MƯỜi lăm sự thưƠng khó ĐỨc chúa giêsu thứ nhất thì gẫmtải về 81.64 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu25.09.2016
Kích81.64 Kb.
MƯỜI LĂM SỰ THƯƠNG KHÓ ĐỨC CHÚA GIÊSU

Thứ nhất thì gẫm:
Khi đến tuần ĐCG toan chịu chết  mà chuộc tội cho thiên hạ, thì  có một người trong môn đệ tên là Giu-đa, đã ở cùng ĐCG ba năm, hằng nghe lời lành Chúa dạy, cùng thấy phép lạ Chúa làm nhưng mà nó sa chước quỷ dỗ dành liền bán ĐCG cho quân Giu-dêu ba mươi đồng bạc. Mà ĐCG thương xót thiên hạ mới phú mình chịu nạn, thì giả từ Đức Mẹ mà đi thành Giêrusalem.

Song trước khi chịu nạn, thì đêm ấy ĐCG lấy chậu nước quỳ xuống rửa chân cho các Thánh Tông đồ; cùng sa nước mắt mà rửa chân cho Giu-đa với vì thương linh hồn nó, đoạn ĐCG truyền phép Thánh Thể để nuôi linh hồn chúng con.

Khi gẫm bấy nhiêu sự, thì nguyện một kinh ĐCT, mười kinh Đức Bà cám đội lòng nhơn từ ĐCG trước khi lìa con, thì trối để lương thực thiêng liêng, như của ăn ngon ngọt mỹ vị nuôi lớn linh hồn chúng con khi còn ở chốn cách đầy này; lại xin cho chúng con đặng lòng trong sạch sốt mến, mà chịu lấy ơn cực trọng là Mình Thánh ĐCG chớ bắt chước Giu-đa phạm sự thánh ấy thật là bán ĐCG cho quân dữ là ma quỷ. Amen.


Thứ hai thì gẫm:

Khi ĐCG đã cám ơn Đức Chúa Cha đoạn, thì Người lên núi Ôlivêtê mà vào trong vườn Giếtsêmani. Khi ấy ĐCG đem theo ông thánh Phêrô, ông thánh Giacôbê cùng ông thánh Gioan theo cùng, thì Người dặn ba thánh Tông đồ ấy rằng : “Tao đi cầu nguyện nơi kia, mà khi Tao cầu nguyện ở đó, thì bây hãy ngồi đây mà đợi’.

Đoạn ĐCG nhớ đến những sự khốn khó mình phải chịu mà phạt tạ Đ.C.Cha vì tội lỗi thiên hạ sai phạm từ tạo thiên lập địa cho đến tận thế, thì bỗng chúc ĐCG lo buồn sầu não cho đến chết, liền sấp mình xuống đất mồ hôi máu chảy ra ròng ròng, cùng nguyện rằng: “Lạy Đ.C.Cha! bằng có lẽ gì cho đặng khỏi uống chén đắng này, thì Con xin cho khỏi; nhưng mà Con chẳng dám theo ý riêng Con, một xin vâng ý Cha mà chớ “ĐCG đã nguyện ba lần như vậy. Khi ấy Đ.C. Cha sai Thiên Thần xuống an ủi ĐCG vào chịu nạn, mà chuộc tội cho thiên hạ đặng khỏi khốn nạn vô cùng.

Khi gẫm bấy nhiêu sự thì nguyện một kinh ĐCT mười kinh Đức Bà, thương ĐCG bàng hoàng rũ liệt vì tội chúng con, xin cho chúng con lo buồn đau đớn tội lỗi chúng cho như ĐCG. vậy. Amen.Thứ ba thì gẫm:

Khi ĐCG. đã cầu nguyện đoạn, thì Người phán cùng ba thánh Tông đồ rằng: “Ấy kẻ toan nộp Tao thì nó đã đến gần”, khi Chúa phán chưa kịp dứt lời thì Giu-đa cùng các thầy và quân lính cầm đèn đuốc khí giới đều đến, mà Giu-đa đã ra hiệu cho nó bắt kẻo lầm, cho nên Giu-đa đến hôn mặt ĐCG thì Người hỏi thầy và các quân ấy rằng: “Bây đi tìm ai? “ Nó thưa rằng: “Đến tìm Giêsu Nagiarét”. Vậy Chúa liền phán rằng: “Này là Tao”. Nó nghe tiếng phán oai linh liền kinh hãi mà ngã ra hết.

Đoạn ĐCG cho nó chỗi dậy mà phú mình cho nó, thì nó liền đem lòi tói cùng giây da mà buộc cổ và trói tay ĐCG, bấy giờ ông Thánh Phêrô thấy sự hỗn hào liền rút gươm ra, chém đứt tai một đứa đầy tớ thầy cả thì ĐCG quở ông thánh Phêrô đoạn liền chữa tai thằng ấy đặng lành đã. Ai kể cho xiết những điều quân dữ làm khốn ĐCG, kẻ thì nói lộng ngôn, kẻ thì đánh đòn, đứa thì giầy đạp, mà ĐCG chịu nhiều nỗi oan khiên; song chẳng hề chống cãi lời gì, một làm thinh phú mình mặc nó, khác thể con chiên hiền lành chẳng hề mở miệng mà trách một lời, lại các môn đồ đều bỏ Thầy mà trốn hết.

Khi gẫm bấy nhiêu sự thì nguyện một kinh ĐCT mười kinh Đức Bà, thương ĐCG chịu mang lòi tói vì tội chúng con, xin Chúa mở giây buộc cầm chúng con trong vòng tội lỗi, và ban ơn thêm sức cho chúng con đặng vững chí bền lòng, theo chơn ĐCG cho đến trọn đời. Amen.Thứ bốn thì gẫm:

Khi ĐCG đã phú mình trong tay quân dữ, thì nó dẫn Người đến nhà Anát; đoạn nộp cho thầy cả tên là Cai-pha. Bấy giờ những kẻ lớn đã tựu hội tại dinh thầy cả mà xét việc ĐCG. Khi ấy, Chúa chịu những sự vu cáo và nhiều kẻ chứng gian, nó ra sức nài hà cho đặng đoán Người phải chết, lại Người chịu một đứa đầy tớ thầy cả vả mặt. Bấy giờ thầy cả nghe ĐCG xưng mình là con ĐCT, tức thì xé áo mình ra và rằng: “Ấy nó đã nói lời phạm thượng thì ta còn tìm chứng nào nữa”? Ai nấy nghe làm vậy thảy đều đoán rằng: “Đáng giết”.

Khi ấy quân dữ đua nhau làm những sự khổ ngược cho ĐCG, miệng nó nói lời lộng ngôn tay nó thì xỉ vả; đứa thì giầy đạp, đứa thì kéo lôi; nó lại nhổ ngang mặt Người cùng lấy khăn bịt mắt mà đánh và nhạo rằng: “Đố Kitô hãy nói tiên tri cho chúng ta biết kẻ đánh mầy là ai”?. Lại ai ngờ ông thánh Phêrô đã quyết lòng đồng sanh đồng tử cùng Chúa, mà trong đêm ấy chối Chúa ba lần! Song ĐCG thương mà trở mặt lại xem ông thánh Phêrô; bấy giờ người ra ngoài thảm thiết ăn năn khóc lóc cho đến trọn đời.

Khi gẫm bấy nhiêu sự thì nguyện một kinh ĐCT mười kinh Đức Bà, thương ĐCG đã chịu sỉ nhục khốn cực ghe đàng vì tội chúng con, xin Chúa giúp sức cho chúng con đặng chịu những sự phao vu nhạo báng cho bằng lòng cùng mạnh sức vững vàng xưng đạo thánh Chúa ra trước mặt thiên hạ. Amen.


Thứ năm thì gẫm:
Khi Giu-đa xem thấy ĐCG phải chịu xử án tử hình thì nó đau đớn buồn bực liền đem bạc ấy trả lại cho các thầy, đoạn ngã lòng trông cậy, trở ra lấy giây thắt cổ mình mà chết khốn nạn. Mà khi đã rạng ngày, thì quân dữ đem ĐCG ra khỏi nơi giam cầm, mà dẫn Người qua ngã ba đàng thành Giêrusalem cho đến dinh quan trấn thủ là Philatồ mà nộp Người, quan ấy tra hỏi căn do, mới biết Người chẳng có tội gì, cho nên quan ấy có ý muốn tha, mà quân Giu-dêu ngăn can chẳng chịu.

Vậy khi Philatồ nghe rằng ĐCG là người xứ Galilêa thì quan liền dạy giao Người cho vua E-ro-de xét; mà vua ấy đã nghe danh Chúa, thì khi thấy Người liền mừng rỡ có ý trông cho đặng xem phép lạ Người làm. Song khi vua ấy hỏi mà ĐCG chẳng thưa lại lời gì, một làm thinh nín lặng thì vua ấy chê rằng: “Người nầy nào biết đí gì? “Liền dạy lấy áo trắng mặc cho chỉ là người dại, cùng dạy đem trả lại cho quan Philatồ. Khi quan ấy thấy ĐCG đến thì có lòng thương, muốn cứu lấy Người cho khỏi chết song nhát sợ e mất lòng dân cho nên chẳng dám. Lại quan Philatồ đã biết hễ đến lễ Phanxica, thì quân Giu-dêu quen tha một người tù thì Philatồ hỏi chúng nó rằng: “Một là Baraba là đứa trộm cướp, cùng có tội giết người, hai là Giêsu Kitô bay muốn tha ai”? Nó liền thưa cả tiếng rằng: “xin tha Baraba mà đóng đinh Giêsu trên cây Thánh Giá”.


Khi gẫm bấy nhiêu sự thì nguyện một kinh ĐCT, mười kinh Đức Bà, thương ĐCG chịu gọi là người dại dột, cùng chịu thua kém chẳng bằng Baraba. Chớ chi chúng con đặng bắt chước ĐCG khi nào người ta kể ta là dại vì đạo Chúa thì phải vui lòng, cùng đừng bắt chước quân Giu-dêu chuộng Baraba hơn ĐCG là ưng theo dõi tà ma thịt mình thế tục hơn yêu chuộng luật phép Đức Chúa Trời. Amen.
Thứ sáu thì gẫm:

Khi Philatồ nghe lời quân Giu-dêu gắn vó nài xin tha Baraba, thì liền phú ĐCG cho quân lính đánh đòn cho đẹp lòng dân Giu-dêu, có ý cho nó thấy Người phải đòn bọng, hoặc là có ngớt cơn giận mà thương Người chăng. Vậy thì quân ấy lột áo ĐCG ra trói vào cột đá, đổi thay nhau mà đánh, thì số đòn ai kể cho cùng! Cả và mình ĐCG đều nứt nở chẳng còn nơi nào lành, thấy những xương bày ra đã nên là chua xót!

Ấy mặt mũi oai nghi tốt lành làm cho các thánh Thiên thần đặng vui mừng, mà rày chẳng phải còn hình tượng người ta nữa lại dầu nó đã mỏi tay, và mình Người chẳng còn nơi nào lành vì những vít tích chồng chập sưng húp đầy cả và mình, song nó cũng gắng sức mà đánh cho đến khi hết sức thì mới thôi. Mà ĐCG chẳng hề than van nan trách, mà lại còn muốn chịu hơn nữa vì tội chúng con.

Khi gẫm bấy nhiêu sự thì nguyện một kinh ĐCT mười kinh Đức Bà, thương ĐCG chịu roi vọt thẹn thuồng, cùng điều độc dữ làm hư nát thịt mình cực thanh cực thánh, cũng vì tội chúng con hay mê đắm buông lung theo đàng sung sướng cho thân xác mọi bề. Vậy xin Chúa ban ơn thêm sức cho chúng con yêu việc hãm mình, biết đàng lánh tội, cho linh hồn và xác chúng con đều nhờ ơn giữ gìn cho vẹn sạch. Amen.Thứ bảy thì gẫm:
Khi quân dữ đánh ĐCG đoạn, thì nó cho Người đi lấy áo mình mà mặc cho nên ĐCG phải đi ngang qua giữa quân ấy thì chịu nhiều điều sỉ nhục, vì bởi dấu lằn còn mới, thì máu chảy ra mà áo thì dính lấy thịt mình ĐCG song lòng quân ấy vẫn còn chưa phỉ, lại tìm cách lạ mà làm khổ sở ĐCG. Vậy nó lột áo Người ra một lần nữa cùng lấy một tấm áo đỏ mà mặc cho Người và lấy gai khoanh tròn giả làm như mũ triều thiên đóng vào đầu ĐCG, có gai thì thâu vào óc, có gai thì thâu vào trán cho nên máu chảy xuống dầm dề.

Nó lại lấy cây nứa làm gậy mà cho Người cầm, đoạn nó đứng vây xung quanh mà quỳ gối cùng nhạo rằng: “Lạy Vua Giu-dêu”. Đứa thì giỗ ngang mặt, đứa thì vả ngang má, đứa thì lấy gậy nứa Người cầm mà đánh trên đầu Người, quân dữ ấy đua nhau ra sức làm cho ĐCG phải khốn hơn nữa.

Khi gẫm bấy nhiêu sự thì nguyện một kinh ĐCT, mười kinh Đức Bà, thương ĐCG chịu đội mũ gai thể ấy đã nên là độc địa bạc ác và xấu hổ quá lẽ cho đặng phạt tạ ĐCCha vì tội kiêu ngạo chúng con, xin cho chúng con đặng lòng khiêm nhượng chịu lụy Chúa mọi đàng, cho ngày sau đặng đội mũ triều thiên ở trên trời, lại xin thờ phượng ĐCG là Vua thật trên trời dưới đất cùng xin Chúa sửa trị trong linh hồn chúng con. Amen.


Thứ tám thì gẫm:

Khi Philatồ thấy quân độc ác làm khốn cho ĐCG thái quá, thì động lòng thương mà ngờ là dân xem thấy hình tượng ĐCG khốn cực làm vậy hoặc là trở lòng thương mà tha chăng; thì đem ĐCG lên nơi cao trước mặt dân Giudêu mà rằng: “Ấy là Người”, dân liền kêu cả tiếng rằng: “Đem đi giết đóng đinh Thánh giá mà chớ”. Philatô lại rằng: “Tao đóng đinh vua bây làm sao”? Dân liền thưa rằng: “Chúng tôi có một vua Xê-xa-rê mà thôi”.

Bấy giờ Philatồ thấy việc mất công, lại thêm sanh sự hỗn hào thì lấy nước rửa tay mà rằng: “Tao chẳng có lỗi gì về sự đổ máu Người nhơn đức này đâu”. Nó liền kêu rằng: “Dầu mà máu Người nầy đổ trên chúng tôi và con cháu chúng tôi thì chúng tôi cam chịu”. Bấy giờ Philatồ sợ dân cáo mình phải mất chức chăng thì phú ĐCG cho nó đem đi giết.

Khi gẫm bấy nhiêu sự thì nguyện một kinh ĐCT. mười kinh Đức Bà, thương ĐCG vô tội mà chịu đoán giết, xin cho chúng con bằng lòng chịu những sự nhiếc móc nhạo cười trái lẽ, chớ bắt chước quân Giu-dêu chẳng nhìn ĐCG. Amen.Thứ chín thì gẫm:

Khi Philatồ đã phú ĐCG cho quân bạo ngược ấy, thì nó cởi áo đỏ ra mà cho mặc áo Người lại; cho nên những dấu tích lại nứt nở ra một lần nữa, thì càng thêm đau đớn quá trí khôn lường. Đoạn nó bắt ĐCG vác cây Thánh Giá nặng lắm, mà bởi vì Người đã yếu nhọc, mồ hôi và máu chảy ròng ròng dọc đàng, cả và mình thì sưng húp nứt nở, cho nên ngã xuống đất nhiều lần. Mà những quân dẫn Người thì nó nhiếc mắng cùng đạp dậy, giục đi cho chóng; lại bởi sợ Người chết dọc đàng, e đi chẳng đến nơi chăng, thì nó bắt một người tên là Xi-mong vác đỡ Thánh Giá cùng ĐCG.

Khi ấy có một đàn bà thấy ĐCG khốn cực thì thương, bèn lấy khăn mà lau mặt Người, liền in hình tượng mặt mũi ĐCG vào trong khăn ấy nên gọi là Vê-rô-ni-ca. Lại cũng có nhiều người đi theo đô hội mà coi. Song có một ít người nữ có lòng nhơn đức thì buồn sầu khóc lóc mà theo Người, thì ĐCG liền trở mặt lại mà phán rằng: “Ớ con thành Giêrusalem bay chớ khóc thương Tao làm chi, hãy khóc thương bay cùng con cháu bay ngày sau phải khốn mà chớ !” Khi ấy ĐCG sức thì đã mòn, thở chẳng ra hơi, mà Thánh giá thì nặng nề đè vai Người xuống, mồ hôi và máu chảy ra cuồn cuộn rưới khắp dọc đàng thành Giêrusalem.

Khi gẫm bấy nhiêu sự thì nguyện một kinh ĐCT. mười kinh Đức Bà, thương ĐCG chẳng nề nghiêng vai vác Thánh Giá rất nặng là gánh lấy tội lỗi chúng con. Chớ chi chúng con hết lòng ghét chừa tội lỗi, cùng vác Thánh giá theo chơn ĐCG thì mới đáng gọi là con Chúa. Amen.Thứ mười thì gẫm:

Khi ĐCG lên núi Calavariô, là nơi quen xử kẻ có tội, thì quân dữ lấy mộc dược và mật đắng chế vào rượu cho Người uống; đoạn nó lột áo ĐCG. ra một lần nữa; thì những nơi dấu tích máu lại chảy ra. Nó liền bắt ĐC nằm ngửa trên cây Thánh giá, mà lấy đinh sắt đóng chơn tay độc dữ quá chừng cho nên đau đớn lắm. Bấy giờ quan dạy lấy tấm ván có thích chữ rằng: “Giê-su Na-gia-rét là vua nước Giu-dêu” mà đóng vào cây Thánh giá, quan cố ý làm cho xấu hổ. Song ý mầu nhiệm ĐCT để thích chữ ấy cho thiên hạ đặng biết ĐCG là Vua thật nước Giu-dêu cùng các nước thế gian.

Đoạn nó kéo Thánh giá lại cho đến lỗ, mà bởi dựng lên nặng nề lắm, cho nên rúng động cả và mình ĐCG máu chảy xuống chứa chan. Bấy giờ quân lính chia áo ngoài Người ra bắt thăm mà lấy. Khi ấy những kẻ đầu mục cùng những người hay chữ nghĩa, cùng quân lính và kẻ ngang qua đường đều nói phạm thượng, gật đầu cười nhạo ĐCG rằng: “Hãy cứu lấy mình. Ví bằng mày phải là Con ĐCT thì hãy xuống khỏi cây Thánh giá thì chúng ta mới tin”. Song ĐCG ngửa mặt lên xin Đ.C.Cha tha tội cho nó vì nó lầm chẳng biết.

Khi gẫm bấy nhiêu sự thì nguyện một kinh ĐCT, mười kinh Đức Bà, thương ĐCG chịu nạn chịu chết trên cây Thánh giá vì tội chúng con, xin cho chúng con đóng đinh xác thịt, tình tư dục, lòng ghen ghét cùng các tội lỗi chúng con làm một cùng Thánh Giá ĐCG. lại xin bắt chước ĐCG mà tha thứ cho kẻ thù nghịch cùng chúng con. Amen.Thứ mười một thì gẫm:

Khi ĐCG chịu đóng đinh giữa hai người trộm cướp, mà một đứa bên tả nhạo báng Người rằng: “Ví bằng mày phải là Con ĐCT sao chẳng cứu lấy mình cùng chúng ta với”? Bấy giờ người bên hữu mắng nó rằng: “Ta là kẻ có tội đáng chịu gia hình mà Người nào có tội gì”? Đoạn trở mặt lại cùng ĐCG mà rằng: “Lạy Chúa, khi Chúa về nước Thiên đàng xin nhớ đến tôi cùng”. Thì ĐCG trở mặt lại mà phán rằng: “Thật hôm nay mày đặng lên nơi vui vẻ cùng Tao”. Sau nữa Rất Thánh Đức Bà mắng tiếng đem con đi giết, thì Đức Mẹ đi theo dấu máu Con rơi dọc đàng, cùng nghe tiếng búa đóng đinh Con thì đau đớn xót xa như chịu đóng đinh vậy.

Bấy giờ ĐCG thấy Đức Mẹ đứng gần Thánh giá cùng ông thánh Gioan, thì trối phú Đức Mẹ làm mẹ ông thánh Gioan và trối cho ông thánh Gioan làm con Đức Mẹ. Khi Đức Bà nghe trối thế ấy, thì lo buồn đau đớn lắm, vì đã biết một ít nữa chẳng còn thấy con ở cùng. Khi ấy là giờ ngọ mà cả trời và đất hóa ra tối tăm cho đến giờ mùi. Ấy mặt trời ẩn sự sáng mình, chẳng chịu soi những sự xấu hổ khốn nạn Chúa Trời muôn vật phải chịu vì tội thiên hạ.

Khi gẫm bấy nhiêu sự thì nguyện một kinh ĐCT, mười kinh Đức Bà, thương ĐCG chịu nghe những lời khích báng cười chê vì tội chúng con cùng đội ơn Chúa đã tha tội cho người trộm cướp đặng rỗi linh hồn; thì xin Chúa cũng tha tội lỗi chúng con là kẻ đã vô ơn bội nghĩa; lại xin cho chúng con đặng làm con Đức Mẹ như ông thánh Gioan, hầu ngày sau đặng ở bên tay hữu ĐCG trên nước Thiên đàng. Amen.Thứ mười hai thì gẫm:

Khi ĐCG còn đứng trên cây Thánh giá, ở lặng cầu cùng ĐCT thầm nghĩ đoạn, thì Người kêu cả tiếng rằng: “Ớ Cha Con, nhơn sao Cha bỏ Con”. ĐCG kêu làm vậy để cho thiên hạ biết Người đã chịu ghe sự khốn khó hết sức mà phạt tạ ĐCT, nhưng mà lòng càng muốn chịu khốn hơn nữa, cho loài người ta đặng nghĩa cùng Chúa.

Khi ấy ĐCG yếu nhọc, cả và mình thì mướt máu mà kêu rằng: “khát khao”. Tức thì có một người lính lấy giấm mà đưa lên cho Người uống. Bấy giờ các việc đã ứng nghiệm lời thánh Tiên tri, cùng đã y như lệnh Đ.C.Cha dạy, thì ĐCG phán rằng: “Đã đoạn”. Ấy là việc chuộc tội cho thiên hạ đã hoàn tất.
Khi gẫm bấy nhiêu sự thì nguyện một kinh ĐCT, mười kinh Đức Bà, thương ĐCG khát khao phần rỗi chúng con nên đã làm việc chuộc tội hoàn tất, xin cho chúng con chớ bắt chước quân dữ lấy giấm chua, mật đắng cho ĐCG uống, ấy là chớ làm tội lỗi mất lòng Chúa nhơn từ vô cùng. Amen.

Thứ mười ba thì gẫm:

Khi ĐCG đã chảy hết máu mình ra mặt mũi xanh xao, con mắt nhắm lại, còn một chút hơi mà thôi, song bởi ý Người liều mình mà cứu lấy loài người ta cùng dạy ta cách chết an, như đã dạy đàng sống thuận. Đoạn ĐCG ngửa mặt lên mở con mắt xem trời mà kêu cả tiếng rằng: “Con phú linh hồn Con ở  tay Đ.C.Cha”.

Đoạn gục đầu nhắm mắt linh hồn lìa xác. Tức thì màn trong đền thờ xé ra làm hai, đất liền động địa, đá vỡ tan tác, mồ mả mở ra, có nhiều xác thánh đời xưa bấy giờ liền sống lại. Ấy trời đất thương tiếc Con Chúa hằng sống dựng nên muôn loài, rày chịu chết trên cây Thánh giá.

Khi gẫm bấy nhiêu sự thì nguyện một kinh ĐCT, mười kinh Đức Bà, thương ĐCG cùng đội ơn Cha Cả đã chịu chết vì tội con dữ là chúng con; mà chúng con khi thấy những sự khốn khó Chúa đã chịu vì một lòng thương yêu, chúng con chẳng động lòng thống thiết, còn dám phạm tội, thật thì chúng con cứng hơn là đá bội phần mà chớ. Vậy xin Chúa nhỏ xuống một giọt máu châu báu vào lòng chúng con cho đặng trở nên mềm mại mà kính mến Chúa trên hết mọi sự. Amen.Thứ mười bốn thì gẫm:

Khi linh hồn ĐCG ra khỏi xác mà xuống lâm bô, viếng thăm an ủi, các Thánh ở đó đợi trông ĐCG ra đời chuộc tội cho thiên hạ, bấy giờ các thánh ấy đặng vui mừng là thế nào! Khi ấy có quan cai cùng quân canh giữ xác Người xem thấy đất động cùng nhiều sự lạ khác thì sợ hãi mà rằng: “Người nầy thật là Con Đ.C.T”.

Lại nhiều kẻ trong dân khi thấy các sự lạ ấy, thì trách mình đấm ngực mà trở về nhà lo buồn đau đớn trong lòng, cảm thương Người vô tội mà chịu khổ hình cho đến dường ấy.

Khi gẫm bấy nhiêu sự thì nguyện một kinh ĐCT, mười kinh Đức Bà, xin ĐCG thương xót chúng con còn ở thế nầy như nơi tù rạc, hằng ngóng trông ngày nào linh hồn chúng con ra khỏi chốn rạc ràng, đặng xem thấy mặt ĐCG như các Thánh ở lâm bô xưa. Amen.Thứ mười lăm thì gẫm:
Khi xác ĐCG còn trên cây Thánh Giá, có một người quân lính lấy đòng mà đâm cạnh nương long ĐCG máu cùng nước liền chảy xuống, đã nên ứng nghiệm lời thánh Tiên tri đã phán: “Đến ngày sau nó sẽ thấy Đấng thuở trước nó đã đâm”. Song xác ĐCG chẳng biết đau, vì đã sinh thì, nhưng mà Đức Mẹ đau đớn như lưỡi đòng thâu qua lòng vậy, vì quân dữ chẳng thương con mình khi còn sống, lại chẳng thương khi đã qua đời.

Bấy giờ hai người có danh vọng đã làm môn đệ thật ĐCG một là ông thánh Giuse, hai là ông thánh Nicôđêmô, hạ xác ĐCG mà phú ở trong tay Đức Mẹ, mà Đức Mẹ than khóc thương Con chẳng có khi dừng. Đoạn lấy thuốc thơm tho mà xức xác ĐCG và để trong lòng Đức Mẹ với vì Đức Mẹ đau đớn thương Con thảm thiết lắm. Đoạn táng vào trong huyệt đá mới.

Khi gẫm bấy nhiêu sự thì nguyện một kinh ĐCT, mười kinh Đức Bà, thương ĐCG chịu lưỡi đòng đâm cạnh nương long như mạch suối thiêng liêng tuôn xuống mọi ơn mọi phước, lại xin cho chúng con hằng nhớ đến sự thương khó ĐCG mà tích để trong lòng chúng con đặng hóa nên người mới mà ghét tội lỗi trên hết mọi sự, cùng hết lòng kính mến mà đền ơn trả nghĩa cho ĐCG vì đã hết lòng yêu dấu chúng con nhường ấy. Amen.


Đoạn phải đọc:
- Kinh Lạy Nữ Vương

- Kinh Chúng con là vật mọn phàm hèn.


Đoạn cứ ngày mà than kinh sau nầy:

KINH THAN NGÀY LỄ ĐÈN NHỨT

Thẩm phán kinh

Thương ôi! Đến ngày Chúa nổi cơn thịnh nộ, ngọn cờ Vua cả phất trương ra, Thánh Giá nhiệm mầu rực rỡ, bỗng chốc thế gian ra tro mạt. Ấy sự rất nên khủng khiếp, là khi Quan xét ngự trường sẽ tra hỏi mọi đàng thật rất nên là nhặt. Loa thần kíp giục, tiếng lạ nổi rân, thấu mồ mả muôn dân, bắt tựu trường phán xét.
Kinh hoàng thay sự chết, rúng động bấy đất trời, loài người khi đã sống lại rồi phải tề tựu hầu thưa Quan xét. Sổ bộ đà ký chép bây giờ mới đem ra, trong ấy biên mọi việc chính tà. Quan cứ đó mà tra người thế. Ấy vậy Chúa ngự ra giám thị, sự ẩn vi thôi mới tỏ bày, chẳng để sự gì tư mà chẳng gia phần phạt.
Khốn thân con đã nên túng ngặt khi ấy hầu thưa thốt ra làm sao? Biết cậy ai bênh vực chữa bàu, người nhân đức cũng chưa được vững. Lạy Vua rất oai nghi kinh khủng là Đấng hay cứu vớt làm ơn, Chúa vốn thật nguồn nhơn, xin cứu con như vậy.
Lạy Đ.C.G. chí đại Chúa lòng lành xin nhớ đến con bởi vì con Chúa mới ra đời, xin đừng hủy hoại con ngày ấy. Chúa tìm con mỏi mệt ngồi khôn dậy, Chúa chịu Thánh Giá khổ hình mà chuộc con rất trọng công linh, xin đừng uổng phí. Lạy Quan xét chí công trừng trị xin ban cơn tha thứ tội khiên, xin Chúa thương xem trước ngày thẩm phán.
Con kêu van khác nào tù phạm, bởi tội nên hổ thẹn mặt con muốn trông Chúa nhậm lời mà nhiêu duông tôi tá. Kẻ có tội Chúa đã tha thứ, cùng kẻ trộm Chúa đã nhậm lời, lại Chúa đã cho con đặng nhờ ơn trông cậy. Lời cầu con tuy là vụng dại, Chúa tốt lành song cũng duông tình kẻo phải hỏa hình đời đời thiêu đốt.
Xin hiệp cùng con thảo làm một rẽ con ra cho khỏi đoàn hung, hầu đặng hiệp cùng kẻ bên tay hữu. Khi Chúa đã phạt đoàn quân dữ chịu thiêu đốt ngọn lửa nồng nàn, xin gọi con vào hàng cùng những người hồng phước. Con cầu xin sấp mình kinh khiếp lòng ăn năn tan nát dường tro, xin Chúa gánh lo chung cùng tôi tớ.
Ôi! Ngày ấy thật nên lo sợ, phải khóc lóc ăn năn, khi loài người bởi đống tro tàn, xác thịt liền sống lại. Tội nhơn sẽ kinh hãi khi chịu đoán phân, lạy Chúa Con cứu thế khoan nhân, xin tha thứ chúng con ngày ấy. Ấy vậy lại xin cho các Đẳng linh hồn đặng lên chốn nghỉ ngơi muôn đời tiêu sái. Amen.

KINH THAN NGÀY LỄ ĐÈN NHÌ

Thánh Giá than kinh
Ớ ngọn cờ chói lòa, rực rỡ, Vua trời đất kéo lên làm lệnh, là ý nhiệm thẳm sâu cao trọng, Thánh Giá bày tỏ trước mắt ta. Đấng tạo sanh liều mình chịu nạn, chết trên Thánh Giá rất thiết tha, khi Chúa chịu treo trên cây hình khổ, đã nên độc dữ, khốn cực nhuốc nha.
Quân dữ kia đã lấy lưỡi đòng đâm thâu vào nương long Chúa, máu và nước ròng ròng tuôn xuống càng thêm nhiều nỗi xót xa, khác chi mạch nước thiêng mầu nhiệm rửa tội khiên khắp cả loài người ta.

Ấy lời ca Đavít thánh vương phán tiên tri rày đã ứng nghiệm Người rằng: “ Sao các dân dấy loạn dùng khổ hình giết Đấng Chí Tôn”, nên Thánh Giá hóa nên của quý làm ngai Chúa ngự trị càn khôn.


A Thánh Giá quý trọng tốt lành thật là cây báu châu chí thánh, đã dầm nhuốm sắc điều rực rỡ, là bửu huyết Vua Cả Thiên Đàng. Ớ cây cao trọng khôn lường, trong trái đất cây nào dám ví vì bởi cây này đã đáng chở mình Chúa rất trọng rất sang.
Ớ cây phúc lộc là dường nào, đặng Con Đ.C.T treo đó, mà làm của lễ tế vô giá, dâng trót mình chuộc tội muôn dân, trời đất đặng vui mừng, hỏa ngục kinh khủng, loài người đời đời khỏi khốn bởi nhờ cây có phước vô ngằn !
A Thánh Giá chúng con kính thờ, neo thần vững vàng, chúng con trông cậy một Thánh Giá vô cùng phép tắc, lòng chúng con yêu mến tín thành, đều nhớ sự thương khó Chúa con; lòng cung kính sấp mình khẩn nguyện, người nhơn đức ban ơn thêm sức, kẻ tội khiên cải dữ về lành.
Kính lạy Chúa Cả Ba Ngôi, đáng mọi loài kính tôn khâm phục, khắp thảy trên trời dưới đất, phải phượng thờ tôn kính hết lòng, xin vì phép Thánh Giá nhiệm mầu cho chúng con đặng nhờ phần rỗi, sau đặng tới tiêu dao thiên quốc là nước Chúa hưởng phước vô cùng. Amen.

KINH THAN NGÀY LỄ ĐÈN BA

Thánh mẫu thống hối kinh
Thương ôi ! Đức Mẹ sầu bi, đau lòng thảm thiết, đứng gần Thánh Giá thấy dựng treo con lụy ngọc chứa chan, gan vàng nức nở. Lòng Bà khác nữa mũi nhọn thâu qua đau đớn thiết tha, buồn sầu, rên siết; xưa khen Bà có phước sinh Con Một Chúa Cha, nay buồn bực xót xa cùng trần phiền đỗi  ấy.
Mẫu từ khi xem thấy Con cao sang phải chịu nhục hình. Mẹ rất đỗi thống tình thêm phiền muộn võ vàng khí sắc. Ai ai trong trời đất, bằng xem thấy Mẹ Chúa Trời chịu cực khổ dường nầy mà chẳng lụy lưu cùng Mẹ ?
Bằng ai suy nghĩ thấy Mẹ sinh Con Chúa Chí Tôn đau đớn cùng Con, lẽ nào chẳng thảm sầu với Mẹ. Xem thấy Con cứu thế lòng nhân lâm phải cực hình, bởi gánh tội dân mình nên nỗi chịu đầu roi vọt.
Con dấu yêu có một, Mẹ thấy Con thì đặng hỷ hoan, nay Con trút linh hồn khi lâm tử đã nên tất tưởi. Ôi thôi ! Mẹ buồn sầu xót xa Mẹ hỡi Mẹ là nguồn đức thương yêu cho con đặng thông phần đau đớn thiết tha, hầu đặng khóc than cùng Mẹ.
Xin đốt lòng con nóng nảy, mà thương mến Chúa chuộc tội, ngửa trông Đức Mẹ giúp lời, cho con đẹp lòng Thánh Tử. Gắn vó xin cùng Thánh Mẫu, cho con nhờ thửa ơn nầy là in Dấu Thánh Chúa con ghi tạc vào lòng khắn khắn.
Vì Chúa lòng thương, nên khấn chịu gian nan khốn cực vì con, xin chia hình khổ Con Người cho con đặng chịu phần khốn khó. Con còn sống bao lâu ở thế, xin ban ơn khóc với Mẹ lành, mà nhớ thương Chúa chịu đóng đinh thì một tiết chớ hề sai chạy.
Bên Thánh Giá đứng gần với Mẹ, sự ước ao con mới phỉ lòng là cho con nhờ phước hiệp cùng ngõ đặng hằng khóc thương cùng Mẹ. Lạy Đồng Trinh cao quang Thánh Nữ sạch hơn các nữ đồng trinh, xin Mẹ đừng từ rảy con hèn, nguyện đặng khóc than với Mẹ.
Xin giúp con nông công chớ nệ, mà mến suy sự chết Chúa Con, hầu có phần thương khó cùng Người, và cảm nhớ mọi nơi thương tích. Cho con đặng động lòng thương tiếc, mà gẫm suy thương tích Chúa con hằng ấp yêu Thánh Giá đừng nguôi nhờ bửu huyết Chúa con rưới đượm.
Hầu khỏi ngọn nồng nàn hỏa diêm, xin Đồng Trinh Thánh Mẫu chữa bàu, nghe án lành đoán định ngày sau khi Chúa ngự xuống trường thẩm phán. Dám xin Chúa Giêsu thương đến mà ban cho Thánh Mẫu phù trì, khi linh hồn lìa khỏi xác này, lãnh phần thưởng toàn công thắng trận.
Khi xác phàm chết đoạn, xin Chúa thương đoái đến linh hồn, đặng lên chốn thiên đàng, hằng hưởng phước muôn đời tiêu sái. Amen.

Kinh than cám ơn sau hết.

khi đã đọc các kinh đoạn
Chúng con lạy ơn Đ.C.T xin Chúa thương đến chúng con, là kẻ Đ.C.G. rất yêu dấu lắm, cho nên đã phú mình ở tay quân dữ, cùng đã chịu đóng đinh trên cây Thánh Giá và chịu chết vì chúng con. Amen.
Đoạn đọc:  Kinh cám ơn.

Kinh trông cậy.Ba câu lạy.

Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương