Microsoft Word \320? S? 6 H\340 N?i 2022 in doctải về 163.44 Kb.
Chế độ xem pdf
trang6/7
Chuyển đổi dữ liệu15.03.2023
Kích163.44 Kb.
#54372
1   2   3   4   5   6   7
ĐỀ SỐ 76
10sinh-thinangkhieul5-2020-2021
Câu 114: Cho ruồi giấm thuần chủng thân xám, cánh dài lai với ruồi thân đen, cánh cụt thu được F1 gồm
100% thân xám, cánh dài. Cho F1 giao phối với nhau thu được F2 có tỉ lệ kiểu hình thân đen, cánh cụt chiếm
15%. Biết mỗi gen quy định một tính trạng. Theo lí thuyết, tỉ lệ kiểu hình thân xám, cánh cụt ở F2 là 
A. 15%. B. 10%. C. 30%. D. 20%. 
Câu 115: Ở một loài thực vật, tính trạng màu hoa do 3 cặp gen phân li độc lập cùng qui định, kiểu gen có 3
loại gen trội cho kiểu hình hoa đỏ, các kiểu gen còn lại đều cho hoa trắng. Tiến hành cho các cây có kiểu gen
dị hợp tử 3 cặp gen giao phấn với nhau thu được F1. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng? 
I. Loài này có tối đa 10 loại kiểu gen dị hợp quy định hoa trắng.
II. Ở F1, tỉ lệ cây hoa trắng thuần chủng là 7/37.III. Cho các cây hoa đỏ F1 giao phấn ngẫu nhiên, có 14 phép lai cho đời con toàn hoa đỏ.
IV. Cho các cây hoa đỏ F1 tự thụ phấn, thu được đời con có tỉ lệ cây hoa đỏ xấp xỉ 57,87%.
A. 4. B. 2. C. 1. D. 3. 
Câu 116: Ở một loài động vật, thực hiện phép lai P: ♀ X
A
X
a
× ♂ X
A
Y thu được F1. Biết rằng trong quá trình 
giảm phân hình thành giao tử cái, cặp nhiễm sắc thể giới tính không phân li trong giảm phân II, giảm phân I 
diễn ra bình thường. Quá trình giảm phân hình thành giao tử đực diễn ra bình thường. Theo lí thuyết, có thể 
xuất hiện kiểu gen nào sau đây ở F1?
A. X
A
X
A
X
a
. B. X
a
X
a
Y. C. X
A
X
a
Y. D. X
a
X
a
X
a

Câu 117: Ở một loài thực vật, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp; alen
B quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen b quy định hoa trắng, hai cặp gen này nằm trên 2 cặp nhiễm sắc
thể khác nhau. Ở một quần thể đang cân bằng di truyền có tần số alen A là 0,8 và tần số alen B là 0,9. Theo lí
thuyết, phát biểu nào sau đây đúng? 
A. Cây thân cao, hoa trắng chiếm tỉ lệ 0,64%. B. Có 5 kiểu gen quy định kiểu hình thân cao, hoa đỏ.
C. Kiểu gen dị hợp về cả 2 cặp gen chiếm tỉ lệ cao nhất. D. Cây thân cao, hoa đỏ chiếm tỉ lệ 95,04%. 

tải về 163.44 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương