Mục lục Grammar Review 7 Quán từ không xác định "a" và "an" 8 Quán từ xác định "The" 9


Một số cách dùng đặc biệt của much và manytải về 0.79 Mb.
trang22/36
Chuyển đổi dữ liệu07.06.2018
Kích0.79 Mb.
1   ...   18   19   20   21   22   23   24   25   ...   36

Một số cách dùng đặc biệt của much và many:


Đặc ngữ: Much too much/ many so many dùng độc lập sau mệnh đề trước danh từ mà nó bổ ngữ.

 1. The cost of a thirty-second commercial on a network television station is $300,000, much too much for most business.

Many a + singular noun + singular verb: Biết bao nhiêu.

Many a strong man has disheartened before such a challenge.

 1. I have been to the top of the Effeil tower many a time.


Smb + who

Smt + that

 • Many’s the (biết bao nhiêu) + singular verb
 1. Many’s the student who couldn’t follow the post-graduate courses at Universities and colleges under the pressure of money.

(Biết bao nhiêu sinh viên đã không thể... )

Many’s the promise that has been broken.

(Biết bao nhiêu lời hứa... ) 1. Phân biệt thêm về cách dùng
  alot/ lots of/ plenty/ a great deal so với many/ much


 • Các thành ngữ trên tương đương với much/ many (nhiều) và most (đa phần).

A lot of/ lots of (informal) = a great deal/ alarge number of/ much/ many (formal)

 • Không có khác nhau gì mấy giữa "a lot of" và lots of. Chủ ngữ chính sau hai thành ngữ này sẽ quyết định việc chia động từ.
A lot of/ lots of +

uncountable noun + singular verb

plural noun + plural verbA lot of time is needed to learn a language.

Lots of us think it’s time for an election.


 • Plenty of được dùng phổ biến trong informal English.

Don’t rush, there’s plenty of time.

Plenty of shops take checks. • A large a mount of = a great deal of + non-count noun (formal English)

I have thrown a large amount of old clothing.

Mr Lucas has spent a great deal of time in the Far East. • A lot và a great deal có thể được dùng làm phó từ và vị trí của nó là ở cuối câu.

 1. On holiday we walk and swim a lot.

 2. The gorvernment seems to change its mind a great deal.


 1. Một số cách dùng cụ thể của more & most


 • More + noun/noun phrase: dùng như một định ngữ

We need more time.

More university students are having to borrow money these day.

 • More + of + personal/geographic names

It would be nice to see more of Ray and Barbara.

Rất hay khi được gặp Ray và Barbara thường xuyên hơn.

Five hundred years ago, much more of Britain was covered with trees.

500 năm trước đây, đa phần nước Anh phủ nhiều rừng hơn bây giờ nhiều. • More of + determiner/pronoun (a/ the/ my/ this/ him/ them...)

He is more of a fool than I thought.

Nó là một thằng ngu hơn tôi tưởng nhiều.

Three more of the missing climbers have been found.

Could I have some more of that smoked fish.

I dont think any more of them want to come.


 1. There is just one more river to cross.

 • Nhưng phải dùng cardinal number (số đếm) + noun + more (Five dollars more) nếu more mang nghĩa thêm nữa.

He has contributed $50, and now he wants to contribute $50 more.

 • Most + noun = Đa phần, đa số

Most cheese is made from cows milk.

Most Swiss people understand French.

 • Most + determiner/ pronoun (a, the, this, my, him...) = Hầu hết...

He has eaten 2 pizzas and most of a cold chicken.

Most of my friends live abroad.

She has eaten most of that cake.Most of us thought he was wrong.

 • Most được dùng như một danh từ, nếu ở trên, danh từ hoặc chủ ngữ đó đã được nhắc đến.

Some people had difficulty with the lecture, but most understood.

Ann and Robby found a lot of blackberries, but Susan found the most. • Most + adjective khi mang nghĩa very

That is most kind of you.

Thank you for a most interesting afternoon.


 1. Cách dùng long & (for) a long time


 • Long được dùng trong câu hỏi và câu phủ định.

Have you been waiting long?

It does not take long to get to her house.

She seldom stays long.


 • (for) a long time dùng trong câu khẳng định

I waited for a long time, but she didnt arrive.

It takes a long time to get to her house. • Long cũng được dùng trong câu khẳng định khi đi với: too, enough, as, so

The meeting went on much too long.

I have been working here long enough. Time to get a new job.

You can stay as long as you want.

Sorry! I took so long. • Long before (lâu trước khi)/ long after (mãi sau khi)/ long ago (cách đây đã lâu)

 1. We used to live in Paris, but that was long before you were born.

 2. Long after the accident he used to dream that he was dying.

 3. Long ago, in a distant country, there lived a beautiful princess.

 • Long phải đặt sau trợ động từ: This is a problem that has long been recognized.

 • All day/ night/ week/ year long = suốt cả...

She sits dreaming all day long

(Cô ta ngồi mơ mộng suốt cả ngày).

Before + long = Ngay bây giờ, chẳng bao lâu nữa

I will be back before long

(Tôi sẽ quay lại ngay bây giờ).


 • Trong câu phủ định for a long time (đã lâu, trong một thời gian dài)  for long (ngắn, không dài, chốc lát)

She didnt speak for long. (= she only spoke for a short time)

She didnt speak for a long time. (= she was silent for a long time)

How long have you been here for? = Anh sẽ ở đây lâu chứ? (bao gồm hoặc đề cập đến cả tương lai).

How long have you been here for?

Until the end of next week.

How long have you been here for? (Anh đã ở đây cho đến giờ là bao lâu rồi?)Since last Monday.
1   ...   18   19   20   21   22   23   24   25   ...   36


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương