Microsoft Word bptc cap 35, 22kv from Mr Thang doc


c. Quy ®Þnh vÒ dông cô thiÕt bÞ thi c«ng vµ xe m¸ytải về 1.22 Mb.
Chế độ xem pdf
trang27/27
Chuyển đổi dữ liệu18.11.2023
Kích1.22 Mb.
#55691
1   ...   19   20   21   22   23   24   25   26   27
Thuyet minh PATC he thong dien 35, 22KV

c. Quy ®Þnh vÒ dông cô thiÕt bÞ thi c«ng vµ xe m¸y. 
- Quy ®Þnh ®èi víi xe m¸y: 
+ TÊt c¶ xe m¸y thi c«ng trªn c«ng tr−êng ph¶i cã ®Çy ®ñ hå s¬ kü thuËt.  
C«ng ty CP C¸p §iÖn LS-VINA 
C«ng tr×nh di chuyÓn c¸c ®−êng d©y ®iÖn 110, 35, 22kV 
 
Page 37 of 38 
+ Xe m¸y vµ thiÕt bÞ thi c«ng ph¶i ®−îc b¶o d−ìng kü thuËt vµ söa ch÷a ®Þnh 
kú theo yªu cÇu kü thuËt. 
+ Xe m¸y vµ thiÕt bÞ thi c«ng trªn c«ng tr−êng ph¶i cã ®Çy ®ñ tÝn hiÖu ©m thanh 
vµ ¸nh s¸ng, nÕu háng ph¶i söa ch÷a hoÆc thay thÕ ngay. 
+ NÒn ®Æt m¸y ph¶i æn ®Þnh, b¸nh xe ph¶i ®−îc kiÓm tra ch¾c ch¾n 
+ Th−êng xuyªn kiÓm tra an toµn m¸y cÈu, « t« vËn chuyÓn vµ c¸c thiÕt bÞ 
ph−¬ng tiÖn kh¸c vv... nh− thö t¶i, phanh h·m, tÝn hiÖu, ©m thanh. 
- Quy ®Þnh ®èi víi dông cô: 
Ph¶i chän thiÕt bÞ treo buéc vµ ph−¬ng ph¸p treo buéc ®óng ®¾n ®Ó tr¸nh c¸c 
tr−êng hîp thiÕt bÞ treo buéc bÞ gÉy, ®øt, cÊu kiÖn bÞ gÉy, r¬i, tuét khái d©y treo buéc 
vµ mãc cÈu. 
- Quy ®Þnh ®èi víi ng−êi thi c«ng vËn hµnh: 
+ Khi xe m¸y vµ thiÕt bÞ thi c«ng ®ang vËn hµnh, ng−êi vËn hµnh kh«ng ®−îc 
phÐp bá ®i n¬i kh¸c hoÆc giao m¸y cho ng−êi kh«ng cã tr¸ch nhiÖm. 
+ CÊm mäi ng−êi qua l¹i gÇn m¸y thi c«ng nÕu kh«ng cã nhiÖm vô. 
IV. BiÖn ph¸p vÖ sinh m«i tr−êng: 
Thi c«ng trong c¸c khu vùc ®«ng d©n vµ ®Ó b¶o vÖ c¶nh quan m«i tr−êng ph¶i 
chó ý hÕt søc ®Õn viÖc ®¶m b¶o m«i tr−êng trong s¹ch trong xuèt qu¸ tr×nh thi c«ng. 
Néi dung bao gåm c«ng viÖc sau: 
a. Quy ®Þnh ®èi víi xe m¸y
- C¸c xe vËn chuyÓn ®Òu ph¶i ®−îc che phñ b¹t trong qu¸ tr×nh vËn chuyÓn. 
- C¸c lo¹i xe ph¶i ho¹t ®éng tèt míi ®−a vµo thi c«ng ®Ó tr¸nh ®−îc tiÕng ån, 
khãi th¶i . 
b. Quy ®Þnh ®èi víi khu l¸n tr¹i c«ng nh©n, khu vùc c«ng tr−êng: 
- Khu vùc l¸n tr¹i cho c«ng nh©n ¨n ë, cã khu vùc vÖ sinh riªng, cã khu vùc ®æ 
r¸c riªng, kh«ng sö dông bõa b·i mÆt b»ng n¬i l¸n tr¹i. 
- ChÊt th¶i trong sinh ho¹t cña CBCNV t¹i c«ng tr−êng ph¶i ®−îc thu gom hµng 
ngµy vµ vËn chuyÓn ®æ t¹i n¬i quy ®Þnh. 
- Khu vùc ¨n ë cña c«ng nh©n ph¶i cã néi quy sinh ho¹t nghiªm tóc nh»m ®¶m 
b¶o trËt tù x· héi vµ vÖ sinh m«i tr−êng.  
C«ng ty CP C¸p §iÖn LS-VINA 
C«ng tr×nh di chuyÓn c¸c ®−êng d©y ®iÖn 110, 35, 22kV 
 
Page 38 of 38 
Trong qu¸ tr×nh thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh sÏ ®Þnh kú dän vÖ sinh vµ mang 
®i khái ®Þa ®iÓm c«ng tr×nh c¸c lo¹i vËt liÖu thõa vµ r¸c. Sau khi hoµn thµnh c«ng 
tr×nh, sÏ thu dän vµ hoµn tr¶ mÆt b»ng mµ qu¸ tr×nh thi c«ng ®· m−în chç ®Ó thi c«ng. 
TÊt c¶ m¸y mãc, vËt t− thiÕt bÞ vµ nguyªn vËt liÖu cßn d− thõa trong qu¸ tr×nh thi c«ng 
sÏ ®−îc ®−a ra khái khu vùc . 
 
 

tải về 1.22 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   19   20   21   22   23   24   25   26   27
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương