Microsoft Word \320? S? 6 H\340 N?i 2022 in doctải về 163.44 Kb.
Chế độ xem pdf
trang7/7
Chuyển đổi dữ liệu15.03.2023
Kích163.44 Kb.
#54372
1   2   3   4   5   6   7
ĐỀ SỐ 76
10sinh-thinangkhieul5-2020-2021
Câu 118: Thế hệ xuất phát (P) của một quần thể thực vật có thành phần kiểu gen là 0,5AA: 0,4Aa: 0,laa. Biết
alen A quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định hoa trắng. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát
biểu sau đây đúng?
I. Nếu quần thể này giao phấn ngẫu nhiên thì thành phần kiểu gen ở F1 là 0,36AA: 0,48Aa: 0,16aa.
II. Nếu cho tất cả các cây hoa đỏ ở P giao phấn ngẫu nhiên thì thu được F1 có tỉ lệ cây hoa đỏ là 77/81. 
III. Nếu cho tất cả các cây hoa đỏ ở P tự thụ phấn thì thu được F1 có tỉ lệ cây hoa trắng là 1/9. 
IV. Nếu quần thể này tự thụ phấn thì tần số alen A ở F4 là 0,7.
A. 1. B. 2. C. 4. D. 3. 
Câu 119: Hình bên mô tả một hình thức chọn lọc tự nhiên
tác động đến một quần thể. Theo thuyết tiến hóa
hiện đại, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
I. Dưới tác động của chọn lọc tự nhiên, tần số các
kiểu gen thích nghi được tăng lên trong quần thể.
II. Hình thức chọn lọc tự nhiên này xảy ra khi điều
kiện sống của quần thể ban đầu thay đổi nhiều và
không đồng nhất. 
III. Chọn lọc tự nhiên tạo ra các kiểu gen quy định
các kiểu hình mới (V1, V3).
IV. Sau tác động của chọn lọc tự nhiên, từ quần thể ban đầu đã phân hóa thành 2 loài mới.
A. 3. B. 4. C. 2. D. 1. 
Câu 120: Phả hệ sau đây mô tả sự di truyền bệnh M và bệnh N đều được quy định bởi các gen cùng nằm ở 
vùng không tương đồng trên nhiễm sắc thể giới tính X và cách nhau 16 cM. Biết mỗi bệnh đều do một trong
hai alen của một gen quy định; alen trội là trội hoàn toàn. 
Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng? 
 
I. Xác định được chính xác kiểu gen của 9 người.
II. Có tối đa 5 người nữ có kiểu gen dị hợp về cả 2 cặp gen.
III. Ở người, bệnh M và N chỉ xuất hiện ở nam giới.
IV. Cặp vợ chồng 11 và 12 trong phả hệ này sinh 2 con, xác suất chỉ có 1 đứa bị cả hai bệnh là 13,94%.
A. 4. B. 1. C. 3. D. 2. 
 

tải về 163.44 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương