Microsoft Word bptc cap 35, 22kv from Mr Thang doc



tải về 1.22 Mb.
Chế độ xem pdf
trang3/27
Chuyển đổi dữ liệu18.11.2023
Kích1.22 Mb.
#55691
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   27
Thuyet minh PATC he thong dien 35, 22KV

vÊn thiÕt kÕ giao nhËn. 
- Nhµ thÇu tæ chøc bé phËn tr¾c ®Þa ®Ó ®o ®¹c hoµn c«ng tuyÕn, chuÈn l¹i c¸c mèc 
cho c¸c vÞ trÝ vµ giao vÞ trÝ c«ng viÖc thi c«ng cho c¸c ®éi thi c«ng, s¶n xuÊt. 
- ViÖc kiÓm tra nµy ®−îc thùc hiÖn theo thùc tÕ t¹i hiÖn tr−êng. Gi¸ trÞ sai sè cho 
phÐp gi÷a c¸c sè liÖu trong b¶n vÏ vµ thùc tÕ ngoµi hiÖn tr−êng nh− sau: 

ChiÒu 
dµi 
kho¶ng 
cét: 
± 1% 
+ Chªnh lÖch ®é cao t−¬ng ®èi gi÷a c¸c vÞ trÝ cét:
± 0,3% 

Sai 
lÖch 
gãc 
l¸i: 
± 45

Trong tr−êng hîp cã nh÷ng sai kh¸c víi TKTC th× th«ng b¸o cho bªn A vµ ®¬n vÞ 
t− vÊn thiÕt kÕ kiÓm tra l¹i tr−íc thi thi c«ng.
2. Kh¶o s¸t tiÒn tr¹m c«ng tr−êng: 
- Kh¶o s¸t thùc ®Þa ®Ó bè trÝ c¸c khu phô trî, ®Þa ®iÓm BCH c«ng tr−êng, n¬i 
®ãng qu©n, tæ chøc x©y dùng l¸n tr¹i, kho b·i. 
- Th«ng b¸o khëi c«ng x©y l¾p c«ng tr×nh cho chÝnh quyÒn ®Þa ph−¬ng, bªn A biÕt 
vµ lµm c¸c thñ tôc liªn quan ®Õn viÖc thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh víi chÝnh quyÒn 
®Þa ph−¬ng. 
3. Kho b·i, l¸n tr¹i phôc vô cho thi c«ng. 
1. ChuÈn bÞ Ban chØ huy c«ng tr−êng, kho, b·i tËp kÕt vËt t−, vËt liÖu.
Ban chØ huy c«ng tr−êng + bé phËn kü thuËt vËt t− ®Æt t¹i mÆt b»ng dù ¸n: 48m2. 
+ C¸c thiÕt bÞ v¨n phßng: Bµn ghÕ, m¸y vi tÝnh, m¸y in, m¸y fax kÌm ®iÖn tho¹i 
+ Nhµ ¨n, nghØ t¹m cho c«ng nh©n c¸c ®éi t¹i mÆt b»ng dù ¸n : 48m2 
2. Bè trÝ kho b·i phôc vô cho thi c«ng: 



 
C«ng ty CP C¸p §iÖn LS-VINA 
C«ng tr×nh di chuyÓn c¸c ®−êng d©y ®iÖn 110, 35, 22kV 
 
Page 5 of 38 
VÞ trÝ bè trÝ kho b·i t¹i mÆt b»ng dù ¸n: Kho b·i phôc vô cho thi c«ng ®−îc thÓ 
hiÖn trªn b¶n vÏ mÆt b»ng tæ chøc thi c«ng, gåm: 01 kho kÝn 48m2 vµ 01 b·i ®Ó vËt t− 
vËt liÖu 650m2. 

tải về 1.22 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   27




Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương