Mục lục Grammar Review 7 Quán từ không xác định "a" và "an" 8 Quán từ xác định "The" 9


Các dạng so sánh của tính từ và phó từtải về 0.79 Mb.
trang19/36
Chuyển đổi dữ liệu07.06.2018
Kích0.79 Mb.
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   ...   36

Các dạng so sánh của tính từ và phó từ

 1. So sánh bằng


 • Cấu trúc sử dụng là as .... as
S + V + as + adj/ adv + as + noun/ pronoun
 • Nếu là phủ định, as thứ nhất có thể thay bằng so (chỉ để dễ đọc – informal English)

 • Sau as phải là một đại từ nhân xưng chủ ngữ, không được là một tân ngữ (Lỗi cơ bản)

He is not as tall as his father.

He is not so tall as his father.

 • Danh từ cũng có thể được dùng để so sánh trong trường hợp này, nhưng nên nhớ trước khi so sanh phải đảm bảo rằng danh từ đó phải có các tính từ tương đương.
adjectives

nouns

heavy, light

weight

wide, narrow

width

deep, shallow

depth

long, short

length

big, small

size
S + V + the same + (noun) + as + noun/ pronoun


My house is as high as his.

My house is the same height as his.
The same...as >< different from...

 • Chú ý, trong tiếng Anh (A-E), different than... cũng có thể được dùng nếu sau chúng là một mệnh đề hoàn chỉnh. Tuy nhiên trường hợp này không phổ biến và không đưa vào các bài thi ngữ pháp:

His appearance is different from what I have expected.

...than I have expected.(A-E)


  1. So sánh hơn kém


 • Trong loại so sánh này người ta chia làm hai dạng: tính từ và phó từ ngắn (đọc lên chỉ có một vần). Tính từ và phó từ dài (2 vần trở lên).

 • Đối với tính từ và phó từ ngắn chỉ cần cộng đuôi er.

 • Đối với tính từ ngắn chỉ có một nguyên âm kẹp giữa hai phụ âm tận cùng, phải gấp đôi phụ âm cuối để tránh thay đổi cách đọc.

 • Đối với tính từ tận cùng là y, dù có 2 vần vẫn bị coi là tính từ ngắn và phải đổi thành Y-IER (happyhappier; drydrier; prettyprettier).

 • Trường hợp đặc biệt: strongstronger; friendlyfriendlier than/ more friendly than.

 • Đối với tính từ và phó từ dài phải dùng more/less.

 • Sau THAN phải là đại từ nhân xưng chủ ngữ, không được là tân ngữ. Công thức:
S + V +

adjective_er

adverb_er

more + adj/adv

less + adj/adv

+ THAN + noun/ pronoun • Khi so sánh một người/ một vật với tất cả những người hoặc vật khác phải thêm else sau anything/anybody...

 1. He is smarter than anybody else in the class.

 • Để nhấn mạnh so sánh, có thể thêm much/far trước so sánh, công thức:S + V + far/much + Adj/Adv_er + than + noun/pronoun

S + V + far/much + more + Adj/Adv + than + noun/pronoun
 1. Harry’s watch is far more expensive than mine

 2. He speaks English much more rapidly than he does Spanish.

 • Danh từ cũng có thể dùng để so sánh bằng hoặc hơn kém, nhưng trước khi so sánh phải xác định xem đó là danh từ đếm được hay không đếm được, vì đằng trước chúng có một số định ngữ dùng với 2 loại danh từ đó. Công thức:
S + V + as + many/much/little/few + noun + as + noun/pronoun

S + V + more/fewer/less + noun + than + noun/pronoun
 1. He earns as much money as his father.

 2. February has fewer day than March.

 3. Their jobs allow them less freedom than ours does.

 • *Lưu ý (quan trọng): Đằng sau asthan của các mệnh đề so sánh có thể loại bỏ chủ ngữ nếu nó trùng hợp với chủ ngữ thứ nhất, đặc biệt là khi động từ sau thanas ở dạng bị động. Lúc này thanas còn có thêm chức năng của một đại từ quan hệ thay thế.

 1. Their marriage was as stormy as had been expected (Incorrect: as it had been expected).

 2. Anne is going to join us , as was agreed last week (Incorrect: as it was agreed last week).

 • He worries more than was good for him (Incorrect: than it/what is good for him).

*Hoặc các tân ngữ cũng có thể bị loại bỏ sau các động từ ở mệnh đề sau THAN và AS:

 1. Don’t lose your passport, as I did last year (Incorrect: as I did it last year).

 2. They sent more than I had ordered (Incorrect: than I had ordered it).

 3. She gets her meat from the same butcher as I go to (Incorrect: as I go to him).1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   ...   36


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương