Microsoft Word \320? S? 6 H\340 N?i 2022 in doctải về 163.44 Kb.
Chế độ xem pdf
trang4/7
Chuyển đổi dữ liệu15.03.2023
Kích163.44 Kb.
#54372
1   2   3   4   5   6   7
ĐỀ SỐ 76
10sinh-thinangkhieul5-2020-2021
Câu 106: Nghiên cứu một quần thể thực vật gồm 250 cá thể có kiểu gen AA, 400 cá thể có kiểu gen Aa, 350 
cá thể có kiểu gen aa. Tần số alen A và alen a trong quần thể trên lần lượt là 
A. 0,45 và 0,55. B. 0,25 và 0,35. C. 0,65 và 0,35. D. 0,40 và 0,60.
Câu 107: Khi nói về quang hợp ở thực vật, phát biểu nào sau đây đúng? 
A. Cường độ quang hợp luôn tỉ lệ thuận với cường độ ánh sáng.
B. Trong pha sáng, quang năng chuyển thành hóa năng trong ATP và NADPH. 
C. Cường độ quang hợp luôn tỉ lệ nghịch với nồng độ CO
2
.
D. O
2
tạo ra trong quá trình quang hợp có nguồn gốc từ CO
2
.
Câu 108: Khi nói về quá trình nhân đôi ADN ở sinh vật nhân thực, phát biểu nào sau đây đúng? 
A. Enzim ADN polimeraza chỉ tổng hợp mạch mới theo chiều 5’→ 3’.
B. Enzim ADN polimeraza làm nhiệm vụ tháo xoắn phân tử ADN và kéo dài mạch mới.
C. Trên mỗi phân tử ADN chỉ có một điểm khởi đầu nhân đôi. 
D. ADN của ti thể và ADN ở trong nhân tế bào có số lần nhân đôi bằng nhau.
Câu 109: Cho biết mỗi gen quy định một tính trạng, gen trội là trội hoàn toàn và không xảy ra đột biến. Theo
lí thuyết, phép lai nào sau đây thu được đời con có 100% cá thể mang kiểu hình trội về cả hai tính trạng? 
A. AaBB × aaBb. B. aaBb × Aabb. C. AaBb × AaBb. D. aaBB ×AABb.
Câu 110: Từ cây có kiểu gen AabbDD, bằng phương pháp nuôi cấy hạt phấn trong ống nghiệm có thể tạo ra
dòng cây lưỡng bội có kiểu gen nào sau đây?
A. aaBBdd. B. AAbbDD. C. AABBDD. D. AAbbdd.Câu 111: Cấu trúc tuổi của quần thể có tính đặc
trưng và phụ thuộc vào môi trường sống. Khi nghiên
cứu cấu trúc tuổi của một quần thể động vật trên
một hòn đảo trước và sau hai năm bị săn bắt, người
ta thu được tháp tuổi như hình bên. Biết rằng ngoài
hoạt động săn bắt, điều kiện môi trường sống trong
toàn bộ thời gian nghiên cứu không có biến động
lớn. Có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
I. Mức độ săn bắt nằm trong khả năng tự phục hồi của quần thể.
II. Do bị săn bắt nên quần thể này không còn nhóm tuổi sau sinh sản. 
III. Sau hai năm bị săn bắt, quần thể có tháp tuổi dạng phát triển.
IV. Khi dừng săn bắt, quần thể có khả năng tự điều chỉnh làm giảm số lượng cá thể của nhóm tuổi trước sinh
sản. 
A. 3. B. 2. C. 4. D. 1. 

tải về 163.44 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương