Microsoft Word bptc cap 35, 22kv from Mr Thang doc


ChuÈn bÞ mÆt b»ng thi c«ngtải về 1.22 Mb.
Chế độ xem pdf
trang4/27
Chuyển đổi dữ liệu18.11.2023
Kích1.22 Mb.
#55691
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   27
Thuyet minh PATC he thong dien 35, 22KV

4. ChuÈn bÞ mÆt b»ng thi c«ng: 
Sau khi ®−îc chñ ®Çu t− bµn giao mÆt b»ng thi c«ng, chóng t«i liªn hÖ víi ®Þa 
ph−¬ng n¬i cã ®−êng d©y ®i qua lµm c¸c thñ tôc ®−êng vËn chuyÓn thi c«ng, ph−¬ng 
¸n ®µo ®−êng, hÌ vµ hoµn tr¶.
Cö 01 C¸n bé tr¾c ®Þa cïng mét tæ c«ng nh©n c¾m c¸c cäc mèc, kiÓm tra l¹i 
tim tuyÕn, gãc l¸i cña cét nÐo, tim mãng cét ®ì cña ®−êng d©y 35KV, 22KV vµ tuyÕn 
c¸p ngÇm 35KV, 22KV. Sau ®ã lµm hoµn c«ng tuyÕn nÕu ph¸t hiÖn sai sãt th× b¸o T− 
vÊn thiÕt kÕ vµ Chñ ®Çu t−. Khi ®−îc sù ®ång ý cña Chñ ®Çu t−, chóng t«i míi tiÕn 
hµnh thi c«ng. 
C¸c phÕ th¶i chóng t«i liªn hÖ víi ®Þa ph−¬ng ®Ó xin phÐp chë ®i ®æ t¹i c¸c 
®iÓm quy ®Þnh. TÊt c¶ c¸c xe chë vËt liÖu x©y dùng cña chóng t«i cã b¹t che kh«ng ®Ó 
vËt liÖu r¬i v·i trªn däc ®−êng.
C¸c c¸n bé gi¸m s¸t an toµn vµ vÖ sinh c«ng nghiÖp cña Ban chØ huy c«ng 
tr−êng th−êng xuyªn gi¸m s¸t nh¾c nhë kh«ng ®Ó phÕ th¶i x©y dùng « nhiÔm m«i 
tr−êng cña ®Þa ph−¬ng xung quanh mÆt b»ng thi c«ng. 
5. C«ng t¸c vËn chuyÓn vËt liÖu: 
a. VËn chuyÓn ®−êng dµi: 
- Toµn bé vËt t− ®óc mãng, x©y dùng m−¬ng c¸p, hµo c¸p ®−îc nhµ thÇu vËn 
chuyÓn tõ c¸c nhµ cÊp hµng ®Õn th¼ng c«ng tr−êng hoÆc ®Õn kho c«ng tr−êng råi cÊp 
cho ®¬n vÞ thi c«ng. 
b. VËn chuyÓn ®−êng ng¾n: 
- Cù ly vËn chuyÓn ®−êng ng¾n: VËn chuyÓn hoµn toµn b»ng thñ c«ng hoÆc b¸n 
thñ c«ng b»ng xe c¶i tiÕn, xe chuyªn dïng tuú thuéc vµo ®Þa h×nh thùc tÕ theo tiÕn ®é 
thi c«ng ®· lËp. 
 
  
C«ng ty CP C¸p §iÖn LS-VINA 
C«ng tr×nh di chuyÓn c¸c ®−êng d©y ®iÖn 110, 35, 22kV 
 
Page 6 of 38 
6. §iÖn n−íc thi c«ng. 
- §iÖn thi c«ng ®−êng d©y: C¸c ®éi x©y l¾p ®Òu ®−îc bè trÝ mçi tæ 1 m¸y ph¸t 
®iÖn Honda 1800 VA ®Ó phôc vô chiÕu s¸ng b¶o vÖ t¹i tuyÕn, b¬m n−íc phôc vô thi 
c«ng.
- N−íc phôc vô thi c«ng ®−êng d©y: §−îc lÊy nguån n−íc s¹ch nh©n d©n ®Þa 
ph−¬ng däc tuyÕn nh−ng ph¶i ®¹t tiªu chuÈn kü thuËt TCVN 4506-1987. 

tải về 1.22 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   27
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương