Mid-term test linguistics 2(2021-2022)


oak daisy daffodil lily lavender carnation 22 Sinh viên dùng CHỮ SỐ CUỐI CÙNG TRONG MàSỐ SINH VIÊN CỦA MÌNH vàtải về 223.96 Kb.
Chế độ xem pdf
trang4/8
Chuyển đổi dữ liệu20.05.2023
Kích223.96 Kb.
#54712
1   2   3   4   5   6   7   8
Đề-mid-2022
2022-RW4-MID, 2022 Sư phạm - Đáp án, Colorful-Creative-Social-Media-Brainstorm-Presentation
oak
daisy
daffodil
lily
lavender
carnation
22
Sinh viên dùng CHỮ SỐ CUỐI CÙNG TRONG MàSỐ SINH VIÊN CỦA MÌNH và
chọn trả lời 1 câu hỏi theo hướng dẫn bên dưới. Ghi lại STT của câu hỏi
trong phần trả lời.
Lưu ý: SV chọn sai câu hỏi sẽ bị trừ điểm.
1. Câu hỏi chỉ dành cho SV có MàSỐ SINH VIÊN kết thúc bằng một trong các
số sau: 1, 4, 7.
Can a sentence have different utterance meanings when it is uttered? Explain in
your own words (with your own example) in less than 80 words.


2. Câu hỏi chỉ dành cho SV có MàSỐ SINH VIÊN kết thúc bằng một trong các
số sau: 2, 5, 8.
What differences can be found between two synonymous words? Explain in your
own words (with your own example) in less than 80 words.
3. Câu hỏi chỉ dành cho SV có MàSỐ SINH VIÊN kết thúc bằng một trong các
số sau: 3, 6, 9, 0.
How important is the knowledge of sense of a word in the process of
communication (specifically in using the word to refer to a particular thing)? Explain
in your own words (with your own example) in less than 80 words.
23
Suppose that you accidentally drive your parents' car through a store's plate glass
window, and that your parents know you're using their car. When you call to inform
people of the accident, to whom would you most likely say "I just drove a car
through a plate glass window"?
(1 Điểm)
To your parents
Both to the police and the owner of the store
To the police
Both to your parents and the police
To the owner of the store
24
What is the sub-category of the lexical verb in the sentence?
“He was taught driving lessons by his father.”
(1 Điểm)
[trans]
[prep]
[ditrans]


[intens]
[complex]
[intrans]
25
Which word or sequence is the sister constituent of the underlined part in the
phrase marker? Write the word or sequence.
"Twenty strawberry cupcakes for the wedding anniversary were prepared by the
husband."
*** Lưu ý:
- Câu trả lời là từ (hoặc chuỗi từ) xuất hiện trong câu đã cho.
- Nhập đầy đủ từ (hoặc chuỗi từ) một cách chính xác, không sai chính tả.
- KHÔNG ghi phrasal/ lexical category.
- KHÔNG viết thêm các từ không cần thiết.

tải về 223.96 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương