Môc lôc më ®Çu 5 PhÇn thø nhÊt: 8


Dù b¸o thu nhËp vµ quü mua d©n c­tải về 1.34 Mb.
trang7/12
Chuyển đổi dữ liệu17.08.2016
Kích1.34 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

1.2. Dù b¸o thu nhËp vµ quü mua d©n c­

C¨n cø vµo møc thu nhËp b×nh qu©n ®Çu ng­êi hiÖn nay cña Ninh B×nh vµ xu h­íng t¨ng tr­ëng thu nhËp cña c¸c nhãm d©n c­ trong giai ®o¹n võa qua còng nh­ triÓn väng ph¸t triÓn vµ môc tiªu gi¶m dÇn kho¶ng c¸ch chªnh lÖch vÒ GDP b×nh qu©n ®Çu ng­êi cña Ninh B×nh so víi vïng §ång b»ng s«ng Hång, c¶ n­íc; dù b¸o, trong giai ®o¹n 2006 - 2010, møc thu nhËp b×nh qu©n ®Çu ng­êi/th¸ng cña Ninh B×nh t¨ng b×nh qu©n 12%/n¨m trong giai ®o¹n 2006 - 2010, ®¹t 810 ngµn ®ång vµo n¨m 2010, giai ®o¹n 2011 – 2020 sÏ t¨ng b×nh qu©n 12,5%/n¨m, ®¹t 2.640 ngµn ®ång.

Dù b¸o, quü mua hµng ho¸ cña d©n c­ Ninh B×nh chiÕm 60% thu nhËp trong giai ®o¹n 2006 – 2010 vµ sau ®ã sÏ gi¶m xuèng 50 - 55% vµo n¨m 2020.

B¶ng 21: Dù b¸o thu nhËp vµ quü mua d©n c­ Ninh B×nh

§.vÞ

Sè l­îng

NhÞp ®é t¨ng (%)

2010

2020

01-05

06-10

1. Thu nhËp bq ®.ng­êi/th¸ng

1000 ®ång

810

2.640

12,0

12,5

2. Tæng thu nhËp d©n c­

Tû ®ång

774,4

2.708,6

12,9

13,30

3. Tæng quü mua d©n c­

Tû ®ång

464,6

1.489,7

11,8

12,4

2. Dù b¸o nhu cÇu tiªu dïng mét sè mÆt hµng chñ yÕu

- Dù b¸o khèi l­îng tiªu dïng l­¬ng thùc - thùc phÈm

Cïng víi xu h­íng t¨ng møc thu nhËp b×nh qu©n ®Çu ng­êi cña d©n c­, tiªu dïng c¸c s¶n phÈm l­¬ng thùc, thùc phÈm còng cã sù thay ®æi: mét lµ, møc chi tiªu cho c¸c s¶n phÈm nµy sÏ t¨ng lªn vÒ l­îng, nh­ng tû lÖ chi so víi quy m« thu nhËp sÏ gi¶m trong giai ®o¹n dù b¸o; hai lµ, vÒ c¬ cÊu tiªu dïng c¸c s¶n phÈm nµy võa cã xu h­íng më réng vµ t¨ng tû träng tiªu dïng ®èi víi c¸c mÆt hµng thùc phÈm võa cã xu h­íng më réng, nh­ng gi¶m tû träng tiªu dïng c¸c s¶n phÈm l­¬ng thùc.Dù b¸o tæng khèi l­îng tiªu dïng c¸c s¶n phÈm l­¬ng thùc - thùc phÈm cña d©n c­ Ninh B×nh nh­ sau:

B¶ng 22: Dù b¸o khèi l­îng tiªu dïng l­¬ng thùc - thùc phÈm

MÆt hµng

Gi¸ trÞ (1.000 ®ång)

2010

2020

- G¹o c¸c lo¹i

124.600.000

279.104.000

- L­¬ng thùc qui g¹o kh¸c

11.740.000

26.297.600

- ThÞt c¸c lo¹i

107.600.000

241.024.000

- Mì, dÇu ¨n

8.700.000

19.488.000

- T«m, c¸

20.500.000

45.920.000

- Trøng gia cÇm c¸c lo¹i

8.400.000

18.816.000

- §Ëu phô

7.200.000

16.128.000

- §­êng, mËt, s÷a, b¸nh kÑo

12.400.000

27.776.000

- N­íc chÊm, n­íc m¾m

5.050.000

11.312.000

- Trµ, cµ phª

8.800.000

19.712.000

- Bia, r­îu

11.900.000

26.656.000

- §å uèng kh¸c

1.330.000

2.979.200

- §ç c¸c lo¹i

2.130.000

4.771.200

- L¹c, võng

1.350.000

3.024.000

- Rau c¸c lo¹i

9.200.000

20.608.000

- Qu¶ chÝn

6.200.000

13.888.000

- Dù b¸o tæng khèi l­îng tiªu dïng c¸c s¶n phÈm l©u bÒn cña d©n c­ Ninh B×nh nh­ sau:

B¶ng 23: Dù b¸o møc tiªu dïng c¸c s¶n phÈm l©u bÒn

MÆt hµng

TrÞ gi¸ (1.000 ®)

¤ t« dïng cho sinh ho¹t

477.845,1

1.070.373

Xe m¸y

674.239.305

1.510.296.044

M¸y ph¸t ®iÖn dïng cho sinh ho¹t

4.300.605,1

9.633.355,5

M¸y ®iÖn tho¹i

284.078.857

636.336.639,3

M¸y kh©u, dÖt, thªu, v¾t sæ

61.642.006

138.078.093,3

§Çu video

550.955.293

1.234.139.857

Ti vi mµu

1.459.577.575

3.269.453.768

Dµn m¸y nghe nh¹c

121.085.924.865,9

271.232.471.699,7

Radio/Cassettes

508.904.933

1.139.947.050

M¸y vi tÝnh

67.137.224

150.387.380,8

M¸y in dïng víi m¸y vi tÝnh

2.867.070

6.422.236,9

Tñ l¹nh, tñ ®¸

283.601.011,9

635.266.266,7

M¸y ®iÒu hoµ nhiÖt ®é

26.998.242,9

60.476.064,2

M¸y giÆt, sÊy quÇn ¸o

112.293.576,7

251.537.611,8

B×nh t¾m n­íc nãng

166.528.985

373.024.926,4

BÕp ga

477.845,1

1.070.373

M¸y hót bôi, hót Èm

674.239.305,4

1.510.296.044

Tæng gi¸ trÞ

125.964.244.545,9

282.159.907.783,7

3. Dù b¸o tæng møc vµ c¬ cÊu l­u chuyÓn hµng ho¸

3.1. Dù b¸o tæng møc vµ c¬ cÊu l­u chuyÓn hµng ho¸ b¸n lÎ

Trªn c¬ së d·y sè liÖu thùc tr¹ng ph¸t triÓn l­u chuyÓn hµng ho¸ x· héi cña Ninh B×nh trong giai ®o¹n 2001 - 2005; c¨n cø vµo møc thu nhËp b×nh qu©n ®Çu ng­êi thùc tÕ vµ triÓn väng n©ng cao thu nhËp vµ møc sèng cña d©n c­ Ninh B×nh trong giai ®o¹n dù b¸o; c¨n cø vµo yªu cÇu më réng vµ t¨ng c­êng s¶n xuÊt, cung øng hµng ho¸ trªn ®Þa bµn tØnh; c¨n cø vµo c¸c môc tiªu quy ho¹ch ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi cña tØnh, cã thÓ dù b¸o tæng møc b¸n lÎ hµng ho¸ x· héi tØnh Ninh B×nh thêi kú 2006 – 2010 vµ 2011 - 2020 nh­ sau:

- Trong giai ®o¹n 2001 - 2005, nhÞp ®é t¨ng tr­ëng kinh tÕ cña Ninh B×nh ®¹t b×nh qu©n 11,9%/n¨m vµ nhÞp ®é t¨ng TMBLHHXH t¨ng 21,3%/n¨m. Nh­ vËy, b×nh qu©n nÕu GDP t¨ng 1% th× TMBLHHXH cña tØnh sÏ t¨ng 1,79%. §©y lµ t­¬ng quan t­¬ng ®èi thÊp ®èi víi TMBLHHXH, nã kh«ng ph¶n ¸nh ®óng tÝnh chÊt cña giai ®o¹n më réng tiªu dïng cña d©n c­ trªn ®Þa bµn tØnh khi mµ thu nhËp cña d©n c­ ®­îc c¶i thiÖn nhanh tõ møc thÊp h¬n so víi nhu cÇu thùc tÕ lªn møc t­¬ng ®­¬ng víi nhu cÇu thùc tÕ. Nguyªn nh©n cã thÓ do mét bé phËn quü mua d©n c­ ®­îc thùc hiÖn ngoµi ®Þa bµn tØnh. Theo sè liÖu chung cña c¶ n­íc, cø 1% GDP t¨ng thªm th× LCHHBL t¨ng thªm tõ 2 - 3%. Tuy nhiªn, dù b¸o thu nhËp cña d©n c­ Ninh B×nh chØ t¨ng kho¶ng 12%/n¨m trong giai ®o¹n 2006 – 2010 vµ 12,5%/n¨m trong giai ®o¹n 2011 - 2020, quÜ mua d©n c­ chØ chiÕm kho¶ng 55 – 60% trong c¶ giai ®o¹n tõ 2006 – 2010, mÆt kh¸c trong giai ®o¹n 2011 – 2020 do qu¸ tr×nh tiÖm cËn cña møc thu nhËp ®­îc chi dïng cho nhu cÇu mua hµng ho¸ ®· gÇn h¬n víi giíi h¹n cña nhu cÇu tiªu dïng cho ®êi sèng d©n c­ vµ do nh­ cÇu tÝch luü cho ®Çu t­ cña d©n c­ t¨ng lªn. V× vËy, t­¬ng quan gi÷a nhÞp ®é t¨ng TMBLHHXH vµ t¨ng tr­ëng kinh tÕ sÏ ®¹t møc 1,8 – 1,9%.

Tõ ®ã, dù b¸o tèc ®é t¨ng TMBLHHXH b×nh qu©n hµng n¨m cña tØnh Ninh B×nh sÏ lµ 28 - 29%/n¨m trong giai ®o¹n 2006 - 2010 vµ 26 - 27%/n¨m trong giai ®o¹n 2011 - 2020.

B¶ng 24: Dù b¸o TMBLHHXH tØnh Ninh B×nh


§¬n vÞ

2005

2010

2020

1. TMBLHHXH

Tû ®ång

2.996,7

10.550

113.000

2. TMBLHHXH BQ ®Çu ng­êi

1000®ång

3.272,5

11.036

110.130

3.2. Dù b¸o l­u chuyÓn hµng ho¸ b¸n bu«n

XuÊt ph¸t tõ thùc tr¹ng cña nÒn kinh tÕ tØnh Ninh B×nh chñ yÕu lµ s¶n xuÊt n«ng nghiÖp nhá, tr×nh ®é thÊp vµ c¬ cÊu s¶n phÈm kh¸ ph©n t¸n, trong khi s¶n xuÊt c«ng nghiÖp, ngo¹i trõ c«ng nghiÖp dÖt cã quy m« lín, cßn l¹i chñ yÕu lµ c«ng nghiÖp quy m« nhá víi nh÷ng s¶n phÈm phôc vô cho nhu cÇu ®Þa ph­¬ng vµ liªn quan ®Õn s¶n xuÊt n«ng nghiÖp lµ chÝnh. Do ®ã, trong thêi kú tõ nay ®Õn n¨m 2020, kh¶ n¨ng ph¸t triÓn më réng cña l­u chuyÓn hµng ho¸ b¸n bu«n ra khái ®Þa bµn tØnh Ninh B×nh còng sÏ bÞ h¹n chÕ. §ång thêi, viÖc tæ chøc b¸n bu«n hµng ho¸ cña th­¬ng nghiÖp Ninh B×nh trong giai ®o¹n dù b¸o vÉn chñ yÕu mang tÝnh chÊt cung øng hµng ho¸ cho nhu cÇu tiªu dïng cña d©n c­ trong tØnh vµ tham gia ph¸t luång nhá.

4. Dù b¸o kim ng¹ch vµ mÆt hµng xuÊt nhËp khÈu

4.1. Dù b¸o kim ng¹ch vµ mÆt hµng xuÊt khÈu- TriÓn väng ph¸t triÓn mÆt hµng xuÊt khÈu: Tõ thùc tr¹ng kinh doanh xuÊt khÈu cña Ninh B×nh cho thÊy, thÕ m¹nh xuÊt khÈu cña tØnh lµ c¸c s¶n phÈm tiÓu thñ c«ng nghiÖp, s¶n phÈm dÖt may vµ c¸c s¶n n«ng nghiÖp s¬ chÕ. §ång thêi, theo quy ho¹ch ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi Ninh B×nh thêi kú 2006 - 2020, do tiÒm n¨ng t­¬ng ®èi h¹n chÕ nªn triÓn väng ph¸t triÓn c¸c ngµnh c«ng nghiÖp vµ n«ng nghiÖp cã thÓ t¹o ra c¸c s¶n phÈm xuÊt khÈu cã søc c¹nh tranh cao trªn thÞ tr­êng thÕ giíi còng kh«ng lín. V× vËy, triÓn väng ph¸t triÓn c¸c mÆt hµng xuÊt khÈu cña Ninh B×nh trong thêi kú tõ nay ®Õn n¨m 2020, mÆc dï sÏ cã xu h­íng më réng sang c¸c mÆt hµng n«ng s¶n chÕ biÕn, hµng thñ c«ng mü nghÖ, nh­ng vÉn tËp trung chñ yÕu vµo c¸c mÆt hµng ®· xuÊt khÈu hiÖn nay. Tuy nhiªn, cïng víi yªu cÇu n©ng cao hiÖu qu¶ trong c¸c ngµnh s¶n xuÊt vµ kh¶ n¨ng huy ®éng c¸c nguån lùc ®Çu t­ n©ng cao chÊt l­îng vµ gi¸ trÞ gia t¨ng cho c¸c s¶n phÈm th× c¸c mÆt hµng xuÊt khÈu cña Ninh B×nh trong thêi kú dù b¸o sÏ ®­îc n©ng lªn vÒ gi¸ trÞ vµ khèi l­îng so víi giai ®o¹n tr­íc ®©y.

- TriÓn väng ph¸t triÓn thÞ tr­êng xuÊt khÈu: Khi xem xÐt triÓn väng ph¸t triÓn cña thÞ tr­êng hµng ho¸ thÕ giíi vµ nhu cÇu nhËp khÈu cña c¸c n­íc, c¸c khu vùc, cã thÓ thÊy r»ng triÓn väng thÞ tr­êng xuÊt khÈu cña Ninh B×nh trong thêi kú 2006 - 2020 nh­ sau:

+ §èi víi c¸c s¶n phÈm n«ng nghiÖp th« vµ chÕ biÕn cña Ninh B×nh: thÞ tr­êng chñ yÕu sÏ lµ Trung Quèc vµ mét sè n­íc ch©u ¸ kh¸c.

+ §èi víi s¶n phÈm tiÓu thñ c«ng nghiÖp, ®Æc biÖt lµ c¸c s¶n phÈm thªu, ren: triÓn väng thÞ tr­êng xuÊt khÈu chÝnh cña Ninh B×nh sÏ lµ NhËt B¶n, Hoa Kú vµ c¸c n­íc ch©u ¢u.

+ §èi víi c¸c s¶n phÈm c«ng nghiÖp: triÓn väng thÞ tr­êng xuÊt khÈu cho s¶n phÈm dÖt may cña Ninh B×nh hiÖn nay cã thÓ ®­îc n©ng lªn nh­ng cã thÓ ph¶i phô thuéc vµo thÞ tr­êng xuÊt khÈu cña ®èi t¸c ®Æt gia c«ng.- Dù b¸o kim ng¹ch xuÊt khÈu: C¨n cø vµo xu h­íng gia t¨ng kim ng¹ch xuÊt khÈu cña tØnh Ninh B×nh trong giai ®o¹n 2000 - 2005, c¨n cø vµo triÓn väng t¨ng c­êng gi¸ trÞ gia t¨ng cho c¸c s¶n phÈm xuÊt khÈu, còng nh­ tÝnh chÊt cña s¶n phÈm vµ thÞ tr­êng xuÊt khÈu cña Ninh B×nh trong dù b¸o; cã thÓ x©y dùng ph­¬ng ¸n dù b¸o kim ng¹ch xuÊt khÈu cña Ninh B×nh nh­ sau:

B¶ng 25: Dù b¸o kim ng¹ch xuÊt khÈu cña Ninh B×nh


§¬n vÞ

2010

2020

1. Tæng kim ng¹ch

1000USD

50.000

220.000

2. K.ng¹ch XKBQ ®Çu ng­êi

USD

51,04

214,42

+ NhÞp ®é t¨ng kim ng¹ch xuÊt khÈu cña Ninh B×nh sÏ ®¹t b×nh qu©n kho¶ng 16 – 17,5%/n¨m. Trong ®ã, nhÞp ®é t¨ng kim ng¹ch xuÊt khÈu ë giai ®o¹n 2006 - 2010 sÏ cao h¬n so víi giai ®o¹n 2011 - 2020 nhê nç lùc ®Çu t­, t¨ng c­êng n¨ng lùc xuÊt khÈu trong nh÷ng n¨m tíi.

+ Kim ng¹ch xuÊt khÈu cña c¸c s¶n phÈm n«ng nghiÖp sÏ t¨ng nhanh, nh­ng tû träng cña nã trong tæng kim ng¹ch xuÊt khÈu cña tØnh sÏ t¨ng do triÓn väng ph¸t triÓn tèt h¬n trong viÖc xuÊt khÈu hµng ho¸ sang thÞ tr­êng c¸c n­íc trong khu vùc (Trung Quèc).

4.2. Dù b¸o kim ng¹ch vµ mÆt hµng nhËp khÈu

Nh×n chung, do c¬ cÊu s¶n xuÊt vµ tÝnh chÊt, tr×nh ®é c¸c s¶n phÈm s¶n xuÊt ra còng nh­ n¨ng lùc vµ ®iÒu kiÖn kinh doanh xuÊt khÈu trªn ®Þa bµn tØnh Ninh B×nh giai ®o¹n 2001 - 2005, nªn nhu cÇu nhËp khÈu cña tØnh kh«ng lín, chñ yÕu tËp trung vµo c¸c mÆt hµng vËt t­, thiÕt bÞ phôc vô trùc tiÕp cho nhu cÇu s¶n xuÊt cña ®Þa ph­¬ng.

Trong thêi kú dù b¸o, c¸c mÆt hµng nhËp khÈu cña Ninh B×nh vÉn chñ yÕu lµ c¸c mÆt hµng vËt t­, nguyªn liÖu vµ thiÕt bÞ phôc vô trùc tiÕp cho nhu cÇu ®Çu t­ s¶n xuÊt cña ®Þa ph­¬ng. Trong ®ã, chñ yÕu lµ c¸c mÆt hµng nhËp khÈu cho ph¸t triÓn ngµnh s¶n xuÊt, chÕ biÕn n«ng s¶n vµ s¶n xuÊt c¸c s¶n phÈm tiÓu thñ c«ng nghiÖp.

VÒ thÞ tr­êng nhËp khÈu: víi tÝnh chÊt cña nhu cÇu nhËp khÈu, kh¶ n¨ng nguån vèn ®Çu t­ kh«ng lín vµ quy m« s¶n xuÊt t­¬ng ®èi nhá, th× c¸c thÞ tr­êng nhËp khÈu cña Ninh B×nh trong giai ®o¹n dù b¸o chñ yÕu lµ c¸c thÞ tr­êng gi¸ thÊp, tr×nh ®é c«ng nghÖ trung b×nh vµ ®iÒu kiÖn th­¬ng m¹i t­¬ng ®èi ®¬n gi¶n hay ®­îc ­u ®·i... Do ®ã, c¸c thÞ tr­êng nhËp khÈu thÝch hîp víi Ninh B×nh sÏ lµ thÞ tr­êng c¸c n­íc NICs, c¸c n­íc ASEAN vµ ®Æc biÖt lµ thÞ tr­êng Trung Quèc. Dù b¸o kim ng¹ch nhËp khÈu cña Ninh B×nh trong thêi kú 2006 - 2020 nh­ sau:

- Gi¸ trÞ nhËp khÈu t¨ng gi¶m kh«ng ®Òu trong thêi kú dù b¸o do phô thuéc vµo kh¶ n¨ng huy ®éng vèn ®Çu tùu vµ nhÊt lµ viÖc x¸c ®Þnh, n¾m b¾t c¬ héi ®Çu t­ vµ x©y dùng c¸c dù ¸n kh¶ thi.

- Tæng gi¸ trÞ nhËp khÈu trùc tiÕp so víi gi¸ trÞ xuÊt khÈu vÉn sÏ thÊp h¬n, do ®Þa ph­¬ng sö dông phÇn lín c¸c hµng ho¸ ®­îc nhËp khÈu cho nhu cÇu s¶n xuÊt trªn ®Þa bµn tØnh tõ c¸c tæ chøc nhËp khÈu lín trong n­íc.

Trªn c¬ së môc tiªu t¨ng tr­ëng kinh tÕ vµ x¸c ®Þnh hÖ sè Icor cña Ninh B×nh tõ 4 - 4,5, th× tæng nhu cÇu vèn ®Çu t­ ph¸t triÓn s¶n xuÊt cña Ninh B×nh vµo n¨m 2010 dù b¸o kho¶ng 1.890 tû ®ång (hay 28% GDP theo gi¸ cè ®Þnh 1994) vµ kho¶ng 9.206,4 tû ®ång (hay 33,6% GDP theo gi¸ cè ®Þnh n¨m 1994) vµo n¨m 2020; ®ång thêi cã thÓ cã thÓ dù b¸o tæng gi¸ trÞ nhËp khÈu cña tØnh n¨m 2010 sÏ lµ 35 triÖu USD, b»ng 30,0% so víi tæng nhu cÇu vèn ®Çu t­ trong giai ®o¹n vµ giai ®o¹n ®Õn n¨m 2020 lµ 161 triÖu USD, b»ng 28,00% so víi tæng nhu cÇu vèn ®Çu t­ trong giai ®o¹n.

5. Dù b¸o chØ tiªu GDP th­¬ng m¹i

Theo Niªn gi¸m Thèng kª Ninh B×nh, tû träng GDP cña ngµnh th­¬ng m¹i trong tæng GDP chung cña tØnh cã xu h­íng t¨ng trong giai ®o¹n 2001 – 2005, mÆc dï kh«ng nhiÒu. Trong thêi kú tõ nay ®Õn n¨m 2010 vµ 2020, ngµnh th­¬ng m¹i tØnh Ninh B×nh còng sÏ t¨ng nhanh h¬n GDP do t¸c ®éng cña c¸c yÕu tè nh­: c¬ cÊu kinh tÕ cña tØnh cã sù chuyÓn dÞch nhanh h¬n; tr×nh ®é ph¸t triÓn s¶n xuÊt hµng ho¸ ®­îc n©ng lªn cïng víi qu¸ tr×nh thùc hiÖn c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸; nhu cÇu tiªu dïng cho s¶n xuÊt vµ cho ®êi sèng cña d©n c­ ®­îc më réng vµ n©ng cao cïng víi tèc ®é t¨ng tr­ëng nhanh cña nÒn kinh tÕ tØnh Ninh B×nh.

Dù b¸o GDP th­¬ng m¹i tØnh Ninh B×nh sÏ ®¹t tèc ®é t¨ng b×nh qu©n kho¶ng 21,5 - 22,5% trong giai ®o¹n tõ nay ®Õn n¨m 2010 vµ kho¶ng 20,5 – 21,5% trong giai ®o¹n 2011 - 2020.B¶ng 26: Dù b¸o GDP th­¬ng m¹i tØnh Ninh B×nh

(Gi¸ so s¸nh)


2010

2020

Tèc ®é t¨ng (%)

2006-2010

2011-2020

1. GDP chung (Tû ®ång)

6.750.000

27.400.000

16

15

2. GDP D.vô (Tû ®ång)

1.954.000

8.045.000

16,2

15,2

3. GDP T.m¹i (Tû ®ång)

456.530

3.122.400

22,5

21,2

- Tû träng GDP TM so víi GDP chung (%)

6,76

11,4- Tû träng GDP TM so víi GDP DV (%)

23,4

38,8: Download.aspx
Download.aspx -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Download.aspx -> Ex: She has said, “ I’m very tired” → She has said that she is very tired. Một số thay đổi khi đổi sang lời nói gián tiếp như sau
Download.aspx -> BỘ khoa học và CÔng nghệ
Download.aspx -> BỘ thông tin và truyềN thông cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Download.aspx -> LUẬt năng lưỢng nguyên tử CỦa quốc hội khóa XII, KỲ HỌp thứ 3, SỐ 18/2008/QH12 ngàY 03 tháng 06 NĂM 2008
Download.aspx -> Thanh tra chính phủ BỘ NỘi vụ
Download.aspx -> THÔng tư CỦa bộ KẾ hoạch và ĐẦu tư SỐ 03/2006/tt-bkh ngàY 19 tháng 10 NĂM 2006
Download.aspx -> BIỂu thống kê tthc tên thủ tục hành chính
Download.aspx -> BỘ khoa học và CÔng nghệ
Download.aspx -> BỘ khoa học và CÔng nghệ


1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương