Microsoft Word bptc cap 35, 22kv from Mr Thang doc


C«ng t¸c gia c«ng cèt thÐptải về 1.22 Mb.
Chế độ xem pdf
trang5/27
Chuyển đổi dữ liệu18.11.2023
Kích1.22 Mb.
#55691
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   27
Thuyet minh PATC he thong dien 35, 22KV

7. C«ng t¸c gia c«ng cèt thÐp 
TÊt c¶ c¸c vËt liÖu ®−a vµo thi c«ng gåm thÐp h×nh L, thÐp trßn, thÐp tÊm dïng 
®Ó gia c«ng ®Òu lµ vËt liÖu míi: §¶m b¶o kh«ng cong vªnh, s¹ch, kh«ng bÞ rØ vµ ph¶i 
®¶m b¶o kÝch th−íc trong thiÕt kÕ - phï hîp víi tiªu chuÈn ®· quy ®Þnh trong hå s¬ 
mêi thÇu. 
Sö dông thÐp ®óng yªu cÇu vÒ nhãm, sè liÖu vµ chñng lo¹i quy ®Þnh trong b¶n 
vÏ thi c«ng c«ng tr×nh.
Que hµn ®iÖn dïng lo¹i que hµn cña c¸c nhµ m¸y s¶n xuÊt trong n−íc cã c−êng 
®é chÞu lùc sau khi hµn theo yªu cÇu kü thuËt Hå s¬ mêi thÇu. 
Sau khi gia c«ng xong theo yªu cÇu cña b¶n vÏ, tÊt c¶ c¸c b¸n thµnh phÈm sÏ 
®−îc m¹ kÏm nhóng nãng bao phñ bªn ngoµi ®Ó chèng l¹i c¸c t¸c nh©n m«i tr−êng. 
8. C«ng t¸c thÝ nghiÖm c¸c h¹ng môc thi c«ng . 
- ThÝ nghiÖm phÇn viÖc vÒ phÇn x©y dùng (cèt thÐp, bª t«ng ..) ®−îc hîp ®ång víi 
®¬n vÞ cã t− c¸ch ph¸p nh©n. 
- ThÝ nghiÖm phÇn điện nhà thầu đặt hàng tại Công ty TNHH MTV Điện lực Hải 
Phòng.
 
 
 
 
 
 
 
  
C«ng ty CP C¸p §iÖn LS-VINA 
C«ng tr×nh di chuyÓn c¸c ®−êng d©y ®iÖn 110, 35, 22kV 
 
Page 7 of 38 
 
tæ chøc c«ng tr−êng 
I. S¬ ®å tæ chøc c«ng tr−êng:
 
ThuyÕt minh s¬ ®å tæ chøc c«ng tr−êng
 
a. Ban ®iÒu hµnh thi c«ng t¹i c«ng tr×nh: 
+ Nhµ thÇu bè trÝ Ban chØ huy c«ng tr−êng t¹i ®iÓm gi÷a tuyÕn lµm n¬i 
®ãng qu©n ®Ó thuËn lîi cho viÖc kiÓm tra gi¸m s¸t c«ng tr×nh: 
- ChÞu tr¸ch nhiÖm tr−íc Nhµ thÇu chØ ®¹o, kiÓm tra ®«n ®èc ®éi c«ng tr×nh thi c«ng 
®¶m b¶o chÊt l−îng kü thuËt cao, tiÕn ®é nhanh, an toµn lao ®éng. 
- Thèng nhÊt biÖn ph¸p tæ chøc x©y dùng, tiÕn ®é x©y dùng, giao ban x©y l¾p c«ng 
tr×nh vµ trùc tiÕp gi¶i quyÕt c¸c hå s¬, thñ tôc liªn quan ®Õn x©y dùng c«ng tr×nh vµ 
thanh quyÕt to¸n c«ng tr×nh khi c«ng tr×nh hoµn thµnh. 
- §iÒu phèi nh©n lùc, vËt lùc, tµi lùc cho c«ng tr×nh theo ®Ò nghÞ cña ®éi x©y l¾p. §¶m 
b¶o hoµn thµnh tèt tiÕn ®é thi c«ng ®Ò ra vµ chÊt l−îng c«ng tr×nh. 
- C¬ cÊu tæ chøc bao gåm: 
Ban chØ huy 
c«ng tr−êng
bé phËn vËt t− 
vËn t¶i 
Bé phËn 
kü thuËt 
bé phËn hµnh 
chÝnh, y tÕ, b¶o 
®éi x©y l¾p
Qu¶n lý dù ¸n 

tải về 1.22 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   27
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương