MỤc lục trang Lời nói đầutải về 5.19 Mb.
trang1/26
Chuyển đổi dữ liệu26.03.2018
Kích5.19 Mb.
#36638
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   26

MỤC LỤC


Trang


Lời nói đầu

6

Mở đầu

7

Khái niệm về đất và dinh dưỡng cây trồng

7

Nhiệm vụ và nội dung của môn đất và dinh dưỡng cây trồng

7

Chương 1: Nguồn gốc và quá trình hình thành đất

8

1.1. Khoáng vật và đá hình thành đất

8

1.1.1. Khoáng vật

8

1.1.2. Đá

13

1.2. Quá trình phong hóa khoáng vật và đá

20

1.2.1. Khái niệm

20

1.2.2. Các dạng phong hoá đá và khoáng vật

21

1.3. Quá trình hình thành đất

24

1.3.1. Tuần hoàn vật chất và sự hình thành đất

24

1.3.2. Các yếu tố hình thành đất

25

1.3.3. Hình thái phẫu diện đất

28

Chương 2: Chất vô cơ, hữu cơ và mùn trong đất

33

2.1. Thành phần hóa học đất

33

2.2. Thành phần vô cơ và chất độc

35

2.2.1. Các nguyên tố trung và đa lượng chính trong đất

35

2.2.2. Các nguyên tố vi lượng

39

2.2.3. Chất độc trong đất

41

2.2.4. Những nguyên tố phóng xạ trong đất

41

2.3. Chất hữu cơ

42

2.3.1. Khái niệm

42

2.3.2. Nguồn gốc và thành phần chất hữu cơ trong đất

43

2.3.3. Quá trình chuyển hoá các hợp chất hữu cơ trong đất

43

2.4. Hợp chất mùn

46

2.4.1. Đặc điểm và thành phần mùn

46

2.4.2. Các yếu ảnh hưởng tới quá trình tạo mùn

51

2.5. Vai trò và biện pháp bảo vệ nâng cao chất hữu cơ và mùn trong đất

53

2.5.1. Vai trò chất hữu cơ và mùn trong đất

53

2.5.2. Biện pháp bảo vệ và nâng cao chất hữu cơ và mùn trong đất

53

Chương 3: Keo đất, khả năng hấp phụ và dung dịch đất

55

3.1. Keo đất

55

3.1.1. Khái niệm

55

3.1.2. Cấu tạo của keo đất

55

3.1.3. Tính chất cơ bản của keo đất

56

3.1.4. Phân loại keo đất

58

3.2. Khả năng hấp phụ của đất

63

3.2.1. Khái niệm

63

3.2.2. Hấp phụ trao đổi cation

64

3.2.3. Hấp phụ trao đổi Anion

67

3.3. Vai trò của keo, hấp phụ của đất và biện pháp tăng cường chúng trong

67

3.3.1. Vai trò của keo đất

67

3.3.2. Biện pháp tăng cường keo và khả năng hấp phụ trong đất

68

3.4. Dung dịch đất

69

3.4.1. Khái niệm và vai trò của dung dịch đất

69

3.4.2. Thành phần dung dịch đất và các yếu tố ảnh hưởng

70

3.4.3. Đặc tính dung dịch đất

71

3.4.4. Bón vôi cải tạo đất

77

Chương 4: Vật lý đất

82

4.1. Thành phần cơ giới đất

82

4.1.1. Khái niệm

82

4.1.2. Phân chia hạt cơ giới đất và tính chất các cấp hạt

82

4.1.3. Phân loại đất theo thành phần cơ giới

84

4.1.4. Tính chất đất theo thành phần cơ giới

88

4.1.5. Phương pháp xác định thành phần cơ giới trên đồng ruộng

89

4.2. Kết cấu đất

90

4.2.1. Khái niệm

90

4.2.2. Quá trình hình thành kết cấu đất

92

4.2.3. Các yếu tố tạo kết cấu đất

94

4.2.4. Nguyên nhân làm đất mất kết cấu

95

4.2.5. Biện pháp duy trì và cải thiện kết cấu đất

96

4.3. Tính chất vật lý cơ bản

97

4.3.1. Tỉ trọng của đất

97

4.3.2. Dung trọng của đất

98

4.3.3. Độ xốp

99

4.4. Tính chất cơ lý đất

101

4.4.1. Tính trương co của đất

102

4.4.2. Tính liên kết của đất

102

4.4.3. Tính dính của đất

103

4.4.4. Tính dẻo của đất

104

4.4.5. Sức cản của đất

104

4.5. Nước trong đất

104

4.5.1. Vai trò của nước trong đất

104

4.5.2. Các dạng nước trong đất

105

4.5.3. Các đại lượng đánh giá tính giữ nước và độ ẩm đất

109

4.5.4. Cân bằng nước trong đất

112

4.5.5. Biện pháp điều tiết nước trong đất

113

4.6. Không khí trong đất

114

4.6.1. Vai trò của không khí trong đất

114

4.6.2. Tính thông khí của đất

115

4.6.3. Biện pháp điều tiết không khí trong đất

115

4.7. Nhiệt trong đất

115

4.7.1. Vai trò và nguồn nhiệt cung cấp cho đất

115

4.7.2. Đặc tính nhiệt của đất

117

4.7.3. Biện pháp điều tiết chế độ nhiệt của đất

118

Chương 5: Sử dụng đất

121

5.1. Độ phì đất

121

5.1.1. Khái niệm độ phì đất

121

5.1.2. Phân loại độ phì đất

121

5.1.3. Đánh giá độ phì đất

122

5.1.4. Các chỉ tiêu quan trọng của độ phì đất

124

5.1.5. Biện pháp nâng cao độ phì đất

126

5.2. Phân loại đất

127

5.2.1. Phân loại đất trên Thế giới

127

5.2.2. Phân loại đất ở Việt Nam

130

5.3. Đất lúa nước Việt Nam

134

5.3.1. Đặc điểm hình thành, phân bố và tính chất

134

5.3.2. Một số loại đất lúa nước Việt Nam

138

5.4. Đất đồi núi Việt Nam

142


tải về 5.19 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   26
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương