MỤc tiêu chất lưỢng năM 2011tải về 26.34 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu18.08.2016
Kích26.34 Kb.


CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG 533

QUI ĐỊNH

MỤC TIÊU CHẤT LƯỢNG NĂM 2011


MÃ SỐ : QĐ-54-01

LẦN BAN HÀNH: 01

NGÀY : 19/01/2011

TRANG : 1/2

NGƯỜI VIẾT

NGƯỜI KIỂM TRA

NGƯỜI DUYỆT

(Đã ký)

(Đã ký)

(Đã ký)


QUANG VINH

LÊ THỊ THANH THUỶ

HUỲNH TRUNG NHÂN

NHỮNG THAY ĐỔI ĐÃ CÓ
Ngày tháng

Nội dung thay đổi

Lần ban hành
19/01/2011

Ban hành lần đầu


1. MỤC ĐÍCH

Hoạch định rõ mục tiêu chất lượng năm 2011 của Công ty, nhằm định hướng để các phòng ban Công ty, các Xí nghiệp và TTTN & KĐCT 533 xây dựng mục tiêu chất lượng, kế hoạch chất lượng của bộ phận mình và tổ chức thực hiện đạt mục tiêu đề ra. Mục tiêu chất lượng chính của Công ty năm 2011 là:ỔN ĐỊNH CHẤT LƯỢNG, TĂNG CƯỜNG HỢP TÁC LIÊN DANH.

2. NỘI DUNG

2.1. Duy trì và cải tiến thường xuyên Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2008, áp dụng hiệu quả và triệt để trong suốt quá trình hoạt động SXKD của Công ty, thực hiện đạt yêu cầu các đợt đánh giá duy trì hệ thống của Quacert trong năm 2011.

2.2. Nâng cao năng lực chuyên môn về dịch vụ tư vấn đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ, đảm bảo đạt yêu cầu về chất lượng sản phẩm cung cấp cho khách hàng:

- Có ít nhất từ 1-2 người sử dụng thành thạo các chương trình RM-2000, MIDAS/civil trong mỗi bộ phận XN1,XN2.

- Mở lớp đào tạo tính toán thuỷ văn, xử lý đất yếu, tường chắn đất có cốt.

- Tham gia lớp đào tạo chuyên gia đánh giá nội bộ HTQLCL ISO năm 2011.

- Đào tạo chuyên gia trong các lĩnh vực: kết cấu, nền móng, thí nghiệm vật liệu công trình, dự toán, nghiệp vụ tài chính, khảo sát công trình.

2.3. Tăng cường bảo vệ và quảng bá thương hiệu của Công ty:

- Hoàn thành việc sửa đổi nâng cao Website và thường xuyên cập nhập thông tin.2.4. Tăng cường các hoạt động hỗ trợ sản xuất kinh doanh:

- Phấn đấu toàn Công ty có trên 3 sáng kiến cải tiến, 3 đề tài nghiên cứu chuyên sâu trong công tác khảo sát, thí nghiệm, thiết kế, thiết thực chào mừng kỷ niệm 15 năm ngày thành lập Công ty.2.5. Hoàn thành Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011

Đvt: 1.000 đồngChỉ tiêu

Giá trị

Sản lượng

42.000.000

Doanh thu

26.000.000

Thu tài chính

26.000.000

- Thu nhập bình quân 4.800.000đ/người/tháng.


: doc -> Iso -> doc
doc -> Chương 1 Các khái niệm căn bản về mạng và giao thức mạng Mạng máy tính
doc -> Quy đỊnh khảo sáT ĐỊa hình -thủy văn mã SỐ : QĐ-75-01 LẦn ban hành : 05 ngàY : 15/ 10 /2011 trang : 1/12
doc -> Quy trình thí nghiệm mã SỐ : qt-75-07 LẦn ban hành : 02 ngàY : 29/7/2010 trang : 1/16 ngưỜi viếT ngưỜi kiểM TRA ngưỜi duyệT
doc -> LẬp nhiệm vụ khảo sát thiết kế
doc -> Quy đỊnh lập báo cáO ĐẦu tư XÂy dựng công trìNH; LẬp dự ÁN ĐẦu tư XÂy dựng công trìNH; LẬp báo cáo kinh tế-KỸ thuật xây dựng công trình mã SỐ : QĐ-73-02 LẦn ban hành : 06 ngàY : 22/11/2012 trang : 1/27
doc -> Độc lập Tự do Hạnh phúc ngày tháng năm biên bản nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình hoặc công trình đỂ ĐƯa vào sử DỤNG
doc -> Độc lập Tự do Hạnh phúc ngày tháng năm biên bản số nghiệm thu hoàn thành giai đOẠn xây lắP
doc -> MỤc tiêu chất lưỢng năM 2010
doc -> Mã số: qt-74-02 Lần ban hành: 4
doc -> KIỂm soát tài liệU
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương