Microsoft Word dap an-cã¢u há ‘ithi tim hieu hcmdoctải về 0.63 Mb.
Chế độ xem pdf
Chuyển đổi dữ liệu03.08.2022
Kích0.63 Mb.
#52797
bo-cau-hoiCâu hỏi + đáp án 
Hội thi tìm hiểu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 
(Phần thi hiểu biết cấp huyện và cụm) 
Câu 1: Nguồn gốc hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh là gì? 
a. Tư tưởng và văn hoá truyền thống Việt Nam; tinh hoa văn hoá nhân loại; 
b. Chủ nghĩa Mác-Lênin, cơ sở thế giới quan và phương pháp luận của tư 
tưởng Hồ Chí Minh; 
c. Những nhân tố chủ quan thuộc về phẩm chất cá nhân của Hồ Chí Minh? 
d. Cả a, b, c đều đúng 
Câu 2: Sự thống nhất trong tư tưởng Hồ Chí Minh về giải phóng dân tộc, giải 
phóng giai cấp, giải phóng con người là gì? 
a. Không có gì quý hơn độc lập, tự do; 
b. Kết hợp nhuần nhuyễn dân tộc với giai cấp, độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã 
hội, chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa quốc tế; 
c. Chủ nghĩa yêu nước và tinh thần dân tộc; 
d. Cả a và b. 
Câu 3: Cơ sở hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh về sức mạnh của nhân dân, 
của khối đại đoàn kết dân tộc là gì? 
a. Truyền thống dân tộc; 
b. Từ tổng kết những kinh nghiệm của phong trào cách mạng Việt Nam; 
nghiên cứu thực tiễn và kinh nghiệm của cách mạng thế giới; 
c. Chủ nghĩa Mác-Lênin; 
d. Cả a, b, c. 
Câu 4: Hồ Chí Minh quan niệm dân chủ nghĩa là: 
a. Dân là chủ
b. Dân làm chủ 
c. Dân là chủ và dân làm chủ
d. Quyền lực thuộc về nhân dân. 
Câu 5: Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng khẳng định: chỉ có nhà nước thực sự 
…….. tổ chức, xây dựng và kiểm soát mới có thể là nhà nước vì dân. Tìm đáp án 
đúng điền vào chỗ trống? 
a. Của dân, do dân
b. Của dân 
c. Do dân 
d. Của giai cấp công nhân 
Câu 6: Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Nhà nước trong sạch, vững mạnh, 
hiệu quả, được thể hiện: 
a. Phẩm chất đạo đức và tinh thần phục vụ nhân dân phục vụ Tổ quốc của cán 
bộ, đảng viên; 


b. Tăng cường pháp luật đi đôi với đẩy mạnh giáo dục đạo đức; 
c. Kiên quyết chống ba thứ “giặc nội xâm” là tham ô, lãng phí, quan liêu; 
d. Cả b và c 
Câu 7: Trong Di chúc, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dặn lại: “Đảng cần phải có 
kế hoạch thật tốt để phát triển kinh tế và văn hoá, không ngừng nâng cao đời sống 
của…”, tìm đáp án đúng để điền vào chỗ để trống? 
a. Nhân dân
b. Cán bộ, đảng viên 
c. Các tầng lớp nhân dân
d. Cả a, b, c đều sai 
Câu 8: Trước lúc đi xa, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại những lời tâm huyết, 
căn dặn toàn Đảng: “Việc cần phải làm trước tiên là... , làm cho mỗi đảng viên, 
mỗi đoàn viên, mỗi chi bộ đều ra sức làm tròn nhiệm vụ Đảng giao phó cho mình, 
toàn tâm, toàn ý phục vụ nhân dân”, tìm đáp án đúng điền vào chỗ để trống? 
a. Xây dựng Đảng
b. Chỉnh đốn lại Đảng 
c. Đoàn kết trong Đảng 
d. Phát triển Đảng 
Câu 9: Tìm cụm từ đúng nhất để điền vào chỗ trống (…) trong câu nói sau 
của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Nghe những lời bình luận không đúng, cũng làm thinh, 
... Thậm chí nghe những lời phản cách mạng cũng không báo cáo cho cấp trên 
biết. Ai nói sao, ai làm gì cũng mặc kệ
”. 
a. Không biện bác b. Không đấu tranh 
c. Không phê bình d. Không tìm hiểu 
Câu 10: “Tư tưởng và đạo đức Hồ Chí Minh là sự kết tinh những truyền 
thống tốt đẹp của dân tộc ta và tinh hoa văn hoá của nhân loại, là tài sản tinh thần 
vô giá của Đảng và nhân dân ta; là tấm gương sáng để mọi người Việt Nam học tập 
và noi theo”. Nhận định trên được trích trong văn bản nào của Đảng? 
a. Chỉ thị số 23-CT/TW (khoá IX)
b. Chỉ thị số 06-CT/TW (khoá X) 
c. Nghị quyết Đại hội IX của Đảng 
d. Nghị quyết Đại hội X của Đảng 
Câu 11: Nguyên tắc xây dựng đạo đức mới theo tư tưởng Hồ Chí Minh là gì? 
a. Nói đi đôi với làm, phải nêu gương về đạo đức; 
b. Xây đi đôi với chống; 
c. Phải tu dưỡng đạo đức suốt đời, kiên trì, bền bỉ hằng ngày; 
d. Cả a, b, c. 
Câu 12: Phẩm chất nào dưới đây là phẩm chất trung tâm của đạo đức cách 
mạng trong tư tưởng đạo đức của Hồ Chí Minh? 
a. Trung với nước, hiếu với dân; 
b. Yêu thương con người, sống có nghĩa, có tình; 
c. Cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư; 


d. Tinh thần quốc tế trong sáng. 
Câu 13: Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ví những đức tính nào của con người như 
trời có bốn mùa, đất có bốn phương? 
a. Cần, kiệm, liêm, chính
b. Trung với nước, hiếu với dân 
c. Chí công vô tư 
c. Có nghĩa, có tình 
Câu 14: Tìm cụm từ đúng nhất để điền vào chỗ trống trong câu nói sau của 
Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Trước mặt quần chúng, không phải ta cứ viết lên trán chữ 
“…” mà ta được họ yêu mến. Quần chúng chỉ quý mến những người có tư cách, 
đạo đức. Muốn hướng dẫn nhân dân, mình phải làm mực thước cho người ta bắt 
chước”. 
a. Quan cách mạng
b. Cộng sản 
c. Đảng viên
d. Cán bộ 
Câu 15: Chủ tịch Hồ Chí Minh định nghĩa về “tiết kiệm” như thế nào? 
a. Tiết kiệm là không xa xỉ, không hoang phí, không bừa bãi; 
b. Tiết kiệm không phải là bủn xỉn; 
c. Nói theo lối khoa học, tiết kiệm là tích cực; 
d. Cả a, b, c. 
Câu 16: Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn luôn nêu rõ phải kiên quyết chống tham 
ô, lãng phí, quan liêu, vì sao? 
a. Chống tham ô, lãng phí, quan liêu là cách mạng; 
b. Chống tham ô, lãng phí, quan liêu là dân chủ; 
c. Chống tham ô, lãng phí, quan liêu sẽ giúp cách mạng mau đi tới thắng lợi. 
d. Cả a, b, c. 
Câu 17: Khi nói về đạo đức cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói tóm tắt 
thành ý nào dưới đây? 
a. Cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; 
b. Tóm lại, phải đi đúng đường lối quần chúng. Thế là có tinh thần trách 
nhiệm đối với Đảng, đối với Chính phủ, đối với nhân dân; 
c. Nhận rõ phải, trái. Giữ vững lập trường. Tận trung với nước. Tận hiếu 
với dân; 
d. Làm cho dân có ăn. Làm cho dân có mặc. Làm cho dân có chỗ ở. Làm cho 
dân có học hành. 
Câu 18: Chuyên đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh 
năm 2007 là gì? 
a. Đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh 
trong giai đoạn hiện nay; 


b. Học tập tấm gương Chủ tịch Hồ Chí Minh về thực hành tiết kiệm, chống 
tham nhũng, lãng phí, quan liêu; 
c. Nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ 
nhân dân; 
d. Chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương, nâng cao ý thức trách nhiệm, phát triển 
kinh tế bền vững. 
Câu 19: Chuyên đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh 
năm 2008 là gì? 
a. Nâng cao nhận thức về đạo đức và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tổ 
chức động viên toàn Đảng, toàn xã hội tích cực tham gia Cuộc vận động; 
b. Học tập tấm gương Chủ tịch Hồ Chí Minh về thực hành tiết kiệm, 
chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu; 
c. Nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ 
nhân dân; 
d. Chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương, nâng cao ý thức trách nhiệm, phát triển 
kinh tế bền vững. 
Câu 20: Chuyên đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh 
năm 2009 là gì? 
a. Nâng cao nhận thức về đạo đức và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tổ 
chức động viên toàn Đảng, toàn xã hội tích cực tham gia Cuộc vận động; 
b. Học tập tấm gương Chủ tịch Hồ Chí Minh về thực hành tiết kiệm, chống 
tham nhũng, lãng phí, quan liêu; 
c. Nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, 
phục vụ nhân dân; 
d. Chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương, nâng cao ý thức trách nhiệm, phát triển 
kinh tế bền vững. 
Câu 21: Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng cần làm gì để nâng cao tinh thần 
trách nhiệm, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân? 
a. Giáo dục cán bộ, đảng viên và nhân dân nhận thức sâu sắc, toàn diện hơn về 
Đảng; 
b. Phải xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thực sự có đạo đức cách mạng; 
c. Phải giữ nghiêm kỷ luật trong Đảng; 
d. Cả a, b, c. 
Câu 22: Tấm gương hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân 
của Chủ tịch Hồ Chí Minh là gì? 
a. “Tổ quốc trên hết”; “Tôi hiến cả đời tôi cho dân tộc tôi” 


b. Tất cả vì độc lập, tự do của Tổ quốc; “Không có gì quý hơn độc lập, tự 
do!”; 
c. Tất cả vì lợi ích của Tổ quốc và nhân dân, không dành riêng cho cá nhân và 
gia đình; 
d. Cả a, b, c. 
Câu 23: “Hỡi đồng bào bị đoạ đầy đau khổ! Đây là cái cần thiết cho chúng 
ta!”. Câu nói này được Chủ tịch Hồ Chí Minh nói khi đọc tài liệu nào? 
a. Tuyên ngôn độc lập 1776 của nước Mỹ 
b. Chủ nghĩa Tam dân của Tôn Trung Sơn 
c. Luận cương của Lênin 
d. Lịch sử Đại cách mạng Pháp năm 1789. 
Câu 24: “Mỗi cán bộ, đảng viên phải đặt lợi ích của cách mạng, của Đảng, 
của nhân dân lên trên hết, trước hết. Phải kiên quyết quét sạch chủ nghĩa cá nhân, 
nâng cao đạo đức cách mạng, bồi dưỡng tư tưởng tập thể, tinh thần đoàn kết, tính 
tổ chức và kỷ luật”. Câu nói trên của Chủ tịch Hồ Chí Minh được dẫn từ tác phẩm 
nào của Người dưới đây?
a. Sửa đổi lối làm việc (10/1947) 
b. Diễn văn khai mạc Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng Lao 
động Việt Nam (9/1960) 
c. Bài nói ở lớp huấn luyện đảng viên mới (5/1966) 
d. Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân (3/2/1969) 
Câu 25: “Hiểu chủ nghĩa Mác-Lênin là phải sống với nhau có tình có nghĩa. 
Nếu thuộc bao nhiêu sách mà sống không có tình có nghĩa thì sao gọi là hiểu chủ 
nghĩa Mác Lênin được”. Câu nói trên của Chủ tịch Hồ Chí Minh được dẫn từ tác 
phẩm nào của Người dưới đây? 
a. Ý kiến về việc làm và xuất bản loại sách “Người tốt việc tốt”, 1968 
b. Sửa đổi lối làm việc, 1947 
c. Sự nghiệp vĩ đại của Lênin, 1952 
d. Bài nói tại Đại hội anh hùng, chiến sỹ thi đua chống Mỹ, cứu nước, 1966 
Câu 26: Đâu là những câu nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh: 
a. Bệnh kiêu ngạo - Tự cao, tự đại, ham địa vị, hay lên mặt. Ưa người ta tang 
bốc mình, khen ngợi mình. Ưa sai khiến người khác. Hễ làm được việc gì hơi 
thành công thì khoe khoang vênh váo, cho ai cũng không bằng mình. Không thèm 
học hỏi quần chúng, không muốn cho người ta phê bình. Việc gì cũng làm thầy 
người khác.
b. Óc quân phiệt quan liêu. Khi phụ trách ở một vùng nào thì như một ông vua 
con ở đấy, tha hồ hách dịch, hoạnh họe. Đối với cấp trên thì xem thường, đối với 


cấp dưới cậy quyền lấn áp. Đối với quần chúng ra vẻ quan cách làm cho quần 
chúng sợ hãi. Cái đầu óc “ông tướng, bà tướng” ấy đã gây ra bao ác cảm, bao chia 
rẽ, làm cho cấp trên xa cấp dưới, đoàn thể ra nhân dân.
c. Làm việc lối bàn giấy. Thích làm việc bằng giấy tờ thật nhiều. Ngồi một 
nơi chỉ tay năm ngón không chịu xuống địa phương kiểm tra công tác và để chỉ 
vạch những kế hoạch thi hành chỉ thị, nghị quyết của đoàn thể cho chu đáo… Cái 
lối làm việc như vậy rất có hại. Nó làm cho chúng ta không đi sát phong trào, 
không hiểu rõ được tình hình bên dưới, cho nên phần nhiều chủ trương của chúng 
ta không thi hành được đến nơi đến chốn. 
d. Cả 3 đáp án trên. 
Câu 27: “…Vì ham danh vọng và địa vị, cho nên khi phụ trách một bộ phận 
nào, thì lôi người này, kéo người khác, ưa ai thì kéo vào, không ưa thì tìm cách tẩy 
ra. Thế là chỉ biết có mình, chỉ biết có một bộ phận mà quên cả Đảng. Đó là là một 
thứ bệnh hẹp hòi, trái hẳn với nguyên tắc tập trung và thống nhất của Đảng”. Câu 
nói trên của Chủ tịch Hồ Chí Minh được dẫn từ tác phẩm nào của Người dưới 
đây?
a. Sửa đổi lối làm việc (10/1947) 
b. Diễn văn khai mạc Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng Lao 
động Việt Nam (9/1960) 
c. Bài nói ở lớp huấn luyện đảng viên mới (5/1966) 
d. Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân (3/2/1969) 
Câu 28: “… Đạo đức cách mạng không phải trên trời sa xuống. Nó do đấu 
tranh, rèn luyện bền bỉ hằng ngày mà phát triển và củng cố. Củng như ngọc càng 
mài càng sáng, vàng càng luyện càng trong”. Câu nói trên của Chủ tịch Hồ Chí 
Minh được dẫn từ tác phẩm nào của Người dưới đây? 
a. Sửa đổi lối làm việc (10/1947) 
b. Cần, kiệm, liêm, chính (6/1949) 
c. Cần tẩy sạch bệnh quan liêu, mệnh lệnh (9/1951) 
d. Đạo đức cách mạng (12/1958)
Câu 29: “… Tiết kiệm không phải là bủn xỉn, không phải là “xem đồng tiền to 
bằng cái nống”, gặp việc đáng làm cũng không làm, đáng tiêu cũng không tiêu… 
Nói theo lối khoa học, thì tiết kiệm là tích cực, chứ không phải tiêu cực”. Câu nói 
trên của Chủ tịch Hồ Chí Minh được dẫn từ tác phẩm nào của Người dưới đây? 
a. Cần, kiệm, liêm, chính (6/1949) 
b. Thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, chống bệnh quan liêu 
(5/1952) 
c. Cần tẩy sạch bệnh quan liêu, mệnh lệnh (9/1951) 
d. Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân (3/2/1969) 


Câu 30: “Chủ nghĩa cá nhân là việc gì cũng lo cho lợi ích riêng của mình, 
không quan tâm tới lợi ích chung của tập thể. “Miễn là mình béo, mặc thiên hạ 
gầy”. Nó là mẹ đẻ ra mọi tính hư nết xấu như: lười biếng, suy bì, kiêu căng, kèn 
cựa, nhút nhát, lãng phí, tham ô,v.v… Nó là kẻ thù hung ác của đạo đức cách mạng 
chủ nghĩa xã hội”. Câu nói trên của Chủ tịch Hồ Chí Minh được dẫn từ tác phẩm 
nào của Người dưới đây? 
a. Bài nói chuyện tại Đại hội lần thứ III của Đoàn Thanh niên Lao động 
Việt Nam (3/1961) 
b. Bài nói chuyện tại lớp nghiên cứu chính trị khoá I, Trường Đại học nhân 
dân Việt Nam (7/1956) 
c. Diễn văn khai mạc Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng Lao 
động Việt Nam (9/1960) 
d. Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân (3/2/1969) 
Câu 31: “… Tôi chỉ có một ham muốn, ham muốn tột bậc, là làm sao cho 
nước ta được hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ai cũng có 
cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành”. Câu nói trên của Chủ tịch Hồ Chí Minh 
được dẫn từ tác phẩm nào của Người dưới đây? 
a. Bài nói chuyện tại lớp nghiên cứu chính trị khoá I, Trường Đại học nhân 
dân Việt Nam (7/1956) 
b. Diễn văn khai mạc Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng Lao 
động Việt Nam (9/1960) 
c. Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân (3/2/1969) 
d. Trả lời các nhà báo nước ngoài (1/1946). 
Câu 32: “Mỗi đảng viên, mỗi người cán bộ từ trên xuống dưới đều phải hiểu 
rằng: mình vào Đảng đề làm đầy tớ cho nhân dân chứ không phải làm “quan” 
nhân dân”. Câu nói trên của Chủ tịch Hồ Chí Minh được dẫn từ bài nói chuyện 
nào của Người? 
a. Bài nói chuyện trong buổi bế mạc Hội nghị cán bộ của Đảng lần thứ sáu 
(1/1949). 
b. Bài nói chuyện với cán bộ tỉnh Hà Tây (2/1967). 
c. Bài nói chuyện tại lớp nghiên cứu chính trị khoá I, Trường Đại học nhân 
dân Việt Nam (7/1956) 
d. Bài nói chuyện tại Đại hội lần thứ III của Đoàn Thanh niên Lao động Việt 
Nam (3/1961). 
Câu 33: “Chủ nghĩa xã hội là nhằm nâng cao đời sống vật chất và văn hoá của 
nhân dân và do nhân dân tự xây dựng lấy. Muốn đạt mục đích đó, thì nhân dân ta 
phải ra sức thi đua tăng gia sản xuất và thực hành tiết kiệm; mỗi người phải cố 
gắng trở thành lao động tiên tiến, chiến sĩ thi đua, anh hùng lao động, mỗi người 


phải nâng cao tinh thần làm chủ nước nhà”. Câu nói trên của Chủ tịch Hồ Chí 
Minh được dẫn từ tác phẩm nào của Người dưới đây? 
a. Bài nói chuyện với cán bộ tỉnh Hà Tây (2/1967). 
b. Lời khai mạc Đại hội liên hoan anh hùng, chiến sĩ thi đua toàn quốc 
lần thứ III (5/1962) 
c. Bài nói chuyện tại lớp nghiên cứu chính trị khoá I, Trường Đại học nhân 
dân Việt Nam (7/1956) 
d. Bài nói chuyện tại Đại hội lần thứ III của Đoàn Thanh niên Lao động Việt 
Nam (3/1961). 
Câu 34: “Việc gì có lợi cho dân, ta phải hết sức làm. Việc gì có hại đến dân, 
ta phải hết sức tránh”. Câu nói trên của Chủ tịch Hồ Chí Minh được dẫn từ tác 
phẩm nào của Người dưới đây? 
a. Thư gửi Uỷ ban nhân dân các kỳ, tỉnh, huyện và làng (10/1945) 
b. Bài nói chuyện trong buổi bế mạc Hội nghị cán bộ của Đảng lần thứ sáu 
(1/1949). 
c. Bài nói chuyện tại lớp nghiên cứu chính trị khoá I, Trường Đại học nhân 
dân Việt Nam (7/1956) 
d. Bài nói chuyện với cán bộ tỉnh Hà Tây (2/1967). 
Câu 35: “… Chúng ta không sợ sai lầm, chỉ sợ phạm sai lầm mà không quyết 
tâm sửa chữa. Muốn sửa chữa cho tốt thì phải sẵn sàng nghe quần chúng phê bình 
và thật thà tự phê bình. Không chịu nghe phê bình và không tự phê bình thì nhất 
định lạc hậu, thoái bộ. Lạc hậu và thoái bộ thì sẽ bị quần chúng bỏ rơi. Đó là kết 
quả tất nhiên của chủ nghĩa cá nhân”. Câu nói trên của Chủ tịch Hồ Chí Minh được 
dẫn từ tác phẩm nào của Người dưới đây? 
a. Đạo đức cách mạng (12/1958)
b. Thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, chống bệnh quan liêu 
(5/1952) 
c. Cần tẩy sạch bệnh quan liêu, mệnh lệnh (9/1951) 
d. Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân (3/2/1969) 
Câu 36: Tìm cụm từ đúng nhất để điền vào chỗ trống (…) trong đoạn trích 
sau của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Do cá nhân chủ nghĩa mà ngại gian khổ, khó 
khăn, sa vào tham ô, hủ hóa, lãng phí, xa hoa. Họ tham danh trục lợi, thích địa vị 
quyền hành. Họ tự cao tự đại, coi thường tập thể, xem khinh quần chúng, độc 
đoán, chuyên quyền. Họ xa rời quần chúng, xa rời thực tế,... Họ không có tinh thần 
cố gắng vươn lên, không chịu học tập để tiến bộ. Cũng do cá nhân chủ nghĩa mà 
mất đoàn kết, thiếu tính tổ chức, tính kỷ luật, kém tinh thần trách nhiệm, không 
chấp hành đúng đường lối, chính sách của Đảng và của Nhà nước, làm hại đến lợi 
ích của cách mạng, của nhân dân”

a. Mắc bệnh cận thị b. Mắc bệnh quan liêu, mệnh lệnh 


c. Mắc bệnh quan liêu d. Mắc bệnh mẹnh lệnh 
Câu 37: Tìm cụm từ đúng nhất để điền vào chỗ trống (…) trong câu nói sau 
của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Óc bè phái: Ai hẩu với mình thì dù nói không đúng 
cũng nghe, tài không có cũng dùng. … thì dù họ có tài cũng tìm cách dìm họ 
xuống, họ nói phải mấy cũng không nghe”
a. Ai không thân với mình b. Ai không nịnh bợ 
c. Ai không ton hót d. Ai không bè phái 
Câu 38: Những đoạn trích dưới đây đâu là của Chủ tịch Hồ Chí Minh? 
a. Nếu nhà ai bị mất cắp, mất trộm, thì hô hoán lên và cả xóm, cả làng đuổi 
bắt kẻ trộm. Khi của công bị mất cắp, mất trộm thì mọi người đều có trách nhiệm 
vạch mặt kẻ gian và đưa nó ra pháp luật vì mọi người đều có nghĩa vụ giữ gìn của 
công… 
b. Các báo chí thì cần nêu những việc kiểu mẫu, phân tách rõ ràng, làm cho 
mọi người nhận rõ: quan liêu, tham ô, lãng phí là tội ác. Và do đó mà khuyến khích 
quần chúng, mở rộng phong trào phê bình từ dưới lên trên. 
c. Bất kỳ ngành nào, địa phương nào cũng phải giáo dục cho cán bộ, nhân 
dân, chiến sĩ gớm ghét nạn tham ô, lãng phí, bệnh quan liêu. 
d. Cả a, b và c. 
Câu 39: Thay mặt Hội những người yêu nước Việt Nam tại Pháp, Nguyễn Tất 
Thành đã gửi đến Hội nghị Vécxây tài liệu gì? 
a. Bản Yêu sách của nhân dân An Nam 
b. Tâm địa thực dân 
c. Vấn đề bản xứ 
d. Những người bị áp bức 
Câu 40: “Đứng về phía cán bộ mà nói, ăn cắp của công làm của tư. Đục 
khoét của nhân dân. Ăn bớt của bộ đội. Tiêu ít mà khai nhiều, lợi dụng của chung 
của Chính phủ để làm quỹ riêng cho địa phương mình, đơn vị mình cũng là tham 
ô. Đứng về phía nhân dân mà nói, tham ô là: “ăn cắp của công, khai gian, lậu 
thuế”, “tham ô, lãng phí và bệnh quan liêu là kẻ thù của nhân dân, của bộ đội và 
của Chính phủ”. Chống loại kẻ địch này khó khăn, phức tạp hơn ngay cả so với 
đánh giặc ngoại xâm”. Đoạn trích trên trong bài nói chuyện nào của Chủ tịch Hồ 
Chí Minh? 
a. Bài nói chuyện tại lớp đào tạo hướng dẫn viên các trại hè cấp I
b. Bài nói chuyện về thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, chống 
bệnh quan liêu 
c. Bài nói tại lớp chỉnh Đảng Trung ương khoá 2
d. Bài nói chuyện với cán bộ tỉnh Thanh Hoá. 


Câu 41: Những đoạn trích dưới đây đâu là của Chủ tịch Hồ Chí Minh? 
a. Bên cạnh những đồng chí tốt ấy, còn có một số ít cán bộ, đảng viên mà đạo 
đức, phẩm chất còn thấp kém. Họ mang nặng chủ nghĩa cá nhân, việc gì cũng nghĩ 
đến lợi ích riêng của mình trước hết. Họ không lo “mình vì mọi người” mà chỉ 
muốn “mọi người vì mình”. 
b. Họ tưởng rằng cách mạng là cốt để làm cho họ có địa vị, được hưởng thụ. 
Do đó mà họ mắc những sai lầm: kiêu ngạo chưng diện, hưởng thụ, lãng phí của 
công tự tư tự lợi, không tiết kiệm đồng tiền bát gạo là mồ hôi nước mắt của nhân 
dân. Họ quên mất tác phong gian khổ phấn đấu, lạt lẽo với công việc cách mạng, 
xa rời Đảng, xa rời quần chúng. Dần dần, họ mất cả tư cách và đạo đức người cách 
mạng, sa vào tham ô, hủ bại và biến thành người có tội với Đảng, với Chính phủ, 
với nhân dân. 
c. Toàn bộ công việc của tất cả các cơ quan của chúng ta bị khốn khổ trước 
hết vì tệ quan liêu. Không ít những người cộng sản đã trở thành những cán bộ quan 
liêu. 
d. Cả a và b.
Câu 42: Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói như thế nào về hình phạt đối với tệ 
tham ô, lãng phí tiêu cực…? 
a. Cần có những pháp luật để trừng trị tệ tham ô, lãng phí, và phải chấp hành 
những pháp luật ấy một cách nghiêm chỉnh… 
b. Không xử bắn bọn ăn hối lộ mà xử nhẹ như thế, là một việc xấu hổ cho 
những người cộng sản, những người cách mạng. 
c. Pháp luật phải thẳng tay trừng trị những kẻ bất liêm, bất kỳ kẻ ấy ở địa vị 
nào, làm nghề nghiệp gì.
d. Cả a và c. 
Câu 43: Để nhân dân có thể kiểm soát được cán bộ thì phải xây dựng được cơ 
chế công khai, minh bạch trong hoạt động của các cơ quan nhà nước, trước hết là 
trong hoạt động tài chính. Vậy những câu nói dưới đây đâu là quan điểm của Theo 
Hồ Chí Minh:
a. Cần phải có những bản báo cáo in thành thông báo chung, có sự tham gia 
nhất thiết phải được mở rộng của những người ngoài đảng và của những người 
không làm việc trong các cơ quan 
b. Quản lý phải dân chủ, tài chính phải công khai - Sổ sách phải minh bạch. 
Phải chống quan liêu, lãng phí, tham ô .
c. Mở rộng dân chủ phê bình trong cơ quan và ngoài quần chúng, từ trên 
xuống và từ dưới lên. “Trên đe dưới búa” của phê bình, thì nhất định tẩy được 
bệnh quan liêu, tham ô, lãng phí.
d. Cả b và c. 
Câu 44: Đoạn trích nào dưới đây là của Chủ tịch Hồ Chí Minh? 


a. Những người lãnh đạo chỉ biết khai hội, viết chỉ thị, xin báo cáo trên 
giấy chứ không kiểm tra đến nơi đến chốn. Vì những người và cơ quan lãnh 
đạo mắc bệnh quan liêu, thành thử có mắt mà không thấy suốt, có tai mà 
không nghe thấu, có chế độ mà không giữ đúng, có kỷ luật mà không nắm 
vững. Kết quả là những người xấu, những cán bộ kém tha hồ tham ô, lãng 
phí. Muốn trừ sạch tham ô, lãng phí thì phải tẩy sạch bệnh quan liêu. 
b. Cái lò đã nóng lên rồi thì củi tươi vào đây cũng phải cháy. Củi khô, củi vừa 
vừa cháy trước, rồi cả lò nóng lên, tất cả các cơ quan vào cuộc, có ai đứng ngoài 
đâu. Và không thể đứng ngoài được. Cá nhân nào muốn không làm cũng không thể 
được, thế mới là thành công. 
c. Tôi rất mong chúng ta có thể đuổi ra khỏi đảng từ 10 vạn đến 20 vạn người 
đã len lỏi vào đảng và đã không những không biết đấu tranh chống bệnh giấy tờ 
cùng nạn hối lộ, mà còn cản trở cuộc đấu tranh này. 
d. “Nơi nào cũng có hối lộ” và hiện giờ có ba kẻ thù chính đang đứng trước 
mỗi người, bất kể người đó làm việc gì, ở cương vị nào… kẻ thù thứ nhất - tính 
kiêu ngạo cộng sản chủ nghĩa; kẻ thù thứ hai - nạn mù chữ; kẻ thù thứ ba - nạn hối 
lộ. 
Câu 45: Bác Hồ bắt đầu viết Di chúc vào năm nào? 
a. Năm 1965 
b. Năm 1966 
c. Năm 1967 
d. Năm 1969 
Câu 46: Chuyên đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh 
năm 2010 là gì? 
a. Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần 
trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm’’; 
b. Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về phong cách quần 
chúng, dân chủ, nêu gương; nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng 
viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp; 
c. Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh suốt đời phấn đấu 
cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, làm người công bộc tận tụy, trung thành của 
nhân dân, đời tư trong sáng, cuộc sống riêng giản dị; 
d. Tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng ta thật 
sự trong sạch, vững mạnh, "là đạo đức, là văn minh ". 
Câu 47: Chuyên đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh 
năm 2011-2012 là gì? 
a. Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần 
trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm’’; 


b. Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về phong cách quần 
chúng, dân chủ, nêu gương; nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng 
viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp; 
c. Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh suốt đời phấn 
đấu cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, làm người công bộc tận tụy, trung 
thành của nhân dân, đời tư trong sáng, cuộc sống riêng giản dị; 
d. Tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng ta thật sự 
trong sạch, vững mạnh, "là đạo đức, là văn minh ". 
Câu 48: Chuyên đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh 
năm 2013 là gì? 
a. Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần 
trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm’’; 
b. Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về phong cách 
quần chúng, dân chủ, nêu gương; nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, 
đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp; 
c. Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh suốt đời phấn đấu 
cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, làm người công bộc tận tụy, trung thành của 
nhân dân, đời tư trong sáng, cuộc sống riêng giản dị; 
d. Tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng ta thật sự 
trong sạch, vững mạnh, "là đạo đức, là văn minh ". 
Câu 49: Chuyên đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh 
năm 2014 là gì? 
a. Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh 
thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm’’; 
b. Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về phong cách quần 
chúng, dân chủ, nêu gương; nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng 
viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp; 
c. Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh suốt đời phấn đấu 
cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, làm người công bộc tận tụy, trung thành của 
nhân dân, đời tư trong sáng, cuộc sống riêng giản dị; 
d. Tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng ta thật sự 
trong sạch, vững mạnh, "là đạo đức, là văn minh ". 
Câu 50: Chuyên đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh 
năm 2015 là gì? 
a. Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây 
dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên; 
b. Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về 
phòng,chống suy thoái tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự 
chuyển hóa” trong nội bộ;. 


c. Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần 
trách nhiệm, phong cách gương mẫu, nói đi đôi với làm. 
d. Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, 
trách nhiệm; gắn bó với nhân dân; đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch, vững 
mạnh. 
Câu 51: Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ 
Chí Minh năm 2016 là gì? 
a. Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí 
Minh;
b. Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây 
dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên; 
c. Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về 
phòng,chống suy thoái tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự 
chuyển hóa” trong nội bộ. 
d. Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần 
trách nhiệm, phong cách gương mẫu, nói đi đôi với làm. 
Câu 52: Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ 
Chí Minh năm 2017 là gì? 
a. Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh;
b. Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây 
dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên; 
c. Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về 
phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, 
“tự chuyển hóa” trong nội bộ; 
d. Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần 
trách nhiệm, phong cách gương mẫu, nói đi đôi với làm. 
Câu 53: Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ 
Chí Minh năm 2018 là gì? 
a. Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh;
b. Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về 
xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, 
đảng viên; 
c. Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về 
phòng,chống suy thoái tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự 
chuyển hóa” trong nội bộ. 
d. Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần 
trách nhiệm, phong cách gương mẫu, nói đi đôi với làm. 


Câu 54: Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh: Chủ nghĩa cá nhân đẻ ra trăm thứ bệnh 
nguy hiểm:
a. Quan liêu, mệnh lệnh, bè phái, chủ quan, tham ô, lãng phí. 
b. Quan liêu, mệnh lệnh. 
c. Quan liêu, mệnh lệnh, bè phái. 
d. Quan liêu, mệnh lệnh, bè phái, chủ quan. 
Câu 55: Tìm cụm từ đúng nhất để điền vào chỗ trống (…) trong câu nói sau 
của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Kéo bè kéo cánh lại là bệnh rất nguy hiểm nữa. Từ bè 
phái mà đi đến chia rẽ. Ai hợp với mình thì dù người xấu cũng cho là tốt, việc dở 
cũng cho là hay, rồi che đậy cho nhau, ủng hộ lẫn nhau. Ai không hợp với mình thì 
người tốt cũng cho là xấu, việc hay cũng cho là dở, rồi tìm cách gièm pha, nói xấu, 
tìm cách dìm người đó xuống. Bệnh này rất tai hại cho Đảng. Nó làm hại đến sự 
thống nhất. Nó làm Đảng bớt mất nhân tài và không thực hành được đầy đủ chính 
sách của mình. Nó làm mất sự thân ái, … giữa đồng chí. Nó gây ra những mối 
nghi ngờ”. 
a. Thống nhất b. Đoàn kết 
c. Chân thành d. Đoàn kết, thống nhất 
Câu 56: Truyền thống quý báu nhất của dân tộc Việt Nam được Chủ tịch Hồ 
Chí Minh kế thừa và phát triển là gì? 
a. Lòng nhân ái
b. Chủ nghĩa yêu nước 
c. Tinh thần hiếu học 
d. Cần cù lao động. 
Câu 57: Tìm cụm từ đúng nhất để điền vào chỗ trống “…” trong câu nói sau 
của Chủ tịch Hồ Chí Minh “nếu cứ làm theo ý muốn, theo tư tưởng, theo chủ quan 
của mình, rồi đem cột vào cho quần chúng, thì khác nào “…” 
a. Khoét chân cho vừa giầy b. Đóng chân theo giầy 
b. Theo đuôi quần chúng d. Xa cách dân chúng
Câu 58: Đâu là câu nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh khi nói về việc tiết kiêm 
thời gian? 
a. Mọi tiết kiệm so cho cùng là tiết kiệm thời gian 
b. Ai đưa vàng bạc vứt đi, là người điên rồ. Thì ai đưa thời giờ vứt đi, là 
người ngu dại 
c. Thời gian luôn luôn đúng khi chúng ta có những hành động đúng. 
d. Thời gian bạn bỏ ra để làm điều đúng nhiều khi lại ít hơn thời gian bạn bỏ 
ra để giải thích những điều sai. 
Câu 59: Tìm một điểm nhầm lẫn trong đoạn viết sau đây: 


Một trong những nguồn gốc của tư tưởng Hồ Chí Minh là tiếp văn hóa 
phương Đông. Cụ thể là: 
a. Những mặt tích cực của Nho giáo. 
b. Tư tưởng vị tha của Phật giáo. 
c. Tư tưởng của Khổng Tử về một xã hội bình yên không bao giờ thay 
đổi. 
d. Tư tưởng Tam dân của Tôn Trung Sơn. 
Câu 60: Tư tưởng Hồ Chí Minh được hình thành từ những nguồn gốc nào? 
a. Giá trị truyền thống của dân tộc Việt Nam. 
b. Tinh hoa văn hóa nhân loại (trong đó có chủ nghĩa Mác - Lênin). 
c. Những phẩm chất chủ quan của Hồ Chí Minh. 
d. Cả ba đáp án trên. 
Câu 61: Chọn đáp án trả lời đúng nhất về tư tưởng Hồ Chí Minh. 
a. Tư tưởng Hồ Chí Minh là kết quả của sự vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác 
- Lênin vào điều kiện thực tế của nước ta. 
b. Tư tưởng Hồ Chí Minh là kết quả của sự vận dụng và phát triển sáng 
tạo chủ nghĩa Mác - Lênin vào điều kiện cụ thể của nước ta. 
c. Tư tưởng Hồ Chí Minh là kết quả của sự phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác 
- Lênin vào điều kiện thực tế của nước ta. 
d. Tư tưởng Hồ Chí Minh là chủ nghĩa Mác - Lênin ở Việt Nam. 
Câu 62: "Đảng lấy chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền 
tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho mọi hành động cách mạng”. Câu nói trên được 
Đảng ta khẳng định lần đầu tiên tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ mấy? 
a. Đại hội lần thứ V b. Đại hội lần thứ VI 
c. Đại hội lần thứ VII d. Đại hội lần thứ VIII 
Câu 63: "Dân tộc ta, nhân dân ta, non sông đất nước ta đã sinh ra Hồ Chủ 
tịch, người anh hùng dân tộc vĩ đại, và chính Người đã làm rạng rỡ dân tộc ta, 
nhân dân ta và non sông đất nước ta". Câu nói trên ở trong văn kiện nào? 
a. Lời kêu gọi Ban chấp hành Trung ương Đảng lao động Việt Nam ngày 
3/9/1969 
b. Điếu văn của Ban Chấp hành Trung ương Đảng lao động Việt Nam 
đọc tại lễ truy diệu Chủ tịch Hồ Chí Minh ngày 9/9/1969. 
c. Diễn văn của Ban Chấp hành Trung ương Đảng LĐVN đọc tại lễ kỷ niệm 
80 năm ngày sinh của Hồ Chí Minh. 
d. Diễn văn của Ban Chấp hành Trung ương Đảng CSVN đọc tại lễ kỷ niệm 
100 năm ngày sinh của Hồ Chí Minh. 


Câu 64: Hãy lựa chọn câu trả lời đúng nhất: 
a. Hồ Chí Minh là anh hùng giải phóng dân tộc và là nhà văn hóa lớn. 
b. Hồ Chí Minh là anh hùng giải phóng của dân tộc Việt Nam và là danh nhân 
văn hóa kiệt xuất của thế giới. 
c. Hồ Chí Minh là anh hùng giải phóng dân tộc và là nhà văn hóa kiệt 
xuất của Việt Nam . 
d. Hồ Chí Minh là anh hùng giải phóng dân tộc của dân tộc Việt Nam và là 
nhà văn hoá lỗi lạc. 
Câu 65: Chọn đáp án trả lời đúng nhất: 
a. Chủ nghĩa Mác - Lênin là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động 
của Đảng ta. 
b. Tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động 
của Đảng ta. 
c. Cùng với chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư 
tưởng và kim chỉ nam cho hành động cách mạng của Đảng ta. 
d. Cả ba đáp án trên đều đúng. 
Câu 66: Tư tưởng Hồ Chí Minh là hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc 
về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam. Những vấn đề đó thuộc phạm vi 
nào? 
a. Trong cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân. 
b. Trong cách mạng xã hội chủ nghĩa. 
c. Cả trong cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân và cách mạng xã hội 
chủ nghĩa.
d. Trong thế kỷ XX
Câu 67: Chọn cụm từ đúng điền vào dấu... 
Tháng 7 năm 1920, Hồ Chí Minh đọc ... của V.I. Lênin. 
a. Tác phẩm "Nhà nước và cách mạng". 
b. Tác phẩm “Những nhiệm vụ trước mắt của chính quyền xô viết” 
c. Sơ thảo lần thứ nhất Luận cương về các vấn đề dân tộc. 
d. Sơ thảo lần thứ nhất Luận cương về các vấn đề dân tộc và vấn đề 
thuộc địa. 
Câu 68: Chọn cụm từ đúng điền vào dấu... trong câu nói câu của Chủ tịch Hồ 
Chí Minh: “Lấy … để hàng ngày giáo dục lẫn nhau là một trong những cách tốt 
nhất để xây dựng Đảng, xây dựng các tổ chức cách mạng, xây dựng con người 
mới, cuộc sống mới”. 
a. Gương sáng b. Gương người tốt, việc tốt 


c. Gương điển hình d. Gương điển hình tiên tiến 
Câu 69: Chủ tịch Hồ Chí Minh nói câu: "Không có gì quý hơn độc lập, tự 
do” vào thời gian nào? 
a. 1945 c. 1960 
b. 1954 d. 1966 
Câu 70: Theo Hồ Chí Minh, cách mạng giải phóng dân tộc muốn giành được 
thắng lợi cần phải:
a. Đi theo con đường cách mạng vô sản 
b. Có Đảng cộng sản lãnh đạo. 
c. Tiến hành bằng bạo lực cách mạng. 
d. Cả ba đáp án trên đều đúng.
Câu 71: Chọn đáp án trả lời đúng với tư tưởng Hồ Chí Minh: 
a. Cách mạng giải phóng dân tộc giành được thắng lợi đồng thời với thắng lợi 
của cách mạng vô sản ở chính quốc. 
b. Thắng lợi của cách mạng vô sản ở thuộc địa phải phụ thuộc vào thắng lợi 
của cách mạng vô sản ở chính quốc. 
c. Cách mạng giải phóng dân tộc ở thuộc địa có khả năng giành được 
thắng lợi trước cách mạng vô sản ở chính quốc. 
d. Cả ba đáp án còn lại đều đúng 
Câu 72: Chọn cụm từ đúng điền vào chỗ trống trong câu viết sau đây của Hồ 
Chí Minh: "Toàn quốc đồng bào hãy đứng dậy.... mà tự giải phóng cho ta". 
a. dựa vào sự giúp đỡ quốc tế d. đem sức ta 
b. dựa vào sự đoàn kết toàn dân c. dưới sự lãnh đạo của Đảng
Câu 73: Chọn cụm từ đúng điền vào chỗ trống trong câu viết sau đây của Hồ 
Chí Minh: "Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem...... để giữ vững quyền tự do, độc 
lập ấy". 
a. Lòng dũng cảm và sự hy sinh
b. Toàn bộ sức lực. 
c. Tất cả tinh thần và lực lượng. 
d. Tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải. 
Câu 75: Chủ tịch Hồ Chí Minh cho rằng: “Phải thật sự mở rộng dân chủ 
trong cơ quan. Phải luôn luôn dùng cách thật thà tự phê bình và thẳng thắn phê 
bình, nhất là phê bình từ dưới lên. Phải kiên quyết chống cái thói "cả vú lấp miệng 
em", ngǎn cản quần chúng phê bình” Đoạn trích trên nằm trong bài viết nào của 
Người. 


a. Nhiệm vụ của chi bộ ở các cơ quan, Báo Nhân dân, số 176, từ ngày 6 
đến 10-4-1954. 
b. Lời nói chuyện trong buổi lễ bế mạc Lớp bổ túc trung cấp, ngày 10-10-
1947. 
c. Sửa đổi lối làm việc, tháng 10-1947. 
d. Bài nói chuyện trong buổi bế mạc Hội nghị cán bộ của Đảng lần thứ sáu, 
ngày 18-1-1949. 
Câu 76: “Chúng ta không sợ sai lầm, chỉ sợ phạm sai lầm mà không quyết 
tâm sửa chữa. Muốn sửa chữa cho tốt thì phải sẵn sàng nghe quần chúng phê bình 
và thật thà tự phê bình. Không chịu nghe phê bình và không tự phê bình thì nhất 
định lạc hậu, thoái bộ. Lạc hậu và thoái bộ thì sẽ bị quần chúng bỏ rơi. Đó là kết 
quả tất nhiên của chủ nghĩa cá nhân”. Đoạn trích trên trong tác phẩm nào của Chủ 
tịch Hồ Chí Minh? 
a. Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân. 
b. Đạo đức cách mạng. 
c. Đường cách mệnh. 
d. Di chúc
Câu 77: “Một dân tộc biết cần, kiệm, biết liêm, là một dân tộc giàu về vật 
chất, mạnh về tinh thần, là một dân tộc văn minh tiến bộ. 
Dân tộc ta đang kháng chiến và kiến quốc, đang xây dựng một Đời sống mới 
trong nước Việt Nam mới. Chẳng những chúng ta phải cần, kiệm, chúng ta còn 
phải thực hành chữ Liêm”. 
Đoạn trích trên nằm trong tác phẩm nào của Chủ tịch Hồ Chí Minh? 
a. Cần Kiệm Liêm Chính, 6-1949 
b. Lời phát biểu trong phiên họp Hội đồng Chính phủ, 11-1950. 
c. Chớ kiêu ngạo, phải khiêm tốn, ký tên C.B, Báo Nhân Dân, số 194, từ 13 
đến 15-6-1954. 
d. Bài nói chuyện với bộ đội, công an và cán bộ trước khi vào tiếp quản Thủ 
đô, 5-9-1954. 
Câu 78: “Những người trong các công sở đều có nhiều, hoặc ít quyền hành. 
Nếu không giữ đúng, Cần, Kiệm, Liêm, Chính thì dễ trở nên hủ bại, biến thành sâu 
mọt của dân”. Đoạn trích trên trong tác phẩm nào của Chủ tịch Hồ Chí Minh? 
a. Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân. 
b. Đạo đức cách mạng. 
c. Đời sống mới 
d. Đường cách mệnh. 


Câu 79: Những tác phẩm dưới đây, tác phẩm nào không phải là của Hồ Chí 
Minh? 
a. Bản án chế độ thực dân Pháp 
b. Đường cách mệnh. 
c. Tuyên ngôn Độc lập. 
d. Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản. 
Câu 80: Hồ Chí Minh khẳng định độc lập, tự do là quyền thiêng liêng, bất 
khả xâm phạm của tất cả các dân tộc vào thời gian nào? 
a. Trong cách mạng tháng 8-1945. 
b. Trong kháng chiến chống Pháp. 
c. Trong kháng chiến chống Mỹ. 
d. Cả 3 đáp án trên đúng. 
Câu 81: Hồ Chí Minh khẳng định chủ nghĩa dân tộc là một động lực lớn ở 
các nước đang đấu tranh giành độc lập. Đó là chủ nghĩa dân tộc nào? 
a. Chủ nghĩa nhân đạo cộng sản 
b. Chủ nghĩa dân tộc chân chính. 
c. Chủ nghĩa sô vanh, nước lớn. 
d. Chủ nghĩa dân tộc vị kỷ. 
Câu 82: Kiên trì con đường Chủ tịch Hồ Chí Minh đã lựa chọn nghĩa là: 
a. Giữ vững nền độc lập dân tộc. 
b. Thực hiện triệt để cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân. 
c. Thực hiện mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. 
d. Hội nhập với nền kinh tế thế giới. 
Câu 83: Trong bản "Yêu sách của nhân dân An Nam" gửi đến Hội nghị Véc 
xây, lúc đó Hồ Chí Minh mang tên là gì? 
a. Nguyễn Tất Thành b. Nguyễn Ái Quốc 
c. Văn Ba c. Trần Vương 
Câu 84: Những câu sau đây, câu nào là của Chủ tịch Hồ Chí Minh? 
a. Sự tàn bạo của chủ nghĩa tư bản đã chuẩn bị đất rồi, CNXH chỉ còn phải 
làm cái việc là gieo hạt giống của công cuộc giải phóng nữa thôi. 
b. Xem xét lại chủ nghĩa Mác về cơ sở lịch sử của nó, củng cố nó bằng dân 
tộc học phương Đông. 
c. Chủ nghĩa dân tộc là động lực lớn của đất nước. 
d. Cả ba đáp án trên 


Câu 85: "... Chủ trương làm tư sản dân quyền cách mạng và thổ địa cách 
mạng để đi tới xã hội cộng sản" được trích từ bài viết nào của Hồ Chí Minh? 
a. Đường cách mệnh 
b. Chính cương vắn tắt của Đảng 
c. Sách lược vắn tắt của Đảng 
d. Chương trình tóm tắt của Đảng 
Câu 86: "Chúng ta thà hy sinh tất cả chứ nhất định không chịu mất nước, 
nhất định không chịu làm nô lệ". Câu nói trên của Hồ Chí Minh vào thời gian nào? 
a. Tháng 8 năm 1945 
b. Tháng 9 năm 1945 
c. Tháng 12 năm 1946 
d. Tháng 6 năm 1966 
Câu 87: "Chiến tranh có thể kéo dài 5 năm, 10 năm, 20 năm hoặc lâu hơn 
nữa..., song nhân dân Việt Nam quyết không sợ? Không có gì quý hơn độc lập tự 
do. Đến ngày thắng lợi nhân dân ta sẽ xây dựng lại đất nước ta đàng hoàng hơn, 
to đẹp hơn". Câu nói trên của Chủ tịch Hồ Chí Minh vào thời gian nào? 
a. Lời kêu gọi của Hồ Chí Minh ngày 19/12/1946
b. Lời kêu gọi của Hồ Chí Minh ngày 17/7/1966
c. Thư chúc tết đầu Xuân 1969 
d. Bản Di chúc của Hồ Chí Minh được công bố tại lễ truy điệu Người ngày 9 
/9/1969
Câu 88: "Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, 
tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do, độc lập ấy". Đoạn văn trên trích từ 
bài viết nào của Chủ tịch Hồ Chí Minh? 
a. Thư kêu gọi Tổng khởi nghĩa. 
b. Tuyên ngôn Độc lập. 
c. Lời kêu gọi Toàn quốc kháng chiến. 
d. Thư gửi đồng bào Nam bộ. 
Câu 89: Trong những câu dưới đây, câu nào không phải là của Chủ tịch Hồ 
Chí Minh? 
a. Không có gì quý hơn độc lập, tự do 
b. Không có gì quý bằng độc lập, tự do 
c. Cay đắng chi bằng mất tự do. 
d. Chúng ta thà hy sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định 
không chịu làm nô lệ. 


Câu 90: Luận điểm: "Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng 
là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân" được trích từ 
tác phẩm nào của Chủ tịch Hồ chí Minh? 
a. Đường Cách mệnh 
b. Thường thức chính trị 
c. Sửa đổi lối làm việc 
d. Di chúc. 
Câu 91: Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, việc đổi mới, chỉnh đốn Đảng được 
hiểu là:
a. Một giải pháp tình thế
b. Việc làm thường xuyên của Đảng 
c. Khi Đảng không còn vững mạnh 
d. Khi cách mạng ở vào thời kỳ khó khăn 
Câu 91: Quan điểm : "Đảng ta là đạo đức, là văn minh" được Hồ Chí Minh 
trình bày trong tác phẩm nào? 
a. Sách lược vắn tắt của Đảng 
b. Báo cáo chính trị tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng 
c. Diễn văn đọc tại lễ kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Đảng 
d. Diễn văn khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng 
Câu 92: Quan điểm: "Đảng ta là một Đảng cầm quyền” được Hồ Chí Minh 
trình bày trong văn kiện nào? 
a. Chánh cương vắn tắt của Đảng 
b. Báo cáo chính trị tại Đại hội lần thứ II của Đảng 
c. Diễn văn khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng Lao 
động Việt Nam 
d. Di chúc 
Câu 93: "Đảng ta là một Đảng cầm quyền. Mỗi đảng viên và cán bộ phải thật 
sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần kiệm liêm chính, chí công vô tư. 
Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người 
đầy tớ thật trung thành của nhân dân”. Câu viết trên của Hồ Chí Minh ở trong tác 
phẩm nào của Người? 
a. Đạo đức cách mạng 
b. Đường cách mệnh 
c. Di chúc 
d. Sửa đổi lối làm việc 


Câu 94: "Đoàn kết là một truyền thống cực kỳ quý báu của Đảng và của dân 
ta. Các đồng chí từ Trung ương đến các chi bộ cần phải giữ gìn sự đoàn kết nhất 
trí của Đảng như giữ gìn con ngươi của mắt mình". Câu viết trên ở trong tác phẩm 
nào của Hồ Chí Minh? 
a. Đạo đức cách mạng 
b. Sửa đổi lối làm việc 
c. Thường thức chính trị 
d. Di chúc 
Câu 95: "Đảng có vững cách mệnh mới thành công, cũng như người cầm lái 
có vững thuyền mới chạy". Câu trên trích từ tác phẩm nào của Hồ Chí Minh? 
a. Bản án chế độ thực dân Pháp. 
b. Chánh cương vắn tắt của Đảng 
c. Đường cách mệnh. 
d. Lời kêu gọi nhân dịp thành lập Đảng. 
Câu 96: Theo Hồ Chí Minh, vai trò lãnh đạo của giai cấp công nhân trong 
cách mạng Việt Nam do yếu tố nào quy định? 
a. Do ý muốn của Đảng Cộng sản. 
b. Do số lượng giai cấp công nhân. 
c. Do đặc điểm của thời đại mới. 
d. Do đặc tính của giai cấp công nhân. 
Câu 97: Những căn bệnh nào trong bộ máy nhà nước mà Hồ Chí Minh gọi là 
"giặc nội xâm"? 
a. Cậy thế, hủ hoá, tư túng
b. Tham ô, lãng phí, quan liêu 
c. Trái phép, chia rẽ, kiêu ngạo 
d. Đặc quyền, đặc lợi 
Câu 98: Việc chống những căn bệnh nào trong bộ máy nhà nước được Hồ 
Chí Minh so sánh giống việc cần kíp như đánh giặc trên mặt trận ? 
a. Trái phép, cậy thế, hủ hoá 
b. Tư túng, chia rẽ, kiêu ngạo 
c. Tham ô, lãng phí, quan liêu 
d. Đặc quyền, đặc lợi
Câu 99: Chọn đáp án trả lời đúng nhất theo tư tưởng Hồ Chí Minh:
Nhà nước của dân là: 
a. Nhà nước do nhân dân tổ chức nên. 


b. Dân là chủ, quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân. 
c. Nhà nước phục vụ nhân dân, đem lại lợi ích cho nhân dân. 
d. Nhà nước mang bản chất giai cấp công nhân. 
Câu 100: Chọn đáp án trả lời đúng nhất theo tư tưởng Hồ Chí Minh. 
Nhà nước Việt Nam... 
a. Mang bản chất giai cấp công nhân. 
b. Có tính dân tộc, tính nhân dân sâu sắc. 
c. Có sự thống nhất bản chất giai cấp công nhân với tính nhân dân và 
tính dân tộc. 
d. Mang tính dân tộc. 
Câu 101: Chọn một đáp án đúng điền vào chỗ trống để hoàn thiện câu sau 
của Hồ Chí Minh: "Chống …………… và bệnh quan liêu cũng quan trọng và cần 
kíp như việc đánh giặc trên mặt trận". 
a. Phá hoại của công 
b. Tham ô, lãng phí
c. Vi phạm kỷ luật 
d. Lãng phí 
Câu 101: "Việc gì lợi cho dân, ta phải hết sức làm. 
Việc gì hại đến dân, ta phải hết sức tránh. 
Chúng ta phải yêu dân, kính dân thì dân mới yêu ta, kính ta" 
Những câu trên trích từ bài viết nào của Hồ Chí Minh? 
a. Bài phát biểu tại kỳ họp đầu tiên của Quốc hội khoá I, năm 1946 
b. Thư gửi các đồng chí tỉnh nhà 
c. Thư gửi ủy ban nhân dân các kỳ, tỉnh, huyện và làng. 
d. Thư gửi các đồng chí Bắc Bộ. 
Câu 102: Theo Hồ Chí Minh, vai trò của đạo đức được xác định là: 
a. Nền tảng của người cách mạng 
b. Chỗ dựa của người cách mạng 
c. Vũ khí của người cách mạng 
d. Hành trang của người cách mạng 
Câu 103: Để xây dựng những phẩm chất đạo đức tốt đẹp và chống lại những 
cái vô đạo đức có kết quả, theo quan điểm của Hồ Chí Minh phải: 
a. Tạo thành phong trào quần chúng rộng rãi 
b. Động viên từng cá nhân thực hiện 


c. Bắt buộc từng cá nhân thực hiện 
d. Chống chủ nghĩa cá nhân 
Câu 104: Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, mục tiêu của văn hoá giáo dục là: 
a. Nâng cao dân trí 
b. Bồi dưỡng tư tưởng đúng đắn và tình cảm cao đẹp 
c. Bồi dưỡng những phẩm chất tốt đẹp, những phong cách lành mạnh 
d. Thực hiện cả ba chức năng của văn hoá bằng giáo dục 
Câu 105: Nội dung giáo dục theo tư tưởng Hồ Chí Minh phải bao gồm: 
a. Văn hoá 
b. Chính trị 
c. Khoa học - kĩ thuật, chuyên môn nghiệp vụ 
d. Toàn diện
Câu 106: Theo Hồ Chí Minh, việc học phải được tiến hành như thế nào? 
a. Học ở mọi lúc, mọi nơi, suốt đời 
b. Học ở mọi người 
c. Tự học, tự đào tạo và đào tạo lại 
d. Cả a, b, c
Câu 107: Ý nghĩa của việc thực hiện phương châm của Hồ Chí Minh về giáo 
dục: Học đi đôi với hành, lý luận liên hệ với thực tế; học tập kết hợp với lao động; 
kết hợp gia đình – nhà trường – xã hội là gì?. 
a. Để có chất lượng và hiệu quả cao trong học tập. 
b. Để tạo ra phong trào rộng rãi trong cả nước. 
c. Tận dụng tất cả các điều kiện cho học tập. 
d. Để mọi người đều có cơ hội học tập.
Câu 108: “Trong giáo dục không những phải có tri thức phổ thông mà 
phải có đạo đức cách mạng. Có tài phải có đức. Có tài không có đức, tham ô 
hủ hoá có hại cho nước. Có đức không có tài như ông bụt ngồi trong chùa, 
không giúp ích gì được ai”. Đoạn trích trên trong bài viết nào của Chủ tịch Hồ 
Chí Minh? 
a. Nói chuyện tại lớp chỉnh huấn trung, cao cấp của Bộ Quốc phòng và các 
lớp trung cấp của các tổng cục. 
b. Bài nói chuyện tại lớp đào tạo hướng dẫn viên các trại hè cấp I.
c. Thư gửi Ủy ban nhân dân các kỳ tỉnh, huyện và làng 
d. Bài nói chuyện với cán bộ tỉnh Thanh Hoá 


Câu 109: Vấn đề xây dựng đời sống mới được Chủ tịch Hồ Chí Minh đặt ra 
từ khi nào? 
a. Sau Cách mạng Tháng Tám năm 1945. 
b. Sau khi miền Bắc được hoàn toàn giải phóng. 
c. Trong cải tạo XHCN nền kinh tế miền Bắc. 
d. Sau khi hoàn thành cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.
Câu 110: Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hoá hiện nay cần: 
a. Giữ gìn và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc 
b. Tiếp thu tinh hoa văn hoá nhân loại 
c. Chống văn hoá phản tiến bộ 
d. Cả a, b, c 
Câu 111: Chủ tịch Hồ Chí Minh xác định yếu tố nào là gốc của người cách 
mạng? 
a. Tài năng 
b. Phẩm chất chính trị 
c. Đạo đức 
d. Cả a, b, c 
Câu 112: Các câu nói dưới đây, câu nói nào là của Chủ tịch Hồ Chí Minh? 
a. Phải trọng nhân tài, trọng cán bộ, trọng mỗi một người có ích cho công 
việc chung của chúng ta.
b. Tài to ta dùng làm việc to, tài nhỏ ta cắt làm việc nhỏ, ai có năng lực 
về việc gì, ta đặt ngay vào việc ấy. Biết dùng người như vậy, ta sẽ không lo gì 
thiếu cán bộ.
c. Kiến thiết cần có nhân tài. Nhân tài nước ta dù chưa có nhiều lắm 
nhưng nếu chúng ta khéo lựa chọn, khéo phân phối, khéo dùng thì nhân tài càng 
ngày càng phát triển càng thêm nhiều. 
d. Cả a, b và c. 
Câu 113: Chọn luận điểm đúng với tư tưởng Hồ Chí Minh: 
a. Muốn tiến lên chủ nghĩa xã hội thì phải phát triển văn hoá và kinh tế 
b. Muốn tiến lên chủ nghĩa xã hội thì phải phát triển kinh tế và văn 
hoá 
c. Muốn tiến lên chủ nghĩa xã hội thì phải phát triển kinh tế 
d. Muốn tiến lên chủ nghĩa xã hội thì phải phát triển văn hoá 
Câu 114: Chọn cụm từ đúng điền vào chỗ trống trong câu nói sau của Hồ 
Chí Minh: 


“Một dân tộc dốt là một dân tộc …” 
a. Chậm phát triển 
b. Lạc hậu 
c. Yếu 
d. Không thể trở thành phú cường 
Câu 115: Chọn cụm từ đúng để điền vào chỗ trống (…) trong nhận định sau 
của Chủ tịch Hồ Chí Minh:“… là việc gì cũng chỉ lo cho lợi ích riêng của mình, 
không quan tâm đến lợi ích chung của tập thể. "Miễn là mình béo, mặc thiên hạ 
gầy". Nó là mẹ đẻ ra tất cả mọi tính hư nết xấu như: lười biếng, suy bì, kiêu căng, 
kèn cựa, nhút nhát, lãng phí, tham ô, v.v... Nó là kẻ thù hung ác của đạo đức cách 
mạng”. 
a. Chủ nghĩa cá nhân
b. Tham ô, lãng phí 
c. Bệnh quan liêu 
d. Bệnh cận thị. 
Câu 116: Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, đời sống văn hoá mới không bao gồm
mặt nào dưới đây? 
a. Đạo đức mới 
b. Lối sống mới 
c. Nếp sống mới 
d. Cách sống mới 
Câu 117: Tác phẩm đầu tiên của Hồ Chí Minh đề cập đến đạo đức cách mạng 
là tác phẩm nào? 
a. Bản án chế độ thực dân Pháp (1925) 
b. Đường cách mệnh (1927) 
c. Thường thức chính trị (1953) 
d. Đạo đức cách mạng (1955) 
Câu 118: Hồ Chí Minh đề cập đạo đức trong những quan hệ nào của mỗi 
người? 
a. Đối với mình 
b. Đối với người 
c. Đối với việc 
d. Cả a, b, c 


Câu 119: Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong công tác lưu thông phân phối, 
có hai điều quan trọng phải luôn luôn nhớ, đó là hai điều nào dưới đây, chọn đáp 
án đúng nhất? 
a. Không sợ ít, chỉ sợ không công bằng; không sợ khổ, chỉ sợ lòng dân không 
yên. 
b. Không sợ thiếu, chỉ sợ không công bằng; Không sợ nghèo, chỉ sợ lòng 
dân không yên. 
c. Không sợ ít, chỉ sợ không công bằng; Không sợ nghèo, chỉ sợ lòng dân 
không yên. 
d. Không sợ thiếu, chỉ sợ không công bằng; Không sợ khổ, chỉ sợ lòng dân 
không yên. 
Câu 120: Đoạn thơ sau của Chế Lan Viên: 
“Bác reo một mình như nói cùng dân tộc 
“Cơm áo là đây! Hạnh phúc đây rồi!” 
Hình của Đảng lồng trong hình của nước 
Phút khóc đầu tiên là phút Bác Hồ cười” 
Miêu tả tâm trạng của Bác khi Người đọc tài liệu nào và vào thời gian nào? 
a. Đường Kách Mệnh (1919) 
b. Sơ thảo đề cương về các vấn đề dân tộc và thuộc địa (1920) 
c. Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản (1920) 
d. Bản án chế độ thực dân (1921) 
Câu 121: Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ 
Chí Minh năm 2019 là gì? 
a. Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời 
sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh;
b. Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây 
dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên; 
c. Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về 
phòng,chống suy thoái tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự 
chuyển hóa” trong nội bộ. 
d. Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần 
trách nhiệm, phong cách gương mẫu, nói đi đôi với làm. 
Câu 122: Tác phẩm Đạo đức cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh ra đời vào 
thời gian nào? 
a. 12/1958; b. 11/1958; c. 10/1958; d. 9/1958. 
Câu 123 Tác phẩm Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá 
nhân của Chủ tịch Hồ Chí Minh ra đời vào thời gian nào? 


a. 01/1969; b. 02/1969; c. 3/1969; d. 4/1969. 
Câu 124: Bác Hồ viết bài báo Dân vận vào thời gian nào? 
a. Năm 1948; b. Năm 1949; c. Năm 1950; d. Năm 1951. 
Câu 125: Chọn đáp án trả lời đúng nhất: Việc tu dưỡng đạo đức ở mỗi người 
phải được thực hiện trong: 
a. Mọi hoạt động thực tiễn 
b. Mọi mối quan hệ xã hội 
c. Mọi hoạt động thực tiễn, mọi mối quan hệ xã hội 
d. Trong đời tư và đời công. 
Câu 126: Phương hướng vận dụng và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh trong 
sự nghiệp đổi mới là: 
a. Nắm vững quan điểm thực tiễn 
b. Vận dụng và phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh
c. Giải quyết đúng những vấn đề do thực tiễn đặt ra 
d. Cả a, b, c. 
Câu 127: Phong cách tư duy Hồ Chí Minh gồm những phong cách nào? 
a. Phong cách tư duy khoa học, cách mạng và hiện đại. 
b. Phong cách tư duy độc lập, tự chủ, sáng tạo. 
c. Phong cách tư duy hài hòa, uyển chuyển, có lý có tình. 
d. Cả 03 đáp án trên đều đúng. 
Câu 128: Hãy chọn đáp án đúng cho câu hỏi: Phong cách lãnh đạo của Chủ tịch 
Hồ Chí Minh được thể hiện qua: 
a. Phong cách dân chủ, tuân thủ nghiêm ngặt nguyên tắc tập trung dân chủ, tập 
thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách. 
b. Tổ chức việc kiểm tra, kiểm soát cụ thể, thường xuyên 
c. Phong cách quần chúng, luôn luôn gần dân, tin dân, trọng dân, dựa vào dân, 
gắn bó với nhân dân và phong cách nêu gương. 
d. Cả 03 đáp án trên đều đúng. 
Câu 129: Phong cách diễn đạt của Chủ tịch Hồ Chí Minh được thể hiện qua 
phong cách nào dưới đây? 
a. Cách nói, cách viết giản dị, cụ thể, thiết thực; diễn đạt ngắn gọn, cô đọng, 
hàm súc, trong sáng, có lượng thông tin cao. 
b. Sinh động, gần gũi với cách nghĩ của quần chúng, gắn với những hình ảnh, 
sự ví von, so sánh cụ thể; diễn đạt luôn luôn biến hóa, nhất quán mà đa dạng. 
c. Kết hợp nhuần nhuyễn văn hóa Đông - Tây. 
d. Cả a và b. 
Câu 130: Phong cách ứng xử của Chủ tịch Hồ Chí Minh được thể hiện qua 
những phong cách nào dưới đây? 
a. Hài hòa, kết hợp nhuần nhuyễn văn hóa Đông - Tây. 


b. Khiêm tốn, nhã nhặn, lịch thiệp; chân tình, nồng hậu, tự nhiên. 
c. Linh hoạt, chủ động, biến hóa; vui vẻ, hòa nhã, xóa nhòa mọi khoảng cách. 
d. Cả b và c.

tải về 0.63 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương