Microsoft Word \320? S? 6 H\340 N?i 2022 in doctải về 163.44 Kb.
Chế độ xem pdf
trang5/7
Chuyển đổi dữ liệu15.03.2023
Kích163.44 Kb.
#54372
1   2   3   4   5   6   7
ĐỀ SỐ 76
10sinh-thinangkhieul5-2020-2021
Câu 112: Ở một loài động vật, con cái có cặp nhiễm sắc thể giới tính XX, con đực có cặp nhiễm sắc thể giới
tính XY. Tính trạng màu mắt được quy định bởi một gen có 4 alen nằm ở vùng không tương đồng trên X, các
alen trội là trội hoàn toàn. Thực hiện 3 phép lai thu được kết quả ở bảng sau:
Tỉ lệ kiểu hình F1 (%) 
STT 
Phép lai P 
Mắt đỏ 
Mắt trắng 
Mắt vàng 
Mắt nâu 

♂ mắt đỏ (a) × ♀ mắt đỏ (b) 
75 


25 

♂ mắt vàng (c) × ♀ mắt trắng (d) 

50 
50 


♂ mắt nâu (e) × ♀ mắt vàng (f) 

25 
25 
50 
Biết rằng không xảy ra đột biến và sự biểu hiện của gen không phụ thuộc vào môi trường. Theo lí thuyết, có
bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
I. Có tối đa 3 loại kiểu gen quy định kiểu hình mắt nâu.
II. Có 2 sơ đồ lai phù hợp với phép lai 3.
III. Cho (d) giao phối với (e), thu được đời con có tỉ lệ kiểu gen giống tỉ lệ kiểu hình.
IV. Nếu cho con đực mắt đỏ lại với con cái mắt nâu sẽ có tối đa 3 sơ đồ lai đều thu được đời con có tỉ lệ kiểu
hình 1: 2: 1.
A. 1. B. 4. C. 2. D. 3. 
Câu 113: Một đoạn gen cấu trúc có trình tự nuclêôtit trên mạch bổ sung như sau: 
Mạch bổ sung 
3’– TAX – AAG – AAT – GAG – … – ATT – TAA – GGT – GTA – AXT – 5’ 
Số thứ tự bộ ba 
1 2 3 4 … 80 81 82 83 84 
Biết trong đoạn mạch trên chỉ có một bộ ba mở đầu và một bộ ba kết thúc, bộ ba 5’UGG3’ chỉ mã hóa cho axit
amin triptôphan. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
I. Vùng mã hóa trên mạch gốc của gen trên có 84 triplet.
II. Đột biến thay thế cặp nuclêôtit A – T bằng cặp G – X ở bộ ba thứ 82 làm biến đổi thành phần axit amin của
chuỗi pôlipeptit do gen đột biến tổng hợp.
III. Đột biến thay thế một cặp nuclêôtit X – G bằng cặp A – T ở bộ ba thứ 4 có thể làm chuỗi pôlipeptit do gen
đột biến tổng hợp giảm đi một axit amin so với chuỗi pôlipeptit bình thường.
IV. Đột biến mất một cặp nuclêôtit G – X ở bộ ba thứ nhất làm chuỗi pôlipeptit do gen đột biến tổng hợp bị 
thay đổi trình tự sắp xếp các axit amin so với chuỗi pôlipeptit bình thường.
A. 1. B. 2. C. 3. D. 4.
 

tải về 163.44 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương