M­êi Hai Con Gi¸p Mét Gãc Nh×n V¨n Ho¸ Ph­¬ng § ng NguyÔn Nguyªn Antải về 20.02 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu26.07.2016
Kích20.02 Kb.
M­êi Hai Con Gi¸p - Mét Gãc Nh×n V¨n Ho¸ Ph­¬ng §«ng
NguyÔn Nguyªn An
T«i quen Vò Ngäc TiÕn ®· l©u. Khi anh lµm th­ ký toµ so¹n t¹p chÝ ThÕ Giíi Vi TÝnh sª-ri B, t«i lµ céng t¸c viªn miÒn Trung. Dï vËy, giê t×nh cê ®Õn th¨m anh Hoµng Phñ Ngäc T­êng, t«i míi ®­îc ®äc tËp truyÖn ng¾n "12 Con Gi¸p" cña anh t¸i b¶n lÇn thø nhÊt, do NXB V¨n NghÖ Tp Hå ChÝ Minh Ên hµnh, nép l­u chiÓu th¸ng 2 n¨m 2007, t«i c¶m thÊy m×nh ®­îc bÒnh bång trong dßng v¨n th©m trÇm søc hiÓu biÕt triÕt häc ph­¬ng §«ng cña anh.

 

Víi lèi kÓ chËm r·i l¹nh lïng, th©m thuý anh nh­ mét tay phï thuû, biÕn ho¸ kh«ng ra cã, cã ra kh«ng, h­ h­ thùc thùc thµnh 12 Con Gi¸p. Më ®Çu HuyÒn Tho¹i Nói MÆt Quü kÓ vÒ cuéc th¨ng trÇm cña ng­êi tuæi Tý - mét chÝnh kh¸ch, yÕu nh©n t©m d¹ ph¶n phóc, th¸o ch¹y ra n­íc ngoµi gÇn cuèi thÕ kû tr­íc. Tam Ng­u T­¬ng MÖnh, nãi vÒ ba ng­êi b¹n cïng tuæi Kû Söu. Víi bót ph¸p ®ång hiÖn cïng lóc kÓ t×nh ®ång ®éi cña ba ng­êi lÝnh thêi ®¹n löa chiÕn chinh s½n sµng x¶ th©n cho chÝnh nghÜa. Thêi b×nh l¹i sa vµo "v¹ ch÷ ký" lµ Söu chñ tÞch huyÖn, Bª chñ tÞch x·. TruyÖn nãi lªn sù gi¸c ngé cña Söu nhê A Méc mµ kh«ng lón s©u vµo con ®­êng téi lçi do kÐm thuËt dïng ng­êi. §Õn truyÖn Hµ ChÝnh viÕt vÒ Ngµi Khæng Tö vµ "ThÊt thËp nhÞ hiÒn" häc trß Ngµi. Lèi viÕt cã phÇn tõ ch­¬ng: "Hä ®ang m¶i mª tranh b¸, ®å v­¬ng. Thiªn h¹ ngót trêi biÓn löa, rõng g­¬m. MÆt ®Êt ngËp ngôa nói x­¬ng s«ng m¸u…" nh­ng ®· cho ng­êi ®äc thÊy c¸i chÕ ®é hµ kh¾c ®­¬ng thêi, ®Õn næi cã ng­êi muèn vµo rõng t×m c¸i chÕt cßn h¬n ®­îc chung sèng! Råi Ma MÌo tiÕp tôc ®i suèt chñ ®Ò cña tËp truþÖn, chñ ý t¸c gi¶ viÕt vÒ nh©n vËt n÷ chÝnh lµ c« M·o, mét trong Tý, Söu, DÇn… cña m­êi hai con Gi¸p. C« M·o lµ LÖ H»ng, mét phô n÷ ®Ñp nh­ng v« cïng d©m ®·ng t¸o tîn, d¸m ngang nhiªn ngo¹i t×nh khi chång b¾t gÆp vÉn n»m tªnh hªnh… Lª H»ng lµm ¨n phÊt lªn nh­ diÒu, Êy vËy chØ v× giÕt chÕt mét con mÌo ®ang ch÷a liÒn bÞ chñ mÌo kiÖn s¹t nghiÖp; kh¸ch s¹n Bång Lai cña H»ng còng v¾ng nh­ chïa bµ ®anh. §óng "ThiÖn ¸c ®¸o ®Çu chung h÷u b¸o"! Rång §¸ nh­ mét lêi thuyÕt gi¶ng vÒ t×nh yªu vµ nçi kh¸t khao quyÒn lùc, dùa trªn th©n phËn TrÇn Th¨ng vµ Kim Hoµ. Kh«ng nh÷ng thÕ, Rång §¸ con lÊp l¸nh chÊt th¬ hoµ quyÖn, ®Ëm thi ph¸p truyÖn ng¾n. TruyÖn §¹o sÜ vµ r¾n ®éc lµ mét truyÖn hay. Bèi c¶nh miÒn T©y Ên §é xa l¾c. Êy vËy, d­êng nh­ t¸c gi¶ ®· lÆn léi ë ®ã nhiÒu n¨m ®Õn thuéc thung, thuéc thæ, thuéc nÒn v¨n ho¸ vïng nµy. TruyÖn kÓ vÒ mèi t×nh cña chµng Singh vµ n÷ chóa ®¶ng c­íp Cobra tªn Devil. Mét cuéc t×nh tha thiÕt nh­ng v× nh÷ng mèi hÖ luþ, ph¹m trï ®¹o ®øc x· héi ngµn ®êi ¸p ®Æt nªn Ýt ai chÊp nhËn sù khËp khiÓng 12 n¨m tuæi t¸c. ChØ víi mét nh©n vËt thËt mµ t¸c gi¶ viÕt nªn mét chuyÖn t×nh ngang tr¸i, th× qu¶ cã tµi "Léng gi¶ thµnh ch©n". Xin ®­îc phÐp trÝch nhËn xÐt cña Barry Cold, nhµ ViÖt häc Australia: "Tuæi Tþ - truyÖn §¹o sÜ vµ r¾n ®éc lÊy kh«ng gian c©u chuyÖn ë n­íc Ên §é. §©y cã lÏ lµ mét truyÖn ng¾n th©m thuý vµ hÊp dÉn nhÊt mµ t¸c gi¶ göi g¾m t­ t­ëng triÕt häc vµ quan ®iÓm x· héi häc ph­¬ng §«ng vµo trong tõng trang viÕt. TruyÖn kÓ vÒ n÷ t­íng c­íp næi danh cña Ên §é, Phoolan Devil (vèn lµ nh©n vËt cã thËt, ®­îc t¸c gi¶ h­ cÊu kh¸c h½n trªn s¸ch b¸o n­íc ngoµi ®· ®­a tin). ChÞ ®· tõng g©y ra nhiÒu téi ¸c ®Ém m¸u ®Ó tr¶ thï giíi ®µn «ng. Sau khi ra khái tï, Devil tõ chèi t×nh yªu ®Ó t×m ®Õn vïng ®Êt th¸nh cña Ên §é Gi¸o mµ tu hµnh, s¸m hèi. nµng ®· thÊt väng v× ®ã lµ chØ lµ mét chî trêi ®¹o sÜ(KhiÕn ta liªn t­ëng ®Õn mét thø chî nµo ®ã ë ViÖt Nam- NguyÔn Nguyªn An chó.) Gi÷a lóc hoang mang tøc giËn toan trë vÒ thÕ giíi téi ¸c th× may m¾n nµng ®· gÆp mét ®¹o sÜ ch©n chÝnh. Nh÷ng lêi thuyÕt gi¶ng cña vÞ ®¹o sÜ giµ ®· biÕn c¶i t©m hån Devil…". TruyÖn Ngä R©u kÓ ®o¹n cuèi cña mét trang h¶o h¸n ®· cã mét qu·ng ®êi trai trÎ søc vãc, tung hoµnh d­íi biÓn trªn rõng víi bao ch×m næi phong ba cïng con ngùa quý cã thÓ gäi "Linh m· thÇn phong". C¸i ®o¹n cuèi cña ng­êi vµ ngùa thËt c¶m ®éng, nhÊt lµ khi ngùa x¶ th©n cøu chñ tho¸t khái tay trïm ma tuý. C¶m ®éng bëi ®øc trung cña ngùa hiÕm thÊy ë ng­êi. Råi c¸c truyÖn Qu¸n Thiªng - tuæi Mïi, ChuyÖn T×nh Trªn §¶o KhØ - tuæi Th©n, Gµ ¤ Tö Mþ - tuæi DËu vµ D× TuÊt - tuæi TuÊt cïng ch¶y theo mét m¹ch v¨n th©m trÇm triÕt lý vµ nh÷ng hiÓu biÕt, am t­êng thÕ giíi loµi vËt nh­ ph¸t hiÖn míi cã søc l«i cuèn. GÇn cuèi 12 Con Gi¸p lµ truyÖn L·o Hîi, mét c©u chuyÖn buån thiu phËn ng­êi. KÓ vÒ L·o Hîi t¸c gi¶ ®· giíi thiÖu tõ ®êi cô cè ®Õn ®êi th»ng con côt ®ät cña l·o Hîi. L·o Hîi lµ nguyªn mÈu mét c¸n bé hñ ho¸ thêi bao cÊp, mét th»ng ng­êi nóp d­íi ghÕ tr­ëng phßng, khÐo lÐo tham «… t×nh. Nhê quyÒn chøc m×nh, l·o h¹i bao ®êi con g¸i ham muèn lµm nh©n viªn cöa hµng mËu dÞch. Cuèi cïng nh·n tiÒn h÷u b¸o: "…Ng­êi ta t×m thÊy x¸c «ng v¾t qua thµnh chuång lîn, c¾m ®Çu xuèng c¸i m¸ng lîn…". GÇn nh­ cïng lóc, th»ng con l·o trèn tr¹i c·i t¹o ®i ¨n trém bÞ b¾n chÕt. Nh­ vËy dßng dâi l·o Hîi chÊm hÕt, biÕn mÊt trªn câi ®êi! ThËt lµ nh©n qu¶ ph©n minh! Cuèi s¸ch, truyÖn Chµng Gµn (thay lêi b¹t), t«i cø thÊy thÊp tho¸ng t¸c gi¶ vµ nh÷ng ng­êi tèt kh¸c, v× tèt mµ thua thiÖt mäi bÒ. Nh÷ng ng­êi léng lÉy nh©n c¸ch vÉn th­êng kh«ng ®­îc sè phËn mÜm c­êi? TruyÖn hay nhê lèi kÓ gi¶n dÞ, tõng tr¶i cña t¸c gi¶.

 

§äc 12 Con Gi¸p cña nhµ v¨n Vò Ngäc TiÕn b¹n ®äc sÏ thÊy ngËm ngïi, xa xãt, o¸n giËn cho nh÷ng sè phËn thiÖn- ¸c cña m­êi hai con ng­êi, m­¬i hai Tý, Söu, DÇn, M·o, Th×n, Tþ, Ngä, Mïi, Th©n, DËu, TuÊt, Hîi- nh©n vËt chÝnh, m­êi hai ng­êi trän vÑn mét thÕ gian. Cho dï, mét vµi truyÖn ®Çy tÝnh gi¶ t­ëng, s¾p ®Æt nh­ng xuÊt s¾c ë chç viÕt vÒ thÕ sù mµ kh«ng thÊy thÕ sù; vÒ chiÕn tranh kh«ng thÊy chiÕn tranh, s¸ch v¨n häc l¹i nãi ®­îc c¸i ®¹o cña ®êi, c¸i nh©n sinh triÕt thuyÕt, míi lµ ®iÒu ®¸ng nÓ. Ng­êi ®äc cßn ®­îc thÊm ®Ém trong tõng c©u ch÷, trong vïng v¨n ho¸ ph­¬ng §«ng th©m thuý. Cã thÓ coi tËp truyÖn 12 Con Gi¸p lµ vØa trÇm ®ang cè l¾ng m×nh gi÷a thÕ giíi v¨n ch­¬ng ån µo vµ s«i ®éng nµy, cµng Èn cµng lÊp l¸nh. C¸m ¬n Nxb V¨n NghÖ ®· cÊt c«ng tõ Tp Hå ChÝ Minh ra Hµ Néi khai th¸c b¶n th¶o hÊp dÉn vµ gi¸ trÞ nµy cho b¹n ®äc phÝa Nam ®ãn xu©n §inh Hîi!...HuÕ, ngµy 17 th¸ng 04 n¨m 2007

§Þa chØ liªn l¹c: NguyÔn V¨n Vinh (NguyÔn Nguyªn An) - Hép th­ 042 B­u ®iÖn, HuÕ - Tel: 054 885775 - 0914457805 - E.mail: nguyenanvinh@vnn - Website: nguyennguyenan.bravehost.com - giaocam.saigonline.com
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương