Mid-term test linguistics 2(2021-2022)


hen bull boar bachelor doetải về 223.96 Kb.
Chế độ xem pdf
trang3/8
Chuyển đổi dữ liệu20.05.2023
Kích223.96 Kb.
#54712
1   2   3   4   5   6   7   8
Đề-mid-2022
2022-RW4-MID, 2022 Sư phạm - Đáp án, Colorful-Creative-Social-Media-Brainstorm-Presentation
hen
bull
boar
bachelor
doe
17


In which of the following sentences is the underlined phrase NOT a referring
expression?
(1 Điểm)
I bought a magazine on my way back home.
A dentist is someone who looks after people's teeth.
Basil saw a rat.
Mr. Jones is the Dean of the department.
18
Which of the following is NOT an equative sentence?
Choose all that apply.
(2 Điểm)
Our honoured guest today is Mr Peter Prescott.
Peter is the thief.
The parrot is a kind of bird.
Peter is a lawyer.
Peter is the man who took my money.
A new bicycle is what I want to have now.
19
How many modifers are there to the underlined noun (including those that modify
the NOM containing the underlined noun)?
“The last match of the season between the two teams was really worth waiting for."
Lưu ý: Sinh viên chỉ nhập 1 CON SỐ vào ô trả lời.
(2 Điểm)
20
Which word or sequence is the sister constituent of the underlined part in the
phrase marker? Write the word or sequence.
"We will have run out of eggs by tomorrow morning."


*** Lưu ý:
- Câu trả lời là từ (hoặc chuỗi từ) xuất hiện trong câu đã cho.
- Nhập đầy đủ từ (hoặc chuỗi từ) một cách chính xác, không sai chính tả.
- KHÔNG ghi phrasal/ lexical category.
- KHÔNG viết thêm các từ không cần thiết.
*** Câu hỏi ví dụ: What is the subject in the sentence "The red roses are
blooming"?
Câu trả lời đúng cần nhập: the red roses (hoặc THE RED ROSES)
(2 Điểm)will have run out of eggs
21
Pick out one word that does NOT belong to the group based on their semantic
features.
(1 Điểm)

tải về 223.96 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương