): S + won’t/shan’t + Vinf

(?): Will/Shall + S + Vinf…?

I’ll phone you tonight.tomorrow, tonight, someday, soon, next week

In+ mốc thời gian trong tương laiThe near future

-Dự định, kế hoạch, quyết định sẵn có

- Dự đoán tương lai dựa vào cơ sở hiện tạiLưu ý : không dùng với go và come

(+):S + be going to+ V

(-): S+ am/is/ are/ not going to +V

(?):Am/is/are +S+ going to + V?

What are you going to do tonight?

Look at the sky! It’s going to rain.


Look; tomorrow, tonight, soon, next week2 . The passive form (voice) (Câu bị động)

a.FormS +  BE  + V3 /V-ed (past participle)...+ by + O

Example:     They sell jeans all over the world.    =>   Jeans are sold all over the world.

b. Cách chuyển đổi câu:

Active S VA O

Passive


S VP by + O

Note:- Khi chủ ngữ câu chủ động là: THEY, PEOPLE, SOMEONE, NO ONE, ANYONE  thì khi đổi sang câu bị động không có by agent . Nhưng khi danh từ làm chủ ngữ bắt buộc phải có agent.

Cụm từ chỉ nơi chốn thường đứng trước by .., cụm từ chỉ thời gian thường đứng sau by …(place + by + time)

Chủ ngữ ở câu chủ động là Nobody thì câu bị động phải ở dạng phủ định và bỏ by ..

 Tenses

Active form ( chủ động)

Passive ( bị động)

Simple present

S + V/V-s/es + O

S + am /is /are + V-ed/V3 +...... by O

Present continuous

S + be + Ving + O

S + am/is/are being + V-ed/V3

Simple past

S + V-ed/V2 + O

S + was / were +V-ed/V3 +...... by O

Past continuous

S + was/were V-ing + O

S + was/were being + V- ed/V3 + O

Present perfect

S + have/has + V-ed/V3 + O

S + have/has + been + V-ed/V3 +....... by O

Past perfect

S + had + V-ed/V3 + O

S + had + been + V-ed/V3 +....... by O

Simple Future

S + will + V(bare-inf) + O

S + will + be + V-ed/V3 + ........by O

- Với động từ đặc biệt (modal verbs): Can, could, should, may, might, will….


S + modal verb + be + V-ed / V (past participle)

Example : You must do this exercise carefully. => This exercise must be done carefully.

3. Adjectives followed by an infinitive or a that clause: Tính từ được theo sau bởi một động từ nguyên mẫu hay một mệnh đề.

Form:

S + be + adjective + (not) to inf (or infinitive phrase).Examples:+ I’m glad to meet you again.

It’s(was) + Adj + to inf + He was surprised to get me letter.

+ It’s awful to be alone in such place.

*Adjective ( feeling or senses )+ to infinitive: glad, sorry, sad, delighted, pleased, happy, excited, boring, awful, afraid, anxious, surprised, shocked, interesting …. Tính từ chỉ cảm giác thường được theo sau bởi một cụm động từ nguyên mẫu (infinitive phrase).

*.Một số tính từ có thể được theo sau bởi một mệnh đề danh từ (a that clause).Sau những tính từ chỉ cảm xúc, sự lo lắng, tin tưởng vvv…glad, delighted, pleased, sorry, worried, …S + be + Adj + that + S + V …

Example:

- I’m glad ( that ) you can make it.

- I’m afraid that I can’t accept this assignment.

- I’m delighted that you passed the exam.

- I’m sorry that I can’t come till next week.

Lưu ý:

It’s important to attend all the lectures. # It’s important that the students attend all the lectures

to + cụm động từ that + câu
4. In order to – so as to + V ( bare infinitive), so that + clause : Được dùng để diễn tả mục đích

         He’s saving money in order to / so as to go on holiday next summer.

We want to be able to start the meeting on time, so that please arrive early.

5.  -ed and -ing participles : Quá khứ phân từ và hiện tại phân từ

The participles( phân từ): A participle is a form of a verb which is used in a sentence to modify a noun or noun phrase, and thus plays a role similar or identical to that of an adjective or adverb.

a. The Present Participles: V-ing

- Dùng với động từ to be để lập thành thì hiện tại tiếp diễn:

+ We are listening to the music.

+ She is cooking.

- Dùng làm tính từ với nghĩa chủ động gây ra cảm giác để mô tả đặc điểm.

+ She is a very boring girl.- Giản lược mệnh đề quan hệ khi động từ ở thể chủ động.

+ The man walking up the stairs is Mr Quang.

+ The woman carrying a handbag is Miss Lien.

+ The two girls playing chess are Nga and Hoa.

+The girl carrying a biefcase is Lan.

+Students attending this school have to wear uniform.

b. The past participle: written, sung, raised …( V3)

- Uses of the past participle:

- Dùng với be và have để thành lập dạng bị động và thì hoàn thành.

+ English is spoken all over the world.

+ I have worked here for 2 years.

- Làm tính từ diễn tả cảm giác:

+ I’m interested in modern music.

+ Mai was bored at school.

-Thay cho mênh đề quan hệ khi động từ ở mệnh đề quan hệ ở thể bị động.( Giản lược mệnh đề)

+ The old lamp made in China is 5 dollars.

+ The doll dressed in pink is beautiful.

+ The toy kept in a cardboard box are very expensive.

+ The flowers wrapped in yellow paper are mine.

+ Hoa swept away the fallen leaves. Hoa quét dọn lá rụng.
+ Nam wore a torn shirt. Nam mặc áo bị rách

+ Language spoken all over the world is English.6. Compound nouns : Danh từ kép

 Noun   Gerund  compound word: danh từ làm túc từ cho danh động từ. Examples: fire – making , rice – cooking, water fetching …

Gerund + Noun   compound word: danh động từ(gerund) phân loại danh từ, chỉ loại và mục đích cho danh từ.Examples: washing-machine; working- condition; waiting – room ; . .  .

7. Reported speech: Thuật lại một cách gián tiếp lời nói


Để chuyển từ  trực tiếp sang câu gián tiếp chúng ta phải:

* Thay đổi về thì (Tense change) :

-  Nếu động từ thường thuật (reporting verb) của câu ở thì quá khứ thì phải lùi động từ chính về quá khứ một bậc khi chuyển từ lời nó

Chuyển từ lời nói trực tiếp (direct speech) sang lời nói gián tiếp (indirect / reported speech) theo quy tắc sau :
 Direct speech       

Indirect / reported speech

Simple present

“I watch TV every night”, he said.Simple past

He said he watched TV every night.Present continuous

Past continuous

Present Perfect

Past Perfect

Simple Past

Past Perfect

Past Continuous

Past perfect Continuous

Will  

Would

Must 

His father said to him : "You must study harder". Bố cậu ta bảo rằng cậu ta phải học chăm hơn.had to

His father told him that he had to study harderNeedn’t

Hoa said :"You needn't water the flowers because it rained last night"Did not have to

Hoa said that he didn't have to water the flowers because it had rained the day before


(Hoa nói rằng anh ấy ko cần phải tối hoa vì đã mưa vào tối hôm trước)

Should

The doctor said to Nam : "You should stay in bed"Should

The doctor told Nam that he should stay in bed.


( Vị bác sĩ bảo Nam rằng cậu ta nên ở trên giường)
Lưu ý:

- Khi động từ tường thuật chia ở thì hiện tại( say/ says), hiện tại hoàn thành( have / has said), hoặc thì tương lai (will say), thì động từ ở lời nói gián tiếp không cần đổi.Trạng từ chỉ nơi chốn,thời gian và đại từ chỉ định được giữ nguyên.

- Khi đổi lưu ý đổi các đại từ hoặc tính từ sở hữu tương ứng nếu có

- Sau động từ tell(sb) bao giờ cũng phải có một bổ túc từ trực tiếp (tell + Object)


+ An said to me : " I will buy a car" => An told me that he would buy a new car.(An bảo tôi rằng anh ta muốn mua một chiếc xe mới )
- Trong câu tường thuật, có thể lược bỏ that
+ She said : "I have worked here for one year"=> She said ( that ) she had worked there for one year.
Cô ấy nói cô ấy đã làm việc ở đó được một năm.

- Các động từ của mệnh đề chính trong câu tường thuật là : say ,tell, ask , announce , inform, deny.....

-would, could, should, might, ought to thường không thay đổi trong lời nói gián tiếp.

Một số chuyển đổi khác (Some other changes): Khi chuyển từ lời nói trực tiếp sang gián tiếp mà động từ tường thuật ở thì quá khứ thì các trạng từ chỉ thời gian và nơi chốn và đại từ chỉ định được chuyển đổi theo quy tắc sau :   Direct speech

Reported speech

today /  tonight 

tomorrow 

yesterday   

ago  / now 

next/ on Monday

last Monday

the day after tomorrow

this / these 

here  


that day /  that night

the next day / the following day

the day before /the previous day

before  / then

the next/ following Monday

the previous Monday /  the Monday before

 in two days’ time /  two days later

that / those

there


Examples :

+ He said : "I want to go to see An tomorrow" => he said that he wanted to go to see An the next day.


Anh ấy nói rằng anh ta muốn đi thăm An ngày hôm sau
*Một số loại câu tường thuật

1. Yes- No questions:

                 Form:  S + asked + ( O ) + if/ whether + S + V ( lùi 1 thì )


Examples: “ Do you see new friend?” he said   He asked if you saw new friends.


2. Statements :

            Form :   S +  said  (to) O   ( that ) + S + V ( lùi 1 thì )

                                S +  told      + O +( that ) + S + V ( lùi 1 thì )

Examples:   “ I’m leaving   here tomorrow,” said Mary  Mary said (that) she was leaving there the next day.8. Would you mind/Do you mind............?

*Yêu cầu ai làm gì:  Would you mind/ Do you mind + Ving.........?

Ex :     Would you mind cleaning the board ?* Xin phép ai làm gì: + Would you mind + if + S + V ( simple past tense )

                                   +  Do you mind + if + S + V ( present tense )9.Causative form: Thể sai khiến

S + have + O ( person) + V ( bare Infinitive): I had my father repair my bike. Tôi nhờ ba tôi sửa xe.

S + have + O ( thing) + V3 ( past participle): I had my bike repaired.Tôi đã sửa xe

10.V + to infinitive

*To infinitive after verbs: Động từ nguyên mẫu theo sau động từ

agree

advise

arrange


ask

attempt


beg

begin


can’t bear

can’t afford

can’t wait

care


choose

continue

decide

desire


expect

fail


forget

happen


hate

help

hesitate


hope

intend


learn

like


love

manage


mean

neglect


offer

plan

prefer


prepare

pretend


promise

propose

refuse

regret

remember

seem


start

tend


threaten

try

want

wish


Lưu ý:

  • Sau các động từ begin , continue, hate, like, love, prefer, intend, propose, start , can’t bear có thể dùng động từ nguyên mẫu có to hoặc động từ dạng V- ing.

  • Sau động từ forget, remember, regret, try có thể dùng động từ nguyên mẫu có to hoặc động từ dạng V- ing nhưng có sự khác nhau về nghĩa.

forget/remember + to infinitive chỉ hành động tương lai

Remember to turn off the lights before you go out. Chú ý tắt điện trước khi ra ngoài.forget/remember + V-ing chỉ hành động quá khứ - việc quên, nhớ xảy ra sau hành động.

I remember meeting her at a party once.

Tôi nhớ là đã gặp cô ấy một lần tại bữa tiệc.


regret + to infinitive: tiếc về điều mình đang làm

I regret to inform you that no trains will run today.regret + V-ing tiếc vì điều gì xảy ra trong quá khứ

Do you regret resigning from your job.try to do st :cố gắng làm điều gì

try doing st: thử làm điều gì

11.V+ Ving

avoid, begin, consider, continue, delay, enjoy,dislike, finish, hate, can’t help, keep on, prefer, intend, mind, practice, suggest, stop, it’s no use, it’s no good …11.Question words before to – infinitive: Từ để hỏi đứng trước động từ nguyên mẫu có to

Form:


S +

V +


Question word +

To infinitive

I/She/He…

wonder

show


point out

tell, advise,

find out

decide


who

what

when

where

how

to invite.

to do.


to make a call.

to buy the tickets.

to improve my English.II.SOME EXERCISES

1. Put the verbs in brackets into correct tenses or forms :

- Cloth bags ( use) instead of plastic bags.

- It's lovely ( see) you again.

- We are happy (receive) a lot of presents from our grandparents.

- Would you mind if I ( turn) on the TV ?

- Do you mind (play) the tape once more ?

- Would you mind ( tell) me how you learn English at school?

- The woman ( hold) a brown bag was Nam 's mother.

- The table (make) of metal needs repairing.

- The film ( show) on TV last night won the first prize in the film festival.

- The students( talk) to the principal are from class 8A.

- I (wait) for my friends outside the stadium when he ( arrive)

- How fast the girl ( ride) when the accident ( happen) ?

- Yesterday, Tuan (ask) me (go) to the station with him, but I (not/want) to leave the house because I (wait) for the call.

- During the study period class yesterday, it (be) hard for us to concentrate because the students net door (make) so much noise.

- This computer is the best one I (ever/use).

- This is the first time he ( visit) Quangtri.

- I don't know how ( answer) your questions.

- Keep quiet! You ( always/ talk) in class.

- This house ( not/ use) for a long time.

- My mother ( go) to see the dentist this afternoon.

- I decided ( stay) .................................at home and learn my lesson.

-  When I (see) .................................you yesterday, you (play) .......................soccer in the street.

- Students should (work) .................................hard on their English grammar

- My friend Jessica (come) ……………………….. while (eat) ……………………….. dinner last night.

- My roommate came home late last night. I (sleep) ……….. when she (get) ………………….. home

- While I (watch) .......................................... TV last night, our uncle (phone)..........................................

- When they (come)....................................., Lan and I (do)............................................ our homework.

- Millions of people (visit)......................................Ha Long Bay every year.

- She asked him if he (remember)………………………..he address.

- She (do)........................................... the housework now.

- The window (break) ……………………….. last night.

- While I (wait) ……………………….. for the bus, I met Karen.

- When Harry (woke) ……………………….. up, we told him the good news.

- I don’t know where (buy) ……………………….. some things I need.

- I’d like you (meet) ……………………….. my mother.

- She has a lot of novels (write) ……………………….. in English.

- It’s was late, so we decide (take) ……………………….. a taxi home.

- We were hungry, so I suggested (have) ……………………….. dinner early.

- It started (rain) ……………………….. when they left home.

- Don’t forget (turn ) ……………………….. off the lights before (go) ……………………….. out.

- She (practice)  ……………………….. her piano lesson at 7 o’clock last night.

- They (buy) ……………………….. some new book on Math yesterday.

- Lan (play) ……………….. badminton while Thu (read) ………….. comics at recess yesterday.

- The Brown family (build) ……………………….. that house long ago.

- Thu (talk) ……………………….. to her friend on the phone at 8 o’clock last night.

- My parents (be) ……………………….. very busy since then.

- He (live) ……………………….. here for ten years.

- It was late, so we decided (take) ………………………..a taxi.

- We were in a hungry, so I suggested (have) ………………………..dinner early.

- When I’m tired, I enjoy (watch) ………………………..television.

- Would you like (come) ………………………..to dinner on Friday?

- Can you help (iron) ………………………..the clothes? I hate (do) ………………………..the ironing.

- I begin (understand) ………………………..what you mean.

- I didn’t know how (get) …………………to your house so I stopped (ask) ……………………the way.

- After (hear) …………………..the condition, I decided (not/ enter) ……………..the competition.

- My mother told me (not/ stay) ………………………..up too late.

- I can’t (finish) ………………………..my work before noon.2. Change the sentences into passive voice:

1.Every year Viet Nam export millions tons of rice.

2.After Tet holiday Vietnamese usually plant trees in their neighborhood.

3.How many festivals do you celebrate in you community?

4.What have you done since you came back?

5.They repaired our desk last week.

6.We haven't seen him for a long time.

7.No body has meet our grandmother since last night.

8.The girls separated the rice from the husk.

9.They will build a new house next year.

1.We are going to buy a car.

3. Rewrite the following sentences :

- The tourist asked," Is it far from Hanoi ?"

- My mother said to me," I think you will be successful."

- I asked him," Do your parents speak English ?"

- The teacher said to us," you must try your best to study hard for your exam."

- Can I borrow your dictionary ?- Would you mind...................................

- Could you solve this math problem for me ?- Do you mind...........................

- The boys are in the volunteer group of Long An School. They are planting trees on the hill. ( using present participle to combine)

- The pen is mine. It's put in the box.( using past participle to combine)

- I passed all the exams. I'm happy ( adj + to inf.)

- You are interested in protecting environment. We are delighted. ( adj+ noun clause)

- He asked: " Are you free on Sunday, Lan?" ( Reported speech)

- They opened the Golden Gate Bridge in San Francisco in 1937. ( Passive form)

- “We are waiting for the bus", said the children. ( Reported speech)

- Please tell me how can you make sticky rice cakes? ( S + V + Wh + To Inf)

I'm sorry. I don't know .........................................................................................................................4. Choose the correct word in parentheses to complete each sentence:

- Mount Rushmore (see / can see / can be seen / saw) from more than 100 kilometers away.

- I asked Hoa whether she (know / knew / to know / knowing) Hoi An.

- The boy (take / took / taken / taking) to the hospital was injured in the accident.

- Nam is (interested / interesting / interest / interests) in the history of Viet Nam .

- call an (airplane / air port / ambulance / accommodation). There is an injured person.

- Cool the burns immediately so as to (make / take / award / minimize) tissue damage.

- (carol / Christmas / Santa Claus / Patron Saint) is a religious song sung at Christmas.

- Bob had his father (fix / fixing / to fix / fixed) his new bike yesterday.

- Viet Nam is a rice (exporting / export / exported / exports) country.

- They (know / knew / knowing / have known) each other for a long time.

-(Are / Will / Did / Might) you return with your son next vacation?

- The Christmas cards (are sent / were sent / sent / sending) out by post last week.

- I don’t think TV was invented (in / on / since / at) the 19th century.

- It rained (since / while / whether / although) we were sleeping last night.

-The (leaf / stream / lava / crop) was pouring out when we flew overhead.

- I promise to keep this patient (away / awake / along / ahead). Believe me.

- You must separate the rice (from / for / of / without) the husk in this contest.

- How to (prevent / import / elevate / carve) people from throwing bottles away?

- Don’t let the victim (get / to get / got / getting) cold. Cover him with something.

-In summer, most children like (swimmers / swim / swims / to swim) in the rivers.

- I make a fire by rubbing pieces of (ranger / heritage / compost / bamboo) together.

- Will you turn (off / down / on / around) TV for me? I want to watch the 7.00 news.

- It is difficult ( remember / remembering / remembered / to remember) hers address.

- The grand prize has been give to our team (yesterday / tomorrow / now / already).

- Nhatrang’s one of the most famous (waterfall / tourist / prison / wharf) attractions.

- The Christmas cards (sent / were sent / are sent) to their friends by post last week.

- The area surrounding the temple used to be the  (jolly / royal / delicious / sterile) capital city.

- Santa Claus is based on the (carol / edge / description / wonder) of Saint Nicholas in a poem.

- I’m looking forward to (see / will see / saw / seeing) you soon.

- The fire is (make / makes / making / made) in the traditional way.

- Their heads are (forced / carved / lowered / decided) into the rock.

- They had to (separate / elevate / minimize / explain) the rice from the husk.

- Thanks for (to invite / invite / invites / inviting) me to the rice cooking festival.

- The president will (award / climb / throw / import) the special prize to our team.

- The lava (is pouring / pours / was pouring / will pour) out when we flew overhead.                

- We called him (as soon as / until / although / even though) we arrived at the airport.

- Our accommodation is (compiled / contacted / situated / included) in the ticket price.

- The pyramid is the only (damage / wonder / patient / pressure) you can still see to day.

- They decided to (paddle / reduce / over package / sunbathe) around the lake in a canoe.

- Santa Claus always wears  (black suit / while suit / red suit)

- She arrived early (on / in / out) order to get a good seat

- I’m (delighted / delight / delighting) that you broke the record

- The radio was (repaired / repairs / repairing) by Tim

- It’s (hard / difficulty / difficultly) to believe that he passed the exam

- What did the Oregon government do to prevent people (off / away / from) throwing drink cans away?

- Do you know how (use / using / to use) computer?

- We (refill / reused / reduce / collect) empty cans and bottles for recycling

- Color television (invented / was inventing / was invented / has invented) by John Logie Baird in 1928

- It’s a (arranging flower / flower arranging / arrange flowers) contest5. Give the correct form of the words in brackets to make complete sentences.

-We should do something to give our part to the poverty ____________. (reduce)

- Please do me a favor! I need your ____________. (advise)

- You can make your own__________________ now. (suggest)

- The Internet is a wonderful __________________ of modern life. (invent)

- She uses the Internet for __________________. (communicate)

- ____________, I remembered to bring my umbrella. ( luck ).

- The drivers have left lots of garbage on the ground after their __________________. (refresh)

- I have read the __________________ on the paper. (advertise)

- The Internet also has its __________________. (limit)

-I use the Internet for my __________________. (educate)

6. Fill in the blanks with suitable prepositions.

- She went out the room______saying a word.

- The life in the countryside is changing______better.

- She was born______2 o’clock ______18th July.

- Mary is thinking______importing flowers______China.

- They are traveling______the airport______a bus.

- I am afraid______ghosts.

- My mom divided the cake______the children.

- This country consists ______two regions.

- The canoe turned over and everyone fell______the deep water.

- She has looked______her pen for three hours but she hasn’t found it yet.

7. Choose the underlined part that needs correction.

- James should be tell the news as soon as possible.

A B C D

- The assistant asked Helen whether those shoes was too small for her.

A B C D

- It was late, so we decided taking a taxi home.

A B C D

- I don’t know who wrote the song, but I’ll try and find about.

A B C D

- She showed me where did I left my luggage.

A B C D

Choose the underlined part that needs correction.

- I have already cleaned the floor, but I still need dusting the furniture.

A B C D

-I knew Tim when he was a child, but I didn’t see him for many years.

A B C D

-There was something wrong to one of the tires.

A B C D-Study is no longer restricted on just one location.

A B C D

-He had not idea how difficult the job was.

A B C D
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương