Môc lôc më ®Çu 5 PhÇn thø nhÊt: 8


+ Trung t©m ®¹i diÖn th­¬ng m¹i: Phôc vô nhiÒu doanh nghiÖp ®¹i diÖn th­¬ng m¹i g¾n liÒn víi tr­ng bµy hµng mÉu, sö dông chung c¸c diÖn tÝchtải về 1.34 Mb.
trang10/12
Chuyển đổi dữ liệu17.08.2016
Kích1.34 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12

+ Trung t©m ®¹i diÖn th­¬ng m¹i: Phôc vô nhiÒu doanh nghiÖp ®¹i diÖn th­¬ng m¹i g¾n liÒn víi tr­ng bµy hµng mÉu, sö dông chung c¸c diÖn tÝch v¨n phßng, diÖn tÝch kho, b·i ®Ó hµng, thiÕt bÞ th«ng tin hay b·i ®ç xe...

a. Quy m«: DiÖn tÝch 6.000- 10.000m2;

b. CÊu tróc: khu v¨n phßng ®¹i diÖn; khu tr­ng bµy hµng mÉu; khu dÞch vô; khu kho vµ b·i ®ç xe.

3.6. §Þnh h­íng ph¸t triÓn kinh doanh xuÊt - nhËp khÈu Ninh B×nh

Trong giai ®o¹n 1996-2005, vÒ kim ng¹ch xuÊt - nhËp khÈu còng nh­ vÒ ngµnh hµng, mÆt hµng vµ thÞ tr­êng xuÊt - nhËp khÈu cña Ninh B×nh cßn nhá vÒ qui m«, h¹n hÑp vÒ danh môc hµng ho¸, ®¬n ®iÖu vÒ thÞ tr­êng. Trong ®iÒu kiÖn vµ tr×nh ®é ph¸t triÓn kinh tÕ hiÖn nay, còng nh­ triÓn väng ph¸t triÓn trong thêi kú qui ho¹ch vµ ®Æc biÖt lµ n¨ng lùc ho¹t ®éng kinh doanh xuÊt - nhËp khÈu cña Ninh B×nh th× viÖc ph¸t triÓn kinh doanh xuÊt - nhËp khÈu vµ nhÊt lµ kinh doanh xuÊt khÈu cña tØnh trong thêi kú ®Õn n¨m 2020 cÇn ph¶i cã sù ®Þnh h­íng liªn kÕt víi bªn ngoµi lµ chÝnh. §ã lµ:

§Þnh h­íng chung, quan träng vÒ kinh doanh xuÊt - nhËp khÈu cña Ninh B×nh lµ më réng quan hÖ hîp t¸c, liªn doanh, liªn kÕt kinh tÕ gi÷a Ninh B×nh víi c¸c ®Þa ph­¬ng kh¸c, víi c¸c doanh nghiÖp xuÊt – nhËp khÈu lín trong n­íc ®Ó tæ chøc s¶n xuÊt, chÕ biÕn vµ khai th¸c c¸c nguån hµng xuÊt khÈu ®­îc s¶n xuÊt ra hay ®Ó nhËp khÈu m¸y mãc, thiÕt bÞ, vËt t­ phôc vô cho s¶n xuÊt trong tØnh.§Þnh h­íng ph¸t triÓn ngµnh hµng, mÆt hµng xuÊt - nhËp khÈu cña riªng Ninh B×nh. §Ò ¸n "Ph¸t triÓn xuÊt khÈu giai ®o¹n 2006-2010" cña c¶ n­íc, trong ®ã ®Þnh h­íng chuyÓn dÞch c¬ cÊu hµng xuÊt khÈu theo h­íng ®Èy m¹nh xuÊt khÈu nh÷ng mÆt hµng cã gi¸ trÞ gia t¨ng cao, t¨ng s¶n phÈm chÕ biÕn, chÕ t¹o, s¶n phÈm cã hµm l­îng c«ng nghÖ vµ chÊt x¸m cao, gi¶m dÇn tû träng hµng th«. Theo ®ã, tû träng cña c¸c nhãm hµng n«ng, l©m, thuû s¶n vµ nhiªn liÖu-kho¸ng s¶n sÏ cã xu h­íng gi¶m dÇn vµ nhãm hµng c«ng nghiÖp, thñ c«ng mü nghÖ sÏ cã xu h­íng t¨ng dÇn. Tuy nhiªn, ®èi víi xuÊt khÈu cña Ninh B×nh, cÇn ph¶i x¸c ®Þnh: thÕ m¹nh vÒ mÆt hµng xuÊt khÈu cña Ninh B×nh trong giai ®o¹n tõ nay ®Õn 2010 vµ 2020 lµ mét sè s¶n phÈm cña n«ng nghiÖp, hµng thñy h¶i s¶n vµ hµng thñ c«ng mü nghÖ. V× vËy, ®Þnh h­íng ph¸t triÓn mÆt hµng xuÊt khÈu cña Ninh B×nh cÇn tËp trung theo h­íng n©ng dÇn qui m« xuÊt khÈu cña c¸c s¶n phÈm nµy trong kú qui ho¹ch. Trong ®ã, cÇn ®Æc biÖt quan t©m ®Õn lùa chän c©y trång phï hîp víi chÊt ®Êt, cã gi¸ trÞ vµ cã thÞ tr­êng xuÊt khÈu ®Ó qui ho¹ch, më réng diÖn tÝch gieo trång t¹o ra c¸c s¶n phÈm xuÊt khÈu søc tiªu thô lín, ®ång thêi n©ng cao n¨ng lùc s¶n xuÊt c¸c mÆt hµng thñ c«ng mü nghÖ, kÓ c¶ vÒ thiÕt bÞ, vËt liÖu vµ thiÕt kÕ s¶n phÈm míi. §èi víi nhËp khÈu: trong giai ®o¹n tõ nay ®Õn n¨m 2010 vµ 2020, nhu cÇu nhËp khÈu cÇn ­u tiªn hµng ®Çu cña Ninh B×nh lµ nhËp khÈu c¸c m¸y mãc, thiÕt bÞ võa vµ nhá, c¸c nguyªn vËt liÖu kÌm theo. §èi víi ngµnh hµng nµy cÇn chó träng ®Õn tr×nh ®é c«ng nghÖ vµ ph­¬ng thøc thanh to¸n nh»m sö dông cã hiÖu qu¶ vèn ®Çu t­ vµ kh¾c phôc t×nh tr¹ng thiÕu vèn, nhÊt lµ vèn ®Çu t­ ng¾n h¹n vµ trung h¹n.

§Þnh h­íng ph¸t triÓn thÞ tr­êng xuÊt - nhËp khÈu: trªn c¬ së tr×nh ®é s¶n xuÊt vµ tiªu dïng trong tØnh, n¨ng lùc kinh doanh xuÊt - nhËp khÈu cña c¸c c«ng ty ®Þa ph­¬ng, kh¶ n¨ng t¹o ra c¸c s¶n phÈm xuÊt khÈu vµ nhu cÇu nhËp khÈu cña ®Þa ph­¬ng còng nh­ ®¸nh gi¸ vÒ triÓn väng thÞ tr­êng xuÊt khÈu c¸c s¶n phÈm cña Ninh B×nh, ®Þnh h­íng ph¸t triÓn thÞ tr­êng xuÊt - nhËp khÈu cña Ninh B×nh cÇn tËp trung ­u tiªn tr­íc hÕt ®èi víi thÞ tr­êng Trung Quèc, c¸c n­íc ASEAN, LB Nga, Hoa kú, NhËt B¶n vµ khai th¸c triÖt ®Ó c¸c c¬ héi kinh doanh xuÊt - nhËp khÈu hµng ho¸ th«ng qua c¸c doanh nghiÖp xuÊt - nhËp khÈu lín.

§Þnh h­íng ph¸t triÓn n¨ng lùc kinh doanh xuÊt - nhËp khÈu: CÇn x©y dùng c¬ chÕ tµi chÝnh, tÝn dông th«ng tho¸ng t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó c¸c ®¬n vÞ kinh doanh xuÊt - nhËp khÈu thuéc mäi thµnh phÇn kinh tÕ cã ®ñ n¨ng lùc tµi chÝnh vµ uy tÝn tham gia liªn kÕt, tæ chøc ®­îc nguån hµng, x©y dùng c¸c ®Çu mèi thu mua, thu gom hµng ho¸ xuÊt khÈu. §ång thêi, chó träng x©y dùng ®éi ngò doanh nh©n tinh th«ng nghiÖp vô kinh doanh xuÊt - nhËp khÈu, am hiÓu thÞ tr­êng xuÊt nhËp khÈu.

3.7. §Þnh h­íng ph¸t triÓn c¸c thµnh phÇn kinh tÕ tham gia ho¹t ®éng th­¬ng m¹i trªn ®Þa bµn Ninh B×nh* Th­¬ng nghiÖp nhµ n­íc

§Þnh h­íng quan träng nhÊt trong ph¸t triÓn th­¬ng nghiÖp nhµ n­íc hiÖn nay nãi chung lµ cã ®ñ n¨ng lùc vµ uy tÝn ®Ó gi÷ vai trß chñ ®¹o trong c¸c ho¹t ®éng th­¬ng m¹i ®¶m b¶o sù ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi v÷ng ch¾c vµ ®¶m b¶o lîi Ých cña ng­êi s¶n xuÊt, ng­êi tiªu dïng. Tuy nhiªn, cïng víi qu¸ tr×nh ®æi míi c¬ chÕ qu¶n lý kinh tÕ ë n­íc ta hiÖn nay, vai trß chñ ®¹o cña thµnh phÇn th­¬ng nghiÖp nhµ n­íc còng ®· vµ ®ang cã nhiÒu thay ®æi do t¸c ®éng cu¶ c¸c qui luËt kinh tÕ thÞ tr­êng, do sù ph¸t triÓn s¶n xuÊt ®¸p øng ®Çy ®ñ nhu cÇu tiªu dïng cña d©n c­, do n¨ng lùc cña c¸c c¬ quan qu¶n lý nhµ n­íc ®­îc t¨ng c­êng h¬n... C¸c doanh nghiÖp th­¬ng m¹i nhµ n­íc ®· kh«ng cßn hoµn toµn ®óng víi t­ c¸ch lµ ®¹i diÖn, lµ c«ng cô cho nhµ n­íc thùc hiÖn c¸c chÝnh s¸ch ph©n phèi s¶n phÈm x· héi. Thay vµo ®ã, c¸c doanh nghiÖp th­¬ng m¹i nhµ n­íc ph¶i lµ lùc l­îng quan träng trong viÖc ®Èy m¹nh chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ, tiªu thô s¶n phÈm, nhÊt lµ theo h­íng xuÊt khÈu. H¬n n÷a, c¸c ho¹t ®éng th­¬ng m¹i vÒ ph­¬ng diÖn nµy, trong ®iÒu kiÖn cña Ninh B×nh, sÏ chÞu sù chi phèi lín cña c¸c doanh nghiÖp th­¬ng m¹i lín t¹i thµnh phè Hµ Néi (kÓ c¶ doanh nghiÖp nhµ n­íc vµ thµnh phÇn kinh tÕ kh¸c). Nh­ vËy, ®Þnh h­íng ph¸t triÓn thµnh phÇn th­¬ng m¹i nhµ n­íc trªn ®Þa bµn tØnh Ninh B×nh, nh­ sau:

- §Èy nhanh tiÕn tr×nh c¶i c¸ch doanh nghiÖp th­¬ng m¹i nhµ n­íc trªn ®Þa bµn tØnh. C¸c doanh nghiÖp th­¬ng m¹i nhµ n­íc cßn ®ñ n¨ng lùc kinh doanh vµ ®­îc gi÷ l¹i cÇn ®­îc ®Þnh h­íng ph¸t triÓn chñ yÕu trong lÜnh vùc tæ chøc khai th¸c vµ tiªu thô n«ng s¶n, s¶n phÈm thñ c«ng mü nghÖ víi qui m« võa vµ lín.

- VÒ ph­¬ng h­íng ph¸t triÓn m« h×nh tæ chøc cña th­¬ng nghiÖp nhµ n­íc: tæ chøc doanh nghiÖp th­¬ng m¹i nhµ n­íc theo m« h×nh m¹ng liªn kÕt víi doanh nghiÖp nhµ n­íc lµ h¹t nh©n vµ cã nhiÒu ®Çu mèi, ch©n rÕt thuéc mäi thµnh phÇn kinh tÕ, ë c¸c khu vùc thÞ tr­êng träng ®iÓm c¶ trong vµ ngoµi tØnh. Trong m« h×nh ®ã, c¸c mèi liªn kÕt ®­îc t¹o ra kh«ng ph¶i b»ng c¸c biÖn ph¸p hµnh chÝnh mµ b»ng c¬ chÕ gãp vèn, tû lÖ hoa hång, c¬ chÕ gi¸ c¶...* Th­¬ng nghiÖp thuéc c¸c thµnh phÇn kinh tÕ kh¸c

- §èi víi c¸c c«ng ty cæ phÇn th­¬ng m¹i, c«ng ty TNHH, doanh nghiÖp t­ nh©n, HTX mua b¸n lµ c¸c tæ chøc kinh doanh cã t­ c¸ch ph¸p nh©n cÇn ®­îc ph¸t triÓn nhanh trong kú qui ho¹ch nh»m t¨ng tÝnh tæ chøc cho c¸c ho¹t ®éng th­¬ng m¹i trªn ®Þa bµn. Sè l­îng c¸c doanh nghiÖp nµy trªn ®Þa bµn Ninh B×nh ch­a nhiÒu, nhá vµ chñ yÕu tËp trung vµo lÜnh vùc kinh doanh x¨ng dÇu, b¸n lÎ hµng tiªu dïng vµ nhµ hµng. Do ®ã, ®Þnh h­íng ph¸t triÓn ®èi víi thµnh phÇn nµy lµ khuyÕn khÝch thµnh lËp c¸c lo¹i h×nh doanh nghiÖp ngoµi quèc doanh kinh doanh tiªu thô hµng n«ng s¶n ë qui m« võa vµ nhá; khuyÕn khÝch më réng, n©ng cao qui m« kinh doanh, t¹o nªn kh«ng khÝ s«i ®éng h¬n cho c¸c khu vùc thÞ tr­êng. §Æc biÖt lµ thu hót c¸c nhµ ph©n phèi n­íc ngoµi quy m« lín vµo Ninh B×nh ®Ó tËn dông nh÷ng c¬ héi do héi nhËp cña n­íc ta vµo thÞ tr­êng dÞch vô ph©n phèi toµn cÇu.* §èi víi c¸c hé kinh doanh nhá

§©y lµ lùc l­îng kinh doanh cã vai trß rÊt lín trong ®iÒu kiÖn ho¹t ®éng cña th­¬ng nghiÖp n«ng th«n, v× vËy, cÇn cã nh÷ng ®Þnh h­íng ph¸t triÓn ®óng ®¾n ®Ó hä tham gia tÝch cùc vµo c¸c ho¹t ®éng kinh tÕ n«ng nghiÖp, n«ng th«n. Cã thÓ ph¸t triÓn lùc l­îng th­¬ng nghiÖp nµy theo c¸c h­íng sau: Mét lµ, lùa chän nh÷ng hé cã kh¶ n¨ng kinh doanh ®Ó gióp hä trë thµnh h¹t nh©n trong c¸c ho¹t ®éng tiªu thô s¶n phÈm ra ngoµi ®Þa bµn; Hai lµ, khuyÕn khÝch hä t×m kiÕm thÞ tr­êng tiªu thô cho c¸c s¶n phÈm ®Þa ph­¬ng.

II. qui ho¹ch ngµnh th­¬ng m¹i tØnh Ninh B×nh ®Õn n¨m 2020

XuÊt ph¸t tõ c¸c néi dung ®· nªu trong c¸c phÇn trªn ®©y, ®Æc biÖt lµ tõ nh÷ng quan ®iÓm, ®Þnh h­íng ph¸t triÓn th­¬ng m¹i tØnh Ninh B×nh trong giai ®o¹n tõ nay ®Õn n¨m 2020, viÖc qui ho¹ch ngµnh th­¬ng m¹i tØnh Ninh B×nh ®­îc x¸c ®Þnh trªn mét sè néi dung cô thÓ sau:

1. Qui ho¹ch ph¸t triÓn th­¬ng m¹i theo kh«ng gian thÞ tr­êng

Theo qui ho¹ch tæng thÓ hÖ thèng ®« thÞ vµ n«ng th«n tØnh Ninh B×nh, c¸c thµnh phè, huyÖn, thÞ trªn ®Þa bµn ®­îc dù kiÕn qui ho¹ch nh­ sau:* Thµnh phè Ninh B×nh – cÊp trung t©m th­¬ng m¹i tØnh

§Õn n¨m 2020, thµnh phè Ninh B×nh hiÖn nay sÏ trë thµnh thµnh phè Hoa L­, lµ ®« thÞ trung t©m cÊp tØnh (hiÖn nay lµ ®« thÞ lo¹i III, giai ®o¹n 2010 – 2020 s¸p nhËp víi huyÖn Hoa L­ lªn thµnh phè Hoa L­ lµ ®« thÞ lo¹i II). Qui m« d©n sè hiÖn nay lµ 101.376 ng­êi, tû lÖ ®« thÞ ho¸ ®¹t 60,2%, dù kiÕn ®Õn 2010 sÏ cã 120.000 ng­êi, tû lÖ ®« thÞ ho¸ lµ 88%, diÖn tÝch lµ 1.375 ha; n¨m 2020 cã 190.000 ng­êi, tû lÖ ®« thÞ ho¸ lµ 93%, diÖn tÝch lµ 1.830 ha.

Trªn ®Þa bµn thanh phè sÏ h×nh thµnh 6 côm c«ng nghiÖp bao gåm c¸c côm Ninh Kh¸nh – 14,4 ha, Ninh Phóc 1 – 120 ha, Ninh Phong – 23 ha, Ninh Phóc 2 – 30 ha, Ninh TiÕn – 65 ha, Ninh Mü – 100 ha, dù kiÕn bè trÝ c¸c xi nghiÖp may xuÊt khÈu, dông cô thÓ thao, giÇy v¶i xuÊt khÈu, thªu ren th¶m len xuÊt khÈu, söa ch÷a c¬ khÝ, ®ãng tµu, thiÕt bÞ chÕ biÕn n«ng, thuû s¶n, chÕ biÕn gç, s¶n xuÊt g¹ch èp l¸t, d©y, c¸p ®iÖn, ph©n bãn, chÕ biÕn thùc phÈm xuÊt khÈu, thøc ¨n gia sóc, s¶n xuÊt vËt liÖu x©y dùng, m©y tre ®an....

- VÒ ®iÒu kiÖn ph¸t triÓn, khu vùc thµnh phè Ninh B×nh lµ:

+ Lµ ®« thÞ trung t©m cÊp tØnh, tËp trung c¸c c¬ quan qu¶n lý Nhµ n­íc cña tØnh Ninh B×nh.

+ Trung t©m du lÞch cña tØnh vµ cña vïng.

+ Lµ trung t©m th­¬ng m¹i, dÞch vô, c«ng nghiÖp, khoa häc kü thuËt víi tr×nh ®é cao h¬n so víi c¸c khu vùc kh¸c trong tØnh.

+ Khu vùc tËp trung d©n c­ víi mËt ®é cao, cã thu nhËp vµ tr×nh ®é tiªu dïng cao h¬n c¸c khu vùc kh¸c.

+ §Çu mèi giao th«ng cña tØnh Ninh B×nh víi c¸c tØnh kh¸c.

- VÒ tÝnh chÊt, khu trung t©m th­¬ng m¹i t¹i thµnh phè Ninh B×nh võa lµ trung t©m b¸n lÎ hµng ho¸ phôc vô s¶n xuÊt vµ tiªu dïng trong khu vùc, trung t©m thu hót, ph¸t luång hµng ho¸ trong tØnh, võa lµ trung t©m phôc vô nhu cÇu vui ch¬i, gi¶i trÝ, v¨n ho¸ thÓ thao cña d©n c­ trong tØnh vµ sù giao l­u cña c¸c ®èi t­îng d©n c­ tõ ngoµi tØnh.

* ThÞ x· Tam §iÖp

§Õn n¨m 2020, Tam §iÖp ®­îc x¸c ®Þnh lµ ®« thÞ c«ng nghiÖp, th­¬ng m¹i, dÞch vô, du lÞch khu vùc (thµnh phè thuéc tØnh vµ ®¹t ®« thÞ lo¹i III); víi quy m« d©n sè 100.000 ng­êi vµ cã diÖn tÝch 1.100 ha, tû lÖ ®« thÞ ho¸ ®¹t 85%.

+ Lµ trung t©m chÝnh trÞ, kinh tÕ - v¨n ho¸ - x· héi cña vïng.

+ Lµ trung t©m th­¬ng m¹i, dÞch vô, du lÞch, c«ng nghiÖp vµ khoa häc kü thuËt.

+ Lµ ®Çu mèi giao th«ng.

+ Trong khu vùc cã khu c«ng nghiÖp tËp trung phÝa ®«ng nam thÞ x· Tam §iÖp, diÖn tÝch 70 ha, ®­îc bè trÝ c¸c ngµnh c«ng nghiÖp chÕ biÕn n«ng s¶n thùc phÈm, may mÆc, giµy da, c¬ khÝ, s¶n xuÊt vËt liÖu x©y dùng cao cÊp, vËt liÖu trang trÝ néi, ngo¹i thÊt, c«ng nghiÖp nhùa tiªu dïng, s¶n xuÊt ®iÖn tö d©n dông, ho¸ mü phÈm, h­¬ng liÖu, d­îc liÖu.* HuyÖn Nho Quan

§Õn n¨m 2020, huyÖn Nho Quan sÏ ®­îc ph¸t triÓn thµnh thÞ x· Nho Quan víi tÝnh chÊt lµ ®« thÞ du lÞch, c«ng nghiÖp, dÞch vô, th­¬ng m¹i khu vùc (®« thÞ lo¹i V) vµ sÏ ®­îc n©ng cÊp thµnh ®« thÞ lo¹i IV vµo giai ®o¹n 2011 – 2020. §ång thêi Nho Quan còng sÏ lµ trung t©m dÞch vô, th­¬ng m¹i, c«ng nghiÖp vµ lµ ®Çu mèi giao th«ng quan träng cña tØnh. Dù kiÕn ®Õn n¨m 2020, Nho Quan sÏ cã kho¶ng 35.000 ng­êi, diÖn tÝch lµ 420 ha. Trong thÞ x· Nho Quan sÏ h×nh thµnh thªm thÞ trÊn RÞa, lµ trung t©m du lÞch dÞch vô th­¬ng m¹i cña vïng, ®Õn 2020 sÏ lµ mét trong nh÷ng trung t©m hµnh chÝnh, chÝnh trÞ, kinh tÕ cña huyÖn Nho Quan. Dù kiÕn ®Õn n¨m 2020, qui m« d©n sè lµ 11.000 ng­êi vµ diÖn tÝch lµ 148,5 ha. Ngoµi ra cßn h×nh thµnh thªm thÞ trÊn Gia L©m, còng sÏ lµ mét trung t©m kinh tÕ – x· héi vïng phÝa b¾c huyÖn Nho Quan. Dù kiÕn ®Õn n¨m 2020, qui m« d©n sè cña Gia L©m lµ 4.000 ng­êi vµ cã diÖn tÝch lµ 54 ha.

Trªn ®Þa bµn cã côm c«ng nghiÖp §ång Phong, x· §ång Phong, cã diÖn tÝch 30 ha, ®­îc bè trÝ c¸c c¬ së chÕ biÕn n«ng l©m s¶n, söa ch÷a c¬ khÝ, chÕ biÕn l­¬ng thùc, thùc phÈm, thøc ¨n gia sóc, may vµ thñ c«ng mü nghÖ, n»m ë ng· ba ®­êng 12 vµ ®­êng vµo v­ên quèc gia Cóc Ph­¬ng nªn thuËn lîi vÒ giao th«ng. Côm c«ng nghiÖp S¬n Lai, x· S¬n Lai, diÖn tÝch 25 ha, bè trÝ c¸c c¬ së chÕ biÕn n«ng s¶n, thùc phÈm.

* HuyÖn Gia ViÔn

Do ®Æc ®iÓm ®Þa h×nh nªn Gia ViÔn ®­îc chia thµnh 3 vïng, gåm cã: vïng ®¸ v«i tËp trung (phÝa B¾c vµ phÝa §«ng Nam cña huyÖn); vïng b¸n s¬n ®Þa cã trung t©m lµ x· Gia Hoµ vµ vïng ®ång b»ng cã trung t©m lµ thÞ trÊn Me vµ lµ trung t©m huyÖn. §Õn n¨m 2020, huyÖn Gia ViÔn sÏ cã 2 thÞ trÊn lµ thÞ trÊn Me vµ thÞ trÊn Gi¸n KhÈu. Trong ®ã, thÞ trÊn Me lµ trung t©m kinh tÕ, chÝnh trÞ, v¨n ho¸ x· héi, dÞch vô th­¬ng m¹i cña huyÖn Gia ViÔn giai ®o¹n 2005 – 2010 vµ lµ ®Çu mèi giao th«ng cña huyÖn. Dù kiÕn ®Õn n¨m 2020, d©n sè cña thÞ trÊn lµ 12.000 ng­êi, diÖn tÝch lµ 162 ha. ThÞ trÊn Gi¸n KhÈu lµ trung t©m chÝnh trÞ cña huyÖn Gia ViÔn giai ®o¹n 2011 – 2020 vµ còng lµ ®Çu mèi giao th«ng quan träng cña huyÖn. Dù kiÕn ®Õn n¨m 2020, d©n sè cña thÞ trÊn lµ 17.000 ng­êi, diÖn tÝch lµ 229,5 ha.

Trªn ®Þa bµn cã 4 khu vµ côm c«ng nghiÖp, bao gåm côm c«ng nghiÖp Gi¸n KhÈu thuéc c¸c x· Gia TrÊn, Gia T©n, Gia Xu©n cã tæng diÖn tÝch lµ 80 ha, thu hót kho¶ng 10.000 c«ng nh©n, dù kiÕn bè trÝ c¸c c¬ së s¶n xuÊt vËt liÖu x©y dùng cao cÊp, gèm sø, hµng tiªu dïng thñ c«ng mü nghÖ, c«ng nghiÖp dÞch vô vµ c¸c c¬ së s¶n xuÊt lín, liªn doanh, ®Çu t­ cña trong vµ ngoµi tØnh. Côm c«ng nghiÖp Gia Phó thuéc x· Gia Phó cã diÖn tÝch 30 ha, dù kiÕn bè trÝ c¸c c¬ së s¶n xuÊt c¬ khÝ, thñ c«ng mü nghÖ, chÕ biÕn l­¬ng thùc thùc phÈm, ®å gia dông. Khu c«ng nghiÖp Nói §Ýnh thuéc x· Gia Sinh cã diÖn tÝch 150 ha, ®­îc qui ho¹ch lµ khu c«ng nghiÖp s¶n xuÊt ho¸ chÊt, ph©n vi sinh vµ vËt liÖu x©y dùng. Côm c«ng nghiÖp Gia V©n thuéc x· Gia V©n, cã diÖn tÝch 20 ha, dù kiÕn bè trÝ c¸c lµng nghÒ thñ c«ng mü nghÖ, m©y tre ®an, cã thuËn lîi lµ gÇn ®­êng 12 vµ n»m ë vÞ trÝ cöa ngâ cña khu du lÞch V©n Long.

* HuyÖn Yªn M«

Yªn M« lµ huyÖn n«ng nghiÖp víi c¸c s¶n phÈm cãi, thªu ren vµ mét sè c¸c s¶n phÈm thñ c«ng mü nghÖ kh¸c. Theo qui ho¹ch ph¸t triÓn tæng thÓ hÖ thèng ®« thÞ tØnh Ninh B×nh ®Õn n¨m 2020, Yªn M« sÏ cã 4 thÞ trÊn, bao gåm: thÞ trÊn Yªn ThÞnh lµ trung t©m kinh tÕ, chÝnh trÞ, v¨n ho¸, th­¬ng m¹i, dÞch vô cña huyÖn Yªn M« vµ lµ ®Çu mèi giao th«ng. Dù kiÕn ®Õn n¨m 2020, thÞ trÊn sÏ cã 10.000 ng­êi vµ diÖn tÝch lµ 135 ha. Ngoµi ra cßn cã thÞ trÊn Mai S¬n, lµ ®« thÞ dÞch vô, th­¬ng m¹i cña huyÖn víi d©n sè dù kiÕn ®Õn n¨m 2020 lµ 9.000 ng­êi vµ cã diÖn tÝch lµ 121,5 ha; thÞ trÊn Bót, còng lµ ®« thÞ th­¬ng m¹i, dÞch vô. N¨m 2020, dù kiÕn cã 7.000 ng­êi vµ cã diÖn tÝch lµ 94,5 ha; thÞ trÊn Lång, lµ ®« thÞ dÞch vô, th­¬ng m¹i cña huyÖn. Dù kiÕn ®Õn n¨m 2020 cã 6.500 ng­êi vµ cã diÖn tÝch lµ 87,75 ha.

Trong ®Þa bµn huyÖn, dù kiÕn sÏ h×nh thµnh mét sè côm c«ng nghiÖp, bao gåm: côm c«ng nghiÖp Yªn Phó, thuéc phÝa nam ®­êng 59 cã diÖn tÝch 10 ha, bè trÝ c¸c c¬ së s¶n xuÊt thñ c«ng mü nghÖ, may xuÊt khÈu, chÕ biÕn l­îng thùc thùc phÈm; côm c«ng nghiÖp Mai S¬n thuéc x· Mai S¬n, khu vùc gi¸p víi x· Ninh V©n, cã diÖn tÝch 10 ha, bè trÝ c¸c c¬ së chÕ biÕn thøc ¨n gia sóc, s¶n xuÊt hµng thñ c«ng mü nghÖ, may xuÊt khÈu, söa ch÷a c¬ khÝ.

* HuyÖn Kim S¬n

§Õn n¨m 2020, thÞ trÊn Ph¸t DiÖm sÏ ®­îc t¸ch ra khái huyÖn Kim S¬n vµ n©ng lªn thµnh thÞ x· Ph¸t DiÖm gåm 4 ph­êng vµ 12 x·, lµ ®« thÞ dÞch vô, du lÞch khu vùc, c«ng nghiÖp (®« thÞ lo¹i V) vµ trë thµnh ®« thÞ lo¹i IV vµo n¨m 2010. Dù kiÕn ®Õn n¨m 2020, thÞ x· Ph¸t DiÖm sÏ cã 50.000 ng­êi víi diÖn tÝch lµ 600 ha; Lóc ®ã, huyÖn Kim S¬n sÏ cã 2 thÞ trÊn, bao gåm: thÞ trÊn B×nh Minh lµ ®« thÞ h×nh thµnh tõ ®Þa bµn n«ng tr­êng B×nh Minh, khai th¸c kinh tÕ biÓn. Giai ®o¹n 2011 – 2020, thÞ trÊn B×nh Minh sÏ lµ trung t©m hµnh chÝnh, kinh tÕ, chÝnh trÞ cña huyÖn Kim S¬n. Dù kiÕn ®Õn n¨m 2020, thÞ trÊn sÏ cã 20.000 ng­êi vµ diÖn tÝch lµ 270 ha. Ngoµi ra cßn h×nh thµnh thÞ trÊn Kim §«ng víi tÝnh chÊt lµ trung t©m dÞch vô, phôc vô nu«i trång, thu mua, chÕ biÕn h¶i s¶n. Dù kiÕn ®Õn n¨m 2020, thÞ trÊn Kim §«ng cã sè d©n lµ 3.000 ng­êi vµ cã diÖn tÝch lµ 40,5 ha.

Bªn c¹nh ®ã, trªn ®Þa bµn huyÖn, dù kiÕn sÏ h×nh thµnh mét sè côm c«ng nghiÖp, bao gåm: côm c«ng nghiÖp §ång H­íng, thuéc x· §ång H­íng, cã diÖn tÝch 18 ha, dù kiÕn bè trÝ c¸c c¬ së s¶n xuÊt chiÕu cãi xuÊt khÈu; côm c«ng nghiÖp B×nh Minh thuéc thÞ trÊn B×nh Minh, cã diÖn tÝch 20 ha, dù kiÕn bè trÝ c¸c c¬ së s¶n xuÊt chÕ biÕn thuû h¶i s¶n, chÕ biÕn thøc ¨n gia sóc, c¸c x­ëng ®«ng l¹nh vµ söa ch÷a c¬ khÝ phôc vô cho khu vùc.

Do vËy, viÖc qui ho¹ch th­¬ng m¹i huyÖn Kim S¬n hiÖn nay chñ yÕu theo h­íng sÏ bè trÝ m¹ng l­íi c¸c lo¹i h×nh tæ chøc th­¬ng m¹i mét c¸ch ®Çy ®ñ, hîp lý vµ phï hîp víi qui m« cña huyÖn Kim S¬n vµ thÞ x· Ph¸t DiÖm sau nµy.* HuyÖn Yªn Kh¸nh

§Õn n¨m 2020, huyÖn Yªn Kh¸nh sÏ cã 3 thÞ trÊn, bao gåm: thÞ trÊn Yªn Ninh víi tÝnh chÊt lµ trung t©m chÝnh trÞ kinh tÕ, v¨n ho¸, x· héi, dÞch vô, th­¬ng m¹i cña huyÖn Yªn Kh¸nh. Dù kiÕn ®Õn 2020, thÞ trÊn Yªn Ninh sÏ cã 20.000 ng­êi víi diÖn tÝch 270 ha; thÞ trÊn Kh¸nh Phó lµ ®« thÞ c«ng nghiÖp, dÞch vô, th­¬ng m¹i cña huyÖn Yªn Kh¸nh. Dù kiÕn ®Õn n¨m 2020, Kh¸nh Phó sÏ cã 7.500 ng­êi víi diÖn tÝch 101,25 ha; thÞ trÊn Kh¸nh ThiÖn lµ ®« thÞ dÞch vô, th­¬ng m¹i cña huyÖn, dù kiÕn ®Õn n¨m 2020, Kh¸nh ThiÖn sÏ cã 6.000 ng­êi vµ diÖn tÝch lµ 81 ha.

Trong ®Þa bµn huyÖn cã 3 côm c«ng nghiÖp, bao gåm: côm c«ng nghiÖp Kh¸nh C­ thuéc x· Kh¸nh C­, cã diÖn tÝch 10 ha, dù kiÕn bè trÝ c¸c c¬ së chÕ biÕn thùc phÈm, n«ng s¶n, thøc ¨n gia sóc; côm c«ng nghiÖp Kh¸nh Nh¹c thuéc x· Kh¸nh Nh¹c, cã diÖn tÝch 15 ha, dù kiÕn bè trÝ c¸c c¬ së s¶n xuÊt thñ c«ng mü nghÖ, söa ch÷a c¬ khÝ phôc vô n«ng nghiÖp, chÕ biÕn l­¬ng thùc, thùc phÈm; côm c«ng nghiÖp Kh¸nh Lîi thuéc x· Kh¸nh Lîi, cã diÖn tÝch 10 ha, dù kiÕn bè trÝ c¸c c¬ së lµng nghÒ, thñ c«ng, söa ch÷a c¬ khÝ, vËt liÖu x©y dùng.

* HuyÖn Hoa L­

§Õn n¨m 2020, huyÖn Hoa L­ sÏ cã 4 thÞ trÊn, bao gåm: thÞ trÊn Thiªn T«n, lµ ®« thÞ dÞch vô th­¬ng m¹i, trung t©m chÝnh trÞ, kinh tÕ, v¨n ho¸, x· héi cña huyÖn Hoa L­ vµ ®Õn n¨m 2020 trë thµnh mét ph­êng cña thµnh phè Hoa L­. Dù kiÕn ®Õn n¨m 2010, qui m« d©n sè lµ 7.000 ng­êi vµ diÖn tÝch lµ 105 ha; thÞ trÊn Ninh V©n lµ ®« thÞ c«ng nghiÖp vµ ®Õn n¨m 2020 trë thµnh mét ph­êng cña thµnh phè Hoa L­, dù kiÕn qui m« d©n sè ®Õn 2010 lµ 6.000 ng­êi vµ diÖn tÝch lµ 90 ha; thÞ trÊn Ninh H¶i lµ ®« thÞ du lÞch, dÞch vô, th­¬ng m¹i, ®Õn 2020 thµnh mét ph­êng cña thµnh phè Hoa L­, dù kiÕn qui m« d©n sè ®Õn 2010 lµ 6.000 ng­êi vµ diÖn tÝch lµ 90 ha; thÞ trÊn Tr­êng Yªn lµ ®« thÞ du lÞch, dÞch vô, th­¬ng m¹i, ®Õn 2020 thµnh mét ph­êng cña thµnh phè Hoa L­, d©n sè dù kiÕn ®Õn 2010 lµ 5.500 ng­êi vµ diÖn tÝch lµ 82,5 ha.

Trªn ®Þa bµn huyÖn cã 2 côm c«ng nghiÖp, bao gåm: côm c«ng nghiÖp Thiªn T«n, diÖn tÝch 30 ha, dù kiÕn bè trÝ c¸c c¬ së may xuÊt khÈu, söa ch÷a c¬ khÝ nhá, chÕ biÕn n«ng l©m s¶n, thùc phÈm s¹ch, thñ c«ng mü nghÖ, thªu ren, ®iÖn tö, côm c«ng nghiÖp CÇu Yªn, diÖn tÝch 30 ha, dù kiÕn bè trÝ lµm c¸c bÕn c¶ng s«ng, bÕn b·i tËp kÕt hµng ho¸, s¶n xuÊt vËt liÖu x©y dùng, thiÕt bÞ n©ng h¹, c¬ khÝ phôc vô n«ng nghiÖp.

Víi qui ho¹ch c¸c ®Þa bµn thµnh phè, huyÖn, thÞ cña Ninh B×nh ®Õn n¨m 2020 nh­ trªn, viÖc bè trÝ qui ho¹ch kh«ng gian th­¬ng m¹i mét phÇn dùa trªn hiÖn tr¹ng hÖ thèng ®« thÞ vµ n«ng th«n hiÖn nay, cßn l¹i phÇn lín sÏ chñ yÕu dùa trªn qui ho¹ch ®« thÞ vµ n«ng th«n ®Õn n¨m 2020. VÒ nguyªn t¾c, viÖc bè trÝ quy ho¹ch theo kh«ng gian th­¬ng m¹i tØnh ph¶i ®¶m b¶o c¸c yªu cÇu c¬ b¶n lµ: mét lµ, võa ®¶m b¶o tÝnh tËp trung, võa ®¶m b¶o tÝnh ph©n bè ®Òu trªn ph¹m vi l·nh thæ tØnh Ninh B×nh; hai lµ, t¹o nªn kh«ng gian th­¬ng m¹i ph¸t triÓn më réng ngay tõ c¸c trung t©m, vïng, huyÖn lþ, c¸c chî ®Çu mèi. Cã thÓ bè trÝ quy ho¹ch ph¸t triÓn th­¬ng m¹i trong ph¹m vi kh«ng gian l·nh thæ tØnh Ninh B×nh theo ba cÊp:- CÊp c¬ së: lÊy c¸c chî x· lµm h¹t nh©n ph¸t triÓn kÕt hîp víi c¸c cöa hµng, ®iÓm b¸n (cña mäi thµnhphÇn kinh tÕ) t¹o thµnh tæ hîp th­¬ng m¹i phôc vô trùc tiÕp cho nhu cÇu s¶n xuÊt vµ tiªu dïng cña c¸c tÇng líp d©n c­ trong khu vùc x·, ph­êng ...

- CÊp trung t©m vïng hay côm th­¬ng m¹i - dÞch vô huyÖn: ®­îc x©y dùng t¹i c¸c trung t©m vïng.

Theo ®iÒu kiÖn ®Æc ®iÓm ®Þa h×nh, tiÒm n¨ng ph¸t triÓn kinh tÕ vµ kh¶ n¨ng liªn kÕt gi÷a c¸c tiÓu vïng, cã thÓ ph©n thµnh c¸c vïng nh­ sau:

+ Vïng kinh tÕ §ång b»ng trung t©m: trung t©m lµ thµnh phè Ninh B×nh, huyÖn Yªn Kh¸nh, mét phÇn c¸c huyÖn Gia ViÔn, Tam §iÖp, Nho Quan, Hoa L­, Yªn M«, Kim S¬n. DiÖn tÝch vïng nµy kho¶ng 99.385 ha, chiÕm 71,8% diÖn tÝch tù nhiªn cña tØnh.

Vïng nµy cã c¸c tiÒm n¨ng ph¸t triÓn n«ng nghiÖp nh­ trång lóa, rau mÇu, c©y c«ng nghiÖp ng¾n ngµy; tiÒm n¨ng c«ng nghiÖp nh­ c¬ khÝ söa ch÷a tµu thuyÒn, chÕ biÕn l­îng thùc thùc phÈm, c«ng nghiÖp dÖt may, th­¬ng nghiÖp, dÞch vô, c¶ng s«ng; tiÒm n¨ng vÒ du lÞch nh­ du lÞch ®« thÞ, di tÝch lÞch sö, lµng nghÒ.

+ Vïng kinh tÕ s¬n ®Þa vµ b¸n s¬n ®Þa: bao gåm mét phÇn thÞ x· Tam §iÖp, mét phÇn c¸c huyÖn Nho Quan, Gia ViÔn, Hoa L­, Yªn M«. DiÖn tÝch kho¶ng 33.221 ha, chiÕm 24% diÖn tÝch tù nhiªn cña tØnh.

Vïng nµy cã c¸c tiÒm n¨ng nh­ ph¸t triÓn du lÞch sinh th¸i, danh lam th¾ng c¶nh; tiÒm n¨ng ph¸t triÓn c«ng nghiÖp s¶n xuÊt vËt liÖu x©y dùng, s¶n xuÊt mÝa ®­êng, chÕ biÕn gç, hoa qu¶; tiÒm n¨ng ph¸t triÓn n«ng nghiÖp nh­ trång c©y ¨n qu¶, c©y c«ng nghiÖp dµi ngµy, ch¨n nu«i ®¹i gia sóc.

+ Vïng kinh tÕ biÓn vµ ven biÓn: bao gåm 4 x· ven biÓn lµ Kim Trung, Kim H¶i, Kim §«ng, Kim TiÕn cña huyÖn Kim S¬n. DiÖn tÝch kho¶ng 5.814 ha, chiÕm 4,2% diÖn tÝch tù nhiªn cña toµn tØnh.

Vïng nµy cã c¸c tiÒm n¨ng vÒ ng­ nghiÖp, nu«i trång thuû h¶i s¶n. TiÒm n¨ng vÒ du lÞch nh­ s¨n b¾n, t¾m biÓn, tham quan ®¶o.

G¾n liÒn víi c¸c vïng kinh tÕ lµ c¸c vïng ®éng lùc ph¸t triÓn kinh tÕ, trong ®ã c¸c trôc giao th«ng lín chÝnh lµ c¸c trôc ®éng lùc ph¸t triÓn:

+ Trôc quèc lé 1A víi c¸c thÕ m¹nh: • Giao dÞch, th­¬ng m¹i, dÞch vô viÔn th«ng...

 • Du lÞch t©m linh víi c¸c di tÝch lÞch sö, du lÞch sinh th¸i...

 • C«ng nghiÖp: cã c¸c côm c«ng nghiÖp tr¶i dµi tõ huyÖn Gia ViÔn ®Õn thÞ x· Tam §iÖp.

 • N«ng nghiÖp.

 • Giao th«ng thuËn tiÖn tíi c¸c tØnh lín, c¸c träng ®iÓm kinh tÕ.

+ Trôc quèc lé 12B vµ ®­êng dù kiÕn kÐo dµi ®Õn Ph¸t DiÖm víi c¸c thÕ m¹nh:

 • Du lÞch sinh th¸i víi rõng quèc gia Cóc Ph­¬ng, khu V©n Long.

 • N«ng l©m nghiÖp víi nhiÒu lo¹i c©y ¨n qu¶.

 • Giao th«ng thuËn tiÖn víi Hoµ B×nh vµ Thanh Ho¸.

+ Trôc quèc lé 10, víi c¸c thÕ m¹nh:

 • C«ng nghiÖp.

 • N«ng nghiÖp.

 • Du lÞch.

Bªn c¹nh ®ã, c¸c kh«ng gian ph¸t triÓn th­¬ng m¹i còng cã thÓ ®­îc bè trÝ t¹i c¸c thÞ trÊn huyÖn lþ (18 thÞ trÊn theo quy ho¹ch ph¸t triÓn hÖ thèng ®« thÞ ®Õn 2020) theo m« h×nh võa kÕt hîp víi c¸c khu vùc bu«n b¸n vµ dÞch vô ®Ó t¹o thµnh c¸c trung t©m th­¬ng m¹i lo¹i II, III hoÆc c¸c siªu thÞ lo¹i II, III võa phôc vô nhu cÇu mua b¸n cña d©n c­ trong ®Þa bµn huyÖn, võa cã søc thu hót vµ ph¸t luång hµng ho¸ trong khu vùc liªn x·, liªn huyÖn víi thÞ tr­êng c¸c tØnh l©n cËn vµ Thµnh phè Hµ Néi; ®ång thêi tuú theo lo¹i s¶n phÈm hµng ho¸ ®­îc s¶n xuÊt ra trªn ®Þa bµn, n¨ng lùc tæ chøc thùc hiÖn kinh doanh cña c¸c chñ thÓ kinh doanh vµ c¸c ®iÒu kiÖn, c¬ héi liªn kÕt víi c¸c thÞ tr­êng ngoµi tØnh…C¸c trung t©m vïng hay côm th­¬ng m¹i - dÞch vô huyÖn cã c¸c ®iÒu kiÖn ph¸t triÓn nh­:

+ Lµ khu vùc cã nhiÒu hé kinh doanh, tû lÖ lao ®éng phi n«ng nghiÖp cao vµ c¬ cÊu ngµnh nghÒ t­¬ng ®èi ®a d¹ng;

+ N»m ë vÞ trÝ trung t©m cña mét huyÖn, mét khu vùc s¶n xuÊt, cã ®iÒu kiÖn c¬ së h¹ tÇng t­¬ng ®èi ph¸t triÓn;

+ MËt ®é d©n c­ kh¸ tËp trung vµ nhu cÇu mua kh¸ lín.- CÊp trung t©m th­¬ng m¹i tØnh: ®­îc x©y dùng t¹i trung t©m kinh tÕ - x· héi cña tØnh lµ thµnh phè Ninh B×nh phï hîp víi ®Þnh h­íng ph¸t triÓn c¸c trôc ®« thÞ ho¸ ®­îc ­u tiªn ph¸t triÓn trong quy ho¹ch tæng thÓ ph¸t triÓn hÖ thèng ®« thÞ vµ khu d©n c­ n«ng th«n tØnh Ninh B×nh ®Õn n¨m 2020.

Cô thÓ, víi kh«ng gian thµnh phè Ninh B×nh sÏ h×nh thµnh khu th­¬ng m¹i trung t©m bao gåm nh÷ng lo¹i h×nh tæ chøc th­¬ng m¹i nh­ sau:

- Trung t©m th­¬ng m¹i.

- Khu th­¬ng m¹i - dÞch vô tËp trung.

- Siªu thÞ.

- Trung t©m mua s¾m.

§©y lµ c¸c lo¹i h×nh tæ chøc th­¬ng m¹i trung t©m cã quy m« lín, cã vai trß chñ ®¹o trong c¸c ho¹t ®éng th­¬ng m¹i cña tØnh Ninh B×nh, kh«ng chØ ®èi víi c¸c huyÖn trong tØnh, mµ cßn ®èi víi ngoµi tØnh. Khu th­¬ng m¹i trung t©m nµy cã c¸c ®iÒu kiÖn ph¸t triÓn nh­: n¬i tËp trung c¸c c¬ quan qu¶n lý nhµ n­íc cña tØnh Ninh B×nh; trung t©m du lÞch cña tØnh; trung t©m ph¸t triÓn c«ng nghiÖp, tiÓu thñ c«ng nghiÖp vµ dÞch vô víi dù kiÕn x©y dùng c¸c côm c«ng nghiÖp xung quanh thÞ x·, khu vùc tËp trung d©n c­ víi mËt ®é cao, cã thu nhËp vµ tr×nh ®é tiªu dïng kh¸ ph¸t triÓn h¬n so víi c¸c ®Þa bµn kh¸c trong tØnh; lµ ®Çu mèi giao th«ng cña tØnh vµ ®Æc biÖt cã vÞ trÝ giao l­u quan träng víi thÞ tr­êng c¸c tØnh §ång b»ng s«ng Hång vµ thÞ tr­êng thµnh phè Hµ Néi; cã vÞ trÝ t­¬ng ®èi thuËn lîi ®Ó kÕt nèi c¸c vïng s¶n xuÊt n«ng nghiÖp cña c¸c huyÖn; lµ khu vùc cã tiÒm n¨ng s¶n xuÊt, chÕ biÕn, kinh doanh hµng xuÊt khÈu; g¾n víi quy ho¹ch ph¸t triÓn c¸c côm c«ng nghiÖp tËp trung cña tØnh.

Ba cÊp ®é th­¬ng m¹i nµy kh«ng t¸ch rêi nhau mµ ®an xen vµo nhau nhê kh¶ n¨ng tæ chøc thu hót nguån hµng hay ph¸t luång hµng ho¸ tiªu dïng tõ c¸c trung t©m, côm th­¬ng m¹i ®èi víi c¸c x·, c¸c khu vùc trong huyÖn, trong tØnh. §ång thêi, cÊp trung t©m, côm th­¬ng m¹i trong tØnh võa cã sù liªn kÕt víi nhau trong viÖc tæ chøc nguån hµng vµ tiªu thô hµng ho¸, võa cã sù ®éc lËp víi nhau trong viÖc khai th¸c c¸c thÞ tr­êng ngoµi tØnh, ®Æc biÖt lµ thÞ tr­êng TP Hµ Néi.

Nh­ vËy, viÖc bè trÝ c¬ cÊu ngµnh th­¬ng m¹i tØnh Ninh B×nh theo kh«ng gian nh»m ph¸t huy n¨ng lùc néi sinh cña nÒn kinh tÕ tØnh vµ tõng b­íc ®Þnh h­íng c¸c ho¹t ®éng kinh tÕ ®Õn thÞ tr­êng ngoµi tØnh, ngoµi n­íc. Trong ®ã, kh«ng gian th­¬ng m¹i võa b¸m theo sù ph¸t triÓn cña s¶n xuÊt, tiªu dïng trong tØnh, theo quy ho¹ch ph¸t triÓn ®« thÞ cña tØnh ®Õn n¨m 2020 vµ cã thÓ ph¸t huy ®­îc ¶nh h­ëng cña nã ®èi víi ho¹t ®éng kinh cña tØnh Ninh B×nh, nhÊt lµ ®èi víi s¶n xuÊt n«ng nghiÖp vµ khu vùc n«ng th«n vµ mét sè trung t©m sÏ ®­îc x©y dùng trong giai ®o¹n 2006 – 2010 vµ ph¸t triÓn m¹nh tõ sau n¨m 2010.

TiÕn tr×nh thùc hiÖn qui ho¹ch: viÖc x©y dùng c¸c kh«ng gian th­¬ng m¹i theo bè trÝ qui ho¹ch trªn ®©y sÏ ®­îc thùc hiÖn trong suèt giai ®o¹n tõ nay ®Õn n¨m 2020, trong ®ã:

- Giai ®o¹n 2006 - 2015: tËp trung ph¸t triÓn khu th­¬ng m¹i trung t©m, c¸c trung t©m th­¬ng m¹i - dÞch vô tæng hîp, siªu thÞ vµ chî thuéc thµnh phè Ninh B×nh vµ c¸c chî ë c¸c thÞ x·, thÞ trÊn. §ång thêi, tõng b­íc chuÈn bÞ c¸c ®iÒu kiÖn c¬ së h¹ tÇng vµ mét phÇn c¬ së h¹ tÇng th­¬ng m¹i cho c¸c khu th­¬ng m¹i, trung t©m th­¬ng m¹i - dÞch vô tæng hîp t¹i c¸c huyÖn trong tØnh.

- Giai ®o¹n 2016 - 2020: cÇn tËp trung ph¸t triÓn ®Ó x©y dùng vµ hoµn thiÖn c¸c khu th­¬ng m¹i trong tØnh, nhÊt lµ ®èi víi hÖ thèng c¬ së vËt chÊt - kü thuËt th­¬ng m¹i t¹i c¸c trung t©m th­¬ng m¹i – dÞch vô tæng hîp t¹i c¸c huyÖn vµ c¸c c¬ së liªn kÕt, nèi m¹ng cña nã. Tõ n¨m 2011, kh«ng gian ph¸t triÓn th­¬ng m¹i cña tØnh Ninh B×nh sÏ ®­îc më ra ngay tõ c¸c tuyÕn huyÖn, thÞ trÊn, thÞ tø víi ph¹m vi ngµy cµng réng h¬n vµ chøa ®ùng c¸c ho¹t ®éng th­¬ng m¹i ®a d¹ng h¬n.

2. Qui ho¹ch ph¸t triÓn th­¬ng m¹i theo c¸c thµnh phÇn kinh tÕ

§©y lµ néi dung bè trÝ mét c¸ch c©n ®èi c¸c lùc l­îng tham gia kinh doanh th­¬ng m¹i trªn ph¹m vi l·nh thæ Ninh B×nh ®Ó thùc hiÖn tèt c¸c môc tiªu ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi nãi chung vµ ph¸t triÓn th­¬ng m¹i nãi riªng. Theo thùc tr¹ng ph¸t triÓn cña c¸c thµnh phÇn th­¬ng m¹i tØnh Ninh B×nh vµ theo c¸c quan ®iÓm ®Þnh h­íng ph¸t triÓn c¸c thµnh phÇn kinh tÕ tham gia ho¹t ®éng th­¬ng m¹i còng nh­ nh÷ng thiÕt kÕ vÒ kh«ng gian ph¸t triÓn th­¬ng m¹i tØnh Ninh B×nh trong giai ®o¹n tõ nay ®Õn n¨m 2020 cã thÓ qui ho¹ch ph¸t triÓn c¸c thµnh phÇn kinh tÕ tham gia kinh doanh th­¬ng m¹i trªn ®Þa bµn tØnh Ninh B×nh nh­ sau:

* §èi víi th­¬ng nghiÖp nhµ n­íc: tõ nh÷ng vÊn ®Ò ®· nªu trong quan ®iÓm vµ ®Þnh h­íng ph¸t triÓn, viÖc bè trÝ qui ho¹ch ph¸t triÓn thµnh phÇn nµy trªn ®Þa bµn tØnh Ninh B×nh cÇn tËp trung vµo nh÷ng ph­¬ng diÖn sau:

- Trong kh«ng gian th­¬ng m¹i tØnh Ninh B×nh, th­¬ng nghiÖp nhµ n­íc cÇn tËp trung ph¸t triÓn m¹nh ë c¸c trung t©m, côm th­¬ng m¹i. Trong ®ã, t¹i thµnh phè Ninh B×nh, th­¬ng nghiÖp nhµ n­íc cña tØnh Ninh B×nh ®ãng vai trß h¹t nh©n ph¸t triÓn cña trung t©m; t¹i c¸c côm th­¬ng m¹i, tØnh Ninh B×nh cÇn cã c¬ chÕ, chÝnh s¸ch thÝch hîp ®Ó c¸c doanh nghiÖp th­¬ng m¹i nhµ n­íc cña tØnh, cña trung ­¬ng vµ c¸c ®Þa ph­¬ng kh¸c liªn kÕt víi c¸c thµnh phÇn kinh tÕ kh¸c tæ chøc c¸c ho¹t ®éng th­¬ng m¹i, thiÕt lËp hÖ thèng kinh doanh.

- Trong c¸c qu¸ tr×nh th­¬ng m¹i, th­¬ng nghiÖp nhµ n­íc gi÷ vai trß tæ chøc b»ng sù tham gia kinh doanh trùc tiÕp hoÆc b»ng sù phèi hîp liªn ngµnh t¹o ®éng lùc tham gia cña c¸c thµnh phÇn kinh tÕ kh¸c. Cô thÓ, th­¬ng nghiÖp nhµ n­íc tØnh Ninh B×nh cÇn tham gia tÝch cùc vµo qu¸ tr×nh thu mua n«ng s¶n vµ khai th¸c hµng xuÊt khÈu. Trong th­¬ng nghiÖp b¸n lÎ, th­¬ng nghiÖp nhµ n­íc nghiªn cøu x©y dùng vµ ¸p dông c¸c h×nh thøc phôc vô v¨n minh, tr­íc hÕt t¹i trung t©m th­¬ng m¹i - dÞch vô tæng hîp, tuyÕn phè mua s¾m t¹i thµnh phè Ninh B×nh, tuú theo sù ph¸t triÓn tr×nh ®é tiªu dïng vµ møc ®é c¶i thiÖn thu nhËp cña d©n c­ trong khu vùc. Ngoµi ra, th­¬ng nghiÖp nhµ n­íc cÇn phèi hîp víi c¸c c¬ quan chøc n¨ng, chuyªn m«n thùc hiÖn ®iÒu chØnh gi¸ c¶ vËt t­ vµ thu mua s¶n phÈm, gi¸m s¸t chÊt l­îng hµng ho¸ tiªu thô trªn ®Þa bµn.

* §èi víi th­¬ng nghiÖp tËp thÓ: ®©y lµ h×nh thøc hîp t¸c kinh doanh cña ng­êi tiªu dïng (HTX mua b¸n tr­íc ®©y) hay cña ng­êi s¶n xuÊt nhá (HTX s¶n xuÊt) hay cña nh÷ng ng­êi bu«n b¸n nhá (hïn vèn kinh doanh). Thµnh phÇn th­¬ng nghiÖp nµy cã vai trß quan träng trong giai ®o¹n ph¸t triÓn tõ nÒn s¶n xuÊt n«ng nghiÖp nhá nh»m tõng b­íc liªn kÕt c¸c kh©u cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt theo ®Þnh h­íng ®Õn thÞ tr­êng. Cã thÓ x¸c ®Þnh qui ho¹ch ph¸t triÓn thµnh phÇn th­¬ng nghiÖp nµy theo h­íng:

- Ph¸t triÓn thµnh phÇn th­¬ng nghiÖp nµy mét c¸ch ®ång ®Òu trªn toµn bé kh«ng gian l·nh thæ tØnh Ninh B×nh. Trong ®ã, t¹i c¸c côm th­¬ng m¹i sÏ ph¸t triÓn c¸c hîp t¸c x· cña ng­êi bu«n b¸n nhá, trªn c¬ së c¸c HTX n«ng nghiÖp sÏ ph¸t triÓn thµnh HTX phôc vô trùc tiÕp nhu cÇu tiªu thô s¶n phÈm vµ cung øng t­ liÖu s¶n xuÊt cho ng­êi s¶n xuÊt nhá theo m« h×nh HTX th­¬ng m¹i dÞch vô.

- Trong qu¸ tr×nh th­¬ng m¹i, cã thÓ xem thµnh phÇn th­¬ng nghiÖp nµy lµ nh÷ng ®¬n vÞ c¬ së ®¶m nhËn kh©u thu gom vµ b¸n lÎ hµng ho¸ trùc tiÕp trªn mét khu vùc nhá. Trong ®iÒu kiÖn cña nÒn s¶n xuÊt nhá, ph©n t¸n, thµnh phÇn th­¬ng nghiÖp nµy ®­îc xem lµ nh÷ng h¹t nh©n c¬ b¶n ®Ó thóc ®Èy qu¸ tr×nh liªn kÕt vµ ph¸t triÓn thÞ tr­êng trªn qui m« ngµy cµng réng h¬n, ®Æc biÖt lµ qu¸ tr×nh liªn kÕt c¸c hé s¶n xuÊt ë khu vùc n«ng th«n ®Ó t¹o nªn qui m« s¶n xuÊt ®ñ lín vµ do ®ã mang l¹i hiÖu qu¶ cao cho s¶n xuÊt ë khu vùc n«ng th«n.

- Trong giai ®o¹n tõ nay ®Õn n¨m 2010, trªn ®Þa bµn tØnh Ninh B×nh cÇn chó träng ph¸t triÓn c¸c tæ hîp hay HTX cung - tiªu cña ng­êi s¶n xuÊt vµ tæ hîp kinh doanh hay HTX th­¬ng m¹i - dÞch vô cña ng­êi mua b¸n nhá, nhÊt lµ nh÷ng ng­êi bu«n chuyÕn. Trong ®ã, c¸c HTX th­¬ng m¹i - dÞch vô lµ mÇm mèng ®Ó ph¸t triÓn thµnh c¸c nhµ ph©n phèi lín trªn ®Þa bµn tØnh.

* §èi víi th­¬ng nghiÖp t­ nh©n: ®©y lµ thµnh phÇn th­¬ng nghiÖp cÇn thiÕt ®­îc ph¸t triÓn trong ®iÒu kiÖn nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng. ChÝnh thµnh phÇn kinh tÕ nµy t¹o nªn sù n¨ng ®éng cña c¸c dßng l­u kinh tÕ vµ th­¬ng m¹i. Trong ®iÒu kiÖn cña tØnh Ninh B×nh, thµnh phÇn th­¬ng nghiÖp nµy ®­îc qui ho¹ch ph¸t triÓn theo h­íng:

- Trong kh«ng gian th­¬ng m¹i tØnh Ninh B×nh sÏ khuyÕn khÝch thµnh phÇn th­¬ng m¹i nµy ph¸t triÓn: t¹i thµnh phè Ninh B×nh sÏ t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi ®Ó t­ nh©n thµnh lËp c¸c doanh nghiÖp t­ nh©n, c«ng ty TNHH, c«ng ty th­¬ng m¹i cæ phÇn; t¹i c¸c côm th­¬ng m¹i sÏ tuú theo qui m« thùc tÕ ®Ó khuyÕn khÝch t­ nh©n thµnh lËp doanh nghiÖp hay tæ hîp cña ng­êi bu«n chuyÕn; t¹i tô ®iÓm th­¬ng m¹i sÏ ph¸t triÓn m¹nh c¸c hé kinh doanh cã chç ngåi (vÞ trÝ kinh doanh) cè ®Þnh, th­êng xuyªn, qua ®ã n©ng qui m« kinh doanh cña chî, nhÊt lµ ®èi víi c¸c chî xa trung t©m.

- Thµnh phÇn th­¬ng nghiÖp nµy sÏ lµ lùc l­îng chñ yÕu trªn thÞ tr­êng thùc hiÖn chøc n¨ng l­u th«ng hµng ho¸, t×m kiÕm vµ khai th¸c lîi nhuËn trong kh©u l­u th«ng trªn c¬ së tiÕt kiÖm chi phÝ l­u th«ng vµ t×m kiÕm, khai th¸c, ph¸t triÓn c¸c thÞ tr­êng cung øng vµ tiªu thô c¸c s¶n phÈm cã qui m« võa vµ nhá. §ång thêi, thµnh phÇn th­¬ng nghiÖp nµy còng sÏ t¹o nªn lùc l­îng chÝnh b¸n lÎ hµng ho¸ trªn thÞ tr­êng.

- Trong giai ®o¹n tõ nay ®Õn n¨m 2010, tØnh Ninh B×nh cÇn chó träng ph¸t triÓn c¸c doanh nghiÖp th­¬ng m¹i t­ nh©n vµ c«ng ty cæ phÇn, c«ng ty TNHH c¶ vÒ qui m« vµ ph¹m vi kinh doanh ®Ó trë thµnh lùc l­îng chÝnh cïng víi thµnh phÇn th­¬ng nghiÖp nhµ n­íc ph¸t triÓn kh«ng gian th­¬ng m¹i chung cña tØnh Ninh B×nh h­íng ra thÞ tr­êng ngoµi tØnh.

3. Qui ho¹ch c¸c lo¹i h×nh th­¬ng m¹i chñ yÕu trªn ®Þa bµn tØnh

Trªn c¬ së bè trÝ kh«ng gian th­¬ng m¹i tØnh Ninh B×nh trong giai ®o¹n tõ nay ®Õn 2020 vµ trªn c¬ së t­¬ng xøng víi tr×nh ®é ph¸t triÓn cña thÞ tr­êng tØnh Ninh B×nh, viÖc ph©n bè mét sè lo¹i h×nh th­¬ng m¹i trªn ®Þa bµn tØnh cô thÓ nh­ sau:

3.1. Qui ho¹ch ph¸t triÓn m¹ng l­íi chî

Trên cơ sở thực trạng và xu hướng phát triển, cũng như những quan điểm phát triển chợ trên địa bàn tỉnh Ninh Bình trong thời kỳ từ nay đến năm 2010 và 2020, qui hoạch phát triển mạng lưới chợ dựa trên các mục tiêu được cụ thể hoá như sau:

+ Giảm bán kính phục vụ bình quân của một chợ từ 3,7 km/chợ hiện nay xuống còn 3,5 km/chợ. Đồng thời, duy trì số lượng dân cư bình quân khoảng 8,3 - 10 ngàn dân/chợ.

+ Tăng diện tích bình quân của hộ kinh doanh cố định trên chợ từ 3,8 m2/hộ hiện nay lên 6 m2/hộ vào năm 2010 và 10 m2/hộ vào năm 2020.

+ Đảm bảo tỷ lệ hàng hoá và dịch vụ lưu thông qua hệ thống chợ trong tỉnh chiếm 55-60% tổng mức LCHHBL và doanh thu dịch vụ chung vào năm 2010, 55% năm 2015 và 30% vào năm 2020.

+ Khuyến khích các hộ có vị trí kinh doanh cố định trên chợ, phấn đấu nâng số hộ kinh doanh cố định trên chợ từ mức 53,6 hộ/chợ lên mức 85 -100 hộ/chợ vào năm 2010. Trong thời kỳ từ sau năm 2010 đến 2020, sẽ tuỳ theo xu hướng phát triển thực tế có thể tăng thêm số hộ kinh doanh cố định trên chợ nhằm giải quyết việc làm.

Theo mục tiêu đề ra, đến năm 2020, số lượng chợ cần xây dựng thêm trên địa bàn tỉnh Ninh Bình là 21 chợ, số chợ cần giải toả là 6 chợ, số chợ chuyển đổi công năng thành siêu thị là 4 chợ, do đó đến năm 2020 tổng số chợ trên địa bàn tỉnh là 111 chợ, trong đó có 3 chợ đầu mối, chuyên doanh gồm chợ đầu mối thuỷ sản Kim Đông, huyện Kim Đông, chợ đầu mối rau quả Đồng Giao, thị xã Tam Điệp và chợ đầu mối nông sản tổng hợp tại thị trấn Nho Quan, huyện Nho Quan, 2 chợ hạng I, 9 chợ hạng II và 100 chợ hạng III. Căn cứ vào các chỉ tiêu xác định số lượng chợ đã nêu, dự kiến xây dựng thêm các chợ tại các huyện, thị, thành phố: Ninh Bình (3 chợ), Gia Viễn (5 chợ), Hoa Lư (2 chợ), Kim Sơn (2 chợ), Nho Quan (5 chợ), Yên Khánh (3 chợ), Yên Mô (1 chợ).

Cụ thể, dự kiến vị trí không gian của hệ thống chợ trên địa bàn tỉnh Ninh Bình theo các huyện, thị, thành phố như sau:- Thành phố Ninh Bình

- Chî hiÖn cã: hiÖn nay Thµnh phè Ninh B×nh cã 13 chî: 1 chî h¹ng I vµ 12 chî h¹ng III.

* Giai ®o¹n 2007-2015:

- C¸c chî cÇn x©y míi:

+ X©y míi chî Th­îng B¾c, diÖn tÝch 3.000 m2, qui m« h¹ng III, vèn ®Çu t­ kho¶ng 2,4 tû ®ång.

+ X©y míi chî ph­êng Nam B×nh, diÖn tÝch 3.000 m2, qui m« h¹ng III, vèn ®Çu t­ kho¶ng 2,4 tû ®ång.

+ X©y míi chî x· Ninh TiÕn, diÖn tÝch 3.000 m2, qui m« h¹ng III, vèn ®Çu t­ kho¶ng 2,4 tû ®ång.

* Huû bá ph­¬ng ¸n x©y dùng chî Nam Thµnh, ph­êng Nam Thµnh trong giai ®o¹n ®Õn 2010 theo qui ho¹ch cò.

C¸c chî cÇn c¶i t¹o:

+ C¶i t¹o chî Rång, ph­êng V©n Giang, qui m« h¹ng I, vèn ®Çu t­ kho¶ng 3 tû ®ång.

+ C¶i t¹o chî §«ng Hå, ph­êng BÝch §µo, qui m« h¹ng III, vèn ®Çu t­ kho¶ng 250 triÖu ®ång.

+ C¶i t¹o chî ChÑo, x· Ninh S¬n, qui m« h¹ng III, vèn ®Çu t­ kho¶ng 350 triÖu ®ång.C¸c chî cÇn gi¶i to¶: gåm 4 chî: chî ViÖn tØnh; chî S¸ng; chî ChiÒu; chî Cam Gi¸

* ChuyÓn ®æi 2 chî T©n Thµnh vµ §«ng Hå thµnh siªu thÞ.

Nh­ vËy, ®Õn n¨m 2020, thµnh phè Ninh B×nh cã 10 chî, trong ®ã cã 1 chî h¹ng I vµ 9 chî h¹ng III.

- ThÞ x· Tam §iÖp

Chî hiÖn cã: 7 chî: 1 chî h¹ng II vµ 6 chî h¹ng III

* Giai ®o¹n 2007-2015:

C¶i t¹o, n©ng cÊp mét sè chî sau:

+ C¶i t¹o, n©ng cÊp chî §«ng S¬n, ph­êng §«ng S¬n, diÖn tÝch kho¶ng 1.000m2, qui m« h¹ng III, kinh phÝ x©y dùng kho¶ng 500 triÖu ®ång.

+ ChuyÓn ®æi hai chî B¾c S¬n vµ §Òn D©u thµnh siªu thÞ.

+ N©ng cÊp, c¶i t¹o chî §ång Giao, ph­êng Trung S¬n thµnh chî ®Çu mèi rau qu¶, diÖn tÝch lµ 6.000 m2, kinh phÝ x©y dùng lµ 7,2 tû ®ång.* Giai ®o¹n 2016-2020:

+ C¶i t¹o, n©ng cÊp chî Yªn S¬n, x· Yªn S¬n, diÖn tÝch 3.800 m2, qui m« h¹ng III, kinh phÝ x©y dùng kho¶ng 1,8 tû ®ång.

Nh­ vËy, ®Õn n¨m 2020, thÞ x· Tam §iÖp cã 5 chî, trong ®ã cã 1 chî ®Çu mèi rau qu¶ vµ 4 chî h¹ng III.

- HuyÖn Nho Quan

Chî hiÖn cã: 13 chî: 1 chî h¹ng II vµ 12 chî h¹ng III

* Giai ®o¹n 2007-2015:

X©y dùng míi c¸c chî sau:

+ X©y dùng míi chî S¬n Lai, x· S¬n Lai, cã diÖn tÝch lµ 3.000 m2, qui m« h¹ng III, kinh phÝ x©y dùng lµ 2,4 tû ®ång.

+ X©y dùng míi chî Cóc Ph­¬ng, x· Cóc Ph­¬ng, cã diÖn tÝch lµ 3.000 m2, qui m« h¹ng III, kinh phÝ x©y dùng lµ 2,4 tû ®ång.

+ X©y dùng míi chî Th­îng Hoµ, x· Th­îng Hoµ, cã diÖn tÝch lµ 3.000 m2, qui m« h¹ng III, kinh phÝ x©y dùng lµ 2,4 tû ®ång.

+ X©y dùng míi chî Phïng Th­îng, x· Phïng Th­îng, cã diÖn tÝch lµ 3.000 m2, qui m« h¹ng III, kinh phÝ x©y dùng lµ 2,4 tû ®ång.

+ X©y dùng míi chî Phó Long, x· Phó Long, cã diÖn tÝch lµ 3.000 m2, qui m« h¹ng III, kinh phÝ x©y dùng lµ 2,4 tû ®ång.C¶i t¹o c¸c chî sau:

+ N©ng cÊp, c¶i t¹o chî thÞ trÊn Nho Quan thµnh chî ®Çu mèi n«ng s¶n tæng hîp, cã diÖn tÝch lµ 5.000 m2, kinh phÝ x©y dùng lµ 6 tû ®ång.* Giai ®o¹n 2016-2020:

+ C¶i t¹o c¸c chî VÜnh Kh­¬ng – x· Qu¶ng L¹c, chî Qu¸n – x· S¬n Lai, chî L¹m – x· S¬n Thµnh, chî Th¹ch B×nh – x· Th¹ch B×nh, chî RÞa – x· Phó Léc, chî Na – x· Gia L©m, chî ChiÒu – x· Quúnh L­u, qui m« h¹ng III, kinh phÝ x©y dùng b×nh qu©n 100 triÖu ®ång/chî.

+ Tuú theo t×nh h×nh khi Nho Quan ph¸t triÓn thµnh thÞ x·, cã thÓ n©ng cÊp mét sè chî x· thµnh c¸c siªu thÞ lo¹i nhá hoÆc c¸c cöa hµng tiÖn lîi.

Nh­ vËy, ®Õn n¨m 2020, Nho Quan sÏ cã 18 chî, trong ®ã cã 1 chî ®Çu mèi n«ng s¶n tæng hîp vµ 17 chî h¹ng III.- HuyÖn Gia ViÔn

Chî hiÖn cã: 18 chî: 1 chî h¹ng II vµ 17 chî h¹ng III

* Giai ®o¹n 2007-2015:

Chî x©y dùng míi:

+ X©y dùng míi chî Gia Sinh, x· Gia Sinh, lµ chî trung t©m thuéc vïng ®ång b»ng, diÖn tÝch mÆt b»ng lµ 1.000 m2, qui m« h¹ng III, kinh phÝ x©y dùng lµ 800 triÖu ®ång.

+ X©y dùng míi chî Gia LËp, x· Gia LËp, diÖn tÝch mÆt b»ng lµ 3.000 m2, qui m« h¹ng III, kinh phÝ x©y dùng lµ 2,4 tû ®ång.

+ X©y dùng míi chî Gia V©n, x· Gia V©n, diÖn tÝch mÆt b»ng lµ 10.000 m2, qui m« h¹ng II, kinh phÝ x©y dùng lµ 1,5 tû ®ång.C¸c chî cÇn c¶i t¹o:

C¶i t¹o c¸c chî Hèi – x· Gia T©n, chî Nói Lª - x· Gia Sinh, chî Gia Phó – x· Gia Phó, chî Liªn Huy – x· Gia ThÞnh, chî Gia V­îng – x· Gia V­îng, chî §inh Trung – x· Gia Phong, chî Hµng – x· Liªn S¬n, chî Kho¸i – x· Gia L¹c, qui m« h¹ng III, kinh phÝ x©y dùng b×nh qu©n 1 chî lµ 100 triÖu ®ång.C¸c chî cÇn gi¶i to¶: chî x· Gia TrÊn

* Giai ®o¹n 2016-2020:

+ X©y dùng míi chî x· Gia TrÊn, diÖn tÝch mÆt b»ng lµ 3.000 m2, qui m« h¹ng III, kinh phÝ x©y dùng lµ 2,4 tû ®ång.

+ X©y dùng míi chî x· Gia Xu©n, diÖn tÝch mÆt b»ng lµ 3.000 m2, qui m« h¹ng III, kinh phÝ x©y dùng lµ 2,4 tû ®ång.

Nh­ vËy, ®Õn n¨m 2020, Gia ViÔn sÏ cã 22 chî, trong ®ã cã 1 chî h¹ng II vµ 21 chî h¹ng III.- HuyÖn Yªn M«

Chî hiÖn cã: 15 chî: 1 chî h¹ng II vµ 14 chî h¹ng III

* Giai ®o¹n 2007-2015:

Chî x©y dùng míi: chî Yªn ThÞnh, thÞ trÊn Yªn ThÞnh, cã diÖn tÝch mÆt b»ng lµ 5.000 m2, diÖn tÝch kinh doanh lµ 1.500 m2, qui m« h¹ng II, kinh phÝ x©y dùng lµ 7,5 tû ®ång.

Chî cÇn c¶i t¹o: gåm c¸c chî Yªn Th­îng – x· Kh¸nh ThÞnh, chî H«m – x· Yªn §ång, chî Chíp – x· Yªn H­ng, chî B×nh H¶i – x· Yªn Nh©n, chî Héi – x· Yªn Th¸i, chî Kªnh – x· Yªn Thµnh, chî Qu¶ng – x· Yªn Th¾ng, chî Tu – x· Yªn Th¾ng, qui m« h¹ng III, kinh phÝ c¶i t¹o b×nh qu©n kho¶ng 100 triÖu ®ång/chî.

* Giai ®o¹n 2016-2020:

+ N©ng cÊp, c¶i t¹o c¸c chî: Bót, Lång, Mai S¬n ®¹t qui m« h¹ng II, kinh phÝ x©y dùng lµ 6 tû ®ång/chî.

Nh­ vËy, ®Õn n¨m 2020, huyÖn Yªn M« sÏ cã 16 chî, trong ®ã cã 4 chî h¹ng II vµ 12 chî h¹ng III.

- HuyÖn Kim S¬n

Chî hiÖn cã: 12 chî: 1 chî h¹ng II vµ 11 chî h¹ng III

* Giai ®o¹n 2007-2015:

C¸c chî cÇn x©y míi:

+ X©y dùng míi chî trung t©m thÞ trÊn B×nh Minh, diÖn tÝch lµ 10.000 m2, qui m« h¹ng I, kinh phÝ x©y dùng lµ 20 tû ®ång.

+ X©y dùng míi chî ®Çu mèi thuû s¶n Kim §«ng, x· Kim §«ng, cã diÖn tÝch lµ 1,5 ha, kinh phÝ x©y dùng lµ 30 tû ®ång.

C¸c chî cÇn c¶i t¹o:

+ C¶i t¹o, më réng mét sè chî x· víi diÖn tÝch tõ 3.000 – 5.000 m2 ®Ó tiÕn tíi h×nh thµnh c¸c khu th­¬ng m¹i trung t©m víi chî lµ h¹t nh©n trong giai ®o¹n 2011 – 2020, bao gåm c¸c chî ChÊt B×nh – x· ChÊt B×nh, chî Quang ThiÖn – x· Quang ThiÖn, chî V¨n H¶i – x· V¨n H¶i, chî Xu©n ThiÖn – x· Xu©n ThiÖn, chî Yªn Léc – x· Yªn Léc, chî Hïng TiÕn – x· Hïng TiÕn, chî Kim Mü – x· Kim Mü, qui m« h¹ng III, kinh phÝ b×nh qu©n kho¶ng 100 triÖu ®ång/chî.Chî cÇn gi¶i to¶: chî x· Kim §«ng

Nh­ vËy, ®Õn n¨m 2020, huyÖn Kim S¬n sÏ cã 13 chî, trong ®ã cã 01 chî ®Çu mèi thuû s¶n, 01 chî h¹ng I, 01 chî h¹ng II vµ 10 chî h¹ng III.- HuyÖn Yªn Kh¸nh

Chî hiÖn cã: 10 chî h¹ng III

* Giai ®o¹n 2007-2015:

X©y dùng míi

+ Chî trung t©m x· Kh¸nh C­, diÖn tÝch lµ 3.000 m2, qui m« h¹ng III, kinh phÝ x©y dùng lµ 2,4 tû ®ång.

+ Chî trung t©m x· Kh¸nh C«ng, diÖn tÝch lµ 3.000 m2, qui m« h¹ng III, kinh phÝ x©y dùng lµ 2,4 tû ®ång.

+ Chî trung t©m x· Kh¸nh Phó, diÖn tÝch lµ 3.000 m2, qui m« h¹ng III, kinh phÝ x©y dùng lµ 2,4 tû ®ång.C¸c chî cÇn c¶i t¹o, n©ng cÊp:

+ N©ng cÊp chî Ninh, thÞ trÊn Yªn Ninh thµnh chî cã qui m« h¹ng II, diÖn tÝch 6.000 m2, kinh phÝ x©y dùng kho¶ng 4,5 tû ®ång.* Giai ®o¹n 2016-2020:

+ C¶i t¹o, më réng c¸c chî Kh¸nh Hång – x· Kh¸nh Hång, chî Héi – x· Kh¸nh Héi, chî Trung – x· Kh¸nh MËu, chî DÇu – x· Kh¸nh Hoµ, chî VÖ – x· Kh¸nh Phó, qui m« h¹ng III víi diÖn tÝch tõ 3.000 – 5.000 m2, kinh phÝ b×nh qu©n kho¶ng 1 tû ®ång/chî.

Nh­ vËy, ®Õn 2020 huyÖn Yªn Kh¸nh sÏ cã 11 chî, trong ®ã cã 2 chî h¹ng II vµ 9 chî h¹ng III.

- HuyÖn Hoa L­

Chî hiÖn cã: 12 chî h¹ng III

* Giai ®o¹n 2007-2015:

C¸c chî cÇn x©y dùng míi:

+ X©y dùng míi chî Tr­êng Yªn, x· Tr­êng Yªn, cã diÖn tÝch lµ 6.000 m2, qui m« h¹ng II, kinh phÝ x©y dùng lµ 9 tû ®ång.

+ X©y dùng míi chî Ninh H¶i, x· Ninh H¶i, cã diÖn tÝch 6.000 m2, qui m« h¹ng II, kinh phÝ x©y dùng lµ 9 tû ®ång.

C¸c chî cÇn c¶i t¹o:

+ C¶i t¹o c¸c chî §ång V¨n – x· Ninh H¶i, chî La Mai – x· Ninh Giang, chî B¹ch Cõ – x· Ninh Khang, chî Ninh Mü – x· Ninh Mü, qui m« h¹ng III, kinh phÝ x©y dùng b×nh qu©n kho¶ng 200 triÖu ®ång/chî.

Nh­ vËy, ®Õn n¨m 2020, huyÖn Hoa L­ sÏ cã 14 chî, trong ®ã cã 2 chî h¹ng II vµ 12 chî h¹ng III.

3.2. Qui ho¹ch ph¸t triÓn trung t©m th­¬ng m¹i

Dự kiến tập trung phát triển hệ thống trung tâm thương mại tại thành phố Ninh Bình và tại trung tâm các huyện, thị. Tuy nhiên, căn cứ vào điều kiện phát triển dân số, qui hoạch dân cư và phát triển đô thị cũng như quá trình cải thiện thu nhập và mở rộng nhu cầu tiêu dùng của dân cư, quá trình phát triển sản xuất và mở rộng các nguồn cung ứng hàng hoá,... hệ thống trung tâm thương mại được hình thành mới sẽ khác nhau về số lượng, qui mô cũng như thời gian xây dựng tuỳ theo từng địa bàn. Cụ thể như sau:

Dự kiến đến năm 2020, số lượng trung tâm thương mại cần thiết trên địa bàn tỉnh Ninh Bình sẽ là 7 trung tâm thương mại, tăng thêm 6 trung tâm thương mại so với hiện nay. Số lượng 6 trung tâm thương mại mới tăng thêm, dự kiến xây dựng tại các huyện, thị, thành phố: Ninh Bình (02 TTTM), Tam Điệp (02 TTTM), Kim Sơn (01 TTTM), Nho Quan (01 TTTM).

Cụ thể, dự kiến vị trí không gian của hệ thống trung tâm thương mại trên địa bàn tỉnh Ninh Bình theo các huyện, thị, thành phố như sau:

- Thành phè Ninh B×nh

Trung t©m th­¬ng m¹i hiÖn cã: 01 trung t©m th­¬ng m¹i plaza ®ang ®­îc x©y dùng, ch­a ®i vµo ho¹t ®éng. Trung t©m th­¬ng m¹i nµy cã 12 tÇng, mçi tÇng cã diÖn tÝch sµn 1.000 m2 t¹i ph­êng T©n Thµnh, thµnh phè Ninh B×nh.

* Giai ®o¹n 2007-2015:

- X©y dùng míi 01 trung t©m th­¬ng m¹i h¹ng III t¹i khu ®« thÞ míi T©n An, diÖn tÝch kinh doanh tèi thiÓu lµ 10.000 m2, vèn ®Çu t­ tèi thiÓu lµ 60 tû ®ång.* Giai ®o¹n 2016 – 2020

- X©y dùng míi 01 trung t©m th­¬ng m¹i t¹i khu vùc Nhµ V¨n ho¸ th«ng tin tØnh Ninh B×nh, h¹ng II t¹i ph­êng Thanh B×nh, diÖn tÝch kinh doanh tèi thiÓu 30.000 m2, vèn ®Çu t­ tèi thiÓu lµ 210 tû ®ång.- ThÞ x· Tam §iÖp:

* Giai ®o¹n 2007-2015 :

- X©y dùng míi 01 trung t©m th­¬ng m¹i, h¹ng III t¹i Khu trung t©m th­¬ng m¹i T©n B×nh, ph­êng T©n B×nh, diÖn tÝch kinh doanh tèi thiÓu lµ 10.000 m2, vèn ®Çu t­ tèi thiÓu lµ 60 tû ®ång.

* Giai ®o¹n 2016 – 2020:

- X©y dùng míi 01 trung t©m th­¬ng m¹i, h¹ng III t¹i s©n vËn ®éng §ång Giao, ph­êng T©y S¬n, diÖn tÝch kinh doanh tèi thiÓu lµ 10.000 m2, vèn ®Çu t­ tèi thiÓu lµ 60 tû ®ång.- HuyÖn Nho Quan:

* Giai ®o¹n 2016-2020

- X©y dùng míi 01 trung t©m th­¬ng m¹i, h¹ng III t¹i x· §ång Phong, diÖn tÝch kinh doanh tèi thiÓu lµ 10.000 m2, vèn ®Çu t­ tèi thiÓu lµ 60 tû ®ång.- HuyÖn Kim S¬n:

* Giai ®o¹n 2016-2020 :

- X©y dùng míi 01 trung t©m th­¬ng m¹i, h¹ng III t¹i khu qui ho¹ch khu th­¬ng m¹i – dÞch vô x· L­u Ph­¬ng, diÖn tÝch kinh doanh tèi thiÓu lµ 10.000 m2, vèn ®Çu t­ tèi thiÓu lµ 60 tû ®ång.

3.3. Qui ho¹ch ph¸t triÓn m¹ng l­íi siªu thÞ

Dự kiến đến năm 2020, số lượng siêu thị cần thiết trên địa bàn tỉnh Ninh Bình sẽ là 65 siêu thị, tăng thêm 62 siêu thị so với hiện nay. Số lượng 62 siêu thị mới tăng thêm dự kiến xây dựng tại các huyện, thị, thành phố: Ninh Bình (21 siêu thị), Tam Điệp (9 siêu thị), Gia Viễn (3 siêu thị), Hoa Lư (5 siêu thị), Kim Sơn (8 siêu thị), Nho Quan (8 siêu thị), Yên Khánh (5 siêu thị), Yên Mô (3 siêu thị).

Cụ thể, dự kiến vị trí không gian của hệ thống siêu thị trên địa bàn tỉnh Ninh Bình theo các huyện, thị, thành phố như sau:


 • Thµnh phè Ninh B×nh

Siªu thÞ hiÖn cã: 3 siªu thÞ, bao gåm: siªu thÞ §«ng Nam ¸, ph­êng Nam Thµnh, xÕp h¹ng III, diÖn tÝch kinh doanh kho¶ng 1.000 m2; siªu thÞ Thuý §»ng, chuyªn doanh hµng néi thÊt, h¹ng III t¹i ph­êng Nam Thµnh, diÖn tÝch kinh doanh 1.000 m2; siªu thÞ NguyÖt Ch©m, chuyªn doanh hµng néi thÊt, h¹ng III, ph­êng §«ng Thµnh, diÖn tÝch kinh doanh 1.500 m2.

 • Giai ®o¹n 2007-2015:

- X©y dùng míi 12 siªu thÞ chuyªn doanh vµ tæng hîp t¹i c¸c ph­êng x· cña Thµnh phè gåm:

+ Siªu thÞ kinh doanh tæng hîp, h¹ng III t¹i v¨n phßng DNTN Hång Nhung, ®­êng V©n Giang, ph­êng V©n Giang, diÖn tÝch kinh doanh tèi thiÓu lµ 500 m2, vèn ®Çu t­ tèi thiÓu 2 tû ®ång.

+ Siªu thÞ kinh doanh tæng hîp, h¹ng III t¹i v¨n phßng c«ng ty cæ phÇn SX-XNK Ninh B×nh, ®­êng TrÇn H­ng §¹o, ph­êng V©n Giang, diÖn tÝch kinh doanh tèi thiÓu lµ 500 m2, vèn ®Çu t­ tèi thiÓu 2 tû ®ång.

+ Siªu thÞ chuyªn doanh s¸ch, h¹ng III t¹i vÞ trÝ cò cöa hµng s¸ch cña c«ng ty CP ph¸t hµnh s¸ch, ®­êng V©n Giang, ph­êng V©n Giang, diÖn tÝch kinh doanh tèi thiÓu lµ 250 m2, vèn ®Çu t­ tèi thiÓu lµ 1 tû ®ång.

+ Siªu thÞ chuyªn doanh hµng ®iÖn tö, h¹ng III t¹i ®­êng V©n Giang, ph­êng V©n Giang, diÖn tÝch kinh doanh tèi thiÓu lµ 250 m2, vèn ®Çu t­ tèi thiÓu lµ 1 tû ®ång.

+ Siªu thÞ kinh doanh tæng hîp, h¹ng III t¹i 31 TrÇn H­ng §¹o, ph­êng §«ng Thµnh, diÖn tÝch kinh doanh tèi thiÓu lµ 500 m2, vèn ®Çu t­ tèi thiÓu lµ 2 tû ®ång.

+ Siªu thÞ chuyªn doanh vËt liÖu x©y dùng t¹i ®­êng L­¬ng V¨n Th¨ng, ph­êng §«ng Thµnh, diÖn tÝch kinh doanh tèi thiÓu lµ 250 m2, vèn ®Çu t­ tèi thiÓu lµ 1 tû ®ång.

+ Siªu thÞ kinh doanh tæng hîp, h¹ng III t¹i vÞ trÝ chî T©n Thµnh, ph­êng T©n Thµnh, diÖn tÝch kinh doanh tèi thiÓu lµ 500 m2, vèn ®Çu t­ tèi thiÓu lµ 2 tû ®ång.

+ Siªu thÞ kinh doanh tæng hîp, h¹ng III t¹i vÞ trÝ trô së Së Y tÕ, ph­êng Phóc Thµnh, diÖn tÝch kinh doanh tèi thiÓu lµ 500 m2, vèn ®Çu t­ tèi thiÓu lµ 2 tû ®ång.

+ Siªu thÞ kinh doanh tæng hîp, h¹ng III t¹i vÞ trÝ gi¸p ®­êng vµo Trung t©m b¶o trî x· héi tØnh, ph­êng Nam Thµnh, diÖn tÝch kinh doanh tèi thiÓu lµ 500 m2, vèn ®Çu t­ tèi thiÓu lµ 2 tû ®ång.

+ Siªu thÞ kinh doanh tæng hîp, h¹ng III t¹i bÕn xe kh¸ch, ph­êng Thanh B×nh, diÖn tÝch kinh doanh tèi thiÓu lµ 500 m2, vèn ®Çu t­ tèi thiÓu lµ 2 tû ®ång.

+ Siªu thÞ kinh doanh tæng hîp, h¹ng III t¹i vÞ trÝ chî §ång Hå, ph­êng BÝch §µo, diÖn tÝch kinh doanh tèi thiÓu lµ 500 m2, vèn ®Çu t­ tèi thiÓu lµ 2 tû ®ång.

+ Siªu thÞ kinh doanh tæng hîp, h¹ng III t¹i khu trung t©m th­¬ng m¹i dÞch vô Ninh Kh¸nh, ph­êng Ninh Kh¸nh, diÖn tÝch kinh doanh tèi thiÓu lµ 500 m2, vèn ®Çu t­ tèi thiÓu lµ 2 tû ®ång.

* Giai ®o¹n 2016 – 2020

- X©y dùng míi 9 siªu thÞ chuyªn doanh vµ tæng hîp t¹i c¸c ph­êng, x· cña thµnh phè, gåm:

+ Siªu thÞ kinh doanh tæng hîp, h¹ng III, gi¸p ®­êng V©n Giang, ph­êng V©n Giang, diÖn tÝch kinh doanh tèi thiÓu 500 m2, vèn ®Çu t­ tèi thiÓu lµ 2 tû ®ång.

+ Siªu thÞ kinh doanh tæng hîp, h¹ng III, t¹i khu vùc kh¸ch s¹n Trµng An, ®­êng Lª Hång Phong, ph­êng V©n Giang, diÖn tÝch kinh doanh tèi thiÓu 500 m2, vèn ®Çu t­ tèi thiÓu lµ 2 tû ®ång.

+ Siªu thÞ chuyªn doanh, h¹ng III, t¹i khu vùc ®­êng QuyÕt Th¾ng, ph­êng §«ng Thµnh, diÖn tÝch kinh doanh tèi thiÓu 250 m2, vèn ®Çu t­ tèi thiÓu lµ 1 tû ®ång.

+ Siªu thÞ kinh doanh tæng hîp, h¹ng III, t¹i khu vùc ®­êng TrÇn H­ng §¹o, ph­êng T©n Thµnh, diÖn tÝch kinh doanh tèi thiÓu 500 m2, vèn ®Çu t­ tèi thiÓu lµ 2 tû ®ång.

+ 5 Siªu thÞ kinh doanh tæng hîp, h¹ng III, t¹i c¸c x·, ph­êng: Ninh Phong, Ninh NhÊt, Ninh Phóc, Ninh TiÕn, Ninh S¬n, diÖn tÝch kinh doanh tèi thiÓu mçi siªu thÞ 500 m2, vèn ®Çu t­ tèi thiÓu lµ 2 tû ®ång.

- ThÞ x· Tam §iÖp:

* Giai ®o¹n 2007-2015 :

- X©y dùng 5 siªu thÞ kinh doanh tæng hîp t¹i c¸c ph­êng, x· gåm:

+ Siªu thÞ kinh doanh tæng hîp, h¹ng III, t¹i vÞ trÝ chî B¾c S¬n, ph­êng B¾c S¬n, diÖn tÝch kinh doanh tèi thiÓu 500 m2, vèn ®Çu t­ tèi thiÓu lµ 2 tû ®ång.

+ Siªu thÞ kinh doanh tæng hîp, h¹ng III, t¹i vÞ trÝ kh¸ch s¹n Xanh, ph­êng Trung S¬n, diÖn tÝch kinh doanh tèi thiÓu 500 m2, vèn ®Çu t­ tèi thiÓu lµ 2 tû ®ång.

+ Siªu thÞ kinh doanh tæng hîp, h¹ng III, t¹i vÞ trÝ chî §Òn D©u, ph­êng Nam S¬n, diÖn tÝch kinh doanh tèi thiÓu 500 m2, vèn ®Çu t­ tèi thiÓu lµ 2 tû ®ång.

+ Siªu thÞ kinh doanh tæng hîp, h¹ng III, t¹i khu ®« thÞ míi, x· §«ng S¬n, diÖn tÝch kinh doanh tèi thiÓu 500 m2, vèn ®Çu t­ tèi thiÓu lµ 2 tû ®ång.

+ Siªu thÞ kinh doanh tæng hîp, h¹ng III, t¹i khu ®« thÞ míi, ph­êng T©n B×nh, diÖn tÝch kinh doanh tèi thiÓu 500 m2, vèn ®Çu t­ tèi thiÓu lµ 2 tû ®ång.

* Giai ®o¹n 2016 – 2020:

- X©y dùng 4 siªu thÞ kinh doanh tæng hîp:

+ Siªu thÞ kinh doanh tæng hîp, h¹ng III, t¹i khu vùc chî §ång Giao, ph­êng Trung S¬n, diÖn tÝch kinh doanh tèi thiÓu 500 m2, vèn ®Çu t­ tèi thiÓu lµ 2 tû ®ång.

+ X©y dùng 3 siªu thÞ kinh doanh tæng hîp, h¹ng III, t¹i c¸c x· Yªn S¬n, Yªn B×nh vµ ph­êng T©y S¬n, diÖn tÝch kinh doanh tèi thiÓu mçi siªu thÞ lµ 500 m2, vèn ®Çu t­ tèi thiÓu lµ 2 tû ®ång.- HuyÖn Nho Quan:

* Giai ®o¹n 2007-2015

- X©y dùng míi 3 siªu thÞ h¹ng III kinh doanh tæng hîp vµ chuyªn doanh, gåm:

+ Siªu thÞ kinh doanh tæng hîp, h¹ng III t¹i vÞ trÝ chî thÞ trÊn cò, diÖn tÝch kinh doanh tèi thiÓu 500 m2, vèn ®Çu t­ tèi thiÓu 2 tû ®ång.

+ Siªu thÞ chuyªn doanh vËt liÖu x©y dùng, h¹ng III, thuéc x· L¹ng Phong, khu vùc gi¸p víi thÞ trÊn Nho Quan, diÖn tÝch kinh doanh tèi thiÓu 500 m2, vèn ®Çu t­ tèi thiÓu lµ 2 tû ®ång.

+ Siªu thÞ kinh doanh tæng hîp, h¹ng III t¹i phè Rþa, x· Phó Long, diÖn tÝch kinh doanh tèi thiÓu 500 m2, vèn ®Çu t­ tèi thiÓu 2 tû ®ång.

* Giai ®o¹n 2016-2020

- X©y dùng 02 siªu thÞ kinh doanh tæng hîp, h¹ng III t¹i c¸c x· Gia L©m vµ x· Cóc Ph­¬ng, diÖn tÝch kinh doanh mçi siªu thÞ tèi thiÓu lµ 500 m2, vèn ®Çu t­ tèi thiÓu lµ 2 tû ®ång.- HuyÖn Gia ViÔn:

* Giai ®o¹n 2007-2015

- Siªu thÞ kinh doanh tæng hîp, h¹ng III t¹i khu ®« thÞ míi Thanh B×nh, x· Gia T©n, cã diÖn tÝch kinh doanh tèi thiÓu lµ 500 m2, vèn ®Çu t­ tèi thiÓu lµ 2 tû ®ång.

- Siªu thÞ kinh doanh tæng hîp, h¹ng III t¹i thÞ trÊn Me, cã diÖn tÝch kinh doanh tèi thiÓu lµ 500 m2, vèn ®Çu t­ tèi thiÓu lµ 2 tû ®ång.

* Giai ®o¹n 2016-2020:

- X©y dùng 01 siªu thÞ kinh doanh tæng hîp, h¹ng III t¹i thÞ trÊn Gi¸n KhÈu sau nµy, diÖn tÝch kinh doanh tèi thiÓu lµ 500 m2, vèn ®Çu t­ tèi thiÓu lµ 2 tû ®ång.- HuyÖn Yªn M«:

* Giai ®o¹n 2007-2015

- X©y dùng 01 siªu thÞ kinh doanh tæng hîp, h¹ng III t¹i thÞ trÊn Yªn ThÞnh, diÖn tÝch kinh doanh tèi thiÓu lµ 500 m2, vèn ®Çu t­ tèi thiÓu lµ 2 tû ®ång.

- X©y dùng 01 siªu thÞ kinh doanh tæng hîp, h¹ng III t¹i x· Mai S¬n, diÖn tÝch kinh doanh tèi thiÓu lµ 500 m2, vèn ®Çu t­ tèi thiÓu lµ 2 tû ®ång.

- X©y dùng 01 siªu thÞ kinh doanh tæng hîp, h¹ng III t¹i khu vùc chî Bót, x· Yªn M¹c, diÖn tÝch kinh doanh tèi thiÓu lµ 500 m2, vèn ®Çu t­ tèi thiÓu lµ 2 tû ®ång.- HuyÖn Kim S¬n:

* Giai ®o¹n 2007-2015

- X©y dùng c¸c siªu thÞ sau :

+ Siªu thÞ kinh doanh tæng hîp, h¹ng III t¹i khu vùc h×nh thµnh thÞ trÊn Ph¸t DiÖm, diÖn tÝch kinh doanh tèi thiÓu 500 m2, vèn ®Çu t­ tèi thiÓu 2 tû ®ång.

+ Siªu thÞ kinh doanh tæng hîp, h¹ng III t¹i thÞ trÊn B×nh Minh, diÖn tÝch kinh doanh tèi thiÓu 500 m2, vèn ®Çu t­ tèi thiÓu 2 tû ®ång.

+ Siªu thÞ kinh doanh tæng hîp, h¹ng III t¹i x· §ång H­íng, diÖn tÝch kinh doanh tèi thiÓu 500 m2, vèn ®Çu t­ tèi thiÓu 2 tû ®ång.

+ Siªu thÞ kinh doanh tæng hîp, h¹ng III t¹i x· L­u Ph­¬ng, diÖn tÝch kinh doanh tèi thiÓu 500 m2, vèn ®Çu t­ tèi thiÓu 2 tû ®ång.* Giai ®o¹n 2016-2020 :

- X©y dùng 4 siªu thÞ kinh doanh tæng hîp, h¹ng III t¹i 4 ph­êng cña thÞ x· Ph¸t DiÖm sau nµy, diÖn tÝch kinh doanh tèi thiÓu cña mçi siªu thÞ lµ 500 m2, vèn ®Çu t­ tèi thiÓu lµ 2 tû ®ång.- HuyÖn Yªn Kh¸nh

* Giai ®o¹n 2007-2015

- X©y dùng 01 siªu thÞ kinh doanh tæng hîp, h¹ng III t¹i thÞ trÊn Yªn Ninh, cã diÖn tÝch kinh doanh tèi thiÓu lµ 500 m2, vèn ®Çu t­ tèi thiÓu lµ 2 tû ®ång.

- X©y dùng 01 siªu thÞ kinh doanh tæng hîp, h¹ng III t¹i x· Kh¸nh Phó, cã diÖn tÝch kinh doanh tèi thiÓu lµ 500 m2, vèn ®Çu t­ tèi thiÓu lµ 2 tû ®ång.

- X©y dùng 01 siªu thÞ kinh doanh tæng hîp, h¹ng III t¹i khu vùc chî Xanh, x· Kh¸nh ThiÖn, cã diÖn tÝch kinh doanh tèi thiÓu lµ 500 m2, vèn ®Çu t­ tèi thiÓu lµ 2 tû ®ång.* Giai ®o¹n 2016-2020

- X©y dùng 01 siªu thÞ kinh doanh tæng hîp, h¹ng III t¹i x· Kh¸nh Nh¹c, cã diÖn tÝch kinh doanh tèi thiÓu lµ 500 m2, vèn ®Çu t­ tèi thiÓu lµ 2 tû ®ång.

- X©y dùng 01 siªu thÞ kinh doanh tæng hîp, h¹ng III t¹i x· Kh¸nh Lîi, cã diÖn tÝch kinh doanh tèi thiÓu lµ 500 m2, vèn ®Çu t­ tèi thiÓu lµ 2 tû ®ång.

- HuyÖn Hoa L­

* Giai ®o¹n 2007-2015 :

- X©y dùng 01 siªu thÞ kinh doanh tæng hîp, h¹ng III t¹i thÞ trÊn Thiªn T«n, cã diÖn tÝch kinh doanh tèi thiÓu lµ 500 m2, vèn ®Çu t­ tèi thiÓu lµ 2 tû ®ång.

- X©y dùng 01 siªu thÞ chuyªn doanh vËt liÖu x©y dùng, h¹ng III t¹i x· Ninh Khang, cã diÖn tÝch kinh doanh tèi thiÓu lµ 500 m2, vèn ®Çu t­ tèi thiÓu lµ 2 tû ®ång.

- X©y dùng 01 siªu thÞ kinh doanh tæng hîp, h¹ng III t¹i x· Ninh H¶i, cã diÖn tÝch kinh doanh tèi thiÓu lµ 500 m2, vèn ®Çu t­ tèi thiÓu lµ 2 tû ®ång.* Giai ®o¹n 2016-2020 :

- X©y dùng 01 siªu thÞ kinh doanh tæng hîp, h¹ng III t¹i x· Ninh V©n, cã diÖn tÝch kinh doanh tèi thiÓu lµ 500 m2, vèn ®Çu t­ tèi thiÓu lµ 2 tû ®ång.

- X©y dùng 01 siªu thÞ kinh doanh tæng hîp, h¹ng III t¹i x· Tr­êng Yªn, cã diÖn tÝch kinh doanh tèi thiÓu lµ 500 m2, vèn ®Çu t­ tèi thiÓu lµ 2 tû ®ång.

3.4. Qui ho¹ch ph¸t triÓn c¸c khu th­¬ng m¹i – dÞch vô tËp trung

- C¸c ®iÒu kiÖn ph¸t triÓn cña c¸c khu th­¬ng m¹i – dÞch vô tËp trung lµ: khu vùc cã nhiÒu hé kinh doanh, tû lÖ lao ®éng phi n«ng nghiÖp cao vµ c¬ cÊu ngµnh nghÒ t­¬ng ®èi ®a d¹ng ; n»m ë vÞ trÝ trung t©m cña mét huyÖn, mét khu vùc s¶n xuÊt, cã ®iÒu kiÖn c¬ së h¹ tÇng t­¬ng ®èi ph¸t triÓn ; mËt ®é d©n c­ kh¸ tËp trung vµ nhu cÇu mua kh¸ lín.


: Download.aspx
Download.aspx -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Download.aspx -> Ex: She has said, “ I’m very tired” → She has said that she is very tired. Một số thay đổi khi đổi sang lời nói gián tiếp như sau
Download.aspx -> BỘ khoa học và CÔng nghệ
Download.aspx -> BỘ thông tin và truyềN thông cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Download.aspx -> LUẬt năng lưỢng nguyên tử CỦa quốc hội khóa XII, KỲ HỌp thứ 3, SỐ 18/2008/QH12 ngàY 03 tháng 06 NĂM 2008
Download.aspx -> Thanh tra chính phủ BỘ NỘi vụ
Download.aspx -> THÔng tư CỦa bộ KẾ hoạch và ĐẦu tư SỐ 03/2006/tt-bkh ngàY 19 tháng 10 NĂM 2006
Download.aspx -> BIỂu thống kê tthc tên thủ tục hành chính
Download.aspx -> BỘ khoa học và CÔng nghệ
Download.aspx -> BỘ khoa học và CÔng nghệ


1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương