Microsoft Word bptc cap 35, 22kv from Mr Thang doctải về 1.22 Mb.
Chế độ xem pdf
trang8/27
Chuyển đổi dữ liệu18.11.2023
Kích1.22 Mb.
#55691
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   27
Thuyet minh PATC he thong dien 35, 22KV

BIÖN PH¸P THI C¤NG 
C¨n cø vµo hå s¬ thiÕt kÕ, qua kh¶o s¸t thùc tÕ tuyÕn ®−êng d©y. Nhµ thÇu sÏ 
bè trÝ vËn chuyÓn vËt t−, vËt liÖu b»ng thñ c«ng kÕt hîp víi c¸c thiÕt bÞ chuyªn ngµnh. 
C«ng t¸c ®µo mãng, l¾p ®Æt tiÕp ®Þa b»ng m¸y kÕt hîp thñ c«ng. §¶m b¶o thêi gian 
tÝnh tõ ngµy thi c«ng ®Õn khi bµn giao vµ ®−a h¹ng môc c«ng tr×nh (di chuyÓn h¹ 
ngÇm ®−êng ®iÖn 35, 22KV) vµo sö dông lµ 45 ngµy. 
C¨n cø vµo mÆt b»ng thùc tÕ vµ s¬ ®å l−íi ®iÖn khu vùc cÇn di chuyÓn, nhµ thÇu 
chóng t«i ®Ò ra tr×nh tù thi c«ng nh− sau:
- Kh¶o s¸t l¹i tim tuyÕn c¸c vÞ trÝ cét trång míi, tuyÕn hµo c¸p 35KV, 22KV 
- Xin cÊp phÐp x©y dùng víi c¸c c¬ quan chñ qu¶n 
- ChuÈn bÞ mÆt b»ng thi c«ng, x©y dùng kho b·i l¸n tr¹i ®−êng c«ng vô phôc vô 
thi c«ng. 
- Khai th¸c, s¶n xuÊt chÕ t¹o c¸c vËt t− vËt liÖu thiÕt bÞ cÊu kiÖn dïng trong 
c«ng tr×nh, vËn chuyÓn tËp kÕt vÒ kho b·i. 
- TiÕn hµnh ®ång thêi ®µo vµ ®óc mãng c¸c vÞ trÝ cét trång míi: mãng cét 34, 
40 cña ®−êng d©y 35, 22KV. Lắp dựng đoạn gốc cột 34 và 40, thi c«ng tiếp ®Þa cét. 
- Thi c«ng đào r·nh c¸p ngầm 35, 22KV, kÐo rải và lắp đặt c¸p ngầm 35, 22KV 
lấp đất, hoàn trả mặt bằng. 
- C¾t ®iÖn 35, 22KV lÇn 1: l¾p dùng phÇn ngän cét 34 vµ 40, l¾p xµ sø, cÇu dao 
gåm: 02 cÇu dao t¹i cét 34, 01 cÇu dao t¹i cét 40, l¾p c¸p lªn cét. 
- C¾t ®iÖn 35, 22KV lần 2: ®Êu nèi c¸p víi tuyÕn ®©y 35, 22KV, ®Êu tr¶ nguån 
cho c¸c TBA lµng SOS, T8. 
- Thu håi tuyÕn d©y cò tõ cét 34 ®Õn cét 40 cña DZ 35, 22KV 
- VÖ sinh hoµn tr¶ tuyÕn 
- NghiÖm thu bµn giao c«ng tr×nh 
A. Thi c«ng mãng cét, tiÕp ®Þa, ®µo r∙nh c¸p, kÐo r¶I l¾p ®Æt c¸p 
ngÇm 35, 22kv
 
1 - Thi c«ng mãng cét, tiÕp ®Þa.  
C«ng ty CP C¸p §iÖn LS-VINA 
C«ng tr×nh di chuyÓn c¸c ®−êng d©y ®iÖn 110, 35, 22kV 
 
Page 13 of 38 
Sau khi nhËn bµn giao mÆt b»ng vÞ trÝ, tim cèt cña bªn A, chóng t«i tiÕn hµnh thi 
c«ng. 
Chóng t«i dïng m¸y kinh vÜ x¸c ®Þnh l¹i tim mãng, tim trô vµ c¸c kÝch th−íc cho 
®óng thiÕt kÕ.
tải về 1.22 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   27
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương