Mid-term test linguistics 2(2021-2022)tải về 223.96 Kb.
Chế độ xem pdf
trang7/8
Chuyển đổi dữ liệu20.05.2023
Kích223.96 Kb.
#54712
1   2   3   4   5   6   7   8
Đề-mid-2022
2022-RW4-MID, 2022 Sư phạm - Đáp án, Colorful-Creative-Social-Media-Brainstorm-Presentation
*** Câu hỏi ví dụ: What is the subject in the sentence "The red roses are
blooming"?
Câu trả lời đúng cần nhập: the red roses (hoặc THE RED ROSES)
(2 Điểm) a refund
37
Which of the following diagrams describes the hyponymic relationship between the
words correctly?
Choose all that apply.
(2 Điểm)
Diagram (b)
Diagram (d)
Diagram (a)
Diagram (c)
38
How many post-modifers are there to the underlined noun (including those that
post-modify the NOM containing the underlined noun)?
“He went for a walk along the peaceful river next to the forest with some friends."
Lưu ý: Sinh viên chỉ nhập 1 CON SỐ vào ô trả lời.
(2 Điểm) 1
39
What is the sub-category of the verb in the sentence? Write the full name of the
sub-category in the blank.
“She was called Popcorn for several years.”
(2 Điểm) complex transitive


40
Which of the following is a generic sentence?
Choose all that apply.
(2 Điểm)
The newcomer in the class was shy at first.
The cheetah is the fastest land mammal.
Peter is a lawyer.
Bears hibernate to survive the winter without food.
San Francisco is a city in California.
Chapman, a fan of The Beatles, shot John Lennon to death.
41
What is the sub-category of 'be' in the sentence?
"She should have been sorry for what had happened."
(1 Điểm)
[complex]
[PASS]
[PROG]
[MOD]
[intens]
42
In the sentence "Vajiralongkorn is the new king of Thailand", which of the following
expressions does NOT have constant reference?
(1 Điểm)
the new king of Thailand
Vajiralongkorn


Vajiralongkorn and Thailand
Thailand
Thailand and the new king of Thailand
43
Which word or sequence is the sister constituent of the underlined part in the
phrase marker? Write the word or sequence.
“The famous theories of cosmology by Stephen Hawking were discussed in many
of his books.”
*** Lưu ý:
- Câu trả lời là từ (hoặc chuỗi từ) xuất hiện trong câu đã cho.
- Nhập đầy đủ từ (hoặc chuỗi từ) một cách chính xác, không sai chính tả.
- KHÔNG ghi phrasal/ lexical category.
- KHÔNG viết thêm các từ không cần thiết.

tải về 223.96 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương