Microsoft Word bptc cap 35, 22kv from Mr Thang doc


C«ng ty CP C¸p §iÖn LS-VINAtải về 1.22 Mb.
Chế độ xem pdf
trang14/27
Chuyển đổi dữ liệu18.11.2023
Kích1.22 Mb.
#55691
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   27
Thuyet minh PATC he thong dien 35, 22KV

 
C«ng ty CP C¸p §iÖn LS-VINA 
C«ng tr×nh di chuyÓn c¸c ®−êng d©y ®iÖn 110, 35, 22kV 
 
Page 19 of 38 
Dïng Puli chuyªn dông l¾p vµo bé gi¸ t¹i ®Çu cét bª t«ng. C«ng nh©n luån ch·o 
qua Puly, ng−êi phô ®øng ë d−íi gèc cét dïng d©y ch·o buéc vµ kÐo xµ lªn ®é cao 
cÇn l¾p ®Æt. T¹i ®©y 02 c«ng nh©n lµm viÖc trªn cét ®−a xµ tiÕp cËn vµo vÞ trÝ l¾p ®Æt, 
chØnh ®óng ®é cao, ®óng h−íng råi dïng má lÕt xiÕt chÆt c¸c èc h·m xµ vµo cét vµ l¾p 
c¸c chi tiÕt xµ liªn kÕt b»ng bu l«ng. 
BiÖn ph¸p thi c«ng l¾p sø 
Sø sö dông cho ®−êng d©y lµ lo¹i sø ®øng vµ sø b¸t. §èi víi sø ®øng ®−îc l¾p ty 
vµo sø ch¾c ch¾n d−íi gèc cét. §èi víi sø b¸t, sø ®−îc liªn kÕt l¾p hoµn thiÖn theo 
chuçi nÐo hoÆc chuçi ®ì sau ®ã dïng ch·o th«ng qua puly buéc sø kÐo lªn. Qu¸ tr×nh 
kÐo sø lªn cét, ng−êi lµm viÖc trªn cao kÕt hîp víi ch·o l¸i ®Þnh vÞ sao cho sø kh«ng 
®−îc va vµo cét g©y søt mÎ. Sø l¾p vµo xµ ®¶m b¶o ch¾c ch¾n cho tõng vÞ trÝ l¾p ®Æt 
theo thiÕt kÕ. 
BiÖn ph¸p thi c«ng l¾p thiÕt bÞ trªn cét 
Qu¸ tr×nh ®−a thiÕt bÞ lªn l¾p ®Æt trªn cét ®−îc tiÕn hµnh t−¬ng tù nh− viÖc l¾p xµ. 
§èi víi cÇu dao khi l¾p ®Æt ph¶i c¨n chØnh c¸c pha cho ®ång bé ë 2 vÞ trÝ chÕt 
(®ãng-më), hµnh tr×nh ®ãng c¾t nhÑ nhµng.
Chèng sÐt van ®−îc tiÕn hµnh l¾p ®Æt ngay sau khi cÇu dao liªn ®éng ®−îc l¾p ®Æt 
hoµn chØnh. Chèng sÐt van ph¶i ®−îc nèi víi hÖ thèng tiÕp ®Þa b»ng d©y dÉn riªng 
®¶m b¶o thiÕt kÕ kü thuËt. 
ViÖc l¾p cÇu dao vµ chèng sÐt van ë c¸c vÞ trÝ ®−êng d©y míi ®−îc tiÕn hµnh sau 
khi ®−êng d©y ®· ®−îc kÐo hoµn thiÖn. 
L¾p ®Æt d©y nÐo 
ViÖc l¾p ®Æt d©y nÐo ®−îc tiÕn hµnh ®ång thêi víi viÖc l¾p ®Æt xµ trªn cét. Qu¸ 
tr×nh l¾p ®Æt d©y theo tr×nh tù nh− sau:
+ L¾p ®Æt cæ dÒ d©y nÐo trªn cét t¹i vÞ trÝ theo thiÕt kÕ kü thuËt thi c«ng. 
+ L¾p ®Æt d©y nÐo: Mét ®Çu d©y nÐo ®−îc kÐo lªn cét th«ng qua Puly b¾t vµo cæ dÒ 
trªn cét tr−íc, ®Çu kia cña d©y ®−îc l¾p t¨ng ®¬ kÐo ra h−íng mãng nÐo vµ l¾p ®Æt 
c¨n chØnh sao cho ®¶m b¶o ®é c¨ng cña d©y nÐo. 
Tr−íc khi l¾p d©y nÐo, d©y nÐo ®−îc c¨n chØnh cho th¼ng ë c¸c ®o¹n råi liªn kÕt 
víi nhau qua tÊm ®iÒu chØnh, t¨ng ®¬.  

tải về 1.22 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   27
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương