Microsoft Word bptc cap 35, 22kv from Mr Thang doc


C«ng ty CP C¸p §iÖn LS-VINAtải về 1.22 Mb.
Chế độ xem pdf
trang7/27
Chuyển đổi dữ liệu18.11.2023
Kích1.22 Mb.
#55691
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   27
Thuyet minh PATC he thong dien 35, 22KV

 
C«ng ty CP C¸p §iÖn LS-VINA 
C«ng tr×nh di chuyÓn c¸c ®−êng d©y ®iÖn 110, 35, 22kV 
 
Page 9 of 38 
B¶ng kª nh©n lùc, cÊp bËc CBCNV trªn c«ng tr−êng

 
STT 
Hä vµ tªn 
Tr×nh ®é /bËc thî 
Ghi chó 
A Ban chØ huy c«ng tr−êng 
 
 
1 NguyÔn §×nh Th¾ng 
Kü s− ®iÖn 
ChØ huy tr−ëng CT 
2 Bïi V¨n C«ng 
Kü s− x©y dùng 
ChØ huy phã CT 
3 §oµn Tïng ¸nh 
Kü s− x©y dùng 
G/s¸t thi c«ng phÇn XD 
4 Ph¹m V¨n HiÖu 
Kü s− ®iÖn 
G/s¸t thi c«ng phÇn ®iÖn 
5 Vò V¨n Tuyªn 
Kü s− ®iÖn 
G/s¸t kü thuËt an toµn 
6 NguyÔn H÷u M¹nh 
Kü s− kinh tÕ 
QLKT, thñ tôc ngµnh ®iÖn
7 NguyÔn V¨n Th− Kü 
s− c¬ khÝ chÕ t¹o 
Phô tr¸ch vËt t−, kÕ ho¹ch 

C¸c ®éi thi c«ng 
 
 

®éi x©y l¾p ®iÖn
1 NguyÔn H÷u §øc 
§éi tr−ëng Kü 
S− ®iÖn 
2 §ç V¨n Th¾ng 
Tæ tr−ëng thi c«ng
6/7 
3 NguyÔn V¨n Nh©m 
Tæ phã thi c«ng 
5/7 
4 §ç Xu©n Sang 
C«ng nh©n 
4/7 
5 Bïi Quang Vinh 
C«ng nh©n 
4/7 
6 NguyÔn V¨n Ho¸ 
C«ng nh©n 
3/7 
7 Bïi V¨n Dù 
C«ng nh©n 
4/7 
8 NguyÔn ViÕt Hïng 
C«ng nh©n 
3/7 
9 NguyÔn V¨n Giang 
C«ng nh©n 
3/7 
10 NguyÔn V¨n Sinh 
C«ng nh©n 
3/7 
11 NguyÔn V¨n Hoµn 
C«ng nh©n 
3/7 
12 §ç Träng TuÊn 
C«ng nh©n 
3/7 
13 C¸c V¨n ThuÇn 
C«ng nh©n 
3/7 
14 Hoµng V¨n CÇn 
C«ng nh©n 
4/7 
15 Hoµng V¨n LuËn 
C«ng nh©n 
4/7 
16 NguyÔn V¨n ThËn 
C«ng nh©n 
3/7 
17 NguyÔn Minh Hoµ 
C«ng nh©n 
3/7 
18 NguyÔn V¨n Vang 
C«ng nh©n 
4/7 
19 TrÇn V¨n ViÖt 
C«ng nh©n 
4/7 
II 
®éi x©y dùng
1 Bïi V¨n C«ng 
§éi tr−ëng 
Kü s− x©y dùng
2 NguyÔn §øc ThÞnh 
Tæ tr−ëng thi c«ng
6/7  
C«ng ty CP C¸p §iÖn LS-VINA 
C«ng tr×nh di chuyÓn c¸c ®−êng d©y ®iÖn 110, 35, 22kV 
 
Page 10 of 38 
STT 
Hä vµ tªn 
Tr×nh ®é /bËc thî 
Ghi chó 
3 Ph¹m V¨n H¶i 
Tæ phã thi c«ng 
5/7 
4 NguyÔn H÷u L©m 
C«ng nh©n 
3/7 
5 Ph¹m 
V¨n 
Ng− C«ng 
nh©n 
3/7 
6 Vò V¨n Hoµ 
C«ng nh©n 
3/7 
7 Ph¹m V¨n KhoΠ
C«ng nh©n 
4/7 
8 Bïi Quang Tuý 
C«ng nh©n 
4/7 
9 §ç V¨n Hïng 
C«ng nh©n 
4/7 
10 Ng« V¨n V−îng
C«ng nh©n 
3/7 
11 Lª TÊt TuÊn
C«ng nh©n 
4/7 
12 §ç V¨n ThuËt 
C«ng nh©n 
3/7 
13 Ph¹m V¨n Dòng 
C«ng nh©n 
4/7 
14 NguyÔn V¨n Uyªn 
C«ng nh©n 
3/7 
15 Ph¹m V¨n H¹c 
C«ng nh©n 
3/7 
16 Ph¹m V¨n Hoµng
C«ng nh©n 
3/7 
17 Ph¹m V¨n H−ng C«ng 
nh©n 
3/7 
18 NguyÔn V¨n ChØnh 
C«ng nh©n 
3/7 
19 Bïi H÷u TuÊn
C«ng nh©n 
3/7 
20 Bïi H÷u Quynh 
C«ng nh©n 
4/7 
21 NguyÔn V¨n To¶n 
C«ng nh©n 
3/7 
22 Bïi ThÞ TuyÕn 
C«ng nh©n 
3/7  
C«ng ty CP C¸p §iÖn LS-VINA 
C«ng tr×nh di chuyÓn c¸c ®−êng d©y ®iÖn 110, 35, 22kV 
 
Page 11 of 38 
Tr¸ch nhiÖm, thÈm quyÒn ®−îc giao cho c¸n bé 
Bé phËn ®iÒu hµnh thi c«ng t¹i c«ng tr×nh 
 
+ BCH c«ng tr−êng lµ bé phËn ®iÒu hµnh thi c«ng t¹i c«ng tr×nh: 
- Tæ chøc vµ chØ huy c¸c ®éi s¶n xuÊt, ®iÒu hµnh trùc tiÕp mäi ho¹t ®éng trªn c«ng 
tr−êng. 
- Qu¶n lý nh©n lùc, vËt lùc vµ ph−¬ng tiÖn thi c«ng trªn c«ng tr−êng 
- Qu¶n lý cung øng vËt liÖu thiÕt bÞ. 
- Tæ chøc ®Òn bï phôc vô thi c«ng vµ gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò liªn quan víi ®Þa ph−¬ng 
vµ bªn A t¹i c«ng tr−êng. 
- LËp c¸c hå s¬ nghiÖm thu, hoµn c«ng, c¸c biªn b¶n x¸c nhËn khèi l−îng, biªn b¶n 
kh¸c liªn quan víi bªn A. 
- B¸o c¸o vÒ trô së bªn A vÒ tiÕn ®é vµ c¸c vÊn ®Ò liªn quan ®Õn x©y l¾p c«ng tr×nh. 
- ChÞu tr¸ch nhiÖm tr−íc Nhµ n−íc vµ thñ tr−ëng ®¬n vÞ vÒ c«ng viÖc ®−îc giao. 
+ §éi tr−ëng thi c«ng: 
- ChÞu tr¸ch nhiÖm trùc tiÕp tæ chøc qu¶n lý s¶n xuÊt, chØ ®¹o c¸c tæ x©y l¾p thi c«ng 
hoµn thµnh khèi l−îng ®−îc giao ®¶m b¶o chÊt l−îng kü thuËt, ®óng tiÕn ®é, an toµn 
lao ®éng. 
- §¶m b¶o trËt tù an ninh, gi÷ g×n c¶nh quan vÖ sinh m«i tr−êng. 
+ C¸n bé kü thuËt thi c«ng: 
- C¸n bé kü thuËt thi c«ng cã tr¸ch nhiÖm lËp biªn b¶n thi c«ng chi tiÕt vµ cïng víi 
®éi tr−ëng chØ ®¹o c¸c tæ thi c«ng ®¶m b¶o chÊt l−îng kü thuËt, ®óng tiÕn ®é vµ an 
toµn lao ®éng. 
- Cïng víi c¸n bé gi¸m s¸t kü thuËt A kÞp thêi sö lý c¸c vÊn ®Ò kü thuËt, ph¸t sinh 
trong qu¸ tr×nh thi c«ng. 
- Ghi chÐp ®Çy ®ñ nhËt ký c«ng tr×nh, lËp hå s¬ nghiÖm thu kü thuËt vµ hå s¬ hoµn 
c«ng. 
+ Tæ tr−ëng: 
- Trùc tiÕp ®iÒu ®éng nh©n lùc trong tæ ®Ó thi c«ng ®¶m b¶o chÊt l−îng kü - mü thuËt, 
®óng tiÕn ®é vµ an toµn lao ®éng. 
C«ng ty CP C¸p §iÖn LS-VINA 
C«ng tr×nh di chuyÓn c¸c ®−êng d©y ®iÖn 110, 35, 22kV 
 
Page 12 of 38 

tải về 1.22 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   27
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương