Môc lôc më ®Çu 5 PhÇn thø nhÊt: 8tải về 1.34 Mb.
trang11/12
Chuyển đổi dữ liệu17.08.2016
Kích1.34 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12

- VÒ tÝnh chÊt, c¸c khu th­¬ng m¹i – dÞch vô tËp trung nµy sÏ chñ yÕu phôc vô nhu cÇu tiªu dïng cña d©n c­ trong khu vùc, cung øng vËt t­ s¶n xuÊt cã tÝnh phô trî, cung cÊp nguyªn liÖu cho c¸c ngµnh s¶n xuÊt. Nh­ng, môc tiªu quan träng h¬n cÇn ®¹t ®­îc trong thêi kú qui ho¹ch lµ trë thµnh ®Çu mèi tæ chøc khai th¸c c¸c nguån hµng ®­îc s¶n xuÊt ra trong huyÖn, thÞ, thµnh phè vµ c¸c vïng l©n cËn ®Ó cung øng trùc tiÕp cho c¸c thÞ tr­êng kh¸c, ®Æc biÖt lµ thÞ tr­êng ngoµi tØnh.

- C¸c lo¹i h×nh th­¬ng nghiÖp cÇn ph¸t triÓn t¹i khu th­¬ng m¹i – dÞch vô tËp trung bao gåm: c¸c trung t©m th­¬ng m¹i phôc vô nhu cÇu tiªu dïng, mua b¸n cña d©n c­ vµ c¸c khu, côm c«ng nghiÖp t¹i c¸c ®Þa bµn ®ã; c¸c siªu thÞ; c¸c d·y cöa hµng chuyªn doanh vµ tæng hîp ...

Đến năm 2020, trên địa bàn tỉnh Ninh Bình sẽ phát triển 22 khu thương mại - dịch vụ tập trung, dự kiến xây dựng tại các huyện, thị, thành phố: Ninh Bình (01 khu), Tam Điệp (4 khu), Gia Viễn (01 khu), Hoa Lư (02 khu), Kim Sơn ( 01 khu), Nho Quan (5 khu), Yên Khánh (4 khu), Yên Mô (4 khu).

Cụ thể, dự kiến vị trí không gian của hệ thống khu thương mại - dịch vụ tập trung trên địa bàn tỉnh Ninh Bình theo các huyện, thị, thành phố như sau:- Thành phè Ninh B×nh

* Giai ®o¹n 2007-2015

+ Khu th­¬ng m¹i – dÞch vô tËp trung t¹i ph­êng Ninh Kh¸nh, diÖn tÝch tèi thiÓu 1 ha, vèn ®Çu t­ tèi thiÓu kho¶ng 60 tû ®ång.

Ngoài ra, h×nh thµnh tuyÕn phè mua s¾m chñ yÕu tËp trung t¹i ph­êng V©n Giang, xung quanh khu vùc chî Rång vµ c¸c phè TrÇn H­ng §¹o, V©n Giang, ®­êng míi tõ ga ®­êng s¾t míi ra ®­êng vµnh ®ai.

ThÞ x· Tam §iÖp:

* Giai ®o¹n 2007-2015

- X©y dùng 01 khu th­¬ng m¹i – dÞch vô tËp trung cã diÖn tÝch tèi thiÓu lµ 1 ha t¹i cÇu GhÒnh, x· Yªn B×nh, vèn ®Çu t­ tèi thiÓu lµ 60 tû ®ång.

- X©y dùng 01 khu th­¬ng m¹i – dÞch vô tËp trung cã diÖn tÝch tèi thiÓu lµ 1 ha t¹i cÇu Do, x· Yªn B×nh, vèn ®Çu t­ tèi thiÓu lµ 60 tû ®ång.

- X©y dùng 01 khu th­¬ng m¹i – dÞch vô tËp trung cã diÖn tÝch tèi thiÓu lµ 1 ha t¹i x· §«ng S¬n, vèn ®Çu t­ tèi thiÓu lµ 60 tû ®ång.

- X©y dùng 01 khu th­¬ng m¹i – dÞch vô tËp trung cã diÖn tÝch tèi thiÓu lµ 1 ha t¹i x· Quang S¬n, vèn ®Çu t­ tèi thiÓu lµ 60 tû ®ång.

C¸c khu th­¬ng m¹i - dÞch vô tËp trung nµy ®¶m nhiÖm ®a chøc n¨ng c¶ vÒ kinh doanh hµng hãa vµ kinh doanh c¸c läai h×nh dÞch vô, phôc vô cho ph¸t triÓn s¶n xuÊt, ®êi sèng sinh ho¹t cña d©n c­ ®Þa ph­¬ng vµ mét phÇn d©n c­ cña c¸c huyÖn Nho Quan vµ Yªn M«.C¸c ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho ph¸t triÓn cña c¸c khu th­¬ng m¹i – dÞch vô tËp trung nµy lµ:

N»m trªn c¸c khu vùc cã giao lé cña c¸c tuyÕn QL 1A, QL 12B vµ tØnh lé 480C, trong ®ã QL 1A lµ trôc chÝnh nèi víi thµnh phè Ninh B×nh vµ thÞ x· BØm S¬n cña tØnh Thanh Ho¸ vµ QL 12B lµ trôc ven theo vïng kinh tÕ s¬n ®Þa vµ b¸n s¬n ®Þa, ®­îc c¾t bëi tØnh lé 491 ®i Hoa L­ vµ Gia ViÔn. §­êng tØnh lé 480C c¾t ngang QL 1A t¹i thÞ x· Tam §iÖp nèi huyÖn Yªn M« víi mét phÇn cña huyÖn Nho Quan. §©y lµ khu vùc cã ®iÒu kiÖn thuËn lîi vÒ giao th«ng ®­êng bé vµ ®­êng s¾t, lµ ®Çu mèi giao l­u bu«n b¸n, trung chuyÓn hµng ho¸ tõ c¸c tØnh l©n cËn nh­ Nam §Þnh, Thanh Ho¸ ®i thµnh phè Hµ Néi vµ c¸c n¬i kh¸c vµ ng­îc l¹i.HuyÖn Nho Quan:

* Giai ®o¹n 2007-2015

- X©y dùng 01 khu th­¬ng m¹i – dÞch vô tËp trung, cã diÖn tÝch tèi thiÓu lµ 3 ha t¹i khu ®« thÞ míi L¹ng Phong, thÞ trÊn Nho Quan, vèn ®Çu t­ tèi thiÓu lµ 180 tû ®ång.* Giai ®o¹n 2016-2020

- X©y dùng 01 khu th­¬ng m¹i – dÞch vô tËp trung, cã diÖn tÝch tèi thiÓu lµ 1 ha t¹i Quúnh S¬n, x· Quúnh L­u, vèn ®Çu t­ tèi thiÓu lµ 60 tû ®ång.

- X©y dùng 01 khu th­¬ng m¹i – dÞch vô tËp trung, cã diÖn tÝch tèi thiÓu lµ 1 ha t¹i xãm KiÒu, x· Gia L©m, vèn ®Çu t­ tèi thiÓu lµ 60 tû ®ång.

- X©y dùng 01 khu th­¬ng m¹i – dÞch vô tËp trung, cã diÖn tÝch tèi thiÓu lµ 1 ha t¹i khu vùc chiªm tròng, x· L¹c Thanh, vèn ®Çu t­ tèi thiÓu lµ 60 tû ®ång.

- X©y dùng 01 khu th­¬ng m¹i – dÞch vô tËp trung vïng cao cã diÖn tÝch tèi thiÓu lµ 1 ha t¹i x· Kú Phó, vèn ®Çu t­ tèi thiÓu lµ 60 tû ®ång.

C¸c khu th­¬ng m¹i – dÞch vô tËp trung nµy ®¶m nhiÖm ®a chøc n¨ng c¶ vÒ kinh doanh hµng hãa vµ kinh doanh c¸c läai h×nh dÞch vô vµ phôc vô cho s¶n xuÊt, ®êi sèng sinh ho¹t cña d©n c­ ®Þa ph­¬ng vµ d©n c­ cña c¸c huyÖn l©n cËn nh­ Gia ViÔn vµ Hoa L­.C¸c ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho ph¸t triÓn cña c¸c khu th­¬ng m¹i – dÞch vô tËp trung nµy lµ:

C¸c trung t©m th­¬ng m¹i – dÞch vô tæng hîp n»m trªn ®Þa bµn huyÖn Nho Quan thuéc vïng kinh tÕ ®ång b»ng (ngo¹i trõ TTTM-DVTH x· Kú Phó thuéc vïng cao) cã tuyÕn ®­êng QL 12B nèi tõ thÞ x· Tam §iÖp qua thÞ trÊn Nho Quan ®i huyÖn Yªn Thuû cña tØnh Hoµ B×nh (thÞ trÊn Nho Quan chØ c¸ch huyÖn Yªn Thuû tØnh Hoµ B×nh 6 km vµ gÇn víi huyÖn Th¹ch Thµnh cña tØnh Thanh Ho¸ nªn khu vùc nµy rÊt sÇm uÊt vÒ giao l­u kinh tÕ, mua b¸n c¸c lo¹i n«ng s¶n nh­ l¹c, ®ç, døa mÝa, ng« cho ch¨n nu«i. Ngoµi ra cßn cã QL 45 c¾t QL 12 ®i Kim T©n, Thanh Ho¸, tuyÕn tØnh lé 479 ®i Chi Nª, tØnh lé 477 ®i thÞ trÊn Me thuéc huyÖn Gia ViÔn ®ang ®­îc x©y dùng vµ sÏ hoµn thµnh trong giai ®o¹n ®Õn 2015. Do ®ã Nho Quan sÏ cã vÞ trÝ quan träng trong viÖc ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi vïng kinh tÕ ®ång b»ng cña tØnh Ninh B×nh.HuyÖn Gia ViÔn:

* Giai ®o¹n 2007-2015

- X©y dùng 01 khu th­¬ng m¹i – dÞch vô tËp trung, cã diÖn tÝch tèi thiÓu lµ 1 ha t¹i thÞ trÊn Me, vèn ®Çu t­ tèi thiÓu lµ 60 tû ®ång.

Khu th­¬ng m¹i – dÞch vô tËp trung nµy ®¶m nhiÖm ®a chøc n¨ng c¶ vÒ kinh doanh hµng hãa vµ kinh doanh c¸c läai h×nh dÞch vô vµ phôc vô cho s¶n xuÊt, ®êi sèng sinh ho¹t cña d©n c­ ®Þa ph­¬ng vµ d©n c­ cña c¸c huyÖn l©n cËn nh­ Nho Quan vµ Hoa L­.

C¸c ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho ph¸t triÓn c¸c khu th­¬ng m¹i – dÞch vô tËp trung nµy lµ:

N»m trong khu vùc cã tuyÕn QL 1A, 12B vµ tØnh lé 477 vµ 477C tõ thÞ trÊn Me ®i thÞ trÊn Nho Quan, huyÖn Nho Quan vµ thÞ trÊn Thiªn T«n, huyªn Hoa L­. Gia ViÔn lµ huyÖn cã tiÒm n¨ng ph¸t triÓn du lÞch gåm cã khu du lÞch sinh th¸i V©n Long, khu n­íc kho¸ng Kªnh Gµ, khu B¸i §Ýnh, Gia Sinh, thu hót rÊt nhiÒu kh¸ch du lÞch, do ®ã th­¬ng m¹i còng cã nhiÒu tiÒn ®Ò ®Ó ph¸t triÓn.

MÆt kh¸c thÞ trÊn Me cßn ®­îc x¸c ®Þnh lµ trung t©m kinh tÕ - v¨n ho¸ x· héi, lµ ®« thÞ th­¬ng m¹i, dÞch vô cña huyÖn. PhÝa §«ng cña thÞ trÊn ®· h×nh thµnh khu nhµ ë Gi¸n KhÈu víi diÖn tÝch 30 ha, ngoµi ra cßn cã dù ¸n khu nhµ ë Thanh B×nh cã diÖn tÝch 19,3 ha. HiÖn nay ho¹t ®éng bu«n b¸n chñ yÕu tËp trung quanh khu vùc chî thÞ trÊn Me vµ hai bªn ®­êng TL 477 gÇn vÞ trÝ trung t©m th­¬ng m¹i.

HuyÖn Yªn M«:

* Giai ®o¹n 2015-2020

- X©y dùng 01 khu th­¬ng m¹i – dÞch vô tËp trung, cã diÖn tÝch tèi thiÓu lµ 1 ha t¹i thÞ trÊn Mai S¬n, vèn ®Çu t­ tèi thiÓu lµ 60 tû ®ång.

- Ph¸t triÓn chî Ngß vµ c¸c tuyÕn ®­êng, cöa hµng, cöa hiÖu khu vùc xung quanh chî thµnh khu th­¬ng m¹i – dÞch vô tËp trung, cã diÖn tÝch tèi thiÓu lµ 3 ha, vèn ®Çu t­ tèi thiÓu lµ 180 tû ®ång.

- X©y dùng 01 khu th­¬ng m¹i – dÞch vô tËp trung, cã diÖn tÝch tèi thiÓu lµ 1 ha t¹i x· Yªn M¹c, vèn ®Çu t­ tèi thiÓu lµ 60 tû ®ång.

- X©y dùng 01 khu th­¬ng m¹i – dÞch vô tËp trung, cã diÖn tÝch tèi thiÓu lµ 2 ha, t¹i thÞ trÊn Bót, vèn ®Çu t­ tèi thiÓu lµ 120 tû ®ång.

C¸c khu th­¬ng m¹i – dÞch vô tËp trung huyÖn Yªn M« ®¶m nhiÖm ®a chøc n¨ng c¶ vÒ kinh doanh hµng hãa vµ kinh doanh c¸c läai h×nh dÞch vô vµ phôc vô cho s¶n xuÊt, ®êi sèng sinh ho¹t cña d©n c­ ®Þa ph­¬ng vµ d©n c­ cña c¸c huyÖn l©n cËn nh­ Yªn Kh¸nh vµ thÞ x· Tam §iÖp.C¸c ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho ph¸t triÓn cña c¸c khu th­¬ng m¹i – dÞch vô tËp trung nµy lµ:

Lµ huyÖn cã kh¶ n¨ng ph¸t triÓn n«ng nghiÖp víi n¨ng suÊt cao víi c¸c s¶n phÈm nh­ lóa, cãi vµ rau qu¶ c¸c lo¹i. Yªn M« cã c¸c tuyÕn tØnh lé 480 nèi liÒn víi quèc lé 1A vµ 480C nèi víi 481B ®i thÞ trÊn Yªn ThÞnh, t­¬ng ®èi thuËn lîi cho viÖc giao l­u trao ®æi hµng ho¸. Ngoµi ra, khu vùc h×nh thµnh thÞ trÊn Bót sÏ lµ n¬i rÊt thuËn tiÖn trong viÖc vËn chuyÓn hµng ho¸ l­¬ng thùc vµo miÒn Trung.HuyÖn Kim S¬n:

* Giai ®o¹n 2015-2020

T¹i khu vùc h×nh thµnh thÞ x· Ph¸t DiÖm:

- X©y dùng 01 khu th­¬ng m¹i – dÞch vô tËp trung, cã diÖn tÝch tèi thiÓu lµ 15 ha, t¹i thÞ trÊn Ph¸t DiÖm, vèn ®Çu t­ tèi thiÓu lµ 400 tû ®ång.

Khu th­¬ng m¹i – dÞch vô tËp trung ®¶m nhiÖm ®a chøc n¨ng c¶ vÒ kinh doanh hµng hãa vµ kinh doanh c¸c läai h×nh dÞch vô vµ phôc vô cho s¶n xuÊt, ®êi sèng sinh ho¹t cña d©n c­ ®Þa ph­¬ng vµ d©n c­ cña c¸c huyÖn l©n cËn.C¸c ®iÒu kiÖn thuËn lîi x©y dùng khu th­¬ng m¹i – dÞch vô tËp trung nµy lµ:

ThÞ trÊn Ph¸t DiÖm cïng víi thÞ trÊn B×nh Minh lµ 2 khu vùc ph¸t triÓn cña huyÖn Kim S¬n, cã quèc lé 10 ch¹y qua nèi liÒn víi Nga S¬n cña Thanh Ho¸ vµ NghÜa H­ng cña Nam §Þnh vµ tØnh léi 481 nèi liÒn 2 thÞ trÊn, do ®ã Kim S¬n cã vÞ trÝ trung gian gi÷a Nam §Þnh vµ Thanh Ho¸, cïng víi s¶n xuÊt n«ng nghiÖp vµ thñ c«ng mü nghÖ, nÒn kinh tÕ biÓn sÏ ®ãng gãp ®¸ng kÓ vµo sù ph¸t triÓn kinh tÕ chung cña huyÖn.HuyÖn Yªn Kh¸nh

* Giai ®o¹n 2007-2015

- X©y dùng 01 khu th­¬ng m¹i – dÞch vô tËp trung, cã diÖn tÝch tèi thiÓu lµ 0,5 ha, t¹i x· Kh¸nh Phó, vèn ®Çu t­ tèi thiÓu lµ 30 tû ®ång.* Giai ®o¹n 2016-2020

- X©y dùng 01 khu th­¬ng m¹i – dÞch vô tËp trung, cã diÖn tÝch tèi thiÓu lµ 2 ha, t¹i x· Kh¸nh Lîi, vèn ®Çu t­ tèi thiÓu lµ 120 tû ®ång.

- X©y dùng 01 khu th­¬ng m¹i – dÞch vô tËp trung, cã diÖn tÝch tèi thiÓu lµ 2 ha, t¹i vÞ trÝ cò ®· qui ho¹ch chî cña thÞ trÊn Yªn Ninh, vèn ®Çu t­ tèi thiÓu lµ 210 tû ®ång.

- X©y dùng 01 khu th­¬ng m¹i – dÞch vô tËp trung, cã diÖn tÝch mÆt b»ng lµ 20 ha, t¹i x· Kh¸nh ThÞnh víi h¹t nh©n lµ chî cò Cå Th­îng, vèn ®Çu t­ tèi thiÓu lµ 500 tû ®ång.

C¸c trung t©m ®¶m nhiÖm ®a chøc n¨ng c¶ vÒ kinh doanh hµng hãa vµ kinh doanh c¸c läai h×nh dÞch vô vµ phôc vô cho s¶n xuÊt, ®êi sèng sinh ho¹t cña d©n c­ ®Þa ph­¬ng.

C¸c ®iÒu kiÖn thuËn lîi ®Ó ph¸t triÓn c¸c khu th­¬ng m¹i – dÞch vô tËp trung nµy lµ:

HuyÖn Yªn Kh¸nh cã vÞ trÝ nh­ lµ hµnh lang trung chuyÓn quan träng gi÷a tØnh Nam §Þnh, huyÖn Kim S¬n vµ tØnh Thanh Ho¸ víi c¸c trôc lé lµ QL 10, tØnh lé 481B, 481C. Trªn c¬ së vÞ trÝ ®Þa lý cña huyÖn nªn cã nhiÒu thuËn lîi trong viÖc ph¸t triÓn vËn t¶i, c«ng nghiÖp chÕ biÕn n«ng s¶n, s¶n xuÊt TTCN, dÞch vô.HuyÖn Hoa L­

* Giai ®o¹n 2007-2015

- X©y dùng 01 khu th­¬ng m¹i – dÞch vô tËp trung, cã diÖn tÝch tèi thiÓu lµ 1 ha, t¹i x· Ninh Khang, vèn ®Çu t­ tèi thiÓu lµ 60 tû ®ång.

- X©y dùng 01 khu th­¬ng m¹i – dÞch vô tËp trung (bao gåm c¶ trung t©m giíi thÞ s¶n phÈm lµng nghÒ) cã diÖn tÝch tèi thiÓu lµ 1 ha, t¹i x· Ninh H¶i, vèn ®Çu t­ tèi thiÓu lµ 60 tû ®ång.

C¸c khu th­¬ng m¹i – dÞch vô tËp trung ®¶m nhiÖm ®a chøc n¨ng c¶ vÒ kinh doanh hµng hãa vµ kinh doanh c¸c läai h×nh dÞch vô vµ phôc vô cho s¶n xuÊt, ®êi sèng sinh ho¹t cña d©n c­ ®Þa ph­¬ng, d©n c­ cña c¸c huyÖn l©n cËn, vµ ®Ó phôc vô khu du lÞch Tam Cèc – BÝch §éng.C¸c ®iÒu kiÖn thuËn lîi ®Ó ph¸t triÓn khu th­¬ng m¹i - dÞch vô tËp trung nay lµ:

HuyÖn Hoa L­ cã n»m ë vÞ trÝ s¸t víi QL 1A, cã c¸c trôc tØnh lé 491C nèi víi quèc lé 1A vµ tØnh lé 491 nèi víi QL 12B, tØnh lé 477 nèi thÞ trÊn Thiªn T«n víi thÞ trÊn Me cña huyÖn Gia ViÔn nªn cã nhiÒu thuËn lîi trong viÖc ph¸t triÓn vËn t¶i, c«ng nghiÖp chÕ biÕn n«ng s¶n, s¶n xuÊt TTCN vµ dÞch vô du lÞch.

III. TæNG HîP VèN §ÇU T¦ PH¸T TRIÓN TH¦¥NG M¹I Vµ LùA CHäN §ÇU T¦

1. Tæng hîp vèn ®Çu t­ c¸c c«ng tr×nh th­¬ng m¹i

Trong giai ®o¹n tõ nay ®Õn n¨m 2020, c¸c h¹ng môc c«ng tr×nh th­¬ng m¹i cÇn ®Çu t­ ®Ó ®¸p øng nhu cÇu kinh doanh, phï hîp víi kh¶ n¨ng ph¸t triÓn kh«ng gian th­¬ng m¹i tØnh Ninh B×nh bao gåm nhiÒu lo¹i h×nh kh¸c nhau. ViÖc tÝnh to¸n vèn ®Çu t­ cho c¸c c«ng tr×nh th­¬ng m¹i ®­îc dùa trªn c¬ së bè trÝ kh«ng gian th­¬ng m¹i, yªu cÇu qui ho¹ch ph¸t triÓn cña lo¹i h×nh th­¬ng m¹i t¹i c¸c ®Þa bµn vµ qui m« x©y dùng cho mçi lo¹i c«ng tr×nh th­¬ng m¹i ®· x¸c ®Þnh t¹i ®Þa bµn cô thÓ.

Theo tÝnh to¸n cña qui ho¹ch theo kh«ng gian, tæng vèn ®Çu t­ cho c¸c c«ng tr×nh th­¬ng m¹i lµ 3.353,8 tû ®ång, trong ®ã giai ®o¹n tõ 2007 – 2015 lµ 1.008,5 tû ®ång, giai ®o¹n 2016-2020 lµ 2.345,3 tû ®ång. B×nh qu©n hµng n¨m trong giai ®o¹n ®Çu sÏ cÇn kho¶ng 112 tû ®ång, giai ®o¹n tiÕp theo mçi n¨m cÇn kho¶ng 469 tû ®ång. Vèn ®Çu t­ ®­îc ph©n theo c¸c lo¹i h×nh nh­ sau:

+ Vèn ®Çu t­ cho m¹ng l­íi chî lµ 149,8 tû ®ång, trong ®ã giai ®o¹n 2007-2015 lµ 131,5 tû ®ång; giai ®o¹n 2016-2020 lµ 18,3 tû ®ång.

+ Vèn ®Çu t­ cho m¹ng l­íi trung t©m th­¬ng m¹i lµ 510 tû ®ång, trong ®ã giai ®o¹n 2007-2015 lµ 120 tû ®ång, giai ®o¹n 2016-2020 lµ 390 tû ®ång.

+ Vèn ®Çu t­ cho m¹ng l­íi siªu thÞ lµ 114 tû ®ång, trong ®ã giai ®o¹n 2007-2015 lµ 67 tû ®ång, giai ®o¹n 2016-2020 lµ 47 tû ®ång.

+ Vèn ®Çu t­ cho m¹ng l­íi khu th­¬ng m¹i - dÞch vô tËp trung lµ 2.580 tû ®ång, trong ®ã giai ®o¹n 2007-2015 lµ 690 tû ®ång, giai ®o¹n 2016-2020 lµ 1.890 tû ®ång.

Tuy nhiªn, ngoµi nh÷ng c«ng tr×nh th­¬ng m¹i chñ yÕu cÇn cã sù ®Çu t­ cña Nhµ n­íc hay gäi vèn ®Çu t­ d­íi nhiÒu h×nh thøc kh¸c nhau (liªn doanh, ®Çu t­ 100% vèn n­íc ngoµi, ph¸t hµnh tr¸i phiÕu...), t¹i c¸c khu th­¬ng m¹i trung t©m cßn cã sù ®Çu t­ vèn cña c¸c chñ thÓ kinh doanh, c¸c hé kinh doanh, nhÊt lµ cã nh÷ng vïng cÇn khÈn tr­¬ng trang bÞ c¬ së vËt chÊt h×nh thµnh nªn nh÷ng trung t©m th­¬ng m¹i – dÞch vô tæng hîp xung quanh khu vùc chî.

Theo ph­¬ng ¸n chän, trong giai ®o¹n tõ nay ®Õn n¨m 2010 gi¸ trÞ t¨ng thªm cña ngµnh th­¬ng m¹i cã tèc ®é t¨ng tr­ëng b×nh qu©n lµ 22,5%/n¨m, giai ®o¹n tõ 2011 ®Õn 2020 t¨ng tr­ëng b×nh qu©n 21,2%/n¨m. §ång thêi, nÕu lÊy hÖ sè ICOR ë møc b×nh qu©n chung cña lÜnh vùc dÞch vô, th× nhu cÇu vèn ®Çu t­ ph¸t triÓn th­¬ng m¹i cña tØnh Ninh B×nh trong kú qui ho¹ch b»ng 4 – 4,5 lÇn gi¸ trÞ t¨ng thªm cña ngµnh th­¬ng m¹i. Nh­ vËy, c¨n cø vµo môc tiªu gi¸ trÞ t¨ng thªm cña ngµnh th­¬ng m¹i trong tõng giai ®o¹n, cã thÓ tÝnh nhu cÇu vèn ®Çu t­ ph¸t triÓn th­¬ng m¹i tØnh Ninh B×nh b×nh qu©n hµng n¨m trong giai ®o¹n 2006 - 2010 lµ 410,877 tû ®ång, giai ®o¹n 2011 - 2020 lµ 1.248,96 tû ®ång.

Trong thêi kú ®Õn n¨m 2010, nhu cÇu vèn ®Çu t­ x©y dùng kÕt cÊu h¹ tÇng chñ yÕu cña ngµnh th­¬ng m¹i trªn ®Þa bµn tØnh Ninh B×nh b×nh qu©n hµng n¨m lµ 110 – 136 tû ®ång, trong giai ®o¹n tõ 2011 ®Õn 2020, nhu cÇu vèn ®Çu t­ b×nh qu©n hµng n¨m lµ 350 – 470 tû ®ång, chiÕm kho¶ng 27,3 – 37,5% so víi víi tæng nhu cÇu vèn ®Çu t­ cho ph¸t triÓn th­¬ng m¹i b×nh qu©n hµng n¨m trªn ®Þa bµn tØnh.

2. Lùa chän thø tù ­u tiªn ®Çu t­

Víi nhu cÇu vèn ®Çu t­ trªn ®©y cho thÊy trong khi tiÒm lùc kinh tÕ tØnh Ninh B×nh cßn h¹n chÕ, kh¶ n¨ng chi ®Çu t­ tõ Ng©n s¸ch cho c¸c c«ng tr×nh th­¬ng m¹i trong giai ®o¹n qui ho¹ch kh«ng nhiÒu vµ còng ph¶i tuú thuéc vµo tiÕn bé ®Çu t­ ph¸t triÓn kinh tÕ chung cña tØnh, nhÊt lµ ®Çu t­ ph¸t triÓn c¸c khu, côm c«ng nghiÖp. V× vËy, trong giai ®o¹n tõ nay ®Õn 2010, Ninh B×nh cÇn ph¶i chó träng ®Õn viÖc t¹o lËp m«i tr­êng ®Çu t­ thuËn tiÖn vµ huy ®éng tèi ®a kh¶ n¨ng ®Çu t­ tõ c¸c nguån vèn kh¸c cho c¸c c«ng tr×nh th­¬ng m¹i, nh­ng cã sù kiÓm so¸t víi thø tù ®Çu t­ hîp lý. Cô thÓ:

- Tr­íc hÕt, ®Çu t­ c¬ b¶n (chuÈn bÞ, san lÊp mÆt b»ng, n©ng cÊp c¸c chî h¹ng III, bª t«ng ho¸ nÒn chî, hÖ thèng ®iÖn, n­íc, xö lý chÊt th¶i cho tÊt c¶ c¸c lo¹i chî) vµ x©y dùng mét sè chî h¹ng I vµ II vµ chî ®Çu mèi trªn ®Þa bµn toµn tØnh.

- Thø hai, ®Çu t­ x©y dùng t¹i thµnh phè Ninh B×nh vµ c¸c thÞ x· kh¸c c¸c c«ng tr×nh nh­ trung t©m th­¬ng m¹i, siªu thÞ.

- Thø ba, ®Çu t­ ph¸t triÓn t­¬ng ®èi hoµn chØnh c¸c khu th­¬ng m¹i xung quanh khu vùc chî t¹i c¸c thÞ trÊn, thÞ tø trong tØnh ®Ó h×nh thµnh c¸c khu th­¬ng m¹i – dÞch vô tËp trung ë tõng khu vùc.


PhÇn thø n¨m:

GI¶I PH¸P Vµ Tæ CHøC THùC HIÖN QUI HO¹CH
§Ó thùc hiÖn quy ho¹ch ph¸t triÓn th­¬ng m¹i tØnh Ninh B×nh ®· ®­îc x©y dùng trªn ®©y, cÇn thùc hiÖn ®ång bé hÖ thèng c¸c gi¶i ph¸p, chÝnh s¸ch phï hîp, thiÕt thùc thóc ®Èy ph¸t triÓn th­¬ng m¹i tØnh Ninh B×nh giai ®o¹n tõ nay ®Õn n¨m 2020 nh»m thùc hiÖn c¸c môc tiªu vµ ®Þnh h­íng ph¸t triÓn ngµnh th­¬ng m¹i cña tØnh .

I. Gi¶i ph¸p thùc hiÖn quy ho¹ch

1. ChÝnh s¸ch vµ c¬ chÕ khuyÕn khÝch ph¸t triÓn th­¬ng m¹i cña Ninh B×nh

1.1. ChÝnh s¸ch vµ c¬ chÕ khuyÕn khÝch ph¸t triÓn xuÊt khÈu

ChÝnh s¸ch khuyÕn khÝch xuÊt khÈu cÇn h­íng vµo nh÷ng néi dung sau:

+ Trªn c¬ së c¸c quy ho¹ch tæng thÓ ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi cña tØnh, quy ho¹ch sö dông ®Êt, c¸c quy ho¹ch ph¸t triÓn ngµnh, cã kÕ ho¹ch ®Çu t­ cho nh÷ng khu c«ng nghiÖp s¶n xuÊt, chÕ biÕn, chÕ t¹o hµng tiªu dïng vµ hµng xuÊt khÈu, x©y dùng vµ ph¸t triÓn c¸c ngµnh c«ng nghiÖp phô trî phôc vô s¶n xuÊt hµng xuÊt khÈu.

+ ChØ ®¹o c¸c ngµnh chøc n¨ng sím tæ chøc thùc hiÖn quy ho¹ch, ch­¬ng tr×nh, dù ¸n ph¸t triÓn vïng s¶n xuÊt hµng xuÊt khÈu tËp trung, c¸c lµng nghÒ, c¸c mÆt hµng xuÊt khÈu chñ lùc víi s¶n l­îng lín vµ chÊt l­îng cao, tõ ®ã cã h­íng ®Çu t­ mét c¸ch tho¶ ®¸ng cho lÜnh vùc nµy.

+ §æi míi chÝnh s¸ch tÝn dông hç trî xuÊt khÈu nh»m hç trî tèt h¬n cho doanh nghiÖp, ®ång thêi ®¸p øng yªu cÇu héi nhËp: n­íc ta ®· gia nhËp WTO, nhiÒu chÝnh s¸ch trî cÊp xuÊt khÈu cña ViÖt Nam nh­ th­ëng xuÊt khÈu, trî cÊp thay thÕ nhËp khÈu, chÝnh s¸ch tÝn dông ng¾n h¹n hç trî xuÊt khÈu do Quü hç trî xuÊt khÈu thùc hiÖn tõ n¨m 2001 d­íi h×nh thøc cho vay víi l·i xuÊt ­u ®·i sÏ kh«ng thÓ thùc hiÖn ®­îc do vi ph¹m c¸c quy ®Þnh cña WTO. Do vËy, ®æi míi chÝnh s¸ch tµi chÝnh tÝn dông xuÊt khÈu th«ng qua hÖ thèng quü hç trî ph¸t triÓn, cô thÓ cÇn ®a d¹ng ho¸ h×nh thøc hç trî nh­ tiÕp tôc më réng ho¹t ®éng cho vay ®èi víi ng­êi b¸n víi nh÷ng ph­¬ng thøc, h×nh thøc cho vay linh ho¹t, ®a d¹ng h¬n. Bæ sung ho¹t ®éng cho vay ®èi víi ng­êi mua (cho nhµ nhËp khÈu vay) ®Ó hç trî viÖc b¸n hµng cña doanh nghiÖp trong n­íc. §©y lµ h×nh thøc cho vay ®èi víi nhµ nhËp khÈu ®Ó thanh to¸n cho nhµ xuÊt khÈu cña ViÖt Nam. §©y lµ h×nh thøc b¶o hiÓm tÝn dông xuÊt khÈu ®Ó hç trî ho¹t ®éng cho vay vµ h¹n chÕ rñi ro trong thanh to¸n xuÊt nhËp khÈu, ®· ®­îc ¸p dông kh¸ phæ biÕn trªn thÕ giíi nh­ng ch­a ®­îc ¸p dông nhiÒu ë n­íc ta.

+ X©y dùng vµ æn ®Þnh danh môc mÆt hµng thuéc ®èi t­îng ®­îc h­ëng chÝnh s¸ch trong vµi n¨m, ®¶m b¶o tÝnh æn ®Þnh cña chÝnh s¸ch, t¹o thuËn lîi cho ng­êi vay vèn t¹i quü hç trî ph¸t triÓn, ®Æc biÖt lµ cho nh÷ng mÆt hµng míi, tiÕp cËn thÞ tr­êng míi, phï hîp víi ®Æc ®iÓm c¬ cÊu hµng xuÊt khÈu cña Ninh B×nh, tõ s¶n phÈm truyÒn thèng ®Õn nh÷ng s¶n phÈm chÊt l­îng cao vµ c«ng nghÖ hiÖn ®¹i.

+ X©y dùng ch­¬ng tr×nh xóc tiÕn xuÊt khÈu cã qui m« vµ th­êng xuyªn ho¹t ®éng ®Ó cung cÊp nh÷ng th«ng tin cho c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt kinh doanh hµng xuÊt khÈu. §Èy m¹nh c¸c ch­¬ng tr×nh xóc tiÕn th­¬ng m¹i, xóc tiÕn ®Çu t­, tËp trung vµo c¸c thÞ tr­êng träng ®iÓm cho c¸c hµng ho¸ xuÊt khÈu cã lîi thÕ cña tØnh; Ph¸t triÓn c¸c trung t©m th­¬ng m¹i, tiÕn hµnh c¸c cuéc triÓn l·m vµ héi chî ë n­íc ngoµi cho c¸c s¶n phÈm cã tiÒm n¨ng, t­ vÊn vÒ xuÊt khÈu, héi th¶o vÒ xuÊt khÈu.

+ §Ó ho¹t ®éng xóc tiÕn th­¬ng m¹i thùc sù ®em l¹i hiÖu qu¶ cho c«ng t¸c xuÊt nhËp khÈu cña tØnh, cÇn tiÕn hµnh x©y dùng hÖ thèng th«ng tin doanh nghiÖp, më réng hÖ thèng thu thËp vµ xö lý th«ng tin thÞ tr­êng trong n­íc vµ thÕ giíi ®Ó cung cÊp cho c¸c doanh nghiÖp trong n­íc, gióp doanh nghiÖp më réng hîp t¸c quèc tÕ, tiÕp cËn víi c«ng nghÖ hiÖn ®¹i vµ tiªn tiÕn, th©m nhËp s¶n phÈm vµo thÞ tr­êng quèc tÕ.

+ §Ó cã mét tæ chøc xóc tiÕn th­¬ng m¹i tèt h¬n, cÇn tæ chøc theo h­íng do chÝnh quyÒn vµ t­ nh©n cïng lËp ra, kinh phÝ ho¹t ®éng ®­îc tµi trî bëi ng©n s¸ch vµ c¸c hiÖp héi c«ng nghiÖp - th­¬ng m¹i.

+ Thùc hiÖn tèt c¸c néi dung c¬ b¶n cña ho¹t ®éng xóc tiÕn th­¬ng m¹i nh­ t¹o c¬ héi kinh doanh cho c¸c doanh nghiÖp, t­ vÊn kinh doanh cho c¸c doanh nghiÖp (nhÊt lµ c¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá) vÒ thÞ tr­êng; giíi thiÖu doanh nghiÖp vµ t×m kiÕm b¹n hµng, th«ng qua tæ chøc c¸c ®oµn doanh nghiÖp trong n­íc giao tiÕp víi b¹n hµng n­íc ngoµi vµ ng­îc l¹i, th«ng qua c¸c cuéc gÆp mÆt, to¹ ®µm ... ®Ó c¸c doanh nghiÖp tù t×m kiÕm b¹n hµng; giíi thiÖu vµ phæ biÕn th«ng tin thÞ tr­êng trong vµ n­íc ngoµi, th«ng qua hÖ thèng b¸o chÝ, ®Üa CD, m¹ng th«ng tin; tæ chøc h­íng dÉn doanh nghiÖp tham gia héi chî triÓn l·m th­¬ng m¹i, giíi thiÖu, qu¶ng c¸o hµng ho¸, t×m kiÕm b¹n hµng vµ thÞ tr­êng tiªu thô; tham gia vµo c¸c trung t©m th­¬ng m¹i cña ViÖt Nam ë n­íc ngoµi, gióp c¸c doanh nghiÖp thµnh lËp v¨n phßng ®¹i diÖn, chi nh¸nh hoÆc thµnh lËp c«ng ty ViÖt Nam ë n­íc ngoµi, hoÆc cöa hµng b¸n thö s¶n phÈm; tæ chøc thùc nghiÖm vµ giíi thiÖu c¸c h×nh thøc th­¬ng m¹i míi nh­: th­¬ng m¹i ®iÖn tö, ®Æt hµng qua b­u ®iÖn, kinh doanh trªn thÞ tr­êng kú h¹n hµng ho¸; hîp t¸c quèc tÕ vÒ xóc tiÕn th­¬ng m¹i ®Ó më réng kh¶ n¨ng ph¸t triÓn thÞ tr­êng trong vµ ngoµi n­íc víi sù ®a d¹ng ho¸ b¹n hµng cho c¸c doanh nghiÖp. Ph¸t triÓn hîp ®ång th­¬ng m¹i cÊp tØnh ®èi víi xuÊt khÈu c¸c mÆt hµng míi, ®èi víi c¸c thÞ tr­êng míi th©m nhËp vµ thanh to¸n khã kh¨n.

- §Ó thóc ®Èy ph¸t triÓn xuÊt khÈu hµng ho¸ cña tØnh, bªn c¹nh viÖc ®æi míi vµ hoµn thiÖn chÝnh s¸ch, c¬ chÕ khuyÕn khÝch xuÊt nhËp khÈu, tØnh cÇn tiÕn hµnh mét sè nhãm gi¶i ph¸p hç trî, cô thÓ:

+ Hç trî n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh cho doanh nghiÖp vµ hµng ho¸ xuÊt khÈu cña tØnh th«ng qua viÖc tiÕp tôc t¹o ra c¸c yÕu tè cÇn thiÕt ®Ó x©y dùng m«i tr­êng c¹nh tranh cho doanh nghiÖp nh­ hç trî doanh nghiÖp trong viÖc ®µo t¹o nguån nh©n lùc; n©ng cao chÊt l­îng, rót ng¾n thêi gian cung cÊp c¸c dÞch vô c«ng vµ gi¶i quyÕt c¸c thñ tôc hµnh chÝnh t¹i c¸c c¬ quan qu¶n lý nhµ n­íc vµ c¸c c¬ së hµnh chÝnh c«ng; hç trî cung cÊp th«ng tin, xóc tiÕn th­¬ng m¹i, dù b¸o thÞ tr­êng nh»m n©ng cao n¨ng lùc tiÕp cËn thÞ tr­êng xuÊt khÈu cho c¸c doanh nghiÖp.

+ Nhãm biÖn ph¸p hç trî n©ng cao n¨ng lùc s¶n xuÊt vµ xuÊt khÈu th«ng qua s¾p xÕp doanh nghiÖp, ngµnh nghÒ; n©ng cao kh¶ n¨ng tiÕp cËn c¸c nguån vèn; hç trî tÝn dông, tµi chÝnh ®èi víi c¸c nhµ s¶n xuÊt thuéc nh÷ng ngµnh c«ng nghiÖp non trÎ cÇn b¶o hé.

+ Nhãm biÖn ph¸p hç trî c¸c nhµ s¶n xuÊt, xuÊt khÈu v­ît qua c¸c rµo c¶n th­¬ng m¹i, øng phã hiÖu qu¶ c¸c biÖn ph¸p tù vÖ cña thÞ tr­êng nhËp khÈu ®èi víi hµng ho¸ xuÊt khÈu.

1.2. ChÝnh s¸ch vµ biÖn ph¸p khuyÕn khÝch ph¸t triÓn c¸c lo¹i h×nh tæ chøc th­¬ng m¹i truyÒn thèng vµ hiÖn ®¹i

Trong thêi gian tíi, trªn ®Þa bµn tØnh, c¸c lo¹i h×nh th­¬ng m¹i truyÒn thèng vÉn tån t¹i song song víi c¸c h×nh thøc th­¬ng m¹i hiÖn ®¹i nh­ng sÏ dÇn thu hÑp tû träng vµ ®­îc tæ chøc ph¸t triÓn theo nh÷ng ®Þnh h­íng ®· x¸c ®Þnh. ViÖc tæ chøc cã hiÖu qu¶ c¸c lo¹i h×nh th­¬ng m¹i truyÒn thèng vµ hiÖn ®¹i trªn ®Þa bµn tØnh cã tÇm quan träng ®Æc biÖt, t¹o ®iÒu kiÖn thùc hiÖn tèt quy ho¹ch ph¸t triÓn th­¬ng m¹i ®· ®­îc thiÕt lËp.

Doanh nghiÖp th­¬ng m¹i cña Ninh B×nh chñ yÕu ®ang lµ c¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá, chiÕm phÇn lín trong tæng sè c¸c doanh nghiÖp cña Ninh B×nh, cã møc b¸n lÎ hµng ho¸ chñ yÕu trong tæng møc b¸n lÎ hµng tiªu dïng x· héi, ®ång thêi t¹o ra mét l­îng lín c«ng ¨n viÖc lµm.

Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y, cïng víi viÖc ®Èy nhanh ®iÒu chØnh c¬ cÊu kinh tÕ nhµ n­íc, c¸c doanh nghiÖp th­¬ng m¹i võa vµ nhá ®· ph¸t huy ®­îc vai trß ngµy cµng quan träng trªn c¸c mÆt nh­ gãp phÇn thóc ®Èy sù t¨ng tr­ëng æn ®Þnh cña nÒn kinh tÕ, t¨ng møc ®Çu t­ cña ng­êi d©n trong x· héi, t¸c ®éng tÝch cùc ®Õn ®êi sèng cña nh©n d©n, gi¶m ¸p lùc vÒ c«ng ¨n viÖc lµm, thóc ®Èy thÞ tr­êng ph¸t triÓn s«i ®éng…vv.

Tuy nhiªn, xÐt vÒ mÆt l©u dµi, c¸c doanh nghiÖp th­¬ng m¹i võa vµ nhá vÉn thiÕu tÝnh ®Þnh h­íng vµ c¸c chÝnh s¸ch hç trî cÇn thiÕt, trong qu¸ tr×nh ph¸t triÓn vÉn cßn tån t¹i rÊt nhiÒu nh÷ng bÊt cËp vµ khã kh¨n, lµm h¹n chÕ sù ph¸t triÓn lµnh m¹nh cña c¸c doanh nghiÖp nµy.

Trong qu¸ tr×nh héi nhËp vµo thÞ tr­êng dÞch vô ph©n phèi toµn cÇu, Ninh B×nh cÇn mét mÆt thu hót c¸c tËp ®oµn, c«ng ty ph©n phèi ®a quèc gia, c¸c nhµ ph©n phèi lín trong n­íc ®Ó h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn c¸c c¬ cÊu th­¬ng m¹i hiÖn ®¹i vµ lín, bªn c¹nh viÖc thóc ®Èy c¶i c¸ch c¸c nhµ ph©n phèi truyÒn thèng sang hiÖn ®¹i, thóc ®Èy liªn kÕt gi÷a c¸c doanh nghiÖp th­¬ng m¹i hiÖn cã ®Ó h×nh thµnh c«ng ty th­¬ng m¹i quy m« lín vµ hiÖn ®¹i. Nh­ vËy, cÇn x©y dùng quan ®iÓm ph¸t triÓn mét c¸ch khoa häc, thóc ®Èy ph¸t triÓn hµi hoµ c¸c lo¹i h×nh doanh nghiÖp th­¬ng m¹i lín, võa vµ nhá.

Trong ®ã, ph¸t huy tèi ®a vai trß quan träng cña c¸c doanh nghiÖp th­¬ng m¹i võa vµ nhá trªn c¸c mÆt nh­ t¹o c«ng ¨n viÖc lµm, thóc ®Èy sù ph¸t triÓn bÒn v÷ng nÒn kinh tÕ cña tØnh. TÝch cùc ®Èy m¹nh c¶i c¸ch doanh nghiÖp th­¬ng m¹i võa vµ nhá, khuyÕn khÝch hä ¸p dông c«ng nghÖ th«ng tin vµ kü thuËt kinh doanh hiÖn ®¹i, nç lùc ph¸t triÓn c¸c ph­¬ng thøc l­u th«ng hiÖn ®¹i, n©ng cao tr×nh ®é hiÖn ®¹i ho¸ vµ qu¶n lý kinh doanh. T¨ng c­êng n¨ng lùc hç trî, ¸p dông c¸c biÖn ph¸p m¹nh mÏ nh»m gi¶i quyÕt thiÕt thùc c¸c vÊn ®Ò chñ yÕu lµm h¹n chÕ sù ph¸t triÓn cña c¸c doanh nghiÖp th­¬ng m¹i võa vµ nhá. C¶i thiÖn m«i tr­êng kinh doanh, t¹o ®µ cho sù ph¸t triÓn lµnh m¹nh cña c¸c doanh nghiÖp th­¬ng m¹i võa vµ nhá.

CÇn cã sù thóc ®Èy vµ hç trî cña tØnh Ninh B×nh ®Ó ®Õn n¨m 2010, doanh nghiÖp th­¬ng m¹i lo¹i võa sÏ c¬ b¶n x©y dùng ®­îc c¬ chÕ vËn hµnh cña doanh nghiÖp hiÖn ®¹i, doanh nghiÖp th­¬ng m¹i lo¹i nhá kiÖn toµn ®­îc c¬ chÕ qu¶n lý kinh doanh. §­a ho¹t ®éng kinh doanh ®i vµo nÒ nÕp, n©ng cao tr×nh ®é qu¶n lý kinh doanh, t¨ng c­êng kh¶ n¨ng gi¶m thiÓu rñi ro, c¶i thiÖn viÖc øng dông c«ng nghÖ th«ng tin hiÖn ®¹i trong c¸c c¬ së h¹ tÇng l­u th«ng. Gia t¨ng h¬n n÷a sè l­îng c¸c doanh nghiÖp th­¬ng m¹i võa vµ nhá. T¹o dùng mét sè th­¬ng hiÖu næi tiÕng cña c¸c doanh nghiÖp th­¬ng m¹i võa vµ nhá.

V× vËy, c¸c gi¶i phÊp cÇn tËp trung vµo nh÷ng vÊn ®Ò sau:+ C¶i c¸ch ®Ó t¨ng c­êng n¨ng lùc ho¹t ®éng cña c¸c doanh nghiÖp th­¬ng m¹i

§Èy m¹nh tiÕn tr×nh c¶i c¸ch c¸c doanh nghiÖp th­¬ng m¹i võa vµ nhá nhµ n­íc, t¨ng c­êng h¬n mét b­íc vÒ n¨ng lùc ho¹t ®éng cña c¸c doanh nghiÖp nµy. §Èy m¹nh h¬n n÷a c¶i c¸ch quyÒn së h÷u tµi s¶n cña c¸c doanh nghiÖp, x©y dùng quyÒn së h÷u vÒ tµi s¶n theo h­íng hiÖn ®¹i, ph©n cÊp râ rµng, minh b¹ch gi÷a quyÒn vµ tr¸ch nhiÖm. H­íng dÉn c¸c doanh nghiÖp th­¬ng m¹i ¸p dông c¸c biÖn ph¸p liªn doanh, liªn kÕt, mua b¸n, s¸p nhËp, cho thuª, ®Êu thÇu kinh doanh, ph¸t m¹i…vv nh»m tiÕn hµnh c¶i c¸ch c¬ chÕ kinh doanh vµ chÕ ®é së h÷u vÒ tµi s¶n, ®Èy nhanh viÖc thay ®æi chÕ ®é së h÷u cña c¸c doanh nghiÖp th­¬ng m¹i võa vµ nhá nhµ n­íc. Nç lùc ®Èy m¹nh c«ng t¸c cæ phÇn ho¸ c¸c doanh nghiÖp th­¬ng m¹i võa vµ nhá, khuyÕn khÝch vµ ñng hé viÖc thu hót c¸c lo¹i h×nh vèn cña d©n, vèn ®Çu t­ n­íc ngoµi…vv cïng tham gia thùc hiÖn c¶i c¸ch c¸c doanh nghiÖp th­¬ng m¹i võa vµ nhá nhµ n­íc, thùc hiÖn ®a d¹ng ho¸ c¸c chñ thÓ ®Çu t­. KhuyÕn khÝch ph¸t triÓn doanh nghiÖp th­¬ng m¹i võa vµ nhá cã chÕ ®é së h÷u hçn hîp, gåm vèn cña nhµ n­íc, vèn tËp thÓ vµ vµ vèn cæ phÇn cña c¸c thµnh phÇn kinh tÕ t­ nh©n.

§ång thêi, kiÖn toµn c¬ cÊu nh©n sù cña c¸c doanh nghiÖp c¨n cø theo yªu cÇu cña mét doanh nghiÖp hiÖn ®¹i, chuyÓn ®æi c¬ chÕ kinh doanh, chÕ ®é kinh doanh, nh©n sù vµ ph©n phèi thu nhËp cña doanh nghiÖp, n©ng cao tÝnh tÝch cùc cña c¸n bé c«ng nh©n viªn trong doanh nghiÖp. H­íng dÉn c¸c doanh nghiÖp th­¬ng m¹i võa vµ nhá coi träng c«ng t¸c qu¶n lý c¬ së, t¨ng c­êng h¬n n÷a qu¶n lý doanh nghiÖp, c¨n cø vµo ph¸p luËt mµ x©y dùng c¬ chÕ qu¶n lý néi bé doanh nghiÖp nh­ qu¶n lý kinh doanh hµng ho¸, qu¶n lý tµi chÝnh, qu¶n lý hîp ®ång, qu¶n lý nguån nh©n lùc,…vv, hoµn thiÖn c¸c tiªu chuÈn vµ quy chÕ qu¶n lý trong néi bé doanh nghiÖp.

KhuyÕn khÝch c¸c doanh nghiÖp cã ­u thÕ tiÕn hµnh s¸p nhËp, mua l¹i, ñy th¸c qu¶n lý c¸c doanh nghiÖp khã kh¨n, thùc hiÖn thñ tôc ph¸ s¶n theo c¸c quy ®Þnh cña ph¸p luËt ®èi víi c¸c doanh nghiÖp lç dµi h¹n, vay nî nhiÒu h¬n vèn, hoÆc thua lç nghiªm träng. CÇn t¨ng c­êng chØ ®¹o c¶i c¸ch vµ ®­a vµo nÒ nÕp ®èi víi c¸c doanh nghiÖp th­¬ng m¹i võa vµ nhá. Thùc hiÖn c¶i c¸ch chÕ ®é së h÷u cña c¸c doanh nghiÖp theo c¸c b­íc hîp lý, tr¸nh bÞ thÊt tho¸t tµi s¶n cña nhµ n­íc, tr¸nh l·ng phÝ, ®Æt c¸c kho¶n nî ng©n hµng vµo t×nh tr¹ng nî xÊu. CÇn xö lý chÝnh x¸c mèi quan hÖ gi÷a c¶i c¸ch, ph¸t triÓn vµ æn ®Þnh. B¶o ®¶m quyÒn lîi cña c¸n bé nh©n viªn, ®ång thêi gãp phÇn gi÷ v÷ng æn ®Þnh x· héi.

Së Th­¬ng m¹i cÇn tÝch cùc phèi kÕt hîp víi c¸c Së, ngµnh h÷u quan kh¸c x©y dùng vµ thùc thi c¸c chÝnh s¸ch hç trî vÒ tµi chÝnh vµ chÝnh s¸ch thuÕ nh»m khuyÕn khÝch, ñng hé c¸c doanh nghiÖp th­¬ng m¹i võa vµ nhá s¸ng t¹o trong ho¹t ®éng kinh doanh, ®æi míi c«ng nghÖ kü thuËt hiÖn ®¹i vµ më réng thÞ tr­êng, h¹ thÊp chi phÝ. X©y dùng c¸c quü khuyÕn th­¬ng vµ c¸c quü chuyªn phôc vô cho viÖc c¶i c¸ch c¸c doanh nghiÖp th­¬ng m¹i võa vµ nhá cña nhµ n­íc, thanh to¸n c¸c chi phÝ ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh tiÕn hµnh c¶i c¸ch ®èi víi c¸c doanh nghiÖp kh«ng ®ñ kh¶ n¨ng chi tr¶ phÝ ®æi míi, hoÆc hç trî c¸c doanh nghiÖp bÞ thÊt tho¸t vÒ vèn sau khi ph¸ s¶n kh«ng ®ñ båi th­êng vÒ kinh tÕ vµ chi tr¶ b¶o hiÓm x· héi cho c¸n bé, nh©n viªn. CÇn tÝch cùc phèi hîp vµ tranh thñ sù ñng hé cña c¬ quan qu¶n lý tµi s¶n nhµ ®Êt cña ®Þa ph­¬ng, gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò liªn quan ®Õn quyÒn sö dông ®Êt l©u dµi ®Ó kinh doanh cña c¸c doanh nghiÖp th­¬ng m¹i võa vµ nhá. CÇn tÝch cùc thùc hiÖn c¸c chÝnh s¸ch ­u ®·i cña nhµ n­íc nh»m khuyÕn khÝch c¸c doanh nghiÖp t¹o thªm c«ng ¨n viÖc lµm cho c¸n bé nh©n viªn, còng nh­ khuyÕn khÝch c¸c thµnh phÇn kinh tÕ thµnh lËp doanh nghiÖp th­¬ng m¹i võa vµ nhá.

+ Ra søc ph¸t triÓn c¸c ph­¬ng thøc l­u th«ng hiÖn ®¹i, n©ng cao tr×nh ®é hiÖn ®¹i ho¸ cña c¸c doanh nghiÖp th­¬ng m¹i

TÝch cùc thóc ®Èy ph¸t triÓn c¸c ph­¬ng thøc dÞch vô vµ h×nh thøc tæ chøc kinh doanh theo d¹ng chuçi, nh­îng quyÒn kinh doanh, ®¹i lý, th­¬ng m¹i ®iÖn tö…vv. C¸c doanh nghiÖp th­¬ng m¹i võa vµ nhá cã thÓ c¨n cø vµo c¸c ®Æc ®iÓm riªng cña tõng doanh nghiÖp, n©ng cao h¬n tr×nh ®é tæ chøc th«ng qua ph¸t triÓn h×nh thøc kinh doanh theo d¹ng chuçi tù do gi÷a c¸c doanh nghiÖp, hoÆc tham gia vµo hÖ thèng nh­îng quyÒn kinh doanh. KhuyÕn khÝch ¸p dông c¸c ph­¬ng thøc l­u th«ng hiÖn ®¹i vµ thay ®æi c¸c ph­¬ng thøc truyÒn thèng. KhuyÕn khÝch c¸c doanh nghiÖp th­¬ng m¹i võa vµ nhá ph¸t triÓn liªn minh mua b¸n hµng ho¸, nç lùc n©ng cao chÊt l­îng dÞch vô vµ hiÖu qu¶ kinh doanh nhê më réng quy m«.

Thóc ®Èy c¸c doanh nghiÖp th­¬ng m¹i võa vµ nhá thùc thi chiÕn l­îc ph¸t triÓn th­¬ng hiÖu. Ph¸t triÓn ho¹t ®éng kinh doanh theo h­íng dÞ biÖt ho¸, chuyªn nghiÖp ho¸, th­¬ng hiÖu ho¸, t¹o ra hµng lo¹t c¸c doanh nghiÖp th­¬ng m¹i võa vµ nhá cã th­¬ng hiÖu næi tiÕng. ChØ ®¹o c¸c doanh nghiÖp thùc hiÖn viÖc thay ®æi ph­¬ng thøc kinh doanh cò, kh¾c phôc t×nh tr¹ng c¸c doanh nghiÖp chñ yÕu c¹nh tranh nhau th«ng qua c¸c “trËn chiÕn gi¸ c¶” lµm n¨ng lùc c¹nh tranh thÊp. TÝch cùc ph¸t triÓn c¸c ph­¬ng thøc kinh doanh liªn hîp, hîp t¸c, nh­îng quyÒn kinh doanh vµ kinh doanh theo d¹ng chuçi tù do…vv. Dùa vµo c¸c doanh nghiÖp th­¬ng m¹i cã n¨ng lùc c¹nh tranh, thóc ®Èy h×nh thµnh mét sè doanh nghiÖp th­¬ng m¹i võa vµ nhá ­u thÕ, cã th­¬ng hiÖu dÞch vô næi tiÕng vµ ®a d¹ng chñ thÓ ®Çu t­.

Së Th­¬ng m¹i cÇn tÝch cùc phèi hîp víi c¸c c¬ quan h÷u quan kh¸c cña ®Þa ph­¬ng t¹o ra m«i tr­êng lµnh m¹nh cho sù ph¸t triÓn cña c¸c doanh nghiÖp th­¬ng m¹i võa vµ nhá trªn c¸c mÆt nh­ ®¬n gi¶n ho¸ thñ tôc hµnh chÝnh, thùc hiÖn thèng nhÊt vÒ nép thuÕ, gi¶m thiÓu c¸c ho¹t ®éng thÈm ®Þnh, kiÓm tra phøc t¹p…vv.

ChØ ®¹o c¸c doanh nghiÖp th­¬ng m¹i võa vµ nhá ¸p dông c«ng nghÖ th«ng tin hiÖn ®¹i phï hîp víi nhu cÇu thùc tÕ vµ tr×nh ®é ph¸t triÓn cña mçi doanh nghiÖp, tiÕn hµnh thÝ ®iÓm vÒ th­¬ng m¹i ®iÖn tö cho c¸c doanh nghiÖp th­¬ng m¹i võa vµ nhá.

+ Hç trî ph¸t triÓn c¸c doanh nghiÖp th­¬ng m¹i võa vµ nhá, ph¸ bá c¸c h¹n chÕ gia nhËp thÞ tr­êng.

Kiªn tr× ph¸t triÓn c¸c c«ng ty th­¬ng m¹i lín song song víi viÖc hç trî c¸c doanh nghiÖp th­¬ng m¹i võa vµ nhá cña tØnh. KhuyÕn khÝch thµnh lËp c¸c doanh nghiÖp th­¬ng m¹i võa vµ nhá. CÇn hç trî nhiÒu h¬n n÷a cho c¸c doanh nghiÖp th­¬ng m¹i võa vµ nhá trªn c¸c mÆt nh­ gia nhËp thÞ tr­êng, chØ ®Þnh kinh doanh c¸c dÞch vô vµ mÆt hµng chuyªn doanh, sö dông ®Êt. Ngo¹i trõ cã c¸c quy ®Þnh ®Æc biÖt liªn quan cña nhµ n­íc, cÇn t¹o cho c¸c doanh nghiÖp th­¬ng m¹i võa vµ nhá ®­îc h­ëng c¸c chÝnh s¸ch ­u ®·i nh­ c¸c doanh nghiÖp lín, doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t­ n­íc ngoµi. CÇn thùc hiÖn thuËn tiÖn trong ®¨ng ký, ®¬n gi¶n ho¸ c¸c thñ tôc phª chuÈn thµnh lËp c¸c doanh nghiÖp th­¬ng m¹i võa vµ nhá, cÊp phÐp x©y dùng cho c¸c c¬ së kinh doanh.

T¹o m«i tr­êng c¹nh tranh c«ng b»ng, tÝch cùc lo¹i bá c¸c quy ®Þnh chÝnh s¸ch vµ v¨n b¶n ph¸p quy hµnh chÝnh kh«ng cã lîi cho viÖc ph¸t triÓn c¸c doanh nghiÖp th­¬ng m¹i võa vµ nhá. Nghiªn cøu ®Ò ra c¸c biÖn ph¸p chÝnh s¸ch phï hîp víi c¸c nguyªn t¾c cña Tæ chøc th­¬ng m¹i thÕ giíi, mét mÆt cã lîi cho viÖc ph¸t triÓn c¸c doanh nghiÖp th­¬ng m¹i võa vµ nhá, mÆt kh¸c gãp phÇn ®­a c¸c ho¹t ®éng thÞ tr­êng ®i vµo nÒ nÕp. Nghiªm tóc xö lý c¸c hµnh vi c¹nh tranh kh«ng lµnh m¹nh, t¹o m«i tr­êng c¹nh tranh c«ng b»ng cã lîi cho c¶ c¸c doanh nghiÖp lín vµ c¸c doanh nghiÖp th­¬ng m¹i võa vµ nhá. CÇn tiÕn hµnh kiÓm tra gi¸m s¸t vµ kiªn quyÕt xö lý vi ph¹m ®èi víi c¸c kho¶n thu phÝ, ®èi víi c¸c hµnh vi biÕn t­íng lµm t¨ng g¸nh nÆng cho c¸c doanh nghiÖp th­¬ng m¹i võa vµ nhá.

Hç trî c¸c doanh nghiÖp th­¬ng m¹i võa vµ nhá ph¸t triÓn liªn kÕt kinh doanh th­¬ng m¹i trong vµ ngoµi n­íc, khuyÕn khÝch c¸c doanh nghiÖp th­¬ng m¹i võa vµ nhá ph¸t triÓn kinh doanh néi ®Þa vµ xuÊt, nhËp khÈu, thóc ®Èy hîp t¸c gi÷a c¸c doanh nghiÖp th­¬ng m¹i trong vµ ngoµi n­íc ®Ó trë thµnh b¹n hµng hîp t¸c chiÕn l­îc, ph¸t huy ­u thÕ c¸c bªn, cïng nhau khai th¸c thÞ tr­êng trong vµ ngoµi n­íc. Thóc ®Èy c¸c doanh nghiÖp th­¬ng m¹i võa vµ nhá tiÕp thu c¸c kü thuËt qu¶n lý kinh doanh vµ kinh nghiÖm tiªn tiÕn cña n­íc ngoµi. KhuyÕn khÝch c¸c doanh nghiÖp th­¬ng m¹i võa vµ nhá thùc hiÖn chiÕn l­îc “h­íng ngo¹i”, ®Æc biÖt lµ liªn kÕt víi c¸c doanh nghiÖp c«ng nghiÖp cã ­u thÕ khai th¸c thÞ tr­êng quèc tÕ, tÝch cùc më réng ho¹t ®éng xuÊt nhËp khÈu vµ th­¬ng m¹i quèc tÕ. CÇn t¹o cho c¸c doanh nghiÖp th­¬ng m¹i võa vµ nhá ®­îc h­ëng c¸c ­u ®·i t­¬ng tù c¸c doanh nghiÖp kh¸c nh­ ®Çu t­ n­íc ngoµi, tÝn dông xuÊt nhËp khÈu, b¶o hiÓm tÝn dông xuÊt khÈu…vv.+ Hoµn thiÖn hÖ thèng tµi chÝnh cho c¸c doanh nghiÖp th­¬ng m¹i võa vµ nhá ®Ó gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò khã kh¨n vÒ vèn.

TÝch cùc tranh thñ c¸c Quü ph¸t triÓn doanh nghiÖp võa vµ nhá cña c¸c c¬ quan h÷u quan ®Þa ph­¬ng ®Ó hç trî ph¸t triÓn c¸c doanh nghiÖp th­¬ng m¹i võa vµ nhá. KhuyÕn khÝch x©y dùng c¸c Quü ph¸t triÓn hç trî doanh nghiÖp th­¬ng m¹i võa vµ nhá, hoÆc tranh thñ Quü ph¸t triÓn doanh nghiÖp võa vµ nhá do ChÝnh phñ thèng nhÊt hç trî ®Ó tËp trung mét l­îng vèn lín nh»m hç trî cho c¸c doanh nghiÖp th­¬ng m¹i võa vµ nhá. Së Th­¬ng m¹i cÇn tranh thñ sù ñng hé cña c¸c ng©n hµng th­¬ng m¹i trong viÖc t¨ng c­êng h¬n n÷a hç trî c¸c kho¶n vay cña c¸c doanh nghiÖp th­¬ng m¹i võa vµ nhá cã thÞ tr­êng, lµm ¨n cã hiÖu qu¶ vµ cã nhu cÇu tÝn dông, ®Èy m¹nh ho¹t ®éng hç trî tÝn dông cho c¸c doanh nghiÖp th­¬ng m¹i võa vµ nhá, hoµn thiÖn dÞch vô tµi chÝnh cho c¸c doanh nghiÖp th­¬ng m¹i võa vµ nhá, më réng quy m« c¸c kho¶n vay, ph¸t triÓn c¸c nghiÖp vô dÞch vô tÝn dông míi. KhuyÕn khÝch c¸c tæ chøc b¶o l·nh tÝn dông tÝch cùc ph¸t triÓn c¸c nghiÖp vô b¶o l·nh cho c¸c doanh nghiÖp th­¬ng m¹i võa vµ nhá. CÇn x©y dùng c¸c chÝnh s¸ch t­¬ng øng nh»m khuyÕn khÝch thu hót c¸c nguån vèn trong x· héi ®Çu t­ vµo ph¸t triÓn vµ ®æi míi c¸c doanh nghiÖp th­¬ng m¹i võa vµ nhá.

Më réng c¸c kªnh cung cÊp tµi chÝnh, hç trî c¸c doanh nghiÖp th­¬ng m¹i võa vµ nhá tham gia thÞ tr­êng cæ phiÕu phï hîp víi ®iÒu kiÖn cña doanh nghiÖp. Thóc ®Èy c¸c doanh nghiÖp th­¬ng m¹i võa vµ nhá tiÕn hµnh c¶i t¹o, ®æi míi, ®­a ho¹t ®éng kinh doanh ®i vµo nÒ nÕp th«ng qua viÖc tËn dông vèn ®Çu t­ n­íc ngoµi d­íi c¸c h×nh thøc liªn doanh, hîp t¸c, nh­îng quyÒn….vv. C¸c doanh nghiÖp th­¬ng m¹i võa vµ nhá cã thÓ c¨n cø vµo c¸c quy ®Þnh cã liªn quan cña nhµ n­íc cho phÐp, ph¸t hµnh tr¸i phiÕu doanh nghiÖp phï hîp víi ®iÒu kiÖn cña doanh nghiÖp.

+ ThiÕt thùc ®­a viÖc ph¸t triÓn c¸c doanh nghiÖp th­¬ng m¹i võa vµ nhá vµo quy ho¹ch ph¸t triÓn kinh tÕ- x· héi cña Ninh B×nh, tÝch cùc hç trî c¸c doanh nghiÖp h­ëng c¸c ®iÒu kiÖn thuËn lîi trong sö dông ®Êt.

Së Th­¬ng m¹i cÇn phèi hîp vµ tranh thñ sù ñng hé cña c¸c c¬ quan cã liªn quan ®Ó thùc hiÖn viÖc kÕt hîp c«ng t¸c ph¸t triÓn c¸c doanh nghiÖp th­¬ng m¹i víi ph¸t triÓn cña tØnh, trong qu¸ tr×nh c¶i t¹o khu vùc néi thµnh vµ x©y dùng khu d©n c­ míi, quy ho¹ch hîp lý bè côc m¹ng l­íi th­¬ng m¹i cña c¸c doanh nghiÖp lín, võa vµ nhá, thóc ®Èy sù ph¸t triÓn hµi hoµ gi÷a c¸c cöa hµng võa vµ nhá víi c¸c cöa hµng quy m« lín. CÇn bè trÝ hîp lý sö dông ®Êt ®Ó t¹o kh«ng gian ph¸t triÓn thÝch øng cho c¸c doanh nghiÖp th­¬ng m¹i võa vµ nhá. Khi thùc hiÖn viÖc di dêi hoÆc ®ãng cöa c¸c doanh nghiÖp g©y « nhiÔm, chiÕm dông nhiÒu ®Êt, cã vÞ trÝ kh«ng phï hîp víi chøc n¨ng trong tØnh, Së Th­¬ng m¹i cÇn bµn b¹c víi c¬ quan quy ho¹ch tØnh, gióp cho viÖc sö dông ®Êt cña c¸c doanh nghiÖp th­¬ng m¹i võa vµ nhá phï hîp víi quy ho¹ch.

§Èy nhanh sù ph¸t triÓn c¸c doanh nghiÖp th­¬ng m¹i võa vµ nhá khu vùc n«ng th«n. CÇn tÝch cùc khuyÕn khÝch thµnh lËp c¸c doanh nghiÖp th­¬ng m¹i võa vµ nhá phôc vô cho n«ng d©n, khu vùc n«ng th«n vµ c¸c dÞch vô n«ng nghiÖp kh¸c. C¸c doanh nghiÖp th­¬ng m¹i võa vµ nhá cÇn chó träng cung cÊp c¸c dÞch vô phï hîp víi nhu cÇu thÞ tr­êng vµ ph¸t huy ®­îc c¸c ­u thÕ cña ®Þa ph­¬ng, ®ång thêi ®Èy m¹nh viÖc thu hót lùc l­îng lao ®éng d­ thõa ë n«ng th«n tham gia vµo ngµnh th­¬ng m¹i.

KhuyÕn khÝch c¸c doanh nghiÖp th­¬ng m¹i cã ­u thÕ c¶i thiÖn m¹ng l­íi ph©n phèi hiÖn cã ë n«ng th«n. Chó träng c¶i thiÖn c¸c ®iÒu kiÖn cho dÞch vô ph©n phèi cña ®Þa ph­¬ng, n©ng cao tr×nh ®é ph©n phèi hµng ho¸ ë n«ng th«n. KhuyÕn khÝch vµ hç trî c¸c doanh nghiÖp th­¬ng m¹i võa vµ nhá trë thµnh c¸c doanh nghiÖp hµng ®Çu dÉn d¾t n«ng d©n tham gia vµo c¸c hÖ thèng thÞ tr­êng n«ng s¶n.
: Download.aspx
Download.aspx -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Download.aspx -> Ex: She has said, “ I’m very tired” → She has said that she is very tired. Một số thay đổi khi đổi sang lời nói gián tiếp như sau
Download.aspx -> BỘ khoa học và CÔng nghệ
Download.aspx -> BỘ thông tin và truyềN thông cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Download.aspx -> LUẬt năng lưỢng nguyên tử CỦa quốc hội khóa XII, KỲ HỌp thứ 3, SỐ 18/2008/QH12 ngàY 03 tháng 06 NĂM 2008
Download.aspx -> Thanh tra chính phủ BỘ NỘi vụ
Download.aspx -> THÔng tư CỦa bộ KẾ hoạch và ĐẦu tư SỐ 03/2006/tt-bkh ngàY 19 tháng 10 NĂM 2006
Download.aspx -> BIỂu thống kê tthc tên thủ tục hành chính
Download.aspx -> BỘ khoa học và CÔng nghệ
Download.aspx -> BỘ khoa học và CÔng nghệ


1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương