Môc lôc më ®Çu 5 PhÇn thø nhÊt: 8


- Ph¸t triÓn c¸c doanh nghiÖp th­¬ng m¹i b¸n lÎ cña c¸c thµnh phÇn kinh tÕ theo nh÷ng h×nh th¸i nh­tải về 1.34 Mb.
trang9/12
Chuyển đổi dữ liệu17.08.2016
Kích1.34 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12

- Ph¸t triÓn c¸c doanh nghiÖp th­¬ng m¹i b¸n lÎ cña c¸c thµnh phÇn kinh tÕ theo nh÷ng h×nh th¸i nh­:

+ Siªu thÞ, c¸c chuçi siªu thÞ võa vµ nhá: Theo quy ®Þnh cña Bé Th­¬ng m¹i

+Trung t©m th­¬ng m¹i, dÞch vô tæng hîp: Khu vùc gåm nhiÒu doanh nghiÖp b¸n lÎ vµ dÞch vô phô thuéc vµo nhau ®­îc quy ho¹ch thµnh mét thÓ thèng nhÊt ë mét khu vùc néi vµ ngo¹i thµnh. Khi më réng c¸c khu d©n c­, trung t©m th­¬ng m¹i, dÞch vô tæng hîp sÏ lµ bé phËn cña dù ¸n chung. Trung t©m th­¬ng m¹i, dÞch vô tæng hîp ®­îc quy ho¹ch thµnh mét thÓ thèng nhÊt trong mét khu vùc ë néi thµnh cã thÓ lµ mét khèi nhµ lín cã chung m¸i hoÆc c¸c d·y cöa hµng; ë ngo¹i thµnh lµ sù kÕt hîp gi÷a c¸c doanh nghiÖp b¸n lÎ víi dÞch vô ( nhµ hµng, tÝn dông, v¨n phßng du lÞch, gi¶i trÝ...) phôc vô chñ yÕu cho kh¸ch hµng cã xe m¸y, « t«, h¹t nh©n lµ cöa hµng b¸ch ho¸ tæng hîp, cöa hµng b¸ch ho¸ hoÆc cöa hµng b¸ch ho¸ tæng hîp tù phôc vô, c¸c cöa hµng chuyªn doanh lín, chî chuyªn doanh. Ng­êi së h÷u vµ qu¶n lý c¸c trung t©m th­¬ng m¹i, dÞch vô tæng hîp ®­îc quy ho¹ch sÏ thµnh lËp bé m¸y qu¶n lý trung t©m ®Ó t¹o h×nh ¶nh c«ng ty vµ chiÕn l­îc kinh doanh, gåm c¸c nhiÖm vô nh­: lùa chän c¸c doanh nghiÖp b¸n lÎ vµ dÞch vô cho trung t©m, x¸c ®Þnh ®Þa ®iÓm cho c¸c doanh nghiÖp, x¸c ®Þnh c¸c biÖn ph¸p marketing cho toµn bé trung t©m vµ qu¶ng c¸o chung, phèi hîp c¸c nhiÖm vô chung vµ thùc hiÖn c¸c cuéc triÓn l·m chung ë trung t©m, t¹o thuËn lîi cho giao th«ng trong trung t©m (hÖ thèng ®ç xe, vÞ trÝ ®ç xe t¹m thêi, hîp lý ho¸ viÖc vËn chuyÓn hµng ho¸ trªn c¸c con ®­êng cña trung t©m...);

+ Trung t©m th­¬ng m¹i: Theo quy ®Þnh cña Bé Th­¬ng m¹i

+ C¸c lo¹i cöa hµng: cöa hµng b¸ch hãa, cöa hµng b¸ch ho¸ tù phôc vô, cöa hµng chuyªn doanh, cöa hµng c¸c lo¹i th­¬ng hiÖu, cöa hµng thêi trang, cöa hµng tiÖn lîi, cöa hµng miÔn thuÕ, cöa hµng gi¶m gi¸, cöa hµng chiÕt khÊu, cña hµng tr­ng bµy vµ giíi thiÖu hµng, cöa hµng ®å cò, cöa hµng t¹p hãa;

+ Chî tæng hîp, chî chuyªn doanh;

+ Chi nh¸nh b¸n lÎ cña nhµ s¶n xuÊt;

+ M¹ng l­íi b¸n hµng l­u ®éng (kh«ng g¾n víi mét ®Þa ®iÓm cè ®Þnh, mét cöa hµng nhÊt ®Þnh) nh­ nh÷ng ng­êi b¸n hµng t¹i nhµ, nh÷ng ng­êi ®Õn tËn hé gia ®×nh ®Ó giíi thiÖu vµ b¸n hµng, xe b¸n hµng l­u ®éng t¹i khu d©n c­, xe b¸n hµng ngoµi ®­êng, chî sím, chî ®ªm, chî tuÇn, chî tÕt…; B¸n hµng qua ti vi, b¸n hµng qua m¹ng, b¸n hµng qua b­u ®iÖn, m¸y b¸n hµng…- Ph¸t triÓn c¸c doanh nghiÖp th­¬ng m¹i b¸n bu«n cña c¸c thµnh phÇn kinh tÕ theo c¸c h×nh th¸i nh­:

+ C«ng ty b¸n bu«n tæng hîp;

+ C«ng ty b¸n bu«n chuyªn doanh;

+ C«ng ty- hîp t¸c x· th­¬ng m¹i thu mua (thu gom hµng ho¸, ph©n lo¹i vµ ®ãng gãi);

+ C«ng ty th­¬ng m¹i b¸n bu«n tù phôc vô;

+ C«ng ty th­¬ng m¹i b¸n bu«n bµy hµng (cã diÖn tÝch b¸n hµng hoÆc diÖn tÝch ®Æt gi¸ bµy hµng ë c¸c trung t©m th­¬ng m¹i, c¸c khu th­¬ng m¹i, trung t©m b¸n bu«n...);

+ C«ng ty cæ phÇn - hîp t¸c x· b¸n bu«n cña c¸c nhãm liªn kÕt (nhãm liªn kÕt cña kh¸ch hµng mua bu«n hoÆc nhãm liªn kÕt tù nguyÖn cña c¸c hé kinh doanh);

+ Trung t©m th­¬ng m¹i b¸n bu«n (quÇn tô t¹i mét ®Þa ®iÓm bao gåm nhiÒu doanh nghiÖp b¸n bu«n, c¸c nhµ m«i giíi th­¬ng m¹i, kho cña nhµ s¶n xuÊt, tæng kho cña c¸c nhµ b¸n bu«n vµ b¸n lÎ, c¸c doanh nghiÖp hç trî kh¸c...);

+ Trung t©m ph©n phèi b¸n bu«n (lµ toµ nhµ lín mµ trong ®ã c¸c nhµ s¶n xuÊt, ®¹i diÖn th­¬ng m¹i, c«ng ty b¸n bu«n... th­êng xuyªn tr­ng bµy hµng mÉu, triÓn l·m b¸n hµng vµ giíi thiÖu hµng ho¸;

+ Trung t©m kho vËn vµ trung chuyÓn (phôc vô chung cho c¸c ho¹t ®éng th­¬ng m¹i b¸n bu«n, nh­ sö dông diÖn tÝch nhµ kho, kü thuËt b¶o qu¶n, chuyªn chë, thiÕt bÞ...®Ó n©ng cao n¨ng suÊt giao nhËn- vËn chuyÓn hµng ho¸);

+ Trung t©m ®¹i diÖn th­¬ng m¹i (quÇn tô t¹i mét ®Þa ®iÓm nhiÒu doanh nghiÖp ®¹i diÖn th­¬ng m¹i g¾n liÒn víi tr­ng bµy hµng mÉu, sö dông chung c¸c diÖn tÝch v¨n phßng, diÖn tÝch kho, b·i ®Ó hµng, thiÕt bÞ th«ng tin hay b·i ®ç xe...);

+ C«ng ty chî b¸n bu«n n«ng s¶n: §¶m b¶o ®­îc c¸c chøc n¨ng cña thÞ tr­êng b¸n bu«n n«ng s¶n (tËp hîp vµ ph©n phèi n«ng s¶n, giao l­u th«ng tin, h×nh thµnh gi¸ c¶, nhµ n­íc ®iÒu tiÕt thÞ tr­êng...) th«ng qua ¸p dông c¸c ph­¬ng thøc giao dÞch hiÖn ®¹i( ®Êu gi¸, thanh to¸n ®iÖn tö, m¹ng th«ng tin...); kiÓm tra vÖ sinh an toµn thùc phÈm; cung cÊp c¸c dÞch vô phô trî ph©n phèi hµng ho¸ vµ c¸c dÞch vô chuyªn nghiÖp kh¸c;

- Ph¸t triÓn c¸c ®¹i lý uû quyÒn theo h­íng: chøc n¨ng vµ vai trß cña c¸c ®¹i lý thay ®æi tõ chøc n¨ng b¸n bu«n ®¬n thuÇn sang cung cÊp dÞch vô lµ chÝnh. C¸c nhµ b¸n bu«n, ®¹i lý sÏ chuyÓn träng t©m tõ mua b¸n, giao dÞch, lîi nhuËn ng¾n h¹n chuyÓn sang x©y dùng th­¬ng hiÖu dÞch vô ph©n phèi hµng hãa. Nguån lîi nhuËn chÝnh cña c¸c nhµ ®¹i lý sÏ tõ chªnh lÖnh gi¸ mua b¸n hµng hãa chuyÓn sang gi¸ trÞ dÞch vô gia t¨ng. T¨ng møc ®é chuyªn nghiÖp ho¸ trong hÖ thèng ®¹i lý, nh­ ®¹i lý nghiÖp vô b¸n lÎ; ®¹i lý nghiÖp vô cña trung t©m th­¬ng m¹i vµ chuçi siªu thÞ, cöa hµng; ®¹i lý nghiÖp vô mua hµng tËp thÓ; ®¹i lý nghiÖp vô chî ®ªm; ®¹i lý kªnh ph©n phèi hµng ®Æc chñng; ®¹i lý nghiÖp vô th­¬ng m¹i bÊt ®éng s¶n; ®¹i lý mua hµng qua b­u ®iÖn; ®¹i lý mua hµng qua m¹ng; ®¹i lý mua hµng qua ti vi…; tæng ®¹i lý khu vùc x©y dùng ®éi ngò qu¶n lý ®Ó khai th¸c, ph¸t triÓn mét c¸ch chuyªn nghiÖp ho¸ theo tõng lo¹i h×nh kªnh ph©n phèi.

- Ph¸t triÓn c¸c doanh nghiÖp nh­îng quyÒn vµ nhËn quyÒn kinh doanh th­¬ng hiÖu hoÆc kinh doanh cöa hµng b¸n lÎ, dÞch vô; Thóc ®Èy vµ hç trî c¸c doanh nghiÖp xuÊt khÈu dÞch vô nh­îng quyÒn ra n­íc ngoµi;- Ph¸t triÓn c¸c m« h×nh tæ chøc kinh doanh cña c¸c doanh nghiÖp th­¬ng m¹i theo c¸c lo¹i h×nh sau:

+ Cöa hµng b¸n lÎ

+ C«ng ty, chi nh¸nh – v¨n phßng ®¹i diÖn

+ Tæng ®¹i lý khu vùc vµ ®¹i lý

+ B¸n hµng trùc tiÕp tõ kho chøa

+ Kinh doanh theo hîp ®ång nh­îng quyÒn th­¬ng m¹i

+ Doanh nghiÖp b¸n lÎ lín

+ TËp ®oµn- C«ng ty mÑ vµ c¸c c«ng ty con

- Thóc ®Èy qu¸ tr×nh cæ phÇn ho¸ c¸c doanh nghiÖp th­¬ng m¹i nhµ n­íc, khuyÕn khÝch c¸c thµnh phÇn kinh tÕ kh¸c tham gia vµo c¶i c¸ch c¸c doanh nghiÖp th­¬ng m¹i võa vµ nhá nhµ n­íc, tËp thÓ qua c¸c h×nh thøc nh­ tham gia cæ phÇn, mua l¹i, thuª...;

- Thóc ®Èy sù h×nh thµnh vµ n©ng cao vai trß cña HiÖp héi c¸c doanh nghiÖp th­¬ng m¹i Ninh B×nh trong qu¸ tr×nh liªn kÕt h×nh thµnh c¸c chuçi cung øng hµng ho¸, ®¶m b¶o ®­îc søc c¹nh tranh bÒn v÷ng cho c¸c thµnh viªn.

3.4. §Þnh h­íng ph¸t triÓn dÞch vô phô trî liªn quan ®Õn ph©n phèi hµng ho¸

- C¸c dÞch vô phô trî liªn quan ®Õn qu¸ tr×nh ph©n phèi hµng ho¸ nh­: b¶o qu¶n, l­u kho hµng ho¸; l¾p r¸p, s¾p xÕp vµ ph©n lo¹i hµng ho¸ cã khèi l­îng lín, bèc dì vµ ph©n phèi l¹i ®èi víi hµng ho¸ khèi l­îng nhá; dÞch vô giao hµng; dÞch vô b¶o qu¶n l¹nh; c¸c dÞch vô khuyÕn m·i do nh÷ng ng­êi b¸n bu«n thùc hiÖn; c¸c dÞch vô liªn quan ®Õn viÖc kinh doanh cña ng­êi b¸n lÎ (chÕ biÕn phôc vô cho b¸n hµng...); dÞch vô kho hµng vµ b·i ®ç xe;

- Chuyªn nghiÖp ho¸ c¸c dÞch vô phô trî phï hîp víi c¸c qu¸ tr×nh chuyªn nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸, x· héi ho¸ cña ngµnh th­¬ng m¹i;

- TËp trung ho¸ viÖc ®Çu t­ c¸c khu dÞch vô phô trî cña ngµnh th­¬ng m¹i, ®¶m b¶o cung øng dÞch vô ®Çy ®ñ vµ thuËn lîi, chi phÝ thÊp cho c¸c nhµ ph©n phèi;

- Tæ chøc c¸c dÞch vô phô trî ë c¸c khu th­¬ng m¹i b¸n bu«n, chî ®Çu mèi b¸n bu«n, trung t©m kho- vËn, c¸c trung t©m th­¬ng m¹i, dÞch vô tæng hîp ...

- KhuyÕn khÝch vµ hç trî c¸c nhµ cung cÊp dÞch vô phô trî ¸p dông c¸c ph­¬ng thøc, thiÕt bÞ, c«ng nghÖ tiªn tiÕn;

- Thu hót c¸c nguån lùc theo h­íng x· héi ho¸ vµo ph¸t triÓn c¸c dÞch vô phô trî cña ngµnh th­¬ng m¹i.

3.5. §Þnh h­íng ph©n bè c¬ cÊu b¸n bu«n vµ b¸n lÎ cña ngµnh th­¬ng m¹i trªn ®Þa bµn tØnh

- M¹ng l­íi c¬ cÊu b¸n bu«n vµ b¸n lÎ cña ngµnh ®­îc ph©n bè dùa trªn nhiÒu tiªu thøc, nh­ b¸n kÝnh thÞ tr­êng, mËt ®é c­ d©n, thu nhËp vµ søc mua, ®Þa ®iÓm, quy m«, dßng l­u th«ng hµng ho¸, c¬ cÊu hµng ho¸, ph­¬ng thøc kinh doanh, môc tiªu cña ng­êi tiªu dïng, chøc n¨ng dÞch vô...

- M¹ng l­íi th­¬ng m¹i võa ph¶i tr¶i réng ®Õn tõng lo¹i kh¸ch hµng tiªu dïng, võa ph¶i ®¶m b¶o quy m« ph©n phèi lín ®Ó gi¶m chi phÝ l­u th«ng, t¹o gi¸ trÞ gia t¨ng cao. Do vËy trong quy ho¹ch kh«ng thÓ ph©n bè cøng cho tÊt c¶ m¹ng l­íi cña c¸c lo¹i h×nh th­¬ng m¹i, chØ cã thÓ ph©n bè m¹ng l­íi c¸c lo¹i h×nh th­¬ng m¹i cã quy m« ph©n phèi lín, c¸c thÞ tr­êng tiªu thô trung t©m, c¸c khu dÞch vô phô trî cña ngµnh;

- §Þnh h­íng ph©n bè c¬ cÊu ngµnh th­¬ng m¹i Ninh B×nh theo h­íng ph¸t triÓn c¸c trung t©m mua b¸n hµng ho¸ vµ tæ chøc c¸c lo¹i h×nh th­¬ng m¹i theo c¸c kh«ng gian ®ã, g¾n víi c¸c khu vùc thÞ tr­êng trªn ®Þa bµn tØnh.

Trªn c¬ së nh÷ng lîi thÕ vµ h¹n chÕ trong ph¸t triÓn th­¬ng m¹i, quy ho¹ch ph¸t triÓn c¸c vïng s¶n xuÊt, quy ho¹ch m¹ng l­íi giao th«ng, quy ho¹ch ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi, quy ho¹ch ph¸t triÓn hÖ thèng ®« thÞ vµ khu d©n c­ n«ng th«n tØnh Ninh B×nh ®Õn n¨m 2020 ®Ó xem xÐt bè trÝ c¬ cÊu ngµnh th­¬ng m¹i trong giai ®o¹n hiÖn nay vµ nh÷ng n¨m tiÕp theo; nhÊt lµ c¸c vïng träng ®iÓm, c¸c tuyÕn trôc quèc lé 1A, quèc lé 10 vµ quèc lé 12B, vµ 19 tuyÕn tØnh lé…cã vÞ thÕ th­¬ng m¹i thuËn lîi cña tØnh; do yªu cÇu ph¸t triÓn c¸c mèi liªn kÕt th­¬ng m¹i gi÷a Ninh B×nh víi c¸c tØnh ®ång b»ng S«ng Hång; do yªu cÇu tæ chøc kh«ng gian th­¬ng m¹i cã hiÖu qu¶, cho nªn tuyÕn giao th«ng thuû bé cña Ninh B×nh hÕt søc quan träng víi viÖc ph¸t triÓn th­¬ng m¹i. Nh­ vËy, ph©n bè c¬ cÊu ngµnh th­¬ng m¹i cña Ninh B×nh trong giai ®o¹n tõ nay ®Õn 2010, 2015 vµ ®Þnh h­íng ®Õn n¨m 2020 theo h­íng tËp trung ho¸ (vÒ ®Çu mèi kinh doanh vµ c¬ së vËt chÊt kü thuËt) theo khu vùc, vïng ®Ó t¨ng c­êng tÝnh h­íng ngo¹i cho c¸c trung t©m kinh tÕ cña tØnh. Trong ®ã, vai trß tæ chøc vµ ph¸t triÓn c¸c ho¹t ®éng th­¬ng m¹i trªn ®Þa bµn còng nh­ gi÷a Ninh B×nh víi bªn ngoµi ®­îc ph¸t huy ngay t¹i c¸c trung t©m tØnh (thµnh phè Ninh B×nh), trung t©m vïng (vïng kinh tÕ §ång b»ng trung t©m, vïng kinh tÕ s¬n ®Þa vµ b¸n s¬n ®Þa, vïng kinh tÕ biÓn vµ ven biÓn) vµ t¹i c¸c thÞ trÊn huyÖn lþ (Hoa L­, Nho Quan, Gia ViÔn, Tam §iÖp, Yªn Kh¸nh). Riªng khu vùc trung t©m tØnh (Thµnh phè Ninh B×nh), vai trß còng ®­îc n©ng lªn t­¬ng øng víi sù ph¸t triÓn vÒ quy m« thÞ tr­êng, tr×nh ®é ph¸t triÓn cña s¶n xuÊt vµ tr×nh ®é tiªu dïng cña mét khu vùc ®« thÞ ®­îc x¸c ®Þnh n©ng lªn ®« thÞ lo¹i III trong giai ®o¹n 2005 – 2010 vµ trë thµnh ®« thÞ lo¹i II giai ®o¹n 2011 – 2020 (khi thµnh phè Ninh B×nh ®­îc s¸p nhËp víi huyÖn Hoa L­ vµ trë thµnh thµnh phè Hoa L­).

§©y lµ m« h×nh ph©n bè phï hîp víi ®Þnh h­íng ph¸t triÓn th­¬ng m¹i dùa vµo kh¶ n¨ng ph¸t huy néi lùc cña tõng huyÖn, tõng khu vùc trªn ®Þa bµn tØnh Ninh B×nh. Trong ®ã hµm chøa c¶ viÖc tæ chøc th­¬ng m¹i néi tØnh vµ th­¬ng m¹i h­íng ngo¹i ë ngay c¸c huyÖn trong tØnh. §ång thêi, ®iÒu ®Æc biÖt quan träng trong m« h×nh ph©n bè c¬ cÊu th­¬ng m¹i nµy lµ t¹o ra kh¶ n¨ng ®Èy m¹nh tiªu thô s¶n phÈm hµng ho¸, nhÊt lµ c¸c s¶n phÈm n«ng nghiÖp ra khái ®Þa bµn tØnh, tr­íc hÕt lµ ®Õn thÞ tr­êng thµnh phè Hµ Néi. MÆt kh¸c, viÖc tæ chøc c¸c ho¹t ®éng th­¬ng m¹i néi tØnh còng tu©n thñ nguyªn t¾c tõng b­íc tËp trung ho¸ dùa trªn thùc tiÔn ph¸t triÓn cña c¸c vïng th­¬ng m¹i trong tØnh nh»m t¨ng c­êng qui m« vµ tÝnh hiÖu qu¶ cña c¸c hÖ thèng ph©n phèi hµng ho¸, phï hîp víi xu h­íng ph¸t triÓn cña thÞ tr­êng dÞch vô ph©n phèi khu vùc vµ thÕ giíi.

* T¹i khu vùc thµnh phè Ninh B×nh, thÞ trÊn huyÖn, thÞ tø vµ c¸c khu ®« thÞ míi, khu c«ng nghiÖp tËp trung cña tØnh:

+ Ph¸t triÓn hÖ thèng ph©n phèi hiÖn ®¹i gåm c¸c trung t©m th­¬ng m¹i, dÞch vô tæng hîp, siªu thÞ, cöa hµng tiÖn lîi, kho hµng, trung t©m logicstics víi qui m« phï hîp (chñ yÕu lµ qui m« võa vµ trung b×nh), trong ®ã cã c¶ c¸c lo¹i h×nh lµ chuçi kÐo dµi hoÆc c¸c c«ng ty "con" cña chÝnh c¸c nhµ ph©n phèi lín.

+ C¶i t¹o vµ x©y dùng míi hÖ thèng chî víi c¸c cÊp ®é, qui m«, tÝnh chÊt vµ tr×nh ®é kh¸c nhau ®Ó ®an xen gi÷a lo¹i h×nh hiÖn ®¹i víi truyÒn thèng. M¹ng l­íi chî trªn ®Þa bµn nµy ph¸t triÓn vµ dÞch chuyÓn theo 3 h­íng: n©ng cÊp thµnh c¸c chî trung t©m khang trang vµ t­¬ng ®èi hiÖn ®¹i, phï hîp víi quÇn thÓ kiÕn tróc c¸c lo¹i h×nh th­¬ng m¹i chung quanh (trung t©m th­¬ng m¹i, siªu thÞ, cöa hµng tiÖn lîi); chuyÓn ho¸ thµnh c¸c siªu thÞ, cöa hµng tiÖn lîi vµ di chuyÓn ra ngo¹i vi ®Ó h×nh thµnh c¸c chî ®Çu mèi b¸n bu«n. Thu hót c¸c cöa hµng b¸n lÎ ®éc lËp, cöa hµng truyÒn thèng, c¸c hé kinh doanh c¸ thÓ vµo chuçi cöa hµng tiÖn lîi.

* T¹i khu vùc n«ng th«n cña tØnh:

+ HÖ thèng chî vµ cöa hµng b¸n lÎ vÉn lµ c¬ cÊu chñ yÕu cña ngµnh th­¬ng m¹i ë khu vùc n«ng th«n trong suèt c¶ thêi kú 2006 - 2020. Thùc hiÖn ®ång bé c¸c ch­¬ng tr×nh ph¸t triÓn chî n«ng th«n: c¶i t¹o, n©ng cÊp, di dêi vµ x©y míi ®Ó b¶o ®¶m cã ®ñ chî d©n sinh ë c¸c x·, c¸c côm x· phôc vô nhu cÇu s¶n xuÊt vµ ®êi sèng hµng ngµy cña nh©n d©n; n©ng cÊp, x©y míi c¸c chî trung t©m thÞ trÊn, thÞ tø, h×nh thµnh c¸c chî ®Çu mèi b¸n bu«n t¹i nh÷ng n¬i cã s¶n xuÊt hµng ho¸ tËp trung vµ ®ñ lín, cã vÞ trÝ vµ ®iÒu kiÖn giao th«ng thuËn lîi, gÇn c¸c trung t©m tiªu thô hoÆc ë ngo¹i vi.

+ Tõng b­íc liªn kÕt mét sè cöa hµng b¸n lÎ ®éc lËp vµ thu hót c¸c hé kinh doanh c¸ thÓ ë c¸c thÞ trÊn, thÞ tø vµo chuçi kÐo dµi c¸c cöa hµng tiÖn lîi tõ c¸c khu vùc thµnh thÞ cã tÇm ¶nh h­ëng lín. Tuú thuéc vµo qui m«, tèc ®é ph¸t triÓn cña l­u th«ng hµng ho¸, cña nhu cÇu b¸n bu«n vµ b¸n lÎ trong vµ ngoµi khu vùc ®Ó x©y dùng c¸c kho hµng, c¸c trung t©m ph©n phèi cho phï hîp.

+ Vµo c¸c n¨m cuèi cña giai ®o¹n 2006-2010, bªn c¹nh viÖc ph¸t triÓn hÖ thèng cöa hµng tiÖn lîi, cã thÓ x©y dùng mét sè trung t©m mua s¾m, siªu thÞ tæng hîp qui m« nhá t¹i nh÷ng thÞ trÊn, thÞ tø.* §Þnh h­íng ph©n bè c¬ cÊu b¸n lÎ theo c¸c lo¹i h×nh sau:

+ B¸ch ho¸ tæng hîp (Department Store): lµ mét lo¹i h×nh b¸n lÎ trong mét tßa nhµ kiÕn tróc, cÇn cã mét kh«ng gian réng r·i, kinh doanh nhiÒu nhãm hµng hãa, thùc hiÖn qu¶n lý thèng nhÊt, c¨n cø vµo c¸c chñng lo¹i hµng kh¸c nhau ®Ó thiÕt kÕ nh÷ng gian hµng phï hîp, chia thµnh khu ®Ó tiªu thô, ®¸p øng nhu cÇu mua s¾m ®a d¹ng hµng hãa thêi trang, chÊt l­îng cao cña kh¸ch hµng.

a/ §Þa ®iÓm kinh doanh: n¬i trung t©m thµnh phè n¸o nhiÖt, giao th«ng thuËn tiÖn.

b/ Quy m« cöa hµng lín, diÖn tÝch kinh doanh tõ 5000m2 trë lªn.

c/ C¬ cÊu mÆt hµng: chñ yÕu kinh doanh c¸c ®å gia dông, c¸c hµng thêi trang cña nam, n÷ thanh niªn vµ hµng cho trÎ em. Cã ®Çy ®ñ chñng lo¹i mÆt hµng, sè l­îng hµng b¸n kh«ng nhiÒu, nh­ng cã tæng lîi nhuËn cao.

d/ Bªn ngoµi cöa hµng trang trÝ ®Ñp ®Ï, cuèn hót mäi ng­êi, bªn trong bµi trÝ sang träng, thanh nh·.

e/ ¸p dông ph­¬ng thøc tù chän cho c¸c quÇy b¸n hµng vµ kÖ gi¸ cho c¸c hÖ thèng b¸n hµng .

f/ ¸p dông b¸n hµng ®Þnh gi¸, kh¸ch hµng cã thÓ tr¶ l¹i hµng.

g/ Cã ®Çy ®ñ c¸c chøc n¨ng dÞch vô.

+ Siªu thÞ (Super market): lµ lo¹i h×nh b¸n lÎ cã gi¸ b¸n hµng, tËp trung thu tiÒn, ®¸p øng nhu cÇu cuéc sèng hµng ngµy cña ng­êi tiªu dïng ë c¸c khu vùc cã møc thu nhËp tõ 600 USD/ n¨m trë lªn. C¨n cø theo c¬ cÊu hµng hãa, cã thÓ ph©n thµnh siªu thÞ thùc phÈm vµ siªu thÞ tæng hîp.Siªu thÞ thùc phÈm: lµ mét h×nh th¸i b¸n lÎ ¸p ®ông ph­¬ng ph¸p b¸n hµng tù chän, chñ yÕu b¸n c¸c mÆt hµng thùc phÈm, h¶i s¶n, thùc phÈm phô, ®å dïng sinh ho¹t tho¶ m·n nhu cÇu mua s¾m hµng ngµy cña kh¸ch hµng.

a/ §Þa ®iÓm kinh doanh : khu d©n c­, giao th«ng thuËn tiÖn, khu th­¬ng m¹i.

b/ §èi t­îng kh¸ch hµng chñ yÕu lµ c­ d©n, 10 phót hä cã thÓ ®Õn siªu thÞ.

c/ DiÖn tÝch kinh doanh : 400- 1000m2

d/ C¬ cÊu mÆt hµng: chñ yÕu lµ c¸c mÆt hµng ®­îc kh¸ch hµng mua nhiÒu.

e/ ¸p dông h×nh thøc b¸n hµng tù chän, cöa ra vµo ph©n biÖt, thanh to¸n ®­îc tiÕn hµnh t¹i m¸y thu ng©n ®Æt t¹i lèi ra.

f/ Mçi ngµy kinh doanh kh«ng d­íi 11 giê.

g/ Cã chç ®ç xe nhÊt ®Þnh.Siªu thÞ tæng hîp: lµ mét h×nh th¸i b¸n lÎ ¸p dông ph­¬ng ph¸p b¸n hµng tù chän, chñ yÕu b¸n c¸c mÆt hµng ®¹i chóng, tho¶ m·n nhu cÇu mua s¾m mét lÇn cña kh¸ch hµng.

a/ §Þa ®iÓm kinh doanh: n¬i giao thoa gi÷a thµnh thÞ vµ n«ng th«n (ven lé), giao th«ng thuËn tiÖn, khu d©n c­.

b/ DiÖn tÝch kinh doanh: kho¶ng 2500m2 trë lªn.

c/ C¬ cÊu mÆt hµng: chñ yÕu lµ c¸c mÆt hµng tiªu dïng, chó träng ph¸t triÓn th­¬ng hiÖu cña doanh nghiÖp.

d/ ¸p dông h×nh thøc b¸n hµng tù chän.

e/ Cã chç ®ç xe t­¬ng øng víi cöa hµng.

+ Cöa hµng b¸n ®å ¨n (Traditional Grocery Store): Chñ yÕu b¸n thuèc l¸, r­îu, ®å uèng, ®å ¨n nhÑ, lµ lo¹i h×nh b¸n lÎ ®éc lËp, truyÒn thèng kh«ng cã h×nh t­îng th­¬ng hiÖu râ rÖt.

+ Cöa hµng tiÖn lîi (Convenience Store): Cöa hµng tiÖn lîi lµ mét h×nh th¸i b¸n lÎ nh»m môc ®Ých ®¸p øng nhu cÇu mua s¾m thuËn tiÖn cña kh¸ch hµng.

a/ §Þa ®iÓm kinh doanh: khu d©n c­, gÇn n¬i c«ng së, trung t©m vui ch¬i gi¶i trÝ, bÖnh viÖn, bÕn xe vµ c¸c ®iÓm trªn ®­êng quèc lé chÝnh.

b/ DiÖn tÝch kinh doanh: kho¶ng 100m2.

c/ Thêi gian ®i ®Õn mua hµng tõ 5-7 phót, 80% kh¸ch hµng cã môc ®Ých mua hµng.

d/ C¬ cÊu mÆt hµng: lµ c¸c mÆt hµng cÇn thiÕt cho tiªu dïng hµng ngµy, nhá, nhÑ nh­ thùc phÈm, ®å uèng vµ c¸c t¹p phÈm.

e/ Thêi gian kinh doanh dµi, tõ 10 - 24h, ngµy cuèi tuÇn, lÔ, tÕt ®Òu kh«ng nghØ.

f/ Ph­¬ng thøc kinh doanh: c¸c kÖ gi¸ hµng tù chän, thanh to¸n t¹i quÇy thu ng©n.

+ Cöa hµng chuyªn doanh (Exclusive shop): Lo¹i h×nh b¸n lÎ chñ yÕu chuyªn kinh doanh hoÆc ®­îc ñy quyÒn kinh doanh mét lo¹i hµng hãa chÝnh nµo ®ã. Cöa hµng chuyªn doanh lµ mét h×nh th¸i b¸n lÎ chuyªn b¸n mét chñng lo¹i hµng nµo ®ã, cã c¸c nh©n viªn b¸n hµng ®­îc trang bÞ kiÕn thøc ®Çy ®ñ vÒ chñng lo¹i mÆt hµng nµy vµ cã dÞch vô hËu m·i phï hîp, ®¸p øng nhu cÇu lùa chän cña kh¸ch hµng cho lo¹i h×nh s¶n phÈm nµy.

a/ §Þa ®iÓm kinh doanh: ®a d¹ng, ®¹i ®a sè cöa hµng ®Æt t¹i trung t©m thµnh phè tÊp nËp, phè mua b¸n, b¸ch ho¸ tæng hîp hoÆc trung t©m th­¬ng m¹i, dÞch vô tæng hîp.

b/ DiÖn tÝch kinh doanh c¨n cø theo ®Æc ®iÓm cña mÆt hµng kinh doanh chÝnh.

c/ C¬ cÊu mÆt hµng thÓ hiÖn tÝnh chuyªn nghiÖp, chiÒu s©u, chñng lo¹i ®a d¹ng, nhiÒu c¬ héi lùa chän, mÆt hµng kinh doanh chÝnh chiÕm 90%.

d/ MÆt hµng, th­¬ng hiÖu kinh doanh ph¶i cã ®­îc nÐt ®Æc s¾c riªng.

e/ ¸p dông h×nh thøc b¸n hµng ®Þnh gi¸.

f/ Nh©n viªn b¸n hµng cÇn ph¶i cã kiÕn thøc chuyªn ngµnh.

+ Cöa hµng chiÕt khÊu (Discount Store): Lµ mét lo¹i h×nh siªu thÞ nhá cã trang trÝ ®¬n gi¶n, cung cÊp dÞch vô cã h¹n, gi¸ c¶ hµng hãa thÊp. Cã kho¶ng gÇn 2000 lo¹i, kinh doanh mét sè l­îng nhÊt ®Þnh hµng hãa cã th­¬ng hiÖu.

+ Cöa hµng b¸n ®å chuyªn ngµnh (Speciality Store): Lo¹i h×nh b¸n lÎ chuyªn kinh doanh mét lo¹i hµng hãa nµo ®ã. VÝ dô nh­ cöa hµng chuyªn doanh v¨n phßng phÈm, chuyªn doanh ®å ch¬i, chuyªn doanh ®å ®iÖn gia dông, chuyªn doanh thuèc, chuyªn doanh ®å trang søc…

+ Cöa hµng b¸n ®å gia dông, vËt liÖu x©y dùng: lo¹i h×nh b¸n lÎ chuyªn tiªu thô vËt liÖu x©y dùng, trang trÝ néi thÊt, ®å dïng gia ®×nh.

+ Trung t©m th­¬ng m¹i, dÞch vô tæng hîp: lµ mét khu tËp trung c¸c ho¹t ®éng th­¬ng m¹i, cã nhiÒu cöa hµng b¸n lÎ vµ dÞch vô tËp trung t¹i mét khu vùc kiÕn tróc hoÆc mét khu vùc do doanh nghiÖp qu¶n lý kinh doanh, ph¸t triÓn cã kÕ ho¹ch, bé m¸y qu¶n lÝ chuyªn nghiÖp. cung cÊp dÞch vô mang tÝnh tæng hîp cho ng­êi tiªu dïng.

a/ Ph¸t triÓn vÒ sè l­îng vµ cÊu tróc theo quy ho¹ch thèng nhÊt,

b/ §Þa ®iÓm kinh doanh: ë n¬i giao th«ng thuËn lîi, t¹i khu trung t©m th­¬ng m¹i, n¬i giao thoa gi÷a thµnh thÞ vµ n«ng th«n.

c/ C¬ cÊu trung t©m bao gåm c¸c h¹t nh©n lµ cöa hµng b¸ch ho¸, siªu thÞ vµ c¸c cöa hµng chuyªn doanh, cöa hµng ®å hiÖu, cöa hµng ¨n nhanh... vµ c¸c d·y cöa hµng.

d/ Trung t©m th­¬ng m¹i, dÞch vô tæng hîp bªn ngoµi ®­îc thiÕt kÕ ®Ñp ®Ï, cuèn hót kh¸ch hµng, bªn trong sang träng, thanh nh·, ¸p dông cho thuª hoÆc b¸n gian hµng.

e/ Cöa hµng h¹t nh©n kh«ng v­ît qu¸ 80% diÖn tÝch cña trung t©m.

f/ Cã c¸c dÞch vô phô trî cho b¸n lÎ, ¨n nhanh, gi¶i trÝ..., ®­îc bè trÝ tËp trung; b·i ®ç xe.

Theo ®Þa ®iÓm kinh doanh, cã thÓ chia thµnh 3 lo¹i trung t©m th­¬ng m¹i, trung t©m th­¬ng m¹i - dÞch vô tæng hîp:

1. C¸c trung t©m th­¬ng m¹i, trung t©m th­¬ng m¹i - dÞch vô tæng hîp ®­îc x©y dùng t¹i thµnh phè Ninh B×nh, diÖn tÝch tõ 10. 000- 20.000 m2.

2. Trung t©m th­¬ng m¹i - dÞch vô tæng hîp x©y dùng t¹i c¸c khu ®« thÞ míi, diÖn tÝch tèi thiÓu 30.000 m2.

3. Trung t©m th­¬ng m¹i, dÞch vô ®­îc x©y dùng t¹i khu th­¬ng m¹i cña c¸c thÞ trÊn, thÞ tø, diÖn tÝch tèi thiÓu 10.000 m2.

+ Trung t©m kho hµng ph©n phèi: lµ h×nh th¸i doanh nghiÖp b¸n lÎ cã ®Æc tr­ng chñ yÕu lµ cung cÊp dÞch vô cã h¹n vµ hµng hãa gi¸ thÊp, thùc hiÖn chøa hµng vµ b¸n hµng cïng lóc, b¸n bu«n vµ b¸n lÎ, chñ yÕu kinh doanh c¸c s¶n phÈm vµ vËt phÈm sinh ho¹t (trong ®ã cã thùc hiÖn ¸p dông h×nh thøc héi viªn, c¸c dÞch vô héi viªn).

a/ §Þa ®iÓm kinh doanh t¹i n¬i giao thoa gi÷a thµnh thÞ vµ n«ng th«n giao th«ng thuËn tiÖn.

b/ DiÖn tÝch kinh doanh kho¶ng 10.000m2.

c/ Môc tiªu kh¸ch hµng lµ c¸c ®èi t­îng b¸n bu«n, b¸n lÎ, c¸c tæ chøc mua b¸n cã ph­¬ng tiÖn giao th«ng.

d/ C¬ cÊu mÆt hµng: hµng néi thÊt, hµng gia dông, thêi trang, dông cô thÓ thao, c¸c mÆt hµng thùc phÈm chÕ biÕn vµ t­¬i sèng...

e/ Bªn trong trung t©m thiÕt kÕ ®¬n gi¶n, tËn dông diÖn tÝch.

f/ TËn dông kho hµng lµm n¬i tr­ng bµy hµng.

g/ H×nh thøc mua b¸n tù chän.

h/ Cã b·i ®ç xe réng.

+ Chî b¸n lÎ: ph©n bè chñ yÕu ë khu vùc ngo¹i « thÞ x·; n©ng cÊp c¸c chî b¸n lÎ nhá ë néi thÞ.

- §Þnh h­íng ph©n bè c¬ cÊu b¸n bu«n trªn ®Þa bµn c¸c huyÖn, thÞ theo c¸c lo¹i h×nh sau:

+ Chî b¸n bu«n n«ng s¶n: Thùc hiÖn c¸c chøc n¨ng tËp hîp vµ ph©n phèi n«ng s¶n, b¸n bu«n vµ mét phÇn b¸n lÎ, cung cÊp ®Çy ®ñ dÞch vô chuyªn nghiÖp cho c¸c ho¹t ®éng giao dÞch, mua b¸n, giao nhËn, vËn chuyÓn, ph©n lo¹i, ®ãng gãi, chÕ biÕn, b¶o qu¶n, kiÓm tra hµng ho¸ vµ c¸c dÞch vô tµi chÝnh, th«ng tin, m«i giíi, xuÊt khÈu mét cöa, nhËp khÈu n«ng s¶n...

a. Quy m« chî b¸n bu«n: 2 - 10 ha.

b. §Þa ®iÓm: C¸ch trung t©m tØnh lþ 20-25 km, trôc giao thoa cña c¸c tuyÕn giao th«ng, phï hîp theo dßng l­u chuyÓn hµng ho¸.

c. MËt ®é ph©n bè: c¸ch nhau kho¶ng 30- 50 km

d. CÊu tróc: 3 khu chñ yÕu gåm khu giao dÞch (ngoµi trêi vµ trong nhµ); khu qu¶n lý vµ dÞch vô; khu kho tµng vµ ®ãng gãi.

* Trung t©m b¸n ®Êu gi¸

* Trung t©m dÞch vô xuÊt khÈu mét cöa c¸c mÆt hµng mau háng: cung cÊp dÞch vô xuÊt khÈu mét cöa hµng mau háng, phôc vô cho viÖc xuÊt khÈu hµng n«ng s¶n cña vïng vµ cña tØnh Ninh B×nh.

* Kho l¹nh: cã søc chøa kho¶ng 1.000 tÊn, b¶o qu¶n hµng ho¸ vµ phôc vô cho xuÊt khÈu.

* Trung t©m cung cÊp ®å ¨n cho kh¸ch vµ ng­êi ®Õn chî giao dÞch;

* Trung t©m kiÓm dÞch, vÖ sinh;

* Khu ®ãng gãi, chÕ biÕn;

* Khu ®Êu gi¸;

* Khu giao dÞch vµ thanh to¸n ®iÖn tö;

* Khu dÞch vô: tµi chÝnh, th«ng tin, liªn l¹c...;

* C¸c c¬ së vµ thiÕt bÞ vÒ an toµn;

* HÖ thèng xö lý n­íc th¶i, vËt th¶i+ Trung t©m th­¬ng m¹i b¸n bu«n tæng hîp hµng tiªu dïng: Khu vùc bao gåm nhiÒu doanh nghiÖp b¸n bu«n, c¸c nhµ m«i giíi th­¬ng m¹i, kho cña nhµ s¶n xuÊt, tæng kho cña c¸c nhµ b¸n bu«n vµ b¸n lÎ, c¸c doanh nghiÖp hç trî kh¸c...

a. Quy m«: diÖn tÝch kho¶ng 5-10 ha;

b. CÊu tróc: Khu giao dÞch; Khu kho; Khu dÞch vô.

+ Trung t©m ph©n phèi b¸n bu«n hµng vËt t­ s¶n xuÊt: Khu vùc dµnh cho c¸c nhµ s¶n xuÊt, ®¹i diÖn th­¬ng m¹i, c«ng ty b¸n bu«n ... th­êng xuyªn tr­ng bµy hµng mÉu, triÓn l·m b¸n hµng, giíi thiÖu hµng ho¸ vµ b¸n bu«n hµng vËt t­ s¶n xuÊt.

a. Quy m«: tuú thuéc c¬ cÊu hµng vËt t­ cho c¸c ngµnh s¶n xuÊt kh¸c nhau ®­îc giao dÞch mµ cã diÖn tÝch tõ 10- 20 ha;

b. §Þa ®iÓm: gÇn c¸c khu c«ng nghiÖp, giao th«ng thuËn lîi;

c. CÊu tróc: khu giao dÞch; khu tr­ng bµy vµ triÓn l·m hµng ho¸; khu kho; khu dÞch vô.

: Download.aspx
Download.aspx -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Download.aspx -> Ex: She has said, “ I’m very tired” → She has said that she is very tired. Một số thay đổi khi đổi sang lời nói gián tiếp như sau
Download.aspx -> BỘ khoa học và CÔng nghệ
Download.aspx -> BỘ thông tin và truyềN thông cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Download.aspx -> LUẬt năng lưỢng nguyên tử CỦa quốc hội khóa XII, KỲ HỌp thứ 3, SỐ 18/2008/QH12 ngàY 03 tháng 06 NĂM 2008
Download.aspx -> Thanh tra chính phủ BỘ NỘi vụ
Download.aspx -> THÔng tư CỦa bộ KẾ hoạch và ĐẦu tư SỐ 03/2006/tt-bkh ngàY 19 tháng 10 NĂM 2006
Download.aspx -> BIỂu thống kê tthc tên thủ tục hành chính
Download.aspx -> BỘ khoa học và CÔng nghệ
Download.aspx -> BỘ khoa học và CÔng nghệ


1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương