Microsoft Word bptc cap 35, 22kv from Mr Thang doctải về 1.22 Mb.
Chế độ xem pdf
trang6/27
Chuyển đổi dữ liệu18.11.2023
Kích1.22 Mb.
#55691
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   27
Thuyet minh PATC he thong dien 35, 22KV

TrÇn Minh Trung 
®éi x©y dùng 
C«ng ty CP C¸p §iÖn LS-VINA 
C«ng tr×nh di chuyÓn c¸c ®−êng d©y ®iÖn 110, 35, 22kV 
 
Page 8 of 38 
+ Ban chØ huy c«ng tr−êng:
- ¤ng NguyÔn §×nh Th¾ng - ChØ huy tr−ëng c«ng tr−êng - kü s− ®iÖn cã 20 n¨m kinh 
nghiÖm thi c«ng nhiÒu c«ng tr×nh ®−êng d©y vµ tr¹m biÕn ¸p, chÞu tr¸ch nhiÖm chung. 
- ¤ng Bïi V¨n C«ng - ChØ huy phã c«ng tr−êng - kü s− x©y dùng cã 15 n¨m kinh 
nghiÖm thi c«ng nhiÒu c«ng tr×nh x©y dùng d©n dông vµ c«ng nghiÖp, chÞu tr¸ch 
nhiÖm vÒ lÜnh vùc x©y dùng. 
+ Gi¸m s¸t kü thuËt c«ng tr×nh: 
- ¤ng Ph¹m V¨n HiÖu - Kü s− ®iÖn - Gi¸m s¸t phÇn x©y l¾p ®iÖn - cã 5 n¨m kinh 
nghiÖm gi¸m s¸t thi c«ng nhiÒu c«ng tr×nh ®−êng d©y vµ tr¹m biÕn ¸p.
- ¤ng §oµn Tïng ¸nh - Kü s− x©y dùng - Gi¸m s¸t phÇn x©y dùng - cã 5 n¨m kinh 
nghiÖm gi¸m s¸t thi c«ng nhiÒu c«ng tr×nh x©y dùng d©n dông vµ c«ng nghiÖp. 
- ¤ng NguyÔn H÷u M¹nh - Kü s− kinh tÕ - Qu¶n lý kinh tÕ, lµm c¸c thñ tôc víi 
nghµnh ®iÖn: thÝ nghiÖm, nghiÖm thu, c¾t ®iÖn ®Êu nèi, nghiÖm thu ®ãng ®iÖn.v.v. cã 
06 n¨m kinh nghiÖm trong lÜnh vùc qu¶n lý kinh tÕ vµ lµm c¸c thñ tôc víi nghµnh 
®iÖn. 
+ Gi¸m s¸t kü thuËt an toµn: 
- ¤ng Vũ Văn Tuyên - Kü s− ®iÖn - Gi¸m s¸t an toµn - cã 5 n¨m kinh nghiÖm gi¸m 
s¸t an toµn thi c«ng nhiÒu c«ng tr×nh ®−êng d©y vµ tr¹m biÕn ¸p. 
+ C¸c ®éi thi c«ng x©y l¾p: (Nhà thầu bố trí đội 01 ®éi x©y l¾p vµ 01 ®éi x©y 
dùng thi công di chuyển hạ ngầm đường điện 35, 22KV) 
- NguyÔn H÷u §øc - Kü s− ®iÖn - §éi tr−ëng ®éi thi c«ng x©y l¾p 2 ®· cã 5 n¨m kinh 
nghiÖm thi c«ng nhiÒu ®−êng d©y vµ tr¹m biÕn ¸p. 
- ¤ng Bïi V¨n C«ng - Kü s− x©y dùng cã 15 n¨m kinh nghiÖm thi c«ng nhiÒu c«ng 
tr×nh x©y dùng d©n dông vµ c«ng nghiÖp, ®éi tr−ëng ®éi x©y dùng 
+ Phô tr¸ch vËt t−, kÕ ho¹ch vµ x−ëng s¶n xuÊt c¬ khÝ cho toµn bé c«ng 
tr−êng: 
- ¤ng NguyÔn V¨n Th− - Kü s− c¬ khÝ chÕ t¹o m¸y cã 20 n¨m kinh nghiÖm phôc vô 
vËt t− thi c«ng ®−êng d©y vµ tr¹m biÕn ¸p. 
tải về 1.22 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   27
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương