Microsoft Word \320? S? 6 H\340 N?i 2022 in doc


Câu 100: Cá thể nào sau đây có kiểu gen đồng hợp về 2 cặp gen?  A. aaBb. B. AaBB. C.AABb. D. aaBB.  Câu 101tải về 163.44 Kb.
Chế độ xem pdf
trang3/7
Chuyển đổi dữ liệu15.03.2023
Kích163.44 Kb.
#54372
1   2   3   4   5   6   7
ĐỀ SỐ 76
10sinh-thinangkhieul5-2020-2021
Câu 100: Cá thể nào sau đây có kiểu gen đồng hợp về 2 cặp gen? 
A. aaBb. B. AaBB. C.AABb. D. aaBB. 
Câu 101: Giả sử lưới thức ăn trong một hệ sinh thái được 
mô tả ở hình bên. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau 
đây đúng?
I. Có 7 chuỗi thức ăn trong lưới thức ăn này.
II. Chuỗi thức ăn dài nhất có 4 mắt xích.
III. Sâu đục thân, sâu hại quả và chim ăn hạt có ổ sinh thái 
trùng nhau hoàn toàn. 
IV. Khi diều hâu biến mất thì sóc, chim ăn hạt và chim ăn sâu đều không bị khống chế số lượng. 
A. 4. B. 3. C. 2. D. 1 
Câu 102: Thực hiện phép lai giữa cây hoa đỏ với cây hoa trắng đều thuần chủng thu được F1 gồm 100% cây
hoa đỏ. Cho F1 tự thụ phấn, F2 có tỉ lệ kiểu hình là 9 hoa đỏ: 7 hoa trắng. Nếu đem F1 lai phân tích thì tỉ lệ 
kiểu hình ở Fa là 
A. 1 đỏ: 3 trắng. B. 3 đỏ: 5 trắng. C. 3 đỏ: 2 trắng. D. 1 đỏ: 1 trắng. 
Câu 103: Khi nói về quá trình hình thành loài khác khu vực địa lí, phát biểu nào sau đây đúng?
A. Sự hình thành loài mới không liên quan đến chọn lọc tự nhiên.
B. Cách li địa lí làm thay đổi cấu trúc di truyền của quần thể.
C. Cách li sinh sản đánh dấu sự hình thành loài mới.
D. Sự hình thành loài mới không gắn liền với quá trình hình thành đặc điểm thích nghi.
Câu 104: Khi nói về chuỗi thức ăn và lưới thức ăn trong quần xã sinh vật, phát biểu nào sau đây đúng?
A. Các chuỗi thức ăn của tất cả các quần xã sinh vật đều khởi đầu bằng sinh vật tự dưỡng.
B. Quần xã sinh vật càng đa dạng về thành phần loài thì lưới thức ăn càng phức tạp.
C. Trong một chuỗi thức ăn, mỗi mắt xích có thể có nhiều loài sinh vật. 
D. Chuỗi thức ăn thể hiện mối quan hệ sinh sản giữa các loài trong quần xã.
Câu 105: Theo thuyết tiến hóa hiện đại, phát biểu nào sau đây đúng? 
A. Chọn lọc tự nhiên và di nhập gen làm phong phú vốn gen quần thể.
B. Quá trình tiến hóa nhỏ diễn ra trong quần thể dưới tác động của các nhân tố tiến hóa. 
C. Nếu không có tác động của các yếu tố ngẫu nhiên thì tính đa dạng di truyền của quần thể không thay
đổi. 
D. Giao phối không ngẫu nhiên và di nhập gen không làm thay đổi tần số alen của quần thể.

tải về 163.44 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương