Mid-term test linguistics 2(2021-2022)tải về 223.96 Kb.
Chế độ xem pdf
trang2/8
Chuyển đổi dữ liệu20.05.2023
Kích223.96 Kb.
#54712
1   2   3   4   5   6   7   8
Đề-mid-2022
2022-RW4-MID, 2022 Sư phạm - Đáp án, Colorful-Creative-Social-Media-Brainstorm-Presentation
throw
kick
stomp
slap
6
Which of the following is a pair of synonyms?
(1 Điểm)


trunk - boot
story - verse
host - guest
landlady - landlord
7
Which word or sequence is the sister constituent of the underlined part in the
phrase marker? Write the word or sequence.
"She remembered that her late husband's last wish was to return to the place where
they first met."
*** Lưu ý:
- Câu trả lời là từ (hoặc chuỗi từ) xuất hiện trong câu đã cho.
- Nhập đầy đủ từ (hoặc chuỗi từ) một cách chính xác, không sai chính tả.
- KHÔNG ghi phrasal/ lexical category.
*** Câu hỏi ví dụ: What is the subject in the sentence "The red roses are
blooming"?
Câu trả lời đúng cần nhập: the red roses (hoặc THE RED ROSES)
(2 Điểm) LATE HUSBAND
8
What type of reference is used in the expression "the present Secretary-General of
the United Nations"?
(1 Điểm)
variable reference
constant reference
generic reference
co-reference
9
Which of the following expressions has no reference?
(2 Điểm)
England


Johnny
my book
carefully
although
10
What is the function of the underlined phrase? Write the function in the blank.
"Peter may regard it insulting being asked to leave the place."
(2 Điểm) dO
11
What is variable reference?
(1 Điểm)
When the same expression is used to refer to different entities.
When the same expression is used to refer to the same entity.
When different expressions are used to refer to different entities.
When two different expressions are used to refer to the same entity.
12
Which of the following can be said to belong to a particular language?
Choose all that apply.
(2 Điểm)
propositions
utterances
sentences
sense
13
What is the function of the underlined phrase?
“They found me a three-bedroom house."
(1 Điểm)


[sP]
[PC]
[oP]
[sA]
[aA]
[iO]
[dO]
14
Choose the semantic feature(s) that the following words share:
lady, mistress, groom, widow, spinster, maid
Choose all that apply.
(2 Điểm)
[+mature]
[-male]
[-human]
[+male]
[-mature]
[+animate]
[+human]
[-animate]
15
Choose the semantic feature(s) that the following words share:
lady, mistress, groom, widow, spinster, maid


Choose all that apply.
(2 Điểm)
[-mature]
[+male]
[+human]
[-male]
[+animate]
[+mature]
[-animate]
[-human]
16
Pick out two words that do NOT belong to the group based on their shared
semantic features.
Choose 2 answers.
(2 Điểm)
stallion

tải về 223.96 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương