Môc lôc më ®Çu 5 PhÇn thø nhÊt: 8


+ TÝch cùc hç trî c¸c doanh nghiÖp th­¬ng m¹i võa vµ nhá tiÕn hµnh ®æitải về 1.34 Mb.
trang12/12
Chuyển đổi dữ liệu17.08.2016
Kích1.34 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12
+ TÝch cùc hç trî c¸c doanh nghiÖp th­¬ng m¹i võa vµ nhá tiÕn hµnh ®æi míi kü thuËt c«ng nghÖ kinh doanh.

TÝch cùc thóc ®Èy viÖc ¸p dông kü thuËt qu¶n lý kinh doanh hiÖn ®¹i, n©ng cao kh¶ n¨ng ¸p dông tiÕn bé khoa häc vµ c«ng nghÖ hiÖn ®¹i cña c¸c doanh nghiÖp th­¬ng m¹i võa vµ nhá. Hç trî c¸c doanh nghiÖp th­¬ng m¹i võa vµ nhá ph¸t triÓn, ®æi míi khoa häc c«ng nghÖ, thay ®æi bé mÆt c¸c cöa hµng, tÝch cùc øng dông c¸c biÖn ph¸p hiÖn ®¹i ho¸ nh­ qu¶n lý b»ng m¸y tÝnh, c¸c doanh nghiÖp b¸n lÎ ¸p dông hÖ thèng POS ( point of sales system- hÖ thèng qu¶n lý ®iÓm b¸n hµng, ®©y lµ hÖ thèng qu¶n lý ®­îc ¸p dông phæ biÕn trong ph©n ngµnh dÞch vô b¸n lÎ ë c¸c n­íc ph¸t triÓn vµ ®ang ®­îc khuyÕn khÝch ¸p dông ë Trung Quèc, Th¸i Lan), tõng b­íc x©y dùng vµ hoµn thiÖn hÖ thèng qu¶n lý th«ng tin (MIS), n©ng cao tr×nh ®é tin häc ho¸ cña c¸c doanh nghiÖp th­¬ng m¹i võa vµ nhá.

Thùc thi tèt c¸c chÝnh s¸ch cã liªn quan cña nhµ n­íc vÒ hç trî c¸c doanh nghiÖp ®æi míi khoa häc c«ng nghÖ. Së Th­¬ng m¹i cÇn tranh thñ sù hç trî cña c¸c c¬ quan h÷u quan ®èi víi vÊn ®Ò ®æi míi c«ng nghÖ cña c¸c doanh nghiÖp th­¬ng m¹i võa vµ nhá, cã chÝnh s¸ch hç trî nhÊt ®Þnh ®èi víi viÖc mua s¾m thiÕt bÞ, ®Çu t­ c¶i tiÕn kü thuËt cña c¸c doanh nghiÖp th­¬ng m¹i võa vµ nhá. C¨n cø vµo c¸c chÝnh s¸ch hç trî cã liªn quan, ®­a ra nh÷ng hç trî cã hiÖu qu¶ nh»m ®æi míi c«ng nghÖ cho c¸c doanh nghiÖp.

VËn dông tèi ®a c¸c biÖn ph¸p tµi chÝnh nh»m hç trî c¸c doanh nghiÖp th­¬ng m¹i tiÕn hµnh ®iÒu chØnh c¬ cÊu, hç trî cã träng ®iÓm viÖc ¸p dông vµ më réng c¸c ph­¬ng thøc ph©n phèi hiÖn ®¹i. TØnh cÇn cã hç trî tµi chÝnh, sö dông ®Êt, khuyÕn khÝch ph¸t triÓn c¸c doanh nghiÖp kinh doanh theo d¹ng chuçi, ®Æc biÖt lµ x©y dùng m¹ng l­íi tõ thµnh thÞ ®Õn n«ng th«n, chØ ®¹o c¸c doanh nghiÖp ®Èy m¹nh ¸p dông c«ng nghÖ th«ng tin thay thÕ c¸c ph­¬ng thøc nghiÖp vô truyÒn thèng, ¸p dông kü thuËt qu¶n lý hiÖn ®¹i, n©ng cao hiÖu suÊt qu¶n lý, h¹ thÊp chi phÝ, khuyÕn khÝch c¸c doanh nghiÖp th­¬ng m¹i ph¸t triÓn th­¬ng m¹i ®iÖn tö.+ KiÖn toµn hÖ thèng dÞch vô ®Ó cung cÊp dÞch vô th«ng tin, båi d­ìng nh©n tµi cho c¸c doanh nghiÖp th­¬ng m¹i võa vµ nhá.

Së Th­¬ng m¹i cÇn x©y dùng vµ ph¸t triÓn m¹ng th«ng tin c«ng céng nh»m cung cÊp dÞch vô cho c¸c doanh nghiÖp th­¬ng m¹i võa vµ nhá nh­ th«ng tin chÝnh s¸ch, c«ng nghÖ, thÞ tr­êng, nguån nh©n lùc….vv.

T¨ng c­êng båi d­ìng nh©n tµi. Ph¸t triÓn ®µo t¹o kü n¨ng nghÒ nghiÖp vµ t­ vÊn ®Çu t­ cho c¸c doanh nghiÖp th­¬ng m¹i võa vµ nhá. TÝch cùc x©y dùng hÖ thèng gi¸o dôc nghÒ nghiÖp cho ngµnh th­¬ng m¹i cña tØnh, ®Èy nhanh viÖc ®µo t¹o nguån nh©n lùc theo nhu cÇu cña c¸c doanh nghiÖp th­¬ng m¹i võa vµ nhá, t¨ng c­êng båi d­ìng c¸n bé, nh©n viªn tuú theo vÞ trÝ c«ng t¸c, n©ng cao ®¹o ®øc nghÒ nghiÖp, tÝnh trung thùc, ý thøc c¹nh tranh, ý thøc phôc vô vµ tr×nh ®é tay nghÒ cña c¸n bé, nh©n viªn.

CÇn tÝch cùc ph¸t huy vai trß cña c¸c hiÖp héi. Thóc ®Èy sù ph¸t triÓn hiÖp héi cña c¸c doanh nghiÖp th­¬ng m¹i võa vµ nhá, ph¸t huy vai trß cña hiÖp héi trªn c¸c mÆt cung cÊp dÞch vô cho doanh nghiÖp vµ t¨ng c­êng liªn kÕt gi÷a c¸c doanh nghiÖp th­¬ng m¹i còng nh­ liªn kÕt gi÷a doanh nghiÖp víi chÝnh quyÒn.

KhuyÕn khÝch c¸c tæ chøc cung cÊp c¸c dÞch vô hç trî cho doanh nghiÖp th­¬ng m¹i võa vµ nhá, nh­ t­ vÊn ph¸p luËt, hîp t¸c ®èi ngo¹i, ®µo t¹o nh©n viªn, hç trî kü thuËt, giao dÞch quyÒn së h÷u tµi s¶n, b¶o ®¶m kho¶n vay, vèn ®Çu t­, thÞ tr­êng tiªu thô, ®¸nh gi¸ n¨ng lùc doanh nghiÖp…vv.

+ T¨ng c­êng c«ng t¸c chØ ®¹o ph¸t triÓn doanh nghiÖp th­¬ng m¹i võa vµ nhá cña Ninh B×nh.

Së Th­¬ng m¹i vµ c¸c UBND HuyÖn, ThÞ cÇn nhËn thøc ®Çy ®ñ ý nghÜa quan träng cña viÖc ®Èy nhanh sù ph¸t triÓn cña c¸c doanh nghiÖp th­¬ng m¹i võa vµ nhá trong giai ®o¹n míi, t×nh h×nh míi, thÓ chÕ míi, ®Ó ®Æt vÊn ®Ò thóc ®Èy sù ph¸t triÓn cña c¸c doanh nghiÖp th­¬ng m¹i võa vµ nhá vµo vÞ trÝ träng yÕu. CÇn häc hái kinh nghiÖm cña c¸c n­íc ph¸t triÓn trong vÊn ®Ò hç trî doanh nghiÖp nhá vµ võa. Lµm tèt c«ng t¸c chØ ®¹o vµ hç trî c¸c doanh nghiÖp th­¬ng m¹i võa vµ nhá, nç lùc t¹o ra m«i tr­êng lµnh m¹nh cho sù ph¸t triÓn cña c¸c doanh nghiÖp th­¬ng m¹i võa vµ nhá. §ång thêi, cÇn tõng b­íc x©y dùng chÕ ®é thèng kª cña c¸c doanh nghiÖp th­¬ng m¹i võa vµ nhá.

CÇn ®­a vÊn ®Ò hç trî c¸c doanh nghiÖp th­¬ng m¹i võa vµ nhá ph¸t triÓn trë thµnh c«ng t¸c träng ®iÓm vµ tr¸ch nhiÖm cña c¸c c¬ quan qu¶n lý nhµ n­íc vÒ th­¬ng m¹i. CÇn cung cÊp dÞch vô c«ng cho c¸c doanh nghiÖp th­¬ng m¹i võa vµ nhá mét c¸ch bÒn v÷ng, ®Þnh h­íng cho c¸c doanh nghiÖp khi ph¶i ®èi mÆt víi nh÷ng khã kh¨n, bÊt cËp trong qu¸ tr×nh ph¸t triÓn, nghiªn cøu c¸c biÖn ph¸p cô thÓ ®Ó gi¶i quyÕt. CÇn t¨ng c­êng tuyªn truyÒn trong d­ luËn, tËn dông tèi ®a giíi b¸o chÝ, t¹o ra kh«ng khÝ d­ luËn cã lîi cho sù ph¸t triÓn cña c¸c doanh nghiÖp th­¬ng m¹i võa vµ nhá.

Së Th­¬ng m¹i cÇn tham m­u cho chÝnh quyÒn ®Þa ph­¬ng vµ lµ cÇu nèi gi÷a c¸c c¬ quan cã liªn quan ®Ó ®Ò xuÊt ch­¬ng tr×nh x©y dùng vµ thùc thi c¸c biÖn ph¸p chÝnh s¸ch cô thÓ nh»m thóc ®Èy ph¸t triÓn c¸c doanh nghiÖp th­¬ng m¹i võa vµ nhá cña Ninh B×nh víi nh÷ng c«ng t¸c träng ®iÓm vµ x¸c ®Þnh c¸c biÖn ph¸p thÝch hîp.

2. Gi¶i ph¸p thu hót vèn ph¸t triÓn th­¬ng m¹i

§Ó ®¹t ®­îc c¸c chØ tiªu ph¸t triÓn th­¬ng m¹i trong thêi kú ®Õn n¨m 2020, cÇn huy ®éng mét l­îng vèn ®Çu t­ rÊt lín cho viÖc ph¸t triÓn kÕt cÊu h¹ tÇng cña ngµnh th­¬ng m¹i, nguån vèn cho c¸c doanh nghiÖp th­¬ng m¹i, kinh doanh c¸c dÞch vô th­¬ng m¹i kh¸c. V× vËy cÇn cã chÝnh s¸ch vµ gi¶i ph¸p huy ®éng vèn tõ nhiÒu nguån. §èi víi c¸c h¹ng môc c«ng tr×nh th­¬ng m¹i cÇn tranh thñ tèi ®a nguån vèn trong d©n vµ c¸c doanh nghiÖp. Nguån vèn tÝn dông ®­îc tËp trung cho c¸c doanh nghiÖp trong viÖc më réng kinh doanh.

2.1. Gi¶i ph¸p thu hót vèn trong n­íc

- §èi víi c¸c ho¹t ®éng kinh doanh th­¬ng m¹i chung cña c¸c thµnh phÇn kinh tÕ

CÇn nghiªn cøu ¸p dông c¸c biÖn ph¸p nh»m huy ®éng vèn trªn thÞ tr­êng trong vµ ngoµi n­íc theo c¸c quy ®Þnh ph¸p luËt, cô thÓ:

+ ThiÕt lËp c¸c ®Þnh chÕ nh»m tæ chøc, ph¸t triÓn thÞ tr­êng vèn dµi h¹n, ng¾n h¹n, thÞ tr­êng chøng kho¸n, hoµn thiÖn c¬ chÕ tÝn dông t¹o ®iÒu kiÖn cho c¸c doanh nghiÖp thuéc mäi thµnh phÇn kinh tÕ ®Òu cã thÓ tham gia vµo vßng lu©n chuyÓn vèn cña x· héi. Huy ®éng mäi tiÒm n¨ng vÒ vèn trªn thÞ tr­êng theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt.

+ Thùc hiÖn tèt luËt ®Çu t­, c¸c QuyÕt ®Þnh cña UBND tØnh vÒ ­u ®·i ®Çu t­ nh»m thu hót m¹nh vµ sö dông cã hiÖu qu¶ c¸c nguån vèn ®Çu t­ trong vµ ngoµi n­íc vµo ngµnh th­¬ng m¹i.

+ Thóc ®Èy nhanh qu¸ tr×nh cæ phÇn ho¸ doanh nghiÖp th­¬ng m¹i nhµ n­íc theo h­íng Nhµ n­íc gi÷ cæ phÇn chi phèi ®èi víi doanh nghiÖp lín. Thùc hiÖn ph¸t hµnh cæ phiÕu thu hót vèn ®Çu t­ cña CBCNV vµ cña x· héi nh»m ph¸t triÓn kinh doanh.

+ ¸p dông c¸c biÖn ph¸p khuyÕn khÝch c¸c doanh nghiÖp kinh doanh xuÊt khÈu th«ng qua biÖn ph¸p tÝn dông xuÊt khÈu, cho doanh nghiÖp xuÊt khÈu vay víi l·i suÊt ­u ®·i.

+ T¹o nguån vµ huy ®éng vèn cho thùc hiÖn qui ho¹ch ph¸t triÓn ngµnh th­¬ng m¹i ®Õn n¨m 2020.

* Nghiªn cøu c¸c h×nh thøc tæ chøc vµ thùc hiÖn c¸c ho¹t ®éng kinh doanh bÊt ®éng s¶n phôc vô cho nhu cÇu ph¸t triÓn m¹ng l­íi th­¬ng m¹i trªn ®Þa bµn Ninh B×nh.

* §èi víi c¸c khu trung t©m th­¬ng m¹i, trung t©m th­¬ng m¹i – dÞch vô tæng hîp lín, chî ®Çu mèi b¸n bu«n n«ng s¶n, trung t©m logistics cã vèn ®Çu t­ lín, cÇn tranh thñ c¸c nguån hç trî theo môc tiªu tõ ng©n s¸ch nhµ n­íc trung ­¬ng vµ cã kÕ ho¹ch ®Çu t­ trùc tiÕp b»ng nguån vèn ng©n s¸ch ®Þa ph­¬ng trªn c¬ së ®Ò nghÞ cña Së KÕ ho¹ch - §Çu t­, Së Th­¬ng m¹i, UBND c¸c huyÖn, thÞ. §ång thêi, do ®©y lµ nh÷ng c¬ cÊu th­¬ng m¹i hiÖn ®¹i cã kh¶ n¨ng cung cÊp nh÷ng dÞch vô ph©n phèi cao cÊp, chÊt l­îng cao nªn UBND tØnh Ninh B×nh cÇn cã quy chÕ khuyÕn khÝch ®Çu t­ x©y dùng nh÷ng lo¹i h×nh nµy, nh­ cho nhµ ®Çu t­ khi ®Çu t­ x©y dùng kh«ng ph¶i tham gia ®Êu thÇu sö dông ®Êt, mµ ®­îc thuª ®Êt ­u ®·i vµ kh«ng ph¶i thùc hiÖn c¸c thñ tôc ®Òn bï, gi¶i phãng mÆt b»ng; mÆt kh¸c nhµ ®Çu t­ ®­îc cÊp giÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt thêi h¹n kÐo dµi 50 n¨m, khi hÕt h¹n thuª ®Êt cã thÓ ®­îc gia h¹n thuª ®Êt vµ ®­îc h­ëng nhiÒu ­u ®·i theo quy ®Þnh cña LuËt §Çu t­ n¨m 2005.

* Ngoµi sù ®Çu t­ hç trî cña Nhµ n­íc vµo ngµnh th­¬ng m¹i, biÖn ph¸p kªu gäi tham gia ®Çu t­ cña c¸c doanh nghiÖp vµ c¸ nh©n trong vµ ngoµi n­íc vµo x©y dùng kÕt cÊu h¹ tÇng cña ngµnh th­¬ng m¹i lµ rÊt quan träng. H×nh thøc huy ®éng cã thÓ lµ ph¸t hµnh cæ phiÕu cña doanh nghiÖp kinh doanh bÊt ®éng s¶n; tiÒn thuª diÖn tÝch sö dông; ®Çu t­ trùc tiÕp cña ng©n hµng vµ c¸c quÜ tÝn dông; x©y dùng quü ®Çu t­ cña ngµnh th­¬ng m¹i Ninh B×nh...

+ Thu hót vµ n©ng cao hiÖu qu¶ ®Çu t­ ph¸t triÓn th­¬ng m¹i cña khu vùc kinh tÕ t­ nh©n víi c¸c biÖn ph¸p cô thÓ nh­ sau:

* Thu hót khu vùc kinh tÕ t­ nh©n ®Çu t­ ph¸t triÓn kinh doanh th­¬ng m¹i t¹i c¸c khu vùc träng ®iÓm ­u tiªn ph¸t triÓn th­¬ng m¹i, nh­ ë c¸c khu trung t©m th­¬ng m¹i, ë c¸c trung t©m th­¬ng m¹i – dÞch vô tæng hîp, c¸c ®­êng phè th­¬ng m¹i, c¸c chuçi siªu thÞ vµ cöa hµng tiÖn lîi ë c¸c khu d©n c­ vµ khu ®« thÞ míi, chî ®Çu mèi n«ng s¶n …

* Sö dông c«ng cô thuÕ vµ tÝn dông ®Ó khuyÕn khÝch c¸c doanh nghiÖp th­¬ng m¹i t­ nh©n më réng qui m« vèn.

* §Ó khuyÕn khÝch c¸c doanh nghiÖp th­¬ng m¹i t¨ng qui m« vèn kinh doanh vµ t¨ng hiÖu qu¶ ®Çu t­, cÇn ¸p dông chÝnh s¸ch gi¶m thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp, thuÕ VAT vµ ­u tiªn sö dông ®Êt cho c¸c doanh nghiÖp th­¬ng m¹i kinh doanh ®¹t hiÖu qu¶ cao, ®¹t gi¸ trÞ gia t¨ng cao.

* C¸c doanh nghiÖp cã dù ¸n ®Çu t­ x©y dùng vµ kinh doanh c¸c lo¹i h×nh th­¬ng m¹i hiÖn ®¹i nh­ siªu thÞ, trung t©m th­¬ng m¹i vµ øng dông réng r·i th­¬ng m¹i ®iÖn tö ®­îc h­ëng tÝn dông ­u ®·i tõ quÜ ®Çu t­ ph¸t triÓn víi møc ­u ®·i t­¬ng ®­¬ng nh­ c¸c doanh nghiÖp cã dù ¸n s¶n xuÊt hµng xuÊt khÈu.

- VÒ phÝa c¸c doanh nghiÖp th­¬ng m¹i cña Ninh B×nh, ®Ó t¹o vèn kinh doanh, t¨ng kh¶ n¨ng ®Çu t­ më réng kinh doanh, cÇn ¸p dông c¸c biÖn ph¸p sau:

+ Mçi doanh nghiÖp th­¬ng m¹i cÇn x©y dùng chiÕn l­îc, kÕ ho¹ch më réng quy m« ph©n phèi nh»m t¨ng lîi nhuËn, b¶o ®¶m viÖc lµm, t¨ng thu nhËp cho CBCNV, t¨ng c¸c kho¶n nép ng©n s¸ch vµ tÝch luü vèn ®Ó t¸i ®Çu t­, më réng kinh doanh cña ®¬n vÞ.

+ §Çu t­ më réng m¹ng l­íi kinh doanh cÇn cã ph­¬ng ¸n cô thÓ trªn c¬ së nguyªn t¾c hiÖu qu¶, b¶o toµn vµ ph¸t triÓn vèn. Ph­¬ng ¸n më réng kinh doanh ph¶i ®Ò cËp tíi c¸c yÕu tè nh­ nguån vèn ®Çu t­, thêi h¹n thu håi vèn, thÞ tr­êng tiªu thô, yÕu tè c¹nh tranh cña s¶n phÈm trªn thÞ tr­êng, ph­¬ng ¸n tr¶ gèc vµ l·i (nÕu tiÒn ®Çu t­ lµ tiÒn ®i vay) tr¸nh rñi ro, tæn thÊt vÒ tµi chÝnh cho doanh nghiÖp.

+ Th­êng xuyªn xem xÐt ®¸nh gi¸ l¹i toµn bé tµi s¶n cña doanh nghiÖp ®Ó cã biÖn ph¸p khai th¸c hiÖu qu¶ h¬n c¸c nguån vèn cña ®¬n vÞ. §ång thêi, ¸p dông biÖn ph¸p t¨ng nhanh vßng quay vèn l­u ®éng, ¸p dông c¸c ph­¬ng thøc b¸n hµng v¨n minh, thuËn tiÖn nh»m tiªu thô nhanh hµng ho¸, håi vèn nhanh, h¹n chÕ tíi møc thÊp nhÊt t×nh tr¹ng hµng ho¸ tån ®äng võa g©y ®äng vèn, võa ph¶i chi phÝ cho b¶o qu¶n, ¶nh h­ëng tíi hiÖu qu¶ kinh doanh chung cña doanh nghiÖp.

+ ¸p dông c¸c biÖn ph¸p tr¸nh thÊt tho¸t vèn, nî khã ®ßi, chiÕm dông vèn cña doanh nghiÖp b»ng c¸ch thanh to¸n kÞp thêi tiÒn b¸n hµng. ThiÕt lËp quan hÖ b¹n hµng trªn c¬ së tÝn nhiÖm lÉn nhau nh­ng ph¶i cã biÖn ph¸p n¾m t×nh tr¹ng tµi chÝnh cña kh¸ch hµng ®Ó cã ph­¬ng thøc b¸n hµng thÝch hîp.

+ ChÊn chØnh qui chÕ qu¶n lý tµi chÝnh trong néi bé doanh nghiÖp theo ®óng chÕ ®é chÝnh s¸ch hiÖn hµnh cña Nhµ n­íc.

+ §Ó t¹o vèn ®Çu t­ ph¸t triÓn kinh doanh cÇn t¨ng c­êng liªn doanh, liªn kÕt, thu hót vèn tõ c¸c thµnh phÇn kinh tÕ kh¸c. Muèn vËy cÇn x©y dùng ®­îc c¬ cÊu ®Çu t­ hîp lý cã kh¶ n¨ng thu hót ®èi t¸c trong vµ ngoµi n­íc gãp vèn liªn doanh x©y dùng m¹ng l­íi th­¬ng m¹i nh­ trung t©m th­¬ng m¹i, siªu thÞ, chî... d­íi c¸c h×nh thøc thµnh lËp c«ng ty cæ phÇn ®Ó kªu gäi vèn cña c¸c cæ ®«ng; Hîp t¸c ®Çu t­ x©y dùng vµ ph©n chia diÖn tÝch sö dông cña c«ng tr×nh th­¬ng m¹i.

2.2. Gi¶i ph¸p thu hót vèn n­íc ngoµi

- CÇn tranh thñ nguån vèn ODA, vèn viÖn trî sö dông ®Çu t­ ph¸t triÓn c¸c kÕt cÊu h¹ tÇng th­¬ng m¹i träng ®iÓm cña Ninh B×nh, nhÊt lµ ®èi víi c¸c c«ng tr×nh cã kh¶ n¨ng chËm thu håi vèn.

- CÇn cã chÝnh s¸ch ­u ®·i, th«ng tho¸ng vµ tæ chøc xóc tiÕn ®Çu t­ cña tØnh ®Ó thu hót nguån vèn ®Çu t­ n­íc ngoµi vµo ngµnh th­¬ng m¹i Ninh B×nh. Trªn c¬ së LuËt §Çu t­, tØnh cÇn cã nh÷ng chÝnh s¸ch ­u ®·i kh¸c ®Ó thu hót c¸c tËp ®oµn, c«ng ty ph©n phèi hµng ®Çu thÕ giíi cña §øc, Hoa Kú, Anh, Ph¸p, Hµ Lan, NhËt...vµo ®Çu t­ kinh doanh c¸c lo¹i h×nh b¸n bu«n, b¸n lÎ quy m« lín vµ hiÖn ®¹i theo lé tr×nh më cöa thÞ tr­êng dÞch vô ph©n phèi cña n­íc ta.

Thùc hiÖn c¸c gi¶i ph¸p vÒ vèn nªu trªn sÏ t¹o ®iÒu kiÖn t¸i ®Çu t­ ph¸t triÓn kinh doanh, ph¸t triÓn hÖ thèng c¬ së h¹ tÇng cña ngµnh th­¬ng m¹i, ®¶m b¶o yÕu tè cÇn thiÕt cho sù t¨ng tr­ëng cña ngµnh trong giai ®o¹n s¾p tíi.

3. Gi¶i ph¸p ph¸t triÓn nguån nh©n lùc th­¬ng m¹i

3.1. KhuyÕn khÝch thu hót c¸c nhµ qu¶n trÞ kinh doanh trong vµ ngoµi n­íc vµo ngµnh th­¬ng m¹i

Thùc tiÔn cho thÊy, vai trß cña ®éi ngò qu¶n trÞ chuyªn nghiÖp lµ v« cïng quan träng. §Ó doanh nghiÖp th­¬ng m¹i ph¸t triÓn trªn thÞ tr­êng, ®ßi hái ph¶i cã biÖn ph¸p n©ng cao n¨ng lùc cña c¸c nhµ qu¶n trÞ doanh nghiÖp ®Ó tõng b­íc t¨ng c­êng kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña doanh nghiÖp th­¬ng m¹i.

Thùc tÕ hiÖn nay, ngoµi nh÷ng ®iÓm yÕu nh­ vèn, c«ng nghÖ, nguån nh©n lùc… th× mét trong nh÷ng mÆt cßn h¹n chÕ cña c¸c doanh nghiÖp th­¬ng m¹i Ninh B×nh lµ tr×nh ®é chuyªn nghiÖp cña ®éi ngò qu¶n trÞ kinh doanh. HiÖn nay hÇu hÕt c¸c doanh nghiÖp th­¬ng m¹i võa vµ nhá, trong ®ã cã c¶ c¸c doanh nghiÖp th­¬ng m¹i nhµ n­íc cña Ninh B×nh, tr×nh ®é qu¶n trÞ kinh doanh cßn thÊp vµ ch­a ®¸p øng yªu cÇu cña héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ.

§Ó kh¾c phôc t×nh tr¹ng nµy, c¸c doanh nghiÖp th­¬ng m¹i cã quy m« lín cÇn më réng t×m kiÕm nguån nh©n lùc qu¶n trÞ cÊp cao tõ n­íc ngoµi. §Ó thùc hiÖn ®­îc cÇn cã sù khuyÕn khÝch cña Nhµ n­íc th«ng qua c¸c kªnh t­ vÊn, vµ nh÷ng ­u ®·i ®Æc biÖt. §ång thêi tØnh cÇn c«ng khai mêi gäi, chiªu mé ViÖt kiÒu tõ c¸c n­íc lµ nh÷ng nh©n tµi hiÓu biÕt vÒ thÞ tr­êng cña c¸c n­íc ph¸t triÓn lµm viÖc, céng t¸c, hoÆc t­ vÊn cho c¸c doanh nghiÖp th­¬ng m¹i cña Ninh B×nh

Doanh nghiÖp cÇn cã c¬ chÕ ®·i ngé phï hîp nh»m thu hót c¸c nhµ qu¶n trÞ kinh doanh giái, cã t­ duy míi, cã tÇm nh×n toµn cÇu, cã kh¶ n¨ng, tr×nh ®é qu¶n lý doanh nghiÖp ®¸p øng ®­îc yªu cÇu c¹nh tranh quèc tÕ.

§Ó thu hót vµ duy tr× nguån nh©n lùc, ®ßi hái c¸c doanh nghiÖp th­¬ng m¹i ph¶i t¹o ra th­¬ng hiÖu tèt trªn thÞ tr­êng; ph¶i ®Ò ra quy tr×nh sö dông nh©n lùc minh b¹ch, dùa trªn n¨ng lùc thùc tÕ ®Ó bè trÝ sö dông vµ cã chÝnh s¸ch ®·i ngé vÒ l­¬ng vµ th­ëng, vÒ c¬ héi th¨ng tiÕn, vÒ m«i tr­êng lµm viÖc phï hîp. C¸c nhµ qu¶n trÞ kinh doanh giái ph¶i ®­îc t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó cèng hiÕn, ®Ó chøng tá kh¶ n¨ng vµ ®­îc c«ng nhËn, ®Ó hä g¾n bã l©u dµi víi doanh nghiÖp.

CÇn cã chÝnh s¸ch ­u ®·i ®Æc biÖt ®Ó thu hót nh÷ng sinh viªn, nghiªn cøu sinh cña c¸c tr­êng §¹i häc kinh tÕ cã uy tÝn trong vµ ngoµi n­íc ®Ó cung cÊp nguån nh©n lùc quan träng cho ngµnh th­¬ng m¹i cña Ninh B×nh

3.2. §µo t¹o, båi d­ìng nh©n lùc trong ngµnh th­¬ng m¹i Ninh B×nh

HiÖn nay cÇn ph¶i coi träng båi d­ìng ®µo t¹o nguån nh©n lùc cña ngµnh th­¬ng m¹i Ninh B×nh. C¸c doanh nghiÖp th­¬ng m¹i ®Õn nay còng ®· ý thøc ®­îc c¹nh tranh gi÷a c¸c doanh nghiÖp víi nhau thùc chÊt cho cïng lµ c¹nh tranh vÒ mÆt nh©n lùc. V× vËy cÇn cã chÝnh s¸ch hç trî ®µo t¹o nguån nh©n lùc cho ngµnh th­¬ng m¹i ®Ó khuyÕn khÝch ph¸t triÓn tiÒm n¨ng cho c¸c nhµ kinh doanh, thóc ®Èy n©ng cao tr×nh ®é c«ng nghÖ kinh doanh, t¨ng c­êng kh¶ n¨ng øng dông c«ng nghÖ míi trong qu¶n lý kinh doanh.

Nh÷ng chøc danh nh­ c¸c lo¹i gi¸m ®èc cña c«ng ty, doanh nghiÖp, chñ nhiÖm hîp t¸c x· th­¬ng m¹i ph¶i ®­îc ®µo t¹o ë cÊp cao, ®¶m b¶o thùc hµnh c«ng nghÖ qu¶n lý hiÖn ®¹i vµ ®¸p øng yªu cÇu ®æi míi.

- XuÊt ph¸t tõ thùc tr¹ng hiÖn nay cña ®éi ngò lao ®éng trong ngµnh th­¬ng m¹i Ninh B×nh, c¸c líp ®µo t¹o, båi d­ìng cÇn ®­îc tæ chøc ®Ó trang bÞ vÒ nh÷ng kiÕn thøc cÇn thiÕt tr­íc hÕt cho c¸c doanh nh©n, nh­:

+ ChuÈn bÞ ®Ó trë thµnh mét doanh nh©n;

+ B¾t ®Çu nghÒ kinh doanh;

+ LËp kÕ ho¹ch kinh doanh vµ chiÕn l­îc kinh doanh;

+ KÕ to¸n ®¬n gi¶n cho c¸c doanh nghiÖp th­¬ng m¹i võa vµ nhá;

+ Qu¶n lý tµi chÝnh vµ c¸c nguån vèn;

+ T¨ng c­êng kü n¨ng vµ kiÕn thøc b¸n lÎ hµng ho¸ hiÖn ®¹i;

+ C¶i thiÖn h×nh ¶nh, thiÕt kÕ vµ c¸ch bè trÝ cöa hµng;

+ Ph¸t triÓn m« h×nh cöa hµng b¸n lÎ hiÖn ®¹i;

+ Sö dông c«ng nghÖ hiÖn ®¹i vµo kinh doanh;

+ Phæ biÕn kiÕn thøc cho c¸c doanh nghiÖp nh­îng quyÒn kinh doanh míi vµ kiÕn thøc cho c¸c doanh nghiÖp nhËn quyÒn kinh doanh;

+ KiÕn thøc vµ kü n¨ng qu¶n lý c¸c chuçi cung øng hµng ho¸;

+ §µo t¹o vÒ th­¬ng m¹i ®iÖn tö cho doanh nghiÖp th­¬ng m¹i: giíi thiÖu vÒ Internet vµ th­¬ng m¹i ®iÖn tö, lËp kÕ ho¹ch kinh doanh th­¬ng m¹i ®iÖn tö, an ninh th­¬ng m¹i ®iÖn tö ...

- KhuyÕn khÝch, t¹o ®iÒu kiÖn cho c¸c nhµ qu¶n lý ®­îc tham quan, häc tËp kinh nghiÖm ë c¸c c¬ së trong n­íc vµ n­íc ngoµi...

- CÇn hç trî kinh phÝ cho tæ chøc c¸c líp häc ®Ó n©ng cao kiÕn thøc vµ kü n¨ng qu¶n lý, c¸c ch­¬ng tr×nh t­ vÊn vÒ kinh doanh, ph¸t triÓn th­¬ng hiÖu... dµnh cho c¸c doanh nghiÖp th­¬ng m¹i t­ nh©n.

- Së Th­¬ng m¹i Ninh B×nh cÇn tranh thñ sù ñng hé cña Së Gi¸o dôc- ®µo t¹o, Së Lao ®éng & TBXH ®Ó thµnh lËp trung t©m ®µo t¹o båi d­ìng t¹i chøc cho ngµnh th­¬ng m¹i Ninh B×nh, thùc hiÖn båi d­ìng vÒ kiÕn thøc míi, kü thuËt vµ c«ng nghÖ míi vÒ qu¶n lý vµ nghiÖp vô kinh doanh, cung cÊp vµ phæ biÕn th«ng tin míi cho lao ®éng trong ngµnh th­¬ng m¹i...

- CÇn cã kÕ ho¹ch vµ biÖn ph¸p cô thÓ trong viÖc ®µo t¹o nguån nh©n lùc ®¸p øng ®­îc yªu cÇu cña héi nhËp th­¬ng m¹i khu vùc vµ quèc tÕ.

+ CÇn kÕt hîp gi÷a ®µo t¹o vµ ®µo t¹o l¹i, ®µo t¹o ë tr­êng líp vµ ®µo t¹o t¹i doanh nghiÖp, tranh thñ sù gióp ®ì cña c¸c tæ chøc khu vùc vµ quèc tÕ, khuyÕn khÝch c¸c nhµ ph©n phèi n­íc ngoµi chuyÓn giao kinh nghiÖm vµ c«ng nghÖ qu¶n trÞ cho c¸c doanh nghiÖp th­¬ng m¹i Ninh B×nh.

+ Båi d­ìng kiÕn thøc ph¸p luËt, phæ biÕn réng r·i c¸c qui ®Þnh cña Nhµ n­íc nh­ c¸c qui ®Þnh vÒ ®iÒu kiÖn tham gia kinh doanh, tr¸ch nhiÖm d©n sù, c¸c rµng buéc ph¸p luËt kh¸c,... cho c¸c doanh nghiÖp vµ hé kinh doanh th­¬ng m¹i.

+ Tranh thñ sù hç trî cña c¸c tæ chøc khu vùc vµ quèc tÕ ®Ó ®µo t¹o nguån nh©n lùc qu¶n lý c¸c lo¹i h×nh tæ chøc th­¬ng m¹i hiÖn ®¹i, nh­ c¸c ®¹i siªu thÞ, trung t©m mua s¾m vµ trung t©m th­¬ng m¹i, sµn giao dÞch...

4. §æi míi ph­¬ng thøc vµ t¨ng c­êng n¨ng lùc qu¶n lý nhµ n­íc ®èi víi th­¬ng m¹i trªn ®Þa bµn tØnh

Theo Th«ng t­ liªn tÞch sè 08/ 2005/TTLT/ BTM- BNV ngµy 8 th¸ng 4 n¨m 2005 h­íng dÉn chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ c¬ cÊu tæ chøc cña c¬ quan chuyªn m«n gióp UBND qu¶n lý nhµ n­íc vÒ th­¬ng m¹i ë ®Þa ph­¬ng:

- Së Th­¬ng m¹i lµ c¬ quan chuyªn m«n thuéc Uû ban nh©n d©n tØnh Ninh B×nh, tham m­u, gióp UBND thùc hiÖn chøc n¨ng qu¶n lý nhµ n­íc vÒ th­¬ng m¹i trªn ®Þa bµn tØnh, bao gåm l­u th«ng hµng ho¸ trong n­íc, xuÊt khÈu, nhËp khÈu, b¶o vÖ quyÒn lîi ng­êi tiªu dïng, th­¬ng m¹i ®iÖn tö, qu¶n lý thÞ tr­êng, qu¶n lý c¹nh tranh, chèng ®éc quyÒn, chèng b¸n ph¸ gi¸, xóc tiÕn th­¬ng m¹i, héi nhËp kinh tÕ- th­¬ng m¹i quèc tÕ, qu¶n lý nhµ n­íc c¸c dÞch vô c«ng thuéc ngµnh th­¬ng m¹i trªn ®Þa bµn tØnh; thùc hiÖn mét sè nhiÖm vô, quyÒn h¹n theo sù uû quyÒn cña UBND tØnh vµ theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt.

Víi nh÷ng nhiÖm vô vµ quyÒn h¹n cña Së Th­¬ng m¹i hiÖn nay, ®ßi hái cÇn ph¶i t¨ng c­êng n¨ng lùc qu¶n lý cña Së trªn rÊt nhiÒu ph­¬ng diÖn mµ hiÖn nay cßn ®ang h¹n chÕ, nh­:

- B¶o vÖ ng­êi tiªu dïng;

- X©y dùng chÝnh s¸ch vµ c¬ chÕ qu¶n lý th­¬ng m¹i hµng ho¸ vµ dÞch vô trong ®Þa ph­¬ng;

- Qu¶n lý chiÕn l­îc vµ quy ho¹ch, ch­¬ng tr×nh, kÕ ho¹ch ph¸t triÓn ngµnh th­¬ng m¹i cña ®Þa ph­¬ng;

- X©y dùng vµ ph¸t triÓn c¸c hÖ thèng thÞ tr­êng hµng ho¸ trªn ®Þa bµn;

- Tæ chøc thùc hiÖn vµ hoµn thiÖn c¸c chÕ ®é qu¶n lý th­¬ng m¹i cña ChÝnh phñ;

- Thóc ®Èy tr×nh ®é kinh doanh hiÖn ®¹i cña ngµnh;

- Phèi hîp ®ång bé vµ tæng hîp gi÷a néi th­¬ng vµ ngo¹i th­¬ng ®Ó t¨ng c­êng hÖ thèng thÞ tr­êng thèng nhÊt phï hîp víi tiÕn tr×nh më cöa thÞ tr­êng vµ ®¶m b¶o tr×nh ®é tæ chøc cao;

- Phèi hîp liªn ngµnh ®Ó thÝch øng víi nh÷ng ®iÒu kiÖn cña kinh tÕ thÞ tr­êng...

V× vËy, c¸c gi¶i ph¸p nh»m t¨ng c­êng n¨ng lùc qu¶n lý cña Së Th­¬ng m¹i vµ cña c¸c phßng kinh tÕ huyÖn, thÞ cÇn tËp trung vµo viÖc t¨ng c­êng ®µo t¹o, båi d­ìng kiÕn thøc vµ kü n¨ng ®Ó n©ng cao tr×nh ®é chuyªn nghiÖp cho tõng lo¹i c¸n bé; x©y dùng vµ vËn hµnh quy tr×nh t¸c nghiÖp thèng nhÊt trong tæ chøc ®ång thêi víi t¨ng c­êng trang bÞ m¸y mãc vµ thiÕt bÞ c«ng nghÖ hiÖn ®¹i; thùc hiÖn ph©n c«ng vµ ph©n cÊp tr¸ch nhiÖm, quyÒn h¹n râ rµng cho tõng cÊp qu¶n lý; th­êng xuyªn tæ chøc nghiªn cøu vµ häc tËp, trao ®æi kinh nghiÖm víi c¸c c¬ quan qu¶n lý nhµ n­íc vÒ th­¬ng m¹i cña c¸c tØnh trong n­íc vµ víi c¸c tØnh cña c¸c n­íc trong khu vùc vµ thÕ giíi; cã c¬ chÕ lùa chän vµ sö dông nh©n tµi ®óng ®¾n, c«ng khai, thóc ®Èy tÝnh n¨ng ®éng vµ s¸ng t¹o cña mçi c¸n bé; tranh thñ sù ñng hé vµ tham gia cña ®éi ngò chuyªn gia vµ t­ vÊn trong n­íc vµ n­íc ngoµi...

Bªn c¹nh ®ã, cÇn ®Èy m¹nh viÖc thùc hiÖn c¶i c¸ch hµnh chÝnh, n©ng cao hiÖu lùc qu¶n lý nhµ n­íc vÒ th­¬ng m¹i trªn ®Þa bµn tØnh; tõng b­íc t¸ch dÇn chøc n¨ng qu¶n lý hµnh chÝnh víi chøc n¨ng cung cÊp dÞch vô c«ng; ph©n ®Þnh vµ lµm râ c¸c quy chÕ phèi hîp gi÷a c¸c së, ban, ngµnh, c¸c cÊp chÝnh quyÒn ®¶m b¶o tÝnh thèng nhÊt theo môc tiªu ph¸t triÓn ngµnh th­¬ng m¹i cña tØnh vµ t¹o m«i tr­êng kinh doanh thuËn lîi vµ c¹nh tranh c«ng b»ng cho c¸c doanh nghiÖp th­¬ng m¹i;Thùc hiÖn tèt viÖc ph©n cÊp qu¶n lý th­¬ng m¹i vµ giao quyÒn chñ ®éng cho chÝnh quyÒn c¸c ph­êng - x· cña tØnh ®i ®«i víi c«ng t¸c kiÓm tra, thanh tra, gi¸m s¸t, hËu kiÓm ®èi víi c¸c doanh nghiÖp theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt.

§Ó n©ng cao hiÖu qu¶ phèi hîp liªn ngµnh qu¶n lý ®èi víi th­¬ng m¹i cña tØnh Ninh B×nh, tr­íc m¾t cÇn ®Èy m¹nh c«ng t¸c tiªu chuÈn, hîp chuÈn vµ t¨ng c­êng kiÓm tra thùc hiÖn c¸c qui ®Þnh vÒ tiªu chuÈn cña ngµnh th­¬ng m¹i. Trong ®ã, cÇn chó träng ®¶m b¶o sù phèi hîp gi÷a Së Th­¬ng m¹i, Së X©y dùng vÒ ban hµnh vµ thùc hiÖn thèng nhÊt c¸c tiªu chuÈn cho c¸c lo¹i h×nh th­¬ng m¹i ë thµnh thÞ vµ n«ng th«n trªn ®Þa bµn tØnh Ninh B×nh.

5. §Èy m¹nh qu¸ tr×nh liªn kÕt gi÷a thÞ tr­êng Ninh B×nh víi c¸c thÞ tr­êng trong vµ ngoµi n­íc

§Èy m¹nh liªn kÕt gi÷a thÞ tr­êng Ninh B×nh víi thÞ tr­êng c¸c tØnh kh¸c vµ víi thÞ tr­êng n­íc ngoµi trªn c¬ së ph¸t huy lîi thÕ so s¸nh lµ mét trong nh÷ng gi¶i ph¸p quan träng ®Ó t¹o ®iÒu kiÖn æn ®Þnh thÞ tr­êng mét c¸ch v÷ng ch¾c trong bèi c¶nh nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng lu«n biÕn ®éng.

Thùc hiÖn tèt gi¶i ph¸p nµy sÏ võa t¹o kh¶ n¨ng cho Ninh B×nh n©ng cao tr×nh ®é ph¸t triÓn c¸c quan hÖ thÞ tr­êng, võa thu ®­îc nh÷ng lîi Ých kinh tÕ lín vµ bÒn v÷ng h¬n. Liªn kÕt cña Ninh B×nh víi c¸c tØnh, thµnh trong n­íc vµ víi thÞ tr­êng n­íc ngoµi cÇn triÓn khai theo c¸c h­íng chñ yÕu nh­ sau:

5.1. Gi¶i ph¸p thóc ®Èy vµ n©ng cao hiÖu qu¶ liªn kÕt gi÷a thÞ tr­êng Ninh B×nh víi thÞ tr­êng c¸c ®Þa ph­¬ng kh¸c trong n­íc.

§èi víi thÞ tr­êng trong n­íc, Ninh B×nh cÇn ­u tiªn hµng ®Çu cho viÖc thiÕt lËp c¸c mèi quan hÖ liªn kÕt th­¬ng m¹i víi c¸c vïng, c¸c tØnh.

- Quan hÖ liªn kÕt gi÷a Ninh B×nh víi c¸c ®Þa ph­¬ng kh¸c tr­íc hÕt h­íng vµo viÖc cung øng vµ tiªu thô c¸c hµng ho¸ lµ nh÷ng s¶n phÈm ®Æc s¶n vµ cã lîi thÕ ph¸t triÓn cña mçi tØnh. Ninh B×nh cÇn khai th¸c tèi ®a lîi thÕ cña m×nh ®Ó t¨ng c­êng c¸c quan hÖ trao ®æi hµng ho¸.

- Liªn kÕt gi÷a thÞ tr­êng Ninh B×nh víi thÞ tr­êng c¸c ®Þa ph­¬ng kh¸c cã thÓ ®­îc thùc hiÖn th«ng qua viÖc thóc ®Èy c¸c doanh nghiÖp th­¬ng m¹i cña Ninh B×nh tæ chøc c¸c quan hÖ liªn kÕt chÆt chÏ víi c¸c tæ chøc kinh doanh trong n­íc ®Ó h×nh thµnh c¸c hÖ thèng ph©n phèi hµng ho¸ hiÖu qu¶. Qua ®ã t¨ng c­êng liªn kÕt c¶ trong l­u th«ng vµ gi÷a l­u th«ng víi s¶n xuÊt, ®¶m b¶o cung øng hµng ho¸ cho kh¸ch hµng víi chi phÝ thÊp nhÊt trong sù tho¶ m·n tèi ®a nhu cÇu sö dông dÞch vô ph©n phèi cña hä.

- Ph¸t triÓn c¸c liªn kÕt gi÷a c¸c th­¬ng nh©n Ninh B×nh víi c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt cña c¸c tØnh theo tõng ngµnh s¶n phÈm chñ lùc vµ c¸c liªn kÕt theo chiÒu ngang gi÷a c¸c doanh nghiÖp th­¬ng m¹i cña Ninh B×nh vµ c¸c tØnh ®Ó ®Èy m¹nh qu¸ tr×nh tËp trung ho¸ nguån lùc vµ m¹ng l­íi kinh doanh h×nh thµnh tËp ®oµn ph©n phèi chuyªn doanh hoÆc tËp ®oµn th­¬ng m¹i tæng hîp.

§Ó më réng quan hÖ liªn kÕt th­¬ng m¹i víi ®Þa ph­¬ng kh¸c, cÇn thùc hiÖn mét sè biÖn ph¸p sau:

+ Tæ chøc nghiªn cøu thÞ tr­êng vµ ho¹t ®éng xóc tiÕn th­¬ng m¹i víi c¸c thÞ tr­êng träng ®iÓm, thÞ tr­êng c¸c tØnh l©n cËn ®Ó x¸c ®Þnh lîi thÕ so s¸nh vµ kh¶ n¨ng giao l­u th­¬ng m¹i ®Ó cã h­íng ®iÒu chØnh phï hîp c¬ cÊu s¶n xuÊt vµ th­¬ng m¹i cña tØnh.

+ Nghiªn cøu ®­a ra c¸c ®iÒu kiÖn ­u ®·i cho c¸c ®Þa ph­¬ng cã mèi quan hÖ liªn kÕt th­¬ng m¹i víi tØnh Ninh B×nh. C¸c ®iÒu kiÖn ­u ®·i cã thÓ ¸p dông nh­ cho vay tÝn dông ­u ®·i, b¸n hµng tr¶ chËm, sö dông ®Êt vµ ®Þa ®iÓm kinh doanh...

+ TiÕn hµnh trao ®æi, ký kÕt c¸c tho¶ thuËn cÊp tØnh gi÷a Ninh B×nh vµ c¸c ®Þa ph­¬ng kh¸c vÒ mua b¸n s¶n phÈm hµng ho¸, cã thÓ lµ cung øng nguyªn vËt liÖu vµ nhËn tiªu thô l¹i mét phÇn s¶n phÈm, hay nh÷ng cam kÕt x©y dùng quan hÖ b¹n hµng æn ®Þnh, l©u dµi vµ ®¶m b¶o ch÷ tÝn trong kinh doanh.

+ Trong giai ®o¹n tr­íc m¾t, liªn kÕt cña Ninh B×nh trong vïng §BSH sÏ ®­îc chó träng h¬n v× môc tiªu t¨ng tr­ëng kinh tÕ vµ ®Èy m¹nh tiªu thô hµng ho¸. Do ®ã, khi phª duyÖt c¸c dù ¸n ®Çu t­, cÇn chó träng tíi cÊp ®é c«ng nghÖ vµ xuÊt xø c«ng nghÖ theo h­íng s¶n phÈm t¹o ra ph¶i ®¹t ®­îc tiªu chuÈn chÊt l­îng phï hîp víi mét hay mét vµi thÞ tr­êng xuÊt khÈu hay sÏ ®­îc h­ëng ­u ®·i mËu dÞch do xuÊt xø c«ng nghÖ mang l¹i. HoÆc, liªn doanh s¶n xuÊt vµ bao tiªu s¶n phÈm cña phÝa n­íc ngoµi...

§Ó thùc hiÖn tèt qu¸ tr×nh liªn kÕt víi c¸c tØnh trong vïng §BSH, Ninh B×nh cÇn chó träng ®Õn c¸c vÊn ®Ò lîi Ých vµ ®iÒu kiÖn liªn kÕt, theo nguyªn t¾c “cã ®i cã l¹i”. Gi÷a lîi Ých liªn kÕt vµ ®iÒu kiÖn liªn kÕt võa cã quan hÖ t­¬ng thÝch vÒ møc ®é, võa cã quan hÖ khèng chÕ nhau gi÷a c¸c bªn liªn kÕt. Tuy vËy, mèi quan hÖ gi÷a c¸c lo¹i lîi Ých, còng nh­ gi÷a lîi Ých vµ ®iÒu kiÖn liªn kÕt phô thuéc vµo tÝnh chÊt cña tõng thêi ®o¹n trong qu¸ tr×nh ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi, phô thuéc vµ quan niÖm chñ quan cña mét hay mét sè ng­êi cã vai trß quyÕt ®Þnh, phô thuéc vµo tÝnh chÊt cña quan hÖ liªn kÕt... V× vËy, trong vÊn ®Ò ph¸t triÓn c¸c mèi liªn kÕt thÞ tr­êng cÇn ph¶i x©y dùng ®­îc nh÷ng tiªu chuÈn xem xÐt trªn c¬ së c¸c c©n ®èi tæng thÓ vµ triÓn väng dµi h¹n hay nãi c¸ch kh¸c lµ cÇn cã "tÇm nh×n xa tr«ng réng".

T¨ng c­êng liªn kÕt ®Ó x©y dùng c¸c ®iÒu kiÖn, c¸c tiªu chuÈn cho thÞ tr­êng vïng §BSH trªn c¬ së c¸c yªu cÇu cña ho¹t ®éng kinh tÕ vµ th­¬ng m¹i trong c¬ chÕ thÞ tr­êng cã sù qu¶n lý cña nhµ n­íc. §©y lµ vÊn ®Ò cã tÝnh nguyªn t¾c trong giai ®o¹n chuyÓn ®æi sang nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng theo ®Þnh h­íng XHCN, còng nh­ v× tr×nh ®é qu¶n lý thÞ tr­êng thÊp kÐm ë n­íc ta hiÖn nay nãi chung vµ ë vïng §BSH nãi riªng. ý nghÜa cña vÊn ®Ò nµy lµ t¹o ra sù vËn ®éng th«ng tho¸ng trªn thÞ tr­êng cña mäi ho¹t ®éng kinh tÕ vµ tõng b­íc tiªu chuÈn ho¸ c«ng t¸c qu¶n lý thÞ tr­êng, gi¶m bít nh÷ng can thiÖp hµnh chÝnh kh«ng cÇn thiÕt, g©y c¶n trë trªn thÞ tr­êng.

Theo h­íng nµy, Ninh B×nh liªn kÕt víi c¸c tØnh trong vïng tËp trung trªn c¸c ph­¬ng diÖn sau:

* T¹o lËp m«i tr­êng ph¸p lý: nh÷ng vÊn ®Ò ®· cã luËt ®Þnh cÇn ph¶i ®­îc x©y dùng vµ ph¸t triÓn trong khu«n khæ cña hµnh lang ph¸p lý; nh÷ng vÊn ®Ò ph¸t sinh vµ ch­a ®­îc luËt ho¸ cÇn ph¶i cã sù xem xÐt thÊu ®¸o ®Ó ®­a ra nh÷ng quy ®Þnh t¹m thêi trong ph¹m vi quyÒn h¹n cña c¸c Uû ban nh©n d©n tØnh vµ kiÕn nghÞ víi Nhµ n­íc; ViÖc so¹n th¶o vµ ban hµnh c¸c quy ®Þnh trong ph¹m vi chøc tr¸ch ®Þa ph­¬ng cÇn ph¶i cã tÇm xa, h¹n chÕ ban hµnh nh÷ng quy ®Þnh t¹m thêi, ng¾n h¹n vµ cã sù thèng nhÊt trong toµn vïng. T¨ng c­êng h¬n n÷a tÝnh ph¸p lý ®èi víi viÖc ban hµnh vµ thi hµnh c¸c tiªu chuÈn ®o l­êng, chÊt l­îng hµng ho¸ kinh doanh trªn thÞ tr­êng, quy ®Þnh vÒ c¸c giao dÞch vµ mua b¸n hµng ho¸, quy ®Þnh vÒ c¸c lo¹i h×nh b¸n bu«n, b¸n lÎ, ®¹i lý vµ nh­îng quyÒn th­¬ng m¹i….

* X©y dùng m¹ng l­íi th«ng tin: tæ chøc hÖ thèng th«ng tin trong vïng ®¶m b¶o vµ cung cÊp th«ng tin vÒ t×nh h×nh thÞ tr­êng trong vµ ngoµi vïng, trong n­íc vµ ngoµi n­íc; n©ng cao chÊt l­îng c¸c th«ng tin ®· qua xö lý phôc vô cho yªu cÇu øng xö víi nh÷ng biÕn ®éng th­êng xuyªn cu¶ thÞ tr­êng; h×nh thµnh c¸c tæ chøc cã chøc n¨ng cung cÊp th«ng tin thÞ tr­êng, t­ vÊn cho c¸c ho¹t ®éng trªn thÞ tr­êng, nhÊt lµ dÞch vô t­ vÊn vÒ néi dung marketing cho c¸c doanh nghiÖp th­¬ng m¹i trong vïng...

* VÒ ph­¬ng diÖn khuyÕn khÝch ph¸t triÓn cÇu cña thÞ tr­êng: kh«ng ngõng n©ng cao tr×nh ®é d©n trÝ, tr×nh ®é hiÓu biÕt c¸c kiÕn thøc vÒ kinh tÕ thÞ tr­êng, vÒ tiªu dïng cho d©n c­ th«ng qua c¸c h×nh thøc nh­: gi¸o dôc céng ®ång, tuyªn truyÒn trªn c¸c ph­¬ng tiÖn th«ng tin ®¹i chóng. H×nh thµnh c¸c tæ chøc b¶o vÖ quyÒn lîi ng­êi tiªu dïng,...

* Nghiªn cøu x©y dùng bé phËn hay trung t©m xóc tiÕn th­¬ng m¹i cña vïng §BSH cã quan hÖ chÆt chÏ víi hÖ thèng xóc tiÕn th­¬ng m¹i trong c¶ n­íc. NhiÖm vô hµng ®Çu cña Trung t©m nµy lµ xóc tiÕn c¸c ho¹t ®éng th­¬ng m¹i víi c¸c thÞ tr­êng lín trong n­íc, gióp c¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá trong vïng cã thÓ tiÕp cËn ®­îc c¸c thÞ tr­êng kh¸c trong vµ ngoµi n­íc, cung cÊp th«ng tin vµ c¸c dÞch vô t­ vÊn vÒ thÞ tr­êng, chÊt l­îng vµ gi¸ c¶ c¸c s¶n phÈm ®èi víi c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt trong vïng.

* Ninh B×nh cÇn gi÷ vai trß tæ chøc vµ ®iÒu phèi qu¸ tr×nh liªn kÕt ®Ó x©y dùng c¸c hÖ thèng thÞ tr­êng hµng ho¸ trong vïng, t¹o ®iÒu kiÖn vµ yÕu tè cho sù ph¸t triÓn c¸c hÖ thèng ph©n phèi hiÖn ®¹i trong vïng. Th­êng xuyªn tæ chøc c¸c cuéc tiÕp xóc gi÷a c¸c doanh nghiÖp th­¬ng m¹i trong vµ ngoµi n­íc ë Ninh B×nh víi c¸c doanh nghiÖp ë c¸c tØnh trong vïng ®Ó cïng khai th¸c c¸c c¬ héi kinh doanh.

*T¨ng c­êng liªn kÕt gi÷a Ninh B×nh víi c¸c tØnh cñaVïng §BSH trong viÖc x©y dùng vµ thùc hiÖn quy ho¹ch ph¸t triÓn ngµnh th­¬ng m¹i vµ c¸c quy ho¹ch m¹ng l­íi th­¬ng m¹i trong vïng, ®¶m b¶o hiÖu qu¶ ho¹t ®éng cña c¸c doanh nghiÖp th­¬ng m¹i trong vïng trªn c¬ së ph©n c«ng vµ hîp t¸c cïng c¹nh tranh. Theo ®ã Së Th­¬ng m¹i Ninh B×nh th­êng xuyªn tæ chøc trao ®æi th«ng tin vÒ quy ho¹ch ph¸t triÓn th­¬ng m¹i cho c¸c ®Þa ph­¬ng; trao ®æi kinh nghiÖm qu¶n lý nhµ n­íc ®èi víi th­¬ng m¹i, qu¶n lý quy ho¹ch ph¸t triÓn ngµnh, thu hót ®Çu t­ ®Ó hç trî lÉn nhau, tr¸nh trïng lÆp vµ l·ng phÝ trong ®Çu t­.

* HiÖn nay sù ph¸t triÓn cña ngµnh th­¬ng m¹i ë c¸c tØnh trong vïng cã ®Æc ®iÓm chung lµ c¬ cÊu l¹c hËu (85- 90% lµ truyÒn thèng, l¹c hËu); quy m« nhá lµ chñ yÕu cña c¸c hé kinh doanh, c¸c cöa hµng chuyªn doanh, tiÖm t¹p ho¸; ph©n bè tù ph¸t; kh«ng cã sù liªn kÕt nªn manh món; søc c¹nh tranh cña c¸c doanh nghiÖp th­¬ng m¹i cßn thÊp do nhiÒu nguyªn nh©n… Do vËy viÖc liªn kÕt gi÷a Ninh B×nh vµ c¸c tØnh trong vïng ®Ó x©y dùng vµ tæ chøc thùc hiÖn quy ho¹ch ph¸t triÓn ngµnh th­¬ng m¹i vµ c¸c quy ho¹ch m¹ng l­íi th­¬ng m¹i trong vïng cÇn ®­îc xem lµ néi dung liªn kÕt tr­íc hÕt vµ quan träng nhÊt.

5.2. Gi¶i ph¸p thóc ®Èy liªn kÕt gi÷a thÞ tr­êng Ninh B×nh víi c¸c thÞ tr­êng ngoµi n­íc cã tÝnh chiÕn l­îc

- §èi víi thÞ tr­êng ngoµi n­íc cã tÝnh chiÕn l­îc cña Ninh B×nh, cÇn chñ ®éng trong viÖc t¹o lËp c¸c mèi liªn kÕt song ph­¬ng víi nhiÒu cÊp ®é vµ h×nh thøc kh¸c nhau.

+ Trªn c¬ së c¸c hiÖp ®Þnh cÊp quèc gia, c¸c v¨n b¶n tho¶ thuËn ®· ®­îc ký kÕt tõ c¸c cuéc ®µm ph¸n cÊp ChÝnh phñ gi÷a ViÖt Nam víi c¸c n­íc kh¸c, cÇn triÓn khai nghiªn cøu c¸c ®iÒu kho¶n chi tiÕt, trong ®ã chó ý vËn dông thÝch hîp víi c¸c ®iÒu kiÖn cña Ninh B×nh, t×m c¸ch tiÕp cËn nhanh nhÊt víi thÞ tr­êng n­íc ngoµi, tõ ®ã, trùc tiÕp hay th«ng qua c¸c doanh nghiÖp kinh doanh xuÊt, nhËp khÈu lín ®Ó tiÕn hµnh c¸c giao ®Þch th­¬ng m¹i.

+ T¨ng c­êng liªn kÕt vµ xóc tiÕn ho¹t ®éng hîp t¸c khu vùc ASEAN ®Ó h×nh thµnh tËp ®oµn th­¬ng m¹i ®a quèc gia cña khu vùc d­íi sù b¶o trî cña ChÝnh phñ c¸c n­íc thµnh viªn ASEAN. C¸c tËp ®oµn nµy võa ph¸t triÓn m¹ng l­íi kinh doanh t¹i c¸c n­íc trong khu vùc vµ toµn cÇu võa lµm nßng cèt thóc ®Èy tiÕn tr×nh h×nh thµnh céng ®ång kinh tÕ ASEAN trong tÇm nh×n ®Õn 2020.

+ Trong giai ®o¹n s¾p tíi, ®Çu t­ s¶n xuÊt hµng xuÊt khÈu trªn ®Þa bµn tØnh sÏ ®­îc chó träng h¬n v× môc tiªu t¨ng tr­ëng kinh tÕ vµ ®Èy m¹nh tiªu thô hµng ho¸. Do ®ã, khi phª duyÖt c¸c dù ¸n ®Çu t­, cÇn chó träng tíi cÊp ®é c«ng nghÖ vµ xuÊt xø c«ng nghÖ theo h­íng s¶n phÈm t¹o ra ph¶i ®¹t ®­îc tiªu chuÈn chÊt l­îng phï hîp víi mét hay mét vµi thÞ tr­êng xuÊt khÈu hay sÏ ®­îc h­ëng ­u ®·i mËu dÞch do xuÊt xø c«ng nghÖ mang l¹i. HoÆc, liªn doanh s¶n xuÊt vµ bao tiªu s¶n phÈm cña phÝa n­íc ngoµi,...

+ Cã chÕ ®é chÝnh s¸ch khuyÕn khÝch tho¶ ®¸ng c¸c ho¹t ®éng m«i giíi, trî gióp tiÕp cËn th©m nhËp thÞ tr­êng míi

+ KhuyÕn khÝch khu vùc doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t­ n­íc ngoµi, c¸c tËp ®oµn ph©n phèi lín cña n­íc ngoµi liªn doanh, liªn kÕt víi c¸c doanh nghiÖp cña tØnh x©y dùng vµ ph¸t triÓn hÖ thèng ph©n phèi hiÖn ®¹i, tõ ®ã t¨ng c­êng kh¶ n¨ng më réng thÞ tr­êng ra thÕ giíi cho c¸c hµng ho¸ vµ dÞch vô cã lîi thÕ cña Ninh B×nh.

+ VÒ phÝa doanh nghiÖp cña Ninh B×nh: cÇn chñ ®éng trong viÖc t×m kiÕm, khai th¸c thÞ tr­êng; x©y dùng vµ thùc hiÖn chiÕn l­îc kinh doanh quèc tÕ; coi trong ch÷ tÝn; liªn kÕt gi÷a c¸c doanh nghiÖp víi nhau trong viÖc t×m kiÕm thÞ tr­êng vµ thiÕt lËp c¸c v¨n phßng ®¹i diÖn, chi nh¸nh ë n­íc ngoµi ®Ó th©m nhËp thÞ tr­êng.

II. Tæ chøc thùc hiÖn quy ho¹ch

1. C«ng khai ®Ò ¸n Quy ho¹ch ph¸t triÓn ngµnh th­¬ng m¹i tØnhNinh B×nh

Sau khi ®Ò ¸n quy ho¹ch ph¸t triÓn ngµnh th­¬ng m¹i Ninh B×nh ®Õn n¨m 2020 ®­îc Chñ tÞch UNND TØnh Ninh B×nh phª duyÖt, cÇn tæ chøc c«ng bè c«ng khai vµ réng r·i, thu hót c¸c nhµ ®Çu t­ trong vµ ngoµi n­íc tham gia thùc hiÖn quy ho¹ch

2. Tæ chøc triÓn khai thùc hiÖn c¸c néi dung qui ho¹ch ph¸t triÓn ngµnh th­¬ng m¹i cña Ninh B×nh

-Së Th­¬ng m¹i ®Ò nghÞ UBND tØnh Ninh B×nh thµnh lËp Ban chØ ®¹o thùc hiÖn qui ho¹ch ph¸t triÓn ngµnh th­¬ng m¹i tØnh Ninh B×nh ®Õn n¨m 2020 ®Ó tËp trung, thèng nhÊt trong chØ ®¹o tæ chøc thùc hiÖn c¸c môc tiªu, ®Þnh h­íng ph¸t triÓn ngµnh trong tõng giai ®o¹n. Trong thµnh phÇn Ban chØ ®¹o cã sù tham gia trùc tiÕp cña l·nh ®¹o tØnh vµ c¸c ngµnh liªn quan, trong ®ã :

+ Së Th­¬ng m¹i lµ c¬ quan chñ tr× thùc hiÖn theo chøc n¨ng cña Së vÒ x©y dùng vµ tæ chøc thùc hiÖn qui ho¹ch, kÕ ho¹ch ph¸t triÓn ngµnh.

+ C¸c c¬ quan phèi hîp lµ Së KÕ ho¹ch vµ §Çu t­, Së X©y dùng, Së Tµi chÝnh, Së Giao th«ng, Së Lao ®éng, Së Khoa häc – c«ng nghÖ, Së C«ng nghiÖp, Së NN& PTNT vµ c¸c ban, ngµnh kh¸c.

+ Ban chØ ®¹o cã nhiÖm vô, nh­: huy ®éng c¸c nguån lùc ®Þa ph­¬ng ®Ó ph¸t triÓn ngµnh th­¬ng m¹i; t×m kiÕm vµ thu hót c¸c nguån lùc bªn ngoµi; x©y dùng vµ chØ ®¹o thùc hiÖn c¸c Ch­¬ng tr×nh ph¸t triÓn th­¬ng m¹i cña tØnh Ninh B×nh trong tõng giai ®o¹n ; gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò liªn quan ®Õn c¸c cÊp qu¶n lý vµ c¸c vÊn ®Ò liªn ngµnh kh¸c....

- Trªn c¬ së qui ho¹ch ph¸t triÓn ngµnh th­¬ng m¹i tØnh Ninh B×nh ®Õn n¨m 2020, ®Ó ®¶m b¶o m¹ng l­íi kÕt cÊu h¹ tÇng th­¬ng m¹i vµ c¸c ph©n ngµnh b¸n bu«n vµ b¸n lÎ cña ngµnh th­¬ng m¹i ph¸t triÓn hµi hoµ, ph©n bè hîp lý, ho¹t ®éng hiÖu qu¶, tr¸nh c¹nh tranh qu¸ møc, Së Th­¬ng m¹i Ninh B×nh cÇn phèi hîp víi UBND c¸c huyÖn, thÞ x©y dùng vµ thùc hiÖn c¸c quy ho¹ch ph¸t triÓn m¹ng l­íi kÕt cÊu h¹ tÇng cña ngµnh vµ m¹ng l­íi b¸n bu«n, b¸n lÎ trªn tõng ®Þa bµn, tõ ®ã cã c¸c biÖn ph¸p vµ chÝnh s¸ch ®Ó thùc hiÖn.

Nh÷ng quy ho¹ch m¹ng l­íi th­¬ng m¹i cô thÓ nh­:

• Quy ho¹ch m¹ng l­íi chî;

• Quy ho¹ch m¹ng l­íi c¸c khu th­¬ng m¹i, trung t©m th­¬ng m¹i, trung t©m th­¬ng m¹i – dÞch vô tæng hîp, siªu thÞ vµ cöa hµng lín...;

• Quy ho¹ch c¸c ®­êng phè th­¬ng m¹i chuyªn doanh;

• Quy ho¹ch ph¸t triÓn c¸c khu trung t©m logistics, kho;

• Quy ho¹ch ph¸t triÓn c¸c hÖ thèng thÞ tr­êng chung

- §Ó hç trî n©ng cao n¨ng lùc c¹nh tranh cho c¸c doanh nghiÖp th­¬ng m¹i cña Ninh B×nh, Së Th­¬ng m¹i cÇn x©y dùng vµ phèi hîp tæ chøc thùc hiÖn c¸c ®Ò ¸n vÒ hç trî doanh nghiÖp th­¬ng m¹i võa vµ nhá ; ®Ò ¸n hç trî ph¸t triÓn th­¬ng m¹i ®iÖn tö cho doanh nghiÖp th­¬ng m¹i ; ®Ò ¸n hç trî ph¸t triÓn ph­¬ng thøc kinh doanh hiÖn ®¹i cho doanh nghiÖp th­¬ng m¹i ; ®Ò ¸n hç trî c¸c doanh nghiÖp th­¬ng m¹i ¸p dông kü thuËt, c«ng nghÖ kinh doanh hiÖn ®¹i ; ®Ò ¸n hç trî ®µo t¹o, båi d­ìng nh©n lùc cho doanh nghiÖp th­¬ng m¹i ; ®Ò ¸n c¶i c¸ch c¸c nhµ ph©n phèi truyÒn thèng sang hiÖn ®¹i, ®Ò ¸n x©y dùng m¹ng th«ng tin cña ngµnh th­¬ng m¹i Ninh B×nh ; ®Ò ¸n hç trî x©y dùng vµ ph¸t triÓn th­¬ng hiÖu cho c¸c doanh nghiÖp th­¬ng m¹i...

- §Ó thu hót ®Çu t­ vµo ph¸t triÓn c¬ cÊu th­¬ng m¹i quy m« lín vµ hiÖn ®¹i, Së Th­¬ng m¹i chñ ®éng phèi hîp víi c¸c c¬ quan cã liªn quan x©y dùng vµ tr×nh UBND tØnh Ninh B×nh phª duyÖt vµ ban hµnh quy chÕ khuyÕn khÝch ®Çu t­ x©y dùng c¸c lo¹i h×nh th­¬ng m¹i hiÖn ®¹i trªn ®Þa bµn; phèi hîp víi Së KÕ ho¹ch vµ §Çu t­ ®Ó thùc hiÖn xóc tiÕn ®Çu t­ nh»m thu hót c¸c tËp ®oµn, c«ng ty ph©n phèi ®a quèc gia, c¸c nhµ ph©n phèi lín trong n­íc vµo ®Çu t­ ph¸t triÓn c¸c hÖ thèng ph©n phèi hiÖn ®¹i trªn ®Þa bµn tØnh.

- §Ó t¹o lËp m«i tr­êng c¹nh tranh c«ng b»ng, Së Th­¬ng m¹i cÇn phèi hîp víi c¸c c¬ quan chøc n¨ng x©y dùng vµ ban hµnh mét sè quy ®Þnh vÒ c¸c hµnh vi giao dÞch, mua b¸n hµng ho¸ trªn ®Þa bµn tØnh, nh­ :

* Quy ®Þnh vÒ hµnh vi giao dÞch nhËp hµng cña c¸c doanh nghiÖp b¸n lÎ th­¬ng m¹i tØnh Ninh B×nh nh»m b¶o vÖ trËt tù kinh tÕ thÞ tr­êng trong lÜnh vùc l­u th«ng, thóc ®Èy thÞ tr­êng hµng tiªu dïng cña tØnh ph¸t triÓn æn ®Þnh vµ s«i ®éng, ®­a c¸c hµnh vi giao dÞch nhËp hµng cña c¸c doanh nghiÖp b¸n lÎ cña tØnh ®i vµo nÒ nÕp.

* BiÖn ph¸p qu¶n lý hµnh vi khuyÕn m·i cña c¸c doanh nghiÖp b¸n lÎ nh»m quy ph¹m hµnh vi khuyÕn m·i cña c¸c doanh nghiÖp th­¬ng m¹i b¸n lÎ, b¶o vÖ quyÒn lîi hîp ph¸p cña ng­êi tiªu dïng, phßng vµ chèng sù c¹nh tranh kh«ng lµnh m¹nh, ®¶m b¶o c¹nh tranh c«ng b»ng, x©y dùng ®¹o ®øc kinh doanh cña doanh nghiÖp b¸n lÎ, thóc ®Èy ngµnh b¸n lÎ ph¸t triÓn lµnh m¹nh, cã trËt tù.

* Hîp ®ång ®¹i lý tiªu thô hµng ho¸ cña tØnh Ninh B×nh nh»m ®¶m b¶o lîi Ých cña c¸c bªn tham gia, ®­a ho¹t ®éng dÞch vô ®¹i lý cña tØnh vµo nÒn nÕp vµ thóc ®Èy ph¸t triÓn.

* Quy ®Þnh thùc hiÖn qu¶n lý, gi¸m s¸t ho¹t ®éng nh­îng quyÒn kinh doanh trong ®Þa bµn tØnh Ninh B×nh nh»m ®¶m b¶o lîi Ých cña c¸c bªn tham gia vµ lîi Ých cña ng­êi tiªu dïng, ®¶m b¶o sù ph¸t triÓn cã nÒn nÕp vµ hiÖu qu¶...

- Së Th­¬ng m¹i thóc ®Èy thµnh lËp hiÖp héi c¸c doanh nghiÖp th­¬ng m¹i cña tØnh Ninh B×nh vµ hç trî ®Ó n©ng cao hiÖu qu¶ ho¹t ®éng cña hiÖp héi trong viÖc x©y dùng vµ tæ chøc thùc hiÖn chiÕn l­îc vµ c¸c chÝnh s¸ch ph¸t triÓn ngµnh, thùc hiÖn c¸c ch­¬ng tr×nh liªn kÕt gi÷a c¸c nhµ ph©n phèi cña Ninh B×nh vµ víi c¸c nhµ ph©n phèi trong vµ ngoµi n­íc, cung cÊp c¸c dÞch vô hç trî cho c¸c doanh nghiÖp th­¬ng m¹i, trong viÖc phèi hîp chÆt chÏ víi c¸c Së Th­¬ng m¹i, Phßng Th­¬ng m¹i vµ c«ng nghiÖp , còng nh­ víi c¸c c¬ quan qu¶n lý nhµ n­íc cã liªn quan ®Ó t¹o ®iÒu kiÖn vµ yÕu tè thuËn lîi cho triÓn khai c¸c liªn kÕt ph¸t triÓn ngµnh th­¬ng m¹i cña Ninh B×nh.

- §Ó thùc hiÖn c¸c môc tiªu vµ ®Þnh h­íng xuÊt khÈu, cÇn :

+T¨ng sè l­îng c¸c doanh nghiÖp xuÊt khÈu trùc tiÕp ®i ®«i víi viÖc vËn ®éng, xóc tiÕn thµnh lËp c¸c c«ng ty xuÊt, nhËp khÈu m¹nh, tr­íc hÕt lµ ®èi víi nh÷ng ngµnh hµng cã khèi l­îng xuÊt khÈu lín, nh­ng cßn t¶n m¹n nh­ n«ng, thuû s¶n vµ nh÷ng ngµnh ®· cã tiÒn ®Ò nh­ c«ng nghiÖp thùc phÈm, ®iÖn tö...

+ VËn ®éng doanh nghiÖp x©y dùng c¸c “chuçi liªn kÕt tù nguyÖn” gi÷a c¸c nhµ xuÊt khÈu Ninh B×nh víi c¸c doanh nghiÖp cung cÊp nguyªn vËt liÖu ë tõng vïng (bao gåm c¶ c¸c nhµ nhËp khÈu) nh»m t¹o nguån cung øng æn ®Þnh.

+ KiÖn toµn vµ n©ng cao chÊt l­îng ho¹t ®éng cña Trung t©m xóc tiÕn th­¬ng m¹i cña Së Th­¬ng m¹i Ninh B×nh ®Ó hç trî hiÖu qu¶ h¬n cho c¸c doanh nghiÖp. Tæ chøc huy ®éng c¸c nguån lùc thùc hiÖn tèt ch­¬ng tr×nh xóc tiÕn th­¬ng m¹i träng ®iÓm.

+ X¸c lËp râ vai trß cña c¸c hiÖp héi ngµnh hµng, hiÖp héi doanh nghiÖp trong viÖc xóc tiÕn th­¬ng m¹i, b¶o vÖ lîi Ých chÝnh ®¸ng cña doanh nghiÖp.

+ §Èy m¹nh viÖc x©y dùng th­¬ng hiÖu, phÊn ®Êu ®Õn 2010 ®¹t 100% doanh nghiÖp xuÊt khÈu cã th­¬ng hiÖu, trong ®ã cã nhiÒu th­¬ng hiÖu m¹nh ®¨ng ký b¶o hé ë c¸c thÞ tr­êng lín;

+ Ph¸t triÓn c¸c dÞch vô hç trî xuÊt khÈu nh­: nghiªn cøu ph¸t triÓn (R&D), thiÕt kÕ mÉu, xóc tiÕn th­¬ng m¹i, qu¶ng b¸ th­¬ng hiÖu, dÞch vô vËn chuyÓn, kho b·i, dÞch vô h¶i quan, t­ vÊn xuÊt khÈu,...

+ Ph¸t triÓn c¬ së h¹ tÇng nh»m thu hót c¸c dù ¸n ®Çu t­. §a d¹ng ho¸ nguån vèn vµ c¸c h×nh thøc ®Çu t­ cho ph¸t triÓn nguån hµng xuÊt khÈu. §Çu t­ m¹nh cho ph¸t triÓn c¸c s¶n phÈm xuÊt khÈu cã gi¸ trÞ gia t¨ng cao. Chó träng ®Çu t­ trªn c¶ 3 mÆt: (i) nguån nh©n lùc (qu¶n lý, nghiÖp vô vµ lao ®éng), (ii) ®æi míi c«ng nghÖ, (iii) më réng s¶n xuÊt vµ t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng.

+ G¾n kÕt c¸c ho¹t ®éng ph¸t triÓn xuÊt khÈu víi më réng thÞ tr­êng tiªu thô néi ®Þa, ®¸p øng nhu cÇu tiªu dïng ngµy cµng cao cña ng­êi d©n trong tØnh, trong vïng vµ c¶ n­íc.

+ Xóc tiÕn m¹nh ho¹t ®éng tuyªn truyÒn qu¶ng b¸ vÒ du lÞch, bao gåm viÖc më ®¹i diÖn ë mét sè thÞ tr­êng truyÒn thèng vµ thÞ tr­êng lín, tham gia c¸c héi chî du lÞch quèc tÕ. Ph¸t hµnh CD-ROM, s¸ch giíi thiÖu vÒ du lÞch vµ v¨n ho¸ Ninh B×nh b»ng tiÕng Anh, Ph¸p, Trung, NhËt. §Èy m¹nh hîp t¸c víi mét sè tØnh, thµnh cã tiÒm n¨ng du lÞch cña c¸c n­íc trong khu vùc vµ trªn thÕ giíi. X©y dùng ch­¬ng tr×nh, kÕ ho¹ch cô thÓ ®Ó tuyªn truyÒn, thu hót kh¸ch quèc tÕ ®Õn víi ViÖt Nam vµ Ninh B×nh, ®Æc biÖt trong c¸c dÞp lÔ héi, c¸c ho¹t ®éng v¨n ho¸, thÓ thao lín cña tØnh vµ ®Êt n­íc.

+ C¶i tiÕn chÕ ®é thèng kª, b¸o c¸o; tæ chøc cËp nhËt, phæ biÕn th«ng tin kinh tÕ - x· héi chung cña tØnh vµ c¸c th«ng tin vÒ thÞ tr­êng, s¶n phÈm, gi¸ c¶ hµng ho¸ xuÊt khÈu lªn c¸c trang th«ng tin ®iÖn tö (website) cña UBND tØnh vµ c¸c së/ngµnh liªn quan.

+ ChØ ®¹o tËp hîp vµ ph¸t hµnh ®ång bé hÖ thèng c¸c chiÕn l­îc, quy ho¹ch cña tØnh (d­íi d¹ng nh­ "S¸ch tr¾ng vÒ Ninh B×nh"), nh­ Quy ho¹ch tæng thÓ ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi; Quy ho¹ch ph¸t triÓn c«ng nghiÖp; Quy ho¹ch ph¸t triÓn du lÞch; ChiÕn l­îc ph¸t triÓn xuÊt khÈu vµ c¸c chiÕn l­îc, quy ho¹ch chuyªn ngµnh kh¸c ®Ó tÊt c¶ c¸c nhµ ®Çu t­, doanh nghiÖp trong vµ ngoµi n­íc thuËn lîi trong viÖc tiÕp cËn th«ng tin vµ dÔ dµng trong ®Þnh h­íng ®Çu t­ ph¸t triÓn s¶n xuÊt kinh doanh.

+ C«ng bè réng r·i c¸c ngµnh vµ danh môc c¸c s¶n phÈm xuÊt khÈu chiÕn l­îc sÏ ®­îc ­u tiªn, nhÊt lµ ­u tiªn ®Çu t­ vµ c¸c h×nh thøc khuyÕn khÝch, hç trî kh¸c.

3. Phèi hîp thùc hiÖn

ViÖc ph¸t triÓn c¸c ho¹t ®éng th­¬ng m¹i cña tØnh Ninh B×nh trong thêi kú qui ho¹ch sÏ phô thuéc vµo sù ph¸t triÓn cña c¸c ngµnh s¶n xuÊt, c¸c ho¹t ®éng ®Çu t­ nãi chung vµ ph¸t triÓn c¬ së h¹ tÇng nãi riªng, c¸c chÝnh s¸ch vµ biÖn ph¸p ph¸t triÓn th­¬ng m¹i cña Nhµ n­íc vµ chÝnh s¸ch khuyÕn khÝch ph¸t triÓn riªng cña tØnh ®èi víi ngµnh th­¬ng m¹i. V× vËy, ®Ó thùc hiÖn quy ho¹ch ph¸t triÓn ngµnh th­¬ng m¹i cña Ninh B×nh, cÇn cã sù phèi hîp hiÖu qu¶ vµ thèng nhÊt theo môc tiªu gi÷a c¸c c¬ quan, ban, ngµnh... trong chØ ®¹o vµ triÓn khai, nh­ sau:

- C¸c Së: C«ng nghiÖp, B­u chÝnh viÔn th«ng, Du lÞch, N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn n«ng th«n, Lao ®éng Th­¬ng binh vµ X· héi, Gi¸o dôc vµ §µo t¹o, Y tÕ x¸c ®Þnh danh môc mÆt hµng, dÞch vô xuÊt khÈu chñ lùc vµ c¬ chÕ, kÕ ho¹ch xóc tiÕn xuÊt khÈu nh÷ng s¶n phÈm ®ã; triÓn khai thùc hiÖn c¸c quy ho¹ch ph¸t triÓn cña tõng ngµnh ®Ó ®¶m b¶o nguån cung øng hµng ho¸ cho ngµnh th­¬ng m¹i; n©ng cao nhËn thøc cho c¸c doanh nghiÖp trong ngµnh vÒ sù cÇn thiÕt sö dông c¸c dÞch vô ph©n phèi chuyªn nghiÖp cña c¸c doanh nghiÖp th­¬ng m¹i; thóc ®Èy liªn kÕt gi÷a c¸c doanh nghiÖp trong ngµnh víi doanh nghiÖp th­¬ng m¹i ®Ó ph¸t triÓn c¸c chuçi cung øng hµng ho¸ cã gi¸ trÞ gia t¨ng cao vµ cã kh¶ n¨ng chiÕm lÜnh ®­îc c¸c thÞ tr­êng môc tiªu ë trong vµ ngoµi n­íc...

- Së KÕ ho¹ch vµ §Çu t­: c©n ®èi, bè trÝ kÕ ho¹ch vèn ®Çu t­; nghiªn cøu ®Ò xuÊt nh÷ng c¬ chÕ, chÝnh s¸ch thu hót ®Çu t­ n­íc ngoµi vµ khuyÕn khÝch ®Çu t­ tõ khu vùc d©n doanh; tæ chøc c¸c ho¹t ®éng xóc tiÕn ®Çu t­ vµo nh÷ng ngµnh hµng xuÊt khÈu chñ lùc vµ vµo ngµnh th­¬ng m¹i cña tØnh.

- Së X©y dùng: trªn c¬ së quy ho¹ch ph¸t triÓn ngµnh th­¬ng m¹i ®­îc phª duyÖt, c¸c Së cÇn ®iÒu chØnh, bæ sung quy ho¹ch x©y dùng cña tØnh Ninh B×nh ®Ó ®¶m b¶o bè trÝ kh«ng gian vµ kiÕn tróc phï hîp theo tiªu chuÈn cho c¸c lo¹i h×nh th­¬ng m¹i ë tõng khu vùc trªn ®Þa bµn tØnh.

- Së Tµi chÝnh: phèi hîp víi Së KÕ ho¹ch vµ §Çu t­ vµ c¸c së ngµnh liªn quan bè trÝ kinh phÝ cho c¸c ho¹t ®éng xóc tiÕn th­¬ng m¹i, du lÞch, ®Çu t­ vµ hç trî cho c¸c doanh nghiÖp th­¬ng m¹i cña tØnh; phèi hîp víi ng©n hµng x©y dùng danh môc, kÕ ho¹ch vµ c¬ chÕ ph¸t triÓn xuÊt khÈu c¸c dÞch vô thuéc lÜnh vùc tµi chÝnh ng©n hµng ; ban hµnh vµ kiÓm so¸t quy ®Þnh vÒ phÝ vµ lÖ phÝ cho thuª diÖn tÝch kinh doanh th­¬ng m¹i ë c¸c chî vµ ë c¸c khu th­¬ng m¹i trung t©m ; tæ chøc kiÓm so¸t gi¸ c¶ hµng ho¸ l­u th«ng trªn thÞ tr­êng ; phèi hîp chÆt chÏ víi Së Th­¬ng m¹i vµ c¸c c¬ quan cã liªn quan trong viÖc sö dông c¸c c«ng cô tµi chÝnh, thuÕ ®Ó æn ®Þnh thÞ tr­êng vµ khuyÕn khÝch, hç trî ph¸t triÓn th­¬ng m¹i cña tØnh.

- Së Giao th«ng vËn t¶i: trªn c¬ së m¹ng l­íi th­¬ng m¹i ®­îc quy ho¹ch, cÇn cã kÕ ho¹ch triÓn khai hoÆc ®iÒu chØnh, bæ sung quy ho¹ch giao th«ng cña tØnh, t¹o thuËn lîi cho ph¸t triÓn m¹ng l­íi th­¬ng m¹i vµ cho l­u chuyÓn hµng ho¸ trªn thÞ tr­êng. Phèi hîp víi Së C«ng an c¶i tiÕn vµ hoµn thiÖn qu¶n lý giao th«ng ®Ó t¹o thuËn lîi cho ho¹t ®éng th­¬ng m¹i ë c¸c khu vùc, còng nh­ thuËn lîi cho viÖc cung øng, bèc dì vµ nhËp hµng vµo m¹ng l­íi th­¬ng m¹i trªn ®Þa bµn tØnh.

- Së Tµi nguyªn vµ M«i tr­êng: trªn c¬ së qui ho¹ch ph¸t triÓn ngµnh th­¬ng m¹i ®­îc phª duyÖt, cÇn ®iÒu chØnh vµ bæ sung quy häach sö dông ®Êt cña tØnh ®Ó ­u tiªn dµnh ®Êt cho ph¸t triÓn th­¬ng m¹i, x¸c ®Þnh ®Þa giíi cho c¸c lo¹i h×nh th­¬ng m¹i ®· ®­îc quy ho¹ch. Phèi hîp víi Së Th­¬ng m¹i vµ c¸c së/ngµnh kh¸c ®Ó x©y dùng vµ ban hµnh c¸c chÝnh s¸ch sö dông ®Êt cho ph¸t triÓn th­¬ng m¹i cña tØnh.

- Së Khoa häc- c«ng nghÖ : phèi hîp víi Së Th­¬ng m¹i vµ c¸c c¬ quan kh¸c ®Ó x©y dùng vµ thùc hiÖn chÝnh s¸ch hç trî c¸c doanh nghiÖp th­¬ng m¹i cña tØnh ¸p dông c¸c c«ng nghÖ kinh doanh vµ qu¶n lý hiÖn ®¹i, ¸p dông ISO 9001...

- Së Lao ®éng, th­¬ng binh vµ x· héi: Chñ tr× x©y dùng c¸c c¬ chÕ, chÝnh s¸ch khuyÕn khÝch xuÊt khÈu lao ®éng, c¸c ch­¬ng tr×nh xóc tiÕn xuÊt khÈu lao ®éng cña tØnh; X©y dùng vµ ban hµnh c¸c chÝnh s¸ch ­u ®·i ®Ó thu hót lao ®éng cã tr×nh ®é cao, nh©n tµi vµo ngµnh th­¬ng m¹i.

- Së Gi¸o dôc vµ §µo t¹o phèi hîp víi Së Lao ®éng Th­¬ng binh vµ X· héi vµ c¸c ngµnh liªn quan lËp §Ò ¸n x©y dùng Trung t©m vµ ch­¬ng tr×nh ®µo t¹o nghÒ ®¸p øng yªu cÇu cña doanh nghiÖp vÒ s¶n xuÊt hµng xuÊt khÈu vµ xuÊt khÈu lao ®éng; phèi hîp víi Së Th­¬ng m¹i x©y dùng dù ¸n thµnh lËp Trung t©m ®µo t¹o båi d­ìng t¹i chøc cña ngµnh th­¬ng m¹i tØnh.

- Së B­u chÝnh viÔn th«ng: phèi hîp víi Së Khoa häc vµ C«ng nghÖ chñ tr× h­íng dÉn thùc hiÖn Ch­¬ng tr×nh ChÝnh phñ ®iÖn tö, th­¬ng m¹i ®iÖn tö trªn ®Þa bµn; hç trî doanh nghiÖp th«ng tin vÒ c«ng nghÖ vµ chuyÓn giao c«ng nghÖ. Phèi hîp víi Së Th­¬ng m¹i x©y dùng vµ vËn hµnh m¹ng th«ng tin cña ngµnh th­¬ng m¹i tØnh.

- Côc H¶i quan, Côc ThuÕ: nghiªn cøu thùc hiÖn quy tr×nh thñ tôc vµ h¶i quan, thuÕ theo h­íng ®¬n gi¶n ho¸, nhanh chãng, chÝnh x¸c, t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho doanh nghiÖp th­¬ng m¹i. Côc H¶i quan nghiªn cøu, sím ®­a vµo thùc hiÖn h¶i quan ®iÖn tö.

- Côc Thèng kª: nghiªn cøu ban hµnh chÕ ®é b¸o c¸o thèng kª vÒ xuÊt khÈu dÞch vô trªn ®Þa bµn. Phèi hîp víi Së Th­¬ng m¹i ®Ó bæ sung vµ hoµn thiÖn c«ng t¸c thèng kª ®èi víi ngµnh th­¬ng m¹i cña tØnh

- §èi víi c¸c c¬ quan ph¸t thanh - truyÒn h×nh cña tØnh: cÇn t¨ng c­êng néi dung th«ng tin vÒ thÞ tr­êng, vÒ hµng ho¸ vµ xóc tiÕn th­¬ng m¹i; tuyªn truyÒn ®Ó n©ng cao nhËn thøc cho ng­êi tiªu dïng vÒ lîi Ých cña viÖc sö dông c¸c dÞch vô ph©n phèi hiÖn ®¹i, vÒ tù b¶o vÖ lîi Ých cña ng­êi tiªu dïng; tuyªn truyÒn, phæ biÕn nh÷ng kinh nghiÖm thµnh c«ng vµ m« h×nh hÖ thèng ph©n phèi hiÖn ®¹i cña c¸c doanh nghiÖp th­¬ng m¹i vµ viÖc ¸p dông c«ng nghÖ, ph­¬ng thøc kinh doanh vµ qu¶n lý hiÖn ®¹i trong ngµnh th­¬ng m¹i; tuyªn truyÒn vÒ ®Þnh h­íng vµ chÝnh s¸ch ph¸t triÓn còng nh­ c¸c dù ¸n ®Çu t­ lín trong ngµnh th­¬ng m¹i cña tØnh...

- C¸c huyÖn, thÞ: phèi hîp liªn ngµnh vµ liªn vïng nh»m triÓn khai c¸c gi¶i ph¸p, ch­¬ng tr×nh, kÕ ho¹ch ®Èy m¹nh xuÊt khÈu vµ ph¸t triÓn ngµnh th­¬ng m¹i cña tØnh. §¶m b¶o bè trÝ vµ sö dông c¸n bé cã n¨ng lùc phï hîp vµ tr×nh ®é chuyªn nghiÖp vÒ qu¶n lý th­¬ng m¹i trªn ®Þa bµn.

- C¸c hiÖp héi: ph¸t huy vai trß lµ cÇu nèi gi÷a doanh nghiÖp vµ c¬ quan qu¶n lý nhµ n­íc; ®ãng gãp ý kiÕn x©y dùng c¸c ch­¬ng tr×nh, kÕ ho¹ch ph¸t triÓn xuÊt khÈu; chñ tr×, tham gia chñ tr× vµ tham gia mét sè ho¹t ®éng xóc tiÕn xuÊt khÈu cña tØnh; lµ h¹t nh©n tËp hîp c¸c doanh nghiÖp, t¹o søc c¹nh tranh cho s¶n phÈm hµng ho¸ cña Ninh B×nh trªn thÞ tr­êng quèc tÕ.

- C¸c doanh nghiÖp: chñ ®éng nghiªn cøu thÞ tr­êng, x©y dùng chiÕn l­îc kinh doanh, xuÊt khÈu, chñ ®éng ®µo t¹o c¸n bé, øng dông c«ng nghÖ th«ng tin, x©y dùng vµ qu¶ng b¸ th­¬ng hiÖu, thùc hiÖn xóc tiÕn th­¬ng m¹i

4. Lé tr×nh thùc hiÖn

* Giai ®o¹n 2006- 2010:

+ Thµnh lËp Ban chØ ®¹o thùc hiÖn Quy ho¹ch ph¸t triÓn ngµnh th­¬ng m¹i tØnh Ninh B×nh ®Õn n¨m 2020 ;

+X©y dùng, hoµn thiÖn hÖ thèng c¸c v¨n b¶n ph¸p quy, c¸c chÝnh s¸ch, c¬ chÕ khuyÕn khÝch ph¸t triÓn vµ qu¶n lý th­¬ng m¹i cña tØnh ;

+ X©y dùng vµ t¹o c¸c ®iÒu kiÖn, tiÒn ®Ò vµ b­íc ®Çu triÓn khai c¸c §Ò ¸n ph¸t triÓn th­¬ng m¹i ;

+ §iÒu chØnh, bæ sung, x©y dùng c¸c quy ho¹ch m¹ng l­íi th­¬ng m¹i vµ c¸c quy ho¹ch chi tiÕt x©y dùng c¸c khu trung t©m th­¬ng m¹i, trung t©m th­¬ng m¹i – dÞch vô tæng hîp, chî ®Çu mèi n«ng s¶n, khu logistics.... ;

+ X©y dùng danh môc c¸c dù ¸n kªu gäi vµ khuyÕn khÝch ®Çu t­ theo ®Þnh h­íng ph¸t triÓn cña ngµnh th­¬ng m¹i tØnh. TËp trung vµo c¸c dù ¸n n©ng cÊp, x©y míi ®Ó ph¸t triÓn nhanh c¸c lo¹i h×nh th­¬ng m¹i hiÖn ®¹i ë néi thµnh vµ ë c¸c khu ®« thÞ míi, ngo¹i vi;

+ Thóc ®Èy h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn c¸c hÖ thèng ph©n phèi theo d¹ng ‘chuçi‘;

+ Hç trî ®Ó x©y dùng vµ ph¸t triÓn mét sè c«ng ty th­¬ng m¹i lín cña tØnh;

+ Thµnh lËp hiÖp héi c¸c nhµ ph©n phèi, doanh nghiÖp th­¬ng m¹i cña tØnh;

+ TËp trung xóc tiÕn th­¬ng m¹i t¹i c¸c thÞ tr­êng môc tiªu chiÕn l­îc cña tØnh.* Giai ®o¹n 2011 - 2015:

+ §iÒu chØnh hoÆc x©y dùng míi c¸c c¬ chÕ, chÝnh s¸ch khuyÕn khÝch ph¸t triÓn vµ qu¶n lý th­¬ng m¹i phï hîp;

+ TiÕp tôc hoµn thiÖn vµ thùc hiÖn c¸c ®Ò ¸n ph¸t triÓn th­¬ng m¹i;

+ Hç trî c¸c nhµ ph©n phèi ph¸t triÓn c¸c dù ¸n kinh doanh hiÖn ®¹i;

+ Hç trî mét sè c«ng ty th­¬ng m¹i lín cña tØnh më réng m¹ng l­íi kinh doanh;

+ Thóc ®Èy nhanh viÖc c¶i c¸ch c¸c nhµ ph©n phèi truyÒn thèng sang hiÖn ®¹i;

+ Hoµn thiÖn m¹ng l­íi th­¬ng m¹i ë n«ng th«n;

+ TËp trung xóc tiÕn th­¬ng m¹i ë c¸c thÞ tr­êng míi.* Giai ®o¹n 2016 - 2020:

+ Ph¸t triÓn m¹nh th­¬ng m¹i ®iÖn tö ;

+ Hoµn thiÖn m¹ng l­íi th«ng tin vµ dù b¸o cña ngµnh th­¬ng m¹i;

+ Ph¸t triÓn c¸c lo¹i h×nh th­¬ng m¹i hiÖn ®¹i ë n«ng th«n;

+ §¶m b¶o ph¸t triÓn ®ång bé c¸c c¬ cÊu cña ngµnh th­¬ng m¹i vµ ®¹t tr×nh ®é ph¸t triÓn ngang b»ng víi th­¬ng m¹i cña c¸c tØnh ph¸t triÓn.KÕt luËn
Dù ¸n " Qui ho¹ch tæng thÓ ph¸t triÓn th­¬ng m¹i tØnh Ninh B×nh giai ®o¹n 2006 - 2020" ®­îc thùc hiÖn trªn c¬ së ®iÒu tra, kh¶o s¸t thùc tÕ ho¹t ®éng th­¬ng m¹i trªn ®Þa bµn tØnh vµ thu thËp c¸c nguån th«ng tin, t­ liÖu kh¸c nhau ph¶n ¸nh thùc tr¹ng vµ triÓn väng ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi trªn ®Þa bµn tØnh. Qua ph©n tÝch sè liÖu vµ kh¶o s¸t thùc tÕ cho thÊy, tr×nh ®é ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi cña tØnh Ninh B×nh hiÖn nay nãi chung, còng nh­ nh÷ng yÕu tè vÒ s¶n xuÊt, tiªu dïng nãi riªng ch­a t¹o ra ®­îc xung lùc ph¸t triÓn m¹nh mÏ cho c¸c ho¹t ®éng th­¬ng m¹i, nhÊt lµ c¸c ho¹t ®éng th­¬ng m¹i cã qui m« vµ ph¹m vi lín. §ång thêi, b¶n th©n n¨ng lùc cña c¸c lùc l­îng tham gia ho¹t ®éng th­¬ng m¹i trªn ®Þa bµn tØnh còng lµ nguyªn nh©n bªn trong lµm h¹n chÕ sù ph¸t triÓn cña c¸c ho¹t ®éng th­¬ng m¹i ë Ninh B×nh, h¹n chÕ kh¶ n¨ng khai th¸c c¸c lîi thÕ ph¸t triÓn th­¬ng m¹i cña Ninh B×nh.

Tõ nh÷ng vÊn ®Ò vÒ thùc tr¹ng vµ tiÒm n¨ng, triÓn väng ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi nãi chung vµ lÜnh vùc th­¬ng m¹i nãi riªng cña tØnh Ninh B×nh, cña c¶ n­íc, cña vïng §ång b»ng s«ng Hång cho thÊy, trong thêi kú qui ho¹ch ®Õn n¨m 2010 vµ ®Þnh h­íng ®Õn n¨m 2020, Ninh B×nh cÇn cã c¸c biÖn ph¸p t¸c ®éng tÝch cùc theo h­íng më réng qui m« vµ ph¹m vi ®Ó qua ®ã t¹o c¬ së ph¸t triÓn tèt c¸c ho¹t ®éng th­¬ng m¹i. §ång thêi, c¸c c¬ cÊu cña ngµnh th­¬ng m¹i trªn ®Þa bµn tØnh còng cÇn ®­îc ®Þnh h­íng ph¸t triÓn theo h­íng chuyªn nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸, tæ chøc ho¸, x· héi ho¸, tiªu chuÈn ho¸ ®Ó t¹o gi¸ trÞ t¨ng thªm cao h¬n ®ãng gãp vµo GDP cña tØnh, ®ång thêi thóc ®Èy vµ hç trî c¸c ngµnh s¶n xuÊt vµ du lÞch ph¸t triÓn, n©ng cao chÊt l­îng cuéc sèng cho ng­êi d©n cña tØnh.Trªn c¬ së c¸c kÕt qu¶ kh¶o s¸t, nghiªn cøu, Dù ¸n ®· ®­a ra nh÷ng néi dung qui ho¹ch ph¸t triÓn th­¬ng m¹i trªn ®Þa bµn tØnh Ninh B×nh mét c¸ch toµn diÖn vµ träng yÕu trong thêi kú tõ nay ®Õn n¨m 2020. §ång thêi, Dù ¸n còng ®Ò cËp ®Õn nh÷ng gi¶i ph¸p ph¸t triÓn th­¬ng m¹i vµ tæ chøc thùc hiÖn Quy ho¹ch. TÊt c¶ nh÷ng ®iÒu ®ã nh»m x©y dùng vµ ph¸t triÓn ngµnh th­¬ng m¹i Ninh B×nh ®Ó mét mÆt gãp phÇn ph¸t triÓn m¹nh mÏ h¬n c¸c quan hÖ kinh tÕ, th­¬ng m¹i cña Ninh B×nh víi c¸c ®Þa ph­¬ng trong c¶ n­íc vµ víi n­íc ngoµi; mÆt kh¸c, qua ®ã gãp phÇn t¨ng c­êng n¨ng lùc c¹nh tranh cho ngµnh th­¬ng m¹i Ninh B×nh trong qu¸ tr×nh héi nhËp vµo thÞ tr­êng dÞch vô ph©n phèi toµn cÇu, ®¹t tr×nh ®é ph¸t triÓn ngang b»ng víi c¸c tØnh trong vïng vµ c¶ n­íc, phï hîp víi xu h­íng ph¸t triÓn thÞ tr­êng, th­¬ng m¹i n­íc ta theo xu thÕ héi nhËp vµ tù do th­¬ng m¹i.
: Download.aspx
Download.aspx -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Download.aspx -> Ex: She has said, “ I’m very tired” → She has said that she is very tired. Một số thay đổi khi đổi sang lời nói gián tiếp như sau
Download.aspx -> BỘ khoa học và CÔng nghệ
Download.aspx -> BỘ thông tin và truyềN thông cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Download.aspx -> LUẬt năng lưỢng nguyên tử CỦa quốc hội khóa XII, KỲ HỌp thứ 3, SỐ 18/2008/QH12 ngàY 03 tháng 06 NĂM 2008
Download.aspx -> Thanh tra chính phủ BỘ NỘi vụ
Download.aspx -> THÔng tư CỦa bộ KẾ hoạch và ĐẦu tư SỐ 03/2006/tt-bkh ngàY 19 tháng 10 NĂM 2006
Download.aspx -> BIỂu thống kê tthc tên thủ tục hành chính
Download.aspx -> BỘ khoa học và CÔng nghệ
Download.aspx -> BỘ khoa học và CÔng nghệ


1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương