Mọi tài liệu ghi chép nếu không thể được kiểm tra lại thì cũng chỉ là những mảnh giấy vụn mà thôitải về 0.62 Mb.
trang2/20
Chuyển đổi dữ liệu30.08.2016
Kích0.62 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20

LỜI TỰA


Cuốn cẩm nang về quản lý mẫu bệnh thực vật này được Bộ Nông nghiệp, Thủy sản và Lâm nghiệp Australia tài trợ thực hiện. Cuốn sách được ra đời với mục đích cung cấp tài liệu tham khảo cho các nước trong khu vực nhằm xây dựng danh mục dịch hại từ tiêu bản các mẫu bệnh thu được, đáp ứng nhu cầu của thương mại Quốc tế đối với hàng hóa nông nghiệp.
Sự thành lập tổ chức thương mại Thế giới (WTO) năm 1995 là tiền đề cho sự ra đời của một kỷ nguyên mới trong tự do thương mại. Hiệp định WTO về việc áp dụng các biện pháp kiểm dịch động thực vật (Hiệp định SPS) đã thúc đẩy sự phát triển của thương mại hóa nông sản, tuy vậy mục tiêu này đã bị lãng quên ở một số nước đang phát triển. Ở nhiều nước trên thế giới, bộ sưu tập sâu và bệnh hại rất nghèo nàn dẫn đến những hạn chế trong việc mô tả tình trạng lành mạnh của nền nông nghiệp cũng như lâm nghiệp nước đó. Đó cũng là nguyên nhân khiến nhiều tổ chức bảo vệ thực vật Quốc gia không thể thực hiện công tác phân tích nguy cơ dịch hại một cách đầy đủ và tin cậy. Tình trạng này còn tiếp diễn sẽ là một bất lợi lớn cho các nước đang phát triển ở khu vực trong việc đàm phán để mở rộng thị trường cho hàng nông sản.
Theo điều khoản 9 của hiệp định SPS, các nước phát triển đã chấp thuận trợ giúp về chuyên môn cho các nước đang phát triển thành viên để phát triển kỹ năng có liên quan đến hiệp định SPS và đáp ứng các điều kiện mà Hiệp định SPS đề ra. Australia đã đóng góp trách nhiệm của mình bằng nhiều cách khác nhau thông qua các chương trình trợ giúp song phương trong khu vực, với nguồn vốn tài trợ của Tổ chức hỗ trợ phát triển Quốc tế Australia (AusAID). Các hoạt động trợ giúp được tiến hành trên nhiều lĩnh vực, trong đó có việc xây dựng danh mục các dịch hại trên cơ sở mẫu tiêu bản. Văn phòng các chuyên viên bảo vệ thực vật cao cấp thuộc Bộ Nông nghiệp, Lâm nghiệp và Thủy sản Australia đã đảm nhận công việc này, đối tượng nhận được sự giúp đỡ trong chương trình là các nước ở khu vực Đông Nam Á. Chương trình chú trọng đến việc xây dựng năng lực của các nhà khoa học ở năm lĩnh vực cơ bản sau:

  • Điều tra dịch hại thực vật

  • Chẩn đoán

  • Bảo quản mẫu

  • Phụ trách và quản lý bộ sưu tập mẫu

  • Quản lý dữ liệu

Cuốn cẩm nang này đã tóm tắt lại những phương pháp và kỹ thuật thường được sử dụng trong tất cả các vấn đề về bệnh cây, bao gồm cả thông tin về những bệnh hại có tầm quan trọng về kinh tế, các phương pháp thu thập mẫu bệnh trên đồng ruộng, phương pháp nuôi cấy trên môi trường nhân tạo, phương pháp phân lập, bảo quản mẫu cũng như các thông tin, các mẹo nhỏ trong việc quản lý tiêu bản mẫu bệnh và mẫu vi sinh vật hại. Để đáp ứng nhu cầu sử dụng rộng rãi, cuốn cẩm nang này đã được dịch sang tiếng Việt, tiếng Thái và tiếng Bahasa.
Lois Ransom

Chuyên viên bảo vệ thực vật cao cấpBộ Nông nghiệp, Thủy sản và Lâm nghiệp Australia.

MỤC LỤC

LỜI CẢM ƠN iii

BẢng chỮ viẾt tẮt iv

LỜI TỰA 1

MỤC LỤC 3

DANH MỤC HÌNH 7

DANH MỤC BẢNG 8

1 MỞ ĐẦU 9

1.1 NhỮng trách nhiỆm mang tính toàn cẦu 9

1.2 Tình trẠng lưu giỮ mẪu sinh hỌc Ở các nưỚc ASEAN 11

1.3 TẦm quan trỌng cỦa viỆc lưu giỮ hỒ sơ tiêu bẢn 11

1.4 Xây dỰng và phát triỂn công tác lưu giỮ mẪu bỆnh cây Ở các nưỚc ASEAN 12

2 lưu giỮ MẪU BỆNH HẠI THỰC VẬT 13

2.1 BẢo tàng mẪu 13

2.2 BỘ sưu tẬp vi sinh vẬt 13

2.3 Xây dỰng bỘ mẪu bỆnh cây 14

2.4 Danh mỤc dỊch hẠi 15

3 xây DỰNG BỘ SƯU TẬP MẪU BỆNH 18

3.1 NguỒn mẪu 18

3.2 Thu thẬp mẪu bỆnh ngoài đỒng ruỘng 18

3.3 Thu thẬp và xỬ lý mẪu bỆnh 20

3.3.1 Đối với lá, thân và quả 21

3.3.2 Đối với rễ và đất 23

3.3.3 Đối với nấm lớn 24

3.4 Cách ghi phiẾu điỀu tra mẪu bỆnh 24

3.5 ĐiỀu tra và lẤy mẪu 25

4 phương pháp KiỂM TRA MẪU BỆNH 27

4.1 NhuỘm màu nẤm và vi khuẨn 27

4.2 Kính hiỂn vi quang hỌc 29

4.3 ChỤp Ảnh mẪu 30

4.3.1 Cách quản lý và đặt tên file ảnh 31

5 phương pháp phân lẬP NẤM, VI KHUẨN VÀ TUYẾN TRÙNG TRONG PHÒNG THÍ NGHIỆM 32

5.1 Phân lẬp nẤm 33

5.1.1 Buồng giữ ẩm 34

5.1.2 Phương pháp pha loãng 35

5.1.3 Phát triển và sản sinh bào tử 35

5.2 Phân lẬp vi khuẨn 37

5.3 Phân lẬp tuyẾn trùng 39

5.3.1 Mẫu đất 39

5.3.2 Mẫu cây bệnh 41

5.3.3 Bảo quản và làm tiêu bản 43

5.4 Môi trưỜng nuôi cẤy 44

6 cách BẢO QUẢN VÀ LƯU GIỮ MẪU BỆNH 48

6.1 Tiêu bẢn mẪu bỆnh 48

6.1.1 Tiêu bản khô 48

6.1.2 Tiêu bản chuẩn 50

6.1.3 Mẫu vi sinh vật khô 51

6.1.4 Tiêu bản lam 51

6.1.5 Đóng gói và vận chuyển tiêu bản 52

6.2 MẪu vi sinh vẬt đã phân lẬp 52

6.2.1 Nuôi cấy trên môi trường agar 53

6.2.2 Bảo quản bằng dầu khoáng 53

6.2.3 Bảo quản trong nước vô trùng 54

6.2.4 Bảo quản đông khô 54

6.2.5 Bảo quản trong đất 54

6.2.6 Bảo quản bằng silica gel 55

6.2.7 Bảo quản trên giấy thấm 55

6.2.8 Bảo quản lạnh sâu 55

6.2.9 Bảo quản bằng nitơ lỏng 55

7 giám đỊNH VI SINH VẬT gây HẠI 57

7.1 NẤm 57

7.1.1 Nấm gây bệnh trên rễ 58

7.1.2 Nấm gây bệnh trên thân 58

7.1.3 Nấm gây bệnh trên lá 59

7.1.4 Nấm gây bệnh trên quả và hạt 61

7.1.5 Nấm gỉ sắt 62

7.1.6 Nấm than đen 63

7.2 Vi khuẨn 64

7.3 Phytoplasma 66

7.4 Virus và viroid 67

7.4.1 Các loài virus và thông tin lưu giữ 67

7.4.2 Triệu chứng bệnh virus thực vật 68

7.5 TuyẾn trùng 72

7.5.1 Những yêu cầu về giám định 72

7.5.2 Nhận dạng tuyến trùng ký sinh thực vật 73

7.5.3 Giám định đến loài 73

7.6 Các kỸ thuẬt phân loẠi 74

7.6.1 Kính hiển vi điện tử quét (Scanning electron microscopy - SEM) 74

7.6.2 Kỹ thuật hóa sinh và phân tử 75

7.6.3 Huyết thanh (miễn dịch) 75

7.6.4 Kỹ thuật nucleic axit 75


: SiteCollectionDocuments
SiteCollectionDocuments -> Ủy ban nhân dân tỉnh hà TĨnh cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
SiteCollectionDocuments -> BỘ TÀi chính số: 136/2009/tt-btc cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
SiteCollectionDocuments -> Ubnd tỉnh hải dưƠng sở KẾ hoạch và ĐẦu tư
SiteCollectionDocuments -> TỈnh hà TĨnh số: 1887 /QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
SiteCollectionDocuments -> V. Lĩnh vực đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn
SiteCollectionDocuments -> SỞ KẾ hoạch và ĐẦu tư phòng đĂng ký kinh doanh
SiteCollectionDocuments -> TỈnh hà TĨNH
SiteCollectionDocuments -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam sở KẾ hoạch và ĐẦu tư
SiteCollectionDocuments -> TỈnh hà TĨnh số: 853 /QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam


1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương