Môc lôc më ®Çu 5 PhÇn thø nhÊt: 8


B¶ng 1: D©n sè Ninh B×nh giai ®o¹n 2001-2005tải về 1.34 Mb.
trang2/12
Chuyển đổi dữ liệu17.08.2016
Kích1.34 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

B¶ng 1: D©n sè Ninh B×nh giai ®o¹n 2001-2005


§¬n vÞ: ng­êi
2001

2002

2003

2004

2005

2006

Tæng sè

895.812

901.046

905.988

911.572

915.727

922.582

Thµnh thÞ

119.305

120.432

120.716

124.014

140.264

141.133

TØ träng (%)

13,3

13,4

13,3

13,6

15,3

15,3

N«ng th«n

776.507

780.614

785.272

787.558

775.463

781.449

TØ träng (%)

86,7

86,6

86,7

86,4

84,7

84,7

Nguån: Niªn gi¸m thèng kª Ninh B×nh 2006.

Nh×n chung, qua qui m« vµ tØ träng d©n sè n«ng th«n cña Ninh B×nh ®· ph¶n ¸nh phÇn nµo tiÒm n¨ng, thÕ m¹nh ph¸t triÓn kinh tÕ cña Ninh B×nh hiÖn nay vÉn chñ yÕu lµ kinh tÕ n«ng nghiÖp vµ n«ng th«n.

2.2. Lao ®éng vµ c¬ cÊu lao ®éng

Sè ng­êi trong ®é tuæi lao ®éng cña Ninh B×nh n¨m 2006 lµ 563.042 ng­êi, chiÕm 61% tæng d©n sè, t¨ng 2,19%/n¨m trong giai ®o¹n 2001 - 2006, t¨ng nhanh h¬n so víi nhÞp ®é t¨ng d©n sè.

VÒ c¬ cÊu lao ®éng hiÖn ®ang lao ®éng trong lÜnh vùc kinh tÕ: trong giai ®o¹n 2001-2006, lao ®éng ngµnh c«ng nghiÖp vµ x©y dùng cã nhÞp ®é t¨ng nhanh nhÊt (11,9%/n¨m), sau ®ã lµ lao ®éng trong ngµnh dÞch vô (8,9%/n¨m). Ng­îc l¹i, lao ®éng trong ngµnh n«ng - l©m - thñy s¶n gi¶m b×nh qu©n 1,3%/n¨m.

Nh­ vËy, cã thÓ thÊy r»ng, thùc tr¹ng c¬ cÊu lao ®éng trong chõng mùc nµo ®ã ®· ph¶n ¸nh sù chuyÓn dÞch c¬ cÊu c¸c ngµnh kinh tÕ trong tØnh. Tuy nhiªn, sù chuyÓn biÕn ®ã ch­a thùc sù m¹nh mÏ. H¬n n÷a, sù gia t¨ng cña lùc l­îng lao ®éng trong tØnh ®ang vµ sÏ t¹o nªn ¸p lùc lín ®èi víi vÊn ®Ò gi¶i quyÕt viÖc lµm phi n«ng nghiÖp.B¶ng 2: Lao ®éng vµ c¬ cÊu lao ®éng theo ngµnh nghÒ

trªn ®Þa bµn Ninh B×nh

§¬n vÞ: ng­êi
Tæng

N«ng-l©m- thuû s¶n

C.nghiÖp - x©y dùng

DÞch vô

2000

414.200

314.600

52.100

47.500

2006

473.200

291.600

102.200

79.400

T¨ng b×nh qu©n 2001-2006 (%)

2, 2

-1,3

11,9

8,94

C¬ cÊu(%)

2000

100

75,9

12,6

11,5

2006

100

61,6

21,6

16,8

Nguån: Niªn gi¸m Thèng kª Ninh B×nh 2006

2.3. Gi¸o dôc, ®µo t¹o vµ y tÕ

VÒ gi¸o dôc vµ ®µo t¹o: ®Õn thêi ®iÓm 31/12/2006, Ninh B×nh cã 154 tr­êng phæ th«ng tiÓu häc, 143 tr­êng phæ th«ng c¬ së, 26 tr­êng phæ th«ng trung häc tÝnh chung c¶ c¸c tr­êng c«ng lËp, b¸n c«ng vµ d©n lËp.

N¨m 2006, c¶ tØnh cã 5.034 líp häc víi 8.248 gi¸o viªn vµ 176.562 häc sinh ë c¸c bËc tiÓu häc, phæ th«ng c¬ së vµ phæ th«ng trung häc.

VÒ c¬ së vËt chÊt dµnh cho gi¸o dôc phæ th«ng cña tØnh hiÖn nay vÉn ch­a ®­îc ph¸t triÓn so víi t×nh tr¹ng chung cña c¸c tØnh §ång B»ng S«ng Hång, ®Æc biÖt lµ ®èi víi bËc häc tiÓu häc vµ phæ th«ng trung häc.

§ång thêi, nÕu so s¸nh tû träng gi÷a sè l­îng häc sinh c¸c bËc häc víi sè d©n th× c¸c chØ sè häc sinh bËc ®¹i häc vµ cao ®¼ng/sè d©n cña Ninh B×nh (0,001) thÊp h¬n rÊt nhiÒu so víi c¶ n­íc vµ c¸c tØnh kh¸c trong vïng §ång b»ng S«ng Hång (kho¶ng 1,0), trong khi chØ sè cña häc sinh phæ th«ng, trung häc chuyªn nghiÖp vµ c«ng nh©n kü thuËt l¹i cao h¬n so víi c¸c tØnh kh¸c trong vïng vµ c¶ n­íc. Nh­ vËy, vÒ ph­¬ng diÖn ph¸t triÓn gi¸o dôc, c¸c chØ tiªu nµy ph¶n ¸nh thùc tÕ nguån lao ®éng cã kü n¨ng cña Ninh B×nh hiÖn nay vÉn cßn rÊt thÊp kÐm.B¶ng 3: Sè häc sinh vµ tû träng häc sinh so víi d©n sè n¨m 2006


Phæ th«ng

T.häc c.nghiÖp

§¹i häc cao ®¼ng

Sè häc sinh (ng­êi)


- C¶ n­íc

16.256.600

253.602

1.666.200

- §ång b»ng s«ng Hång

3.276.691

87.212

643.519

- Ninh B×nh

176.562

4.827

830

TØ träng so víi d©n sè(%)


- C¶ n­íc

19,3

0,3

2,0

- §ång b»ng s«ng Hång

18,0

0,5

3,5

- Ninh B×nh

19,1

0,5

0,09

: Download.aspx
Download.aspx -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Download.aspx -> Ex: She has said, “ I’m very tired” → She has said that she is very tired. Một số thay đổi khi đổi sang lời nói gián tiếp như sau
Download.aspx -> BỘ khoa học và CÔng nghệ
Download.aspx -> BỘ thông tin và truyềN thông cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Download.aspx -> LUẬt năng lưỢng nguyên tử CỦa quốc hội khóa XII, KỲ HỌp thứ 3, SỐ 18/2008/QH12 ngàY 03 tháng 06 NĂM 2008
Download.aspx -> Thanh tra chính phủ BỘ NỘi vụ
Download.aspx -> THÔng tư CỦa bộ KẾ hoạch và ĐẦu tư SỐ 03/2006/tt-bkh ngàY 19 tháng 10 NĂM 2006
Download.aspx -> BIỂu thống kê tthc tên thủ tục hành chính
Download.aspx -> BỘ khoa học và CÔng nghệ
Download.aspx -> BỘ khoa học và CÔng nghệ


1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương