Microsoft Word bptc cap 35, 22kv from Mr Thang doc


C«ng ty CP C¸p §iÖn LS-VINAtải về 1.22 Mb.
Chế độ xem pdf
trang2/27
Chuyển đổi dữ liệu18.11.2023
Kích1.22 Mb.
#55691
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   27
Thuyet minh PATC he thong dien 35, 22KV

 
C«ng ty CP C¸p §iÖn LS-VINA 
C«ng tr×nh di chuyÓn c¸c ®−êng d©y ®iÖn 110, 35, 22kV 
 
Page 3 of 38 
- Cải tạo vị trí cột số 34 bằng cột bê tông ly tâm 4xLT18D thành cột đấu nối 
xuất tuyến cáp ngầm 35kV và 22kV. Xây dựng mới vị trí cột số 40 bằng cột bê tông 
ly tâm 2xLT14D làm cột đấu nối xuất tuyến cáp ngầm 35kV. 
- Lắp mới 01 bộ cầu dao 35kV/630A, 01 bộ chống sét van 35kV, 01 bộ cầu dao 
22kV/630A và 01 bộ chống sét van 22kV tại vị trí cột số 34. 
- Lắp mới 02 bộ cầu dao 35kV/630A và 02 bộ chống sét van 35kV tại vị trí cột 
số 40. 
- Kéo rải mới 483m cáp ngầm 22KV - AL/XLPE/PVC/DSTA/PVC - 3x240 
mm2 chống thấm toàn phần từ vị trí cột số 34 đến đấu nối trả lưới với đường cáp 
hiện có đi trạm biến áp làng trẻ SOS, bổ xung một hộp nối cáp . 
- Kéo rải mới 483m cáp ngầm AL/XLPE/PVC/DSTA/PVC - 3x240mm2 chống 
thấm toàn phần từ cột số 34 đến cột số 40, bổ sung mới khoảng 40m cáp ngầm 35KV 
- AL/XLPE/PVC/DSTA/PVC - 3x70mm2 chống thấm toàn phần từ cột số 40 xây 
dựng mới đến đấu nối trả lưới với đường cáp hiện có đi trạm biến áp T8. 
- Phương thức đặt tuyến cáp ngầm 35kV, 22kV xây dựng mới: cáp 35, 22KV 
được luồn trong trong ống nhựa chịu lực HDPE 
φ 160 sau đó chôn trực tiếp trong 
rãnh cáp ven theo và cách tường bao dự án 1,5m.
B¶ng kª khèi l−îng thi c«ng 
(Theo b¶ng kª chi tiÕt trong tiªn l−îng mêi thÇu) 
C«ng ty CP C¸p §iÖn LS-VINA 
C«ng tr×nh di chuyÓn c¸c ®−êng d©y ®iÖn 110, 35, 22kV 
 
Page 4 of 38 
C«ng t¸c chuÈn bÞ tæ chøc thi c«ng 
- C«ng t¸c chuÈn bÞ c«ng tr−êng ph¶i hoµn thµnh tr−íc khi khëi c«ng x©y dùng 
c«ng tr×nh. 
- Néi dung c«ng t¸c chuÈn bÞ c«ng tr−êng bao gåm c¸c c«ng viÖc chñ yÕu sau: 
1. NhËn bµn giao tim mèc c¸c vÞ trÝ trªn tuyÕn c«ng tr×nh do bªn A vµ ®¬n vÞ t− 

tải về 1.22 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   27
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương