Microsoft Word bptc cap 35, 22kv from Mr Thang doc


§Ó thi c«ng phÇn mãng cho c«ng tr×nh chóng t«i huy ®éng c¸c tæ trong ®éi x©ytải về 1.22 Mb.
Chế độ xem pdf
trang9/27
Chuyển đổi dữ liệu18.11.2023
Kích1.22 Mb.
#55691
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   27
Thuyet minh PATC he thong dien 35, 22KV


§Ó thi c«ng phÇn mãng cho c«ng tr×nh chóng t«i huy ®éng c¸c tæ trong ®éi x©y 
l¾p thi c«ng ®ång thêi, thiÕt bÞ dông cô thi c«ng ®−îc trang bÞ nh− sau: 
Sè 
TT 
Tªn dông cô 
§¬n
VÞ 
Sè 
l−îng
Ghi chó 

M¸y trén bª t«ng 350 lÝt 
C¸i
01 

T«n 2 ly ( 2m x 3m ) 
TÊm
04 

ThuyÒn röa ®¸ b»ng t«n 
C¸i
01 

Thïng phi ®ùng n−íc 250 lÝt 
C¸i
02 
§óc, b¶o d−ìng bª t«ng 

Ni v«
C¸i
01 
KiÓm tra mãng 
6 M¸y 
kinh 
vÜ 
C¸i
01

B¶ng ghi cÊp phèi bª t«ng 
C¸i
01 

Hép cèt pha thÐp 150x150x150 (lÊy 
mÉu bª t«ng) 
Bé 12 
9 Xµng 
c¸t 
Bé 
01
10 T¨ng ®¬ (®Ó t¨ng h·m cèt pha trô) 
Bé 
32 
11 C¸p thÐp Φ6 (®Ó t¨ng h·m cèt pha trô)
Sîi
16
12 Héc ®ong c¸t, ®¸ 
C¸i
20 
13 Dông cô cÇm tay 
Bé 
01 
Cuèc chim, xÎng ®µo, xµ 
beng, choßng ®ôc 
14 Cèp pha thÐp 
Bé 
01 
15 §Çm dïi + d©y dïi Φ60 
C¸i
02
16 Th−íc thÐp 30m 
C¸i
01 
17 X« 
móc 
n−íc lo¹i 10 lÝt 
c¸i 
04 
18 M¸y 
b¬m 
n−íc 40m
3
/h c¸i 
04 
19 Gavari c¨n chØnh bu l«ng mãng 
Bé 
04 
20 B¹t døa tr¶i lãt ®¸, c¸t 
m2
100 
- TiÕn hµnh ®µo hè mãng: 
Chóng t«i ®µo ®Êt b»ng m¸y ®µo kÕt hîp víi ph−¬ng ph¸p thñ c«ng (cuèc, 
xÎng, kÐo c¾t ®Êt, xµ beng…) ®¸y mãng ®−îc ®µo réng h¬n 20cm (cho mçi bªn) theo  
C«ng ty CP C¸p §iÖn LS-VINA 
C«ng tr×nh di chuyÓn c¸c ®−êng d©y ®iÖn 110, 35, 22kV 
 
Page 14 of 38 
kÝch th−íc líp bª t«ng lãt mãng, taluy mãng 1. §Êt ®µo lªn ®−îc ®æ c¸ch mÐp hè ®µo 
1,5m ra ngoµi mãng. §Ó tr¸nh s¹t në ®Êt ®−îc ®æ cao < 1,5m vµ chØ ®æ ra 3 mÆt cña 
hè mãng. Mét mÆt kh«ng ®æ ®Êt mµ ®Ó chøa vËt liÖu vµ m¸y thi c«ng. 
Khi mãng ®−îc ®µo xong chóng t«i dïng th−íc vµ m¸y kiÓm tra l¹i c¸c kÝch 
th−íc cña hè ®µo vµ söa cho ®óng kÝch th−íc thiÕt kÕ yªu cÇu. 
TiÕn hµnh mêi T− vÊn gi¸m s¸t kü thuËt nghiÖm thu hè mãng ®µo. Ký Biªn b¶n 
nghiÖm thu vµ nhËt ký c«ng tr×nh, chóng t«i míi chuyÓn sang giai ®o¹n ®óc lãt. 

tải về 1.22 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   27
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương