MỤC 1 VĂn bản qppl bộ giao thông vận tải trình chính phủ, thủ TƯỚng chính phủtải về 278.12 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu26.07.2016
Kích278.12 Kb.


Phụ lục

CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG VĂN BẢN QPPL 7 THANG CUỐI NĂM 2012 CỦA BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1352 /QĐ-BGTVT ngày 12 tháng 6 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)
MỤC 1

VĂN BẢN QPPL BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI TRÌNH CHÍNH PHỦ, THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

STT

Tên văn bản

Cơ quan soạn thảo

Cơ quan trình và cơ quan phối hợp

Thời gian Cơ quan soạn thảo trình Bộ

Thời gian
Bộ trình Chính phủ


Thứ trưởng

phụ trách

Ghi chú

Đề cương chi tiết

Dự thảo VBQPPL

1

Nghị định thay thế Nghị định số 51/2008/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải

Vụ Tổ chức cán bộ

Vụ TCCB

Các Vụ,


Ttra Bộ,

VP Bộ, các Tổng cục, Cục

Tháng 6

Ngô Thịnh Đức
2

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 83/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 về quản lý, khai thác cảng hàng không, sân bay

Cục Hàng không VN

Vụ Kết cấu hạ tầng giao thông

Các Vụ: PC, VT, TC, ATGT; TTra Bộ;

VP Bộ;

TCty Cảng HKVN


Tháng 11/2011

Tháng 7

Phạm Quý Tiêu
3

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/2/2010 quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ

Tổng cục Đường bộ VN

Vụ KCHTGT

Các Vụ: ATGT, PC; TTra Bộ; VP Bộ.Tháng 1

Tháng 3

Tháng 9

Lê Mạnh Hùng
4

Nghị định thay thế Nghị định số 29/2009/NĐ-CP ngày 26/3/2009 của Chính phủ về đăng ký và mua bán tàu biển và Nghị định số 77/2011/NĐ-CP ngày 07/9/2011 của CP sửa đổi, bổ sung Nghị định số 29/2009/NĐ-CP

Cục Hàng hải VN

Vụ Vận tải

Các Vụ: PC, TC, ATGT, KHĐT, KHCN; VP Bộ;

TCTy HHVN; Cục ĐKVN


Tháng 3

Tháng 6

Tháng 10

Nguyễn Văn Công
5

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế phối hợp về tiếp nhận và xử lý báo động cấp cứu Cospas-Sarsat

Cục Hàng hải VN

Vụ Pháp chế

Các Vụ: HTQT, ATGT, VT, KCHTGT, TC;

VP Bộ.


Tháng 3

Tháng 6

Tháng 10

Nguyễn Văn Công
6

Nghị định thay thế Nghị định số 18/2006/NĐ-CP ngày 10/2/2006 của Chính phủ về xử lý tài sản chìm đắm ở biển

Cục Hàng hải VN

Vụ Pháp chế

Các Vụ: ATGT, VT, TCCB, KHĐT, KCHTGT, TC, MT;

VP Bộ.


Tháng 3

Tháng 6

Tháng 11

Nguyễn Văn Công
7

Nghị định thay thế Nghị định số 136/2004/NĐ-CP ngày 16/6/2004 về tổ chức và hoạt động của Thanh tra giao thông vận tải

Thanh tra Bộ

Thanh tra Bộ

Các Vụ, VP Bộ, các Tổng cục, CụcTháng 7

Tháng 9

Tháng 12

Ngô Thịnh Đức
8

Nghị định quy định về đầu tư, xây dựng, quản lý, khai thác đường cao tốc

Tổng cục Đường bộ VN

Vụ KCHTGT

Các Vụ: PC, KHĐT, VT, TC, HTQT, ATGT; TCĐBVN, Cục QLXD&CLCTGT; VEC, Cửu Long CIPMTháng 10/2012

Tháng 2/2013

Tháng 6/2013

Ngô Thịnh Đức
9

Quyết định thay thế Quyết định số 26/2009/QĐ-TTg ngày 20/2/2009 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Hàng hải VN trực thuộc Bộ GTVT

Cục Hàng hải VN

Vụ TCCB

Các Vụ,


Ttra Bộ, VP Bộ;

Cục ĐKVN

01 tháng sau khi Chính phủ ban hành Nghị định thay thế Nghị định số 51/2008/NĐ-CP


05tháng sau khi Chính phủ ban hành Nghị định thay thế Nghị định số 51/2008/

NĐ-CPNgô Thịnh Đức

Thứ trưởng Nguyễn Văn Công

phối hợp


10

Quyết định thay thế Quyết định số 94/2009/QĐ-TTg ngày 16/7/2009 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Hàng không VN

Cục Hàng không VN

Vụ TCCB

Các Vụ,


Ttra Bộ, VP Bộ
Ngô Thịnh Đức

Thứ trưởng Phạm Quý Tiêu

phối hợp


11

Quyết định thay thế Quyết định số 107/2009/QĐ-TTg ngày 26/8/2009 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Đường bộ VN

Tổng cục Đường bộ VN

Vụ TCCB

Các Vụ,


Ttra Bộ,

VP Bộ, các CụcTháng 4

Ngô Thịnh Đức

TT. Lê Mạnh Hùng,

TT. Nguyễn Ngọc Đông phối hợp
MỤC 2

THÔNG TƯ TRÌNH BỘ TRƯỞNG BỘ GTVT BAN HÀNH


STT

Tên văn bản

Cơ quan soạn thảo

Cơ quan trình và cơ quan phối hợp

Thời gian Cơ quan soạn thảo trình Bộ

Thời gian
Cơ quan
trình trình Bộ trưởng ban hành


Thứ trưởng

phụ trách

Ghi chú

Đề cương chi tiết

Dự thảo VBQPPL

1

Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 32/2010/TT-BGTVT ngày 11/10/2010 quy định về soạn thảo, thẩm định, ban hành, rà soát, hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật về giao thông vận tải

Vụ Pháp chế

Vụ Pháp chế

Các cơ quan, đơn vị thuộc BộTháng 3

Tháng 4

Tháng 6

Trương Tấn Viên
2

Thông tư quy định về trang phục của cán bộ, công chức, viên chức Cảng vụ hàng hải

Cục Hàng hải VN

Vụ Pháp chế

Các Vụ: VT, MT, TCCB, ATGT, KCHTGT;

Ttra Bộ; VP Bộ


Tháng 1

Tháng 2

Tháng 6

Nguyễn Văn Công
3

Thông tư hướng dẫn thực hiện Hiệp định và Nghị định thư vận tải đường bộ Việt Nam – Trung Quốc

Tổng cục Đường bộ VN

Vụ Hợp tác

quốc tế

Các Vụ: VT, PC, ATGTTháng 12/2011

Tháng 2

Tháng 6

Lê Mạnh Hùng
4

Thông tư hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành giao thông vận tải

Vụ Tổ chức cán bộ

Vụ Tổ chức

cán bộ

Vụ PC, VP Bộ

Tháng 6

Ngô Thịnh Đức
5

Thông tư quy định về kích thước giới hạn thùng chở hàng ô tô tải tự đổ, rơ moóc và sơ mi rơ moóc tải tự đổ, ô tô xi téc, rơ moóc và sơ mi rơ moóc xi téc tham gia giao thông đường bộ

Cục Đăng kiểm VN

Vụ KHCN

Các Vụ: PC, VT, ATGT, KCHTGT, MT; TTra Bộ,

VP Bộ;

Tổng cục ĐBVN


Tháng 4

Tháng 7

Lê Mạnh Hùng
6

Thông tư thay thế QĐ 13/2005/QĐ- BGTVT quy định về việc xác định và xử lý vị trí nguy hiểm thường xẩy ra tai nạn giao thông trên đường bộ đang khai thác.

Tổng cục Đường bộ VN

Vụ An toàn

giao thông

Các Vụ: KCHTGT, KHĐT, TC, MT, PC, VT; Cục QLXD&CLCTG, VP UBATGT QGTháng 2

Tháng 4

Tháng 7

Lê Mạnh Hùng
7

Thông tư quy định về trách nhiệm, hành vi vi phạm và hình thức xử lý trong công tác quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ (thay thế Quyết định số 38/2004/QĐ-BGTVT ngày 24/12/2004)

Tổng cục Đường bộ VN

Vụ KCHTGT

Các Vụ: PC, TCCB, ATGT, MT;

TTra Bộ, VP Bộ;

Cục QLXD&CLCTGTTháng 3

Tháng 4

Tháng 7

Nguyễn Ngọc Đông
8

Thông tư thay thế Quyết định số 20/2005/QĐ-BGTVT về tổ chức và hoạt động của hoa tiêu đường thuỷ nội địa

Cục Đường thuỷ nội địa VN

Vụ Tổ chức

cán bộ

Các Vụ: PC, ATGT, KCHT, VT; VP Bộ; Cục HHVNTháng 2

Tháng 4

Tháng 8

Trương Tấn Viên
9

Thông tư quy định cách đánh số thứ tự Km báo hiệu trên đường thuỷ nội địa

Cục Đường thuỷ nội địa VN

Vụ KCHTGT

Các Vụ: PC, VT, ATGT, KHCN, HTQTTháng 2

Tháng 4

Tháng 8

Trương Tấn Viên
10

Thông tư thay thế Quyết định số 15/2005/QĐ-BGTVT ngày 15/2/2005

Cục Đăng kiểm VN

Vụ KHCN

Các Vụ: PC, VT, ATGT, KCHTGT, MT; TTra Bộ,

VP Bộ;

Tổng cục ĐBVN


Tháng 5

Tháng 8

Lê Mạnh Hùng
11

Thông tư quy định về phạm vi bảo vệ công trình và hành lang an toàn giao thông đường sắt đô thị

Cục Đường sắt VN

Vụ KCHTGT

Các Vụ: PC, VT, HTQT; ATGT, KHCN; TCTy ĐSắtVN; BQL DA Đường sắt đô thị HN, TPHCM


Tháng 12/2011

Tháng 9

Lê Mạnh Hùng
12

Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 32/2009/TT-BGTVT quy định Chương trình đào tạo thuyền viên, người lái phương tiện thuỷ nội địa (về Chương trình đào tạo hoa tiêu)

Cục Đường thuỷ nội địa VN

Vụ Tổ chức

cán bộ

Các Vụ: PC, VT; VP Bộ; Cục Hàng hải VNTháng 3

Tháng 5

Tháng 9

Trương Tấn Viên
13

Thông tư quy định về quản lý, khai thác cầu chung (thay thế “Điều lệ cầu chung” ban hành kèm theo Quyết định số 336/TC ngày 22/3/1982 của Bộ Giao thông vận tải)

Cục Đường sắt VN

Vụ KCHTGT

Các Vụ: KCHTGT, ATGT, PC; TCTy Đường sắt VNTháng 3

Tháng 5

Tháng 9

Lê Mạnh Hùng
14

Thông tư quy định phân cấp kỹ thuật đường thuỷ nội địa

Cục Đường thuỷ nội địa VN

Vụ KCHTGT

Các Vụ: PC, VT, KHCN, KHĐTTháng 3

Tháng 5

Tháng 9

Trương Tấn Viên
15

Thông tư quy định về tuần tra, kiểm tra bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ

Tổng cục Đường bộ VN

Vụ KCHTGT

Các vụ: TCCB, PC, ATGT, MT; VP Bộ; TTra Bộ; Cục QLXD&CLCTGTTháng 3

Tháng 5

Tháng 9

Nguyễn Ngọc Đông
16

Thông tư quy định điều kiện an toàn kỹ thuật đối với phương tiện thuỷ nội địa hoạt động ban đêm, nhà hàng, khách sạn nổi

Cục Đăng kiểm VN

Vụ Khoa học-

Công nghệ

Các Vụ: VT, PC, ATGT; VP BộTháng 2

Tháng 5

Tháng 10

Trương Tấn Viên
17

Thông tư quy định việc miễn, giảm giá vé cho các đối tượng chính sách xã hội khi đi tàu hỏa

Cục Đường sắt VN

Vụ Vận tải

Các Vụ: PC, TC; VP Bộ; TCTy Đường sắt VNTháng 3

Tháng 6

Tháng 10

Lê Mạnh Hùng
18

Thông tư quy định về bảo vệ môi trường trong hoạt động giao thông vận tải đường thuỷ nội địa

Cục Đường thuỷ nội địa VN

Vụ Môi trường

Các Vụ: PC, VT, ATGT, KHCN;

VP Bộ; các Cục: ĐKVN, Y tế GTVT


Tháng 4

Tháng 6

Tháng 10

Trương Tấn Viên
19

Thông tư hướng dẫn một số điều của Luật Người khuyết tật trong giao thông vận tải

Viện Chiến lược & phát triển GTVT

Vụ Môi trường

Các Vụ: VT, PC, HTQT,KHCN, KCHTGT,

VP Bộ;

Tổng Cục ĐBVN;Các Cục quản lý

chuyên ngành;

Các TCty thuộc Bộ

Tháng 6

Tháng 10

Trương Tấn Viên
20

Thông tư quy định về trang phục của cán bộ, công chức, viên chức Cục Hàng không Việt Nam

Cục Hàng không Việt Nam

Vụ Pháp chế

Các Vụ: TCCB, TC, HTQT;

TTra Bộ; VP Bộ


Tháng 4

Tháng 6

Tháng 10

Phạm Quý Tiêu
21

Thông tư quy định chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường trong sản xuất lắp ráp xe mô tô, xe gắn máy (thay thế Quyết định số 57/2007/QĐ-BGTVT ngày 21/11/2007 và TT số 29/2011/TT-BGTVT ngày 15/4/2011)

Cục Đăng kiểm VN

Vụ KHCN

Các Vụ: PC, VT, MT, ATGT, TCCB,

TTra Bộ, VP Bộ;

Tổng cục ĐBVNTháng 5

Tháng 6

Tháng 10

Lê Mạnh Hùng
22

Thông tư quy định về kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe mô tô, xe gắn máy nhập khẩu và động cơ nhập khẩu sử dụng để sản xuất, lắp ráp xe mô tô, xe gắn máy (thay thế Quyết định số 58/2007/QĐ-BGTVT ngày 21/11/2007 và Thông tư số 29/2011/TT-BGTVT ngày 15/4/2011)

Cục Đăng kiểm VN

Vụ KHCN

Các Vụ:PC, KHĐT, VT, MT, ATGT, TCCB, TTra Bộ,

VP Bộ;

Tổng cục ĐBVNTháng 5

Tháng 6

Tháng 10

Lê Mạnh Hùng
23

Thông tư quy định Danh mục và các biện pháp bảo đảm an toàn đối với các loại phương tiện động lực chuyên dùng để cứu viện, cứu hộ tai nạn giao thông đường sắt; để kiểm tra, thi công, bảo dưỡng, sửa chữa công trình đường sắt, phục vụ an ninh, quốc phòng khi khai thác, vận dụng trên đường sắt không bắt buộc phải có thiết bị ghi tốc độ và các thông tin liên quan đến việc điều hành chạy tàu (hộp đen)

Cục Đường sắt VN

Vụ ATGT

Các Vụ: PC, VT, KHCN, KHĐT,

TTra Bộ, VP Bộ;

Các Cục: ĐKVN, QLXD&CLCTGT;

Tổng Cty ĐSVN


Tháng 4

Tháng 6

Tháng 10

Lê Mạnh Hùng

Hướng dẫn thi hành NĐ số 03/2012/

NĐ-CP của CP sửa đổi, bổ sung một số điều của NĐ số 109/2006/NĐ-CP.24

Thông tư quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ (thay thế TT số 07/2009/TT-BGTVT ngày 19/6/2009; TT số 15/2011/TT-BGTVT ngày 31/3/2011)

Tổng cục Đường bộ VN

Vụ Tổ chức

cán bộ

Các Vụ: PC, VT, ATGT, TTra Bộ,

VP Bộ


Tháng 6

Tháng 8

Tháng 11

Lê Mạnh Hùng
25

Thông tư quy định về quản lý tiếp nhận và xử lý nước thải lẫn dầu từ tàu biển tại các cảng biển Việt Nam

Cục Hàng hải VN

Vụ Môi trường

Các Vụ: KHCN, HTQT, KCHTGT, TC, PC; VPBộ;

các Cục: ĐKVN,

Y tế GTVTTháng 5

Tháng 7

Tháng 11

Nguyễn Văn Công
26

Thông tư quy định về bản đồ, sơ đồ hàng không

Cục Hàng không Việt Nam

Vụ Vận tải

Các Vụ: PC, ATGT, HTQT, KHCN; KCHTGT; VP BộTháng 5

Tháng 7

Tháng 11

Phạm Quý Tiêu
27

Thông tư thay thế Quyết định số 55/2005/QĐ-BGTVT ngày 28/10/2005 ban hành Quy định về đăng ký phương tiện giao thông đường sắt

Cục Đường sắt VN

Vụ Vận tải

Các Vụ: PC, ATGT; VP Bộ; TCTy Đường sắt VNTháng 4

Tháng 8

Tháng 11

Lê Mạnh Hùng
28

Thông tư quy định về bảo vệ môi trường trong hoạt động hàng không dân dụng

Cục Hàng không Việt Nam

Vụ Môi trường

Các Vụ: PC, KHCN, VT, HTQT; Ttra Bộ; VP Bộ; Cục Y tế GTVTTháng 5

Tháng 8

Tháng 12

Phạm Quý Tiêu
29

Thông tư thay thế Thông tư số 22/2009/TT-BGTVT ngày 06/10/2009 quy định về thủ tục kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ

Cục Đăng kiểm VN

Vụ Khoa học-

Công nghệ

Các Vụ: PC, MT, VT; VP Bộ

Tổng cục ĐBVN


Tháng 6

Tháng 8

Tháng 12

Lê Mạnh Hùng
30

Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 13/2010/TT-BGTVT ngày 07/6/2010 quy định về quản lý các nhiệm vụ môi trường trong ngành GTVT sử dụng nguồn kinh phí ngân sách nhà nước

Vụ Môi trường

Vụ Môi trường

Các Vụ: PC, TC;

Các Tổng cục, Cục
02 tháng sau khi Bộ Tài nguyên & Môi trường ban hành Thông tư

Lê Mạnh Hùng
31

Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định số 21/2011/NĐ-CP về quản lý cảng biển và luồng hàng hải (thay thế Thông tư số 10/2007/TT-BGTVT ngày 6/8/2007)

Cục Hàng hải VN

Vụ Kết cấu hạ tầng giao thông

Các Vụ: PC, ATGT, TC, MT, HTQT, KHCN, KHĐT,

VP Bộ;

Cục QLXD&CLCTGTTháng 7

15/9

Tháng 12

Nguyễn Văn Công
32

Thông tư quy định về nhiệm vụ, quyền hạn và chế độ báo cáo của Cơ quan được giao thực hiện chức năng chuyên ngành; tiêu chuẩn, trang phục và thẻ của Công chức thanh tra chuyên ngành

Thanh tra Bộ

Thanh tra Bộ

Các Vụ: TCCB, VT, PC, ATGT, KCHTGT, MT, HTQT, TC, VP BộTháng 9

Tháng 10

Tháng 12

Ngô Thịnh Đức
33

Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 14/2010/TT-BGTVT ngày 24/6/2010 của Bộ GTVT quy định về tổ chức và hoạt động vận tải bằng xe ô tô

Tổng cục Đường bộ VN

Vụ Vận tải

Các Vụ: PC, ATGT, KHCN, HTQT;

TTra Bộ, VP Bộ
01 tháng sau khi CP ban hành NĐ sửa đổi, bổ sung một số điều của NĐ số 91/2009/

NĐ-CP


04 tháng sau khi CP ban hành NĐ sửa đổi, bổ sung một số điều của NĐ số 91/2009/

NĐ-CP


Lê Mạnh Hùng
34

Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 24/2010/TT-BGTVT ngày 31/8/2010 của Bộ GTVT quy định về bến xe, bãi đỗ xe, trạm dừng nghỉ và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ

Tổng cục Đường bộ VN

Vụ Vận tải

Các Vụ: PC, MT, ATGT, KHCN, KCHTGT,

TTra Bộ,VP Bộ;

Cục QLXD&CLCTGT


Lê Mạnh Hùng
35

Thông tư quy định về trách nhiệm và hình thức xử lý đối với các hành vi vi phạm về quản lý, bảo đảm chất lượng công trình xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông

Cục QLXD&CLCTGT

Cục

QLXD&CLCTGT

Các Vụ: PC, KHĐT, KHCN, TC, KCHTGT, ATGT, TCCB, TTra Bộ,

VP Bộ;

Các Tổng cục,Cục thuộc Bộ

Tháng 4

01 tháng sau khi CP ban hành NĐ sửa đổi NĐ số 209/2004/

NĐ-CP


ngày 16/12/2004

04 tháng sau khi CP ban hành NĐ sửa đổi NĐ số 209/2004/

NĐ-CP


ngày 16/12/2004

Ngô Thịnh Đức
36

Thông tư quy định nội dung Hồ sơ thiết kế cơ sở và công tác thẩm định thiết kế cơ sở của cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành GTVT

Cục QLXD&CLCTGT

Cục QLXD&CLCTGT

Vụ PC, KHĐT, KHCN, KCHTGT, TC, ATGT,

TTra Bộ, VP Bộ;

Các Tổng cục,

Cục thuộc Bộ


01 tháng sau khi CP ban hành NĐ sửa đổi NĐ số 209/2004/

NĐ-CP


ngày 16/12/2004

04 tháng sau khi CP ban hành NĐ sửa đổi NĐ số 209/2004/

NĐ-CP


ngày 16/12/2004

Ngô Thịnh Đức

37

Thông tư ban hành Quy chế Tư vấn giám sát trong ngành GTVT

Cục QLXD&CLCTGT

Cục QLXD&CLCTGT

Các Vụ: PC, KHĐT, KCHTGT, KHCN, TC,

TTra Bộ, VP Bộ;

Các Tổng cục,

Cục thuộc Bộ

38

Thông tư thay thế Quyết định số 1818/QĐ-BGTVT ngày 23/6/2009 về việc quản lý tuyến vận tải thủy từ bờ ra đảo trong vùng biển Việt Nam

Cục Hàng hải VN

Vụ Vận tải

Các Vụ: ATGT, KCHTGT, PC, HTQT; VP Bộ;

Cục ĐTNĐVN


Tháng 7

Tháng 10

Tháng 2/2013

Nguyễn Văn Công

TT Trương Tấn Viên

phối hợp


39

Thông tư ban hành Quy chế quản lý, vận hành, khai thác, sử dụng Hệ thống thông tin quản lý Giấy phép lái xe, cơ sở dữ liệu Giấy phép lái xe

Tổng cục Đường bộ VN

Vụ TCCB

Các Vụ: PC,VT, ATGT, TTra Bộ, VP BộTháng 9

Tháng 12

Tháng 4/2013

Lê Mạnh Hùng
40

Thông tư quy định về việc kiểm tra, chứng nhận an toàn hệ thống đường sắt đô thị

Cục Đăng kiểm VN

Vụ KHCN

Các Vụ: PC, KCHTGT, VT, MT, HTQT, ATGT; TTra Bộ, VP Bộ;

Các Cục: ĐSVN, QLXD&CLCTGT


Tháng 10

Tháng 12

Tháng 4/2013

Lê Mạnh Hùng
MỤC 3

THÔNG TƯ BỘ GTVT LIÊN TỊCH VỚI BỘ KHÁC BAN HÀNH


STT

Tên văn bản

Cơ quan soạn thảo

Cơ quan trình và cơ quan phối hợp

Thời gian Cơ quan soạn thảo trình Bộ

Thời gian cơ quan trình trình Bộ trưởng

Thứ trưởng

phụ trách

Ghi chú

Đề cương chi tiết

Dự thảo VBQPPL

1

Thông tư liên tịch Bộ GTVT-Bộ Tài chính-Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn thực hiện Quyết định số 855/QĐ-TTg ngày 06/6/2011 của Thủ tướng Chính phủ

Vụ Môi trường

Vụ Môi trường

Các Vụ: TC, KHĐT, PC;

các Tổng cục, Cục


12/2011
Tháng 8

Lê Mạnh Hùng
2

Thông tư liên tịch Bộ GTVT - Bộ Công an quy định về trao đổi thông tin trong phòng, chống cháy nổ phương tiện cơ giới đường bộ

Cục ĐKVN

Vụ KHCN

Các Vụ: PC, VT, TCCB, MT, ATGT, VP Bộ, TTra Bộ;

Tổng cục ĐBVN


Tháng 4

Tháng 6

Tháng 10

Lê Mạnh Hùng
3

Thông tư liên tịch Bộ GTVT-Bộ Công an-Viện KSNDTC về xử lý tai nạn giao thông trên đường cao tốc

Vụ An toàn giao thông,


Vụ An toàn

giao thông

Các Vụ: VT, KCHTGT, PC, TC; VP Bộ; Ttra Bộ; TCĐBVN; VEC; Cửu Long CIPMTháng 5

Tháng 7

Tháng 11

Lê Mạnh Hùng
4

Thông tư liên tịch Bộ Giao thông vận tải - Bộ Tài chính về lệ phí thẩm định an toàn giao thông đường bộ

Tổng cục Đường bộ VN

Vụ Tài chính

Các Vụ: PC, KCHTGT, ATGT; Cục QLXD&CLCTGTTháng 4

Tháng 6

Tháng 11

Lê Mạnh Hùng
5

Thông tư liên tịch Bộ GTVT - Bộ Tài chính về cơ chế bồi thường thiệt hại tài sản, công trình trên đường cao tốc do phương tiện tham gia giao thông gây ra

Tổng cục Đường bộ VN

Vụ TC

Các Vụ: PC, VT, ATGT, VP Bộ,

TTra Bộ;

Cục QLXD&CLCTGT;

VEC;

Cửu long CIPM
Tháng 7

Tháng 8

Tháng 12

Lê Mạnh Hùng
6

Thông tư liên tịch Bộ GTVT-Bộ Tài chính về cơ chế tài chính cho hoạt động bảo đảm an ninh ngành giao thông vận tải

Cục Hàng không

Việt Nam


Vụ TC

Các Vụ: TCCB, PC, VT, ATGT, VP Bộ,

TTra Bộ;

Các Tổng cục, Cục
Tháng 4

Tháng 8

Tháng 12

Phạm Quý Tiêu

MỤC 4

THÔNG TƯ ĐỀ NGHỊ BỘ KHÁC BAN HÀNH


STT

Tên văn bản

Cơ quan soạn thảo

Cơ quan trình và cơ quan

phối hợp

Thời gian Cơ quan soạn thảo trình Bộ

Lãnh đạo phụ trách và chuyên viên theo dõi

Thứ trưởng

phụ trách

Ghi chú

Đề cương chi tiết

Dự thảo VBQPPL

1

Thông tư của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 101/2008/TT-BTC hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí áp dụng tại Cảng vụ đường thuỷ nội địa

Cục Đường thuỷ nội địa

Vụ Tài chính

Các Vụ: PC, TCCB, VT, KCHTGT;

VP Bộ

Đã trình

Tháng 6

Trương Tấn Viên
2

Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 89/2007/TT-BTC ngày 25/7/2007 hướng dẫn việc thu, nộp tiền phạt, quản lý, sử dụng tiền thu từ xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt và đường thuỷ nội địa

Tổng cục Đường bộ VN

Các Cục: ĐSVN, ĐTNĐVNVụ Tài chính

Các Vụ: ATGT, PC; VP Bộ;

Ttra Bộ;

Cục ĐKVN


Tháng 1

Tháng 3

Tháng 6

Lê Mạnh Hùng
3

Thông tư hướng dẫn chế độ thưởng an toàn đối với cán bộ, công chức, viên chức của Cục Hàng không Việt Nam

Cục Hàng không VN

Vụ TCCB

Các Vụ: PC, TC, VT, ATGT,

VP Bộ

Tháng 4

Tháng 7

Phạm Quý Tiêu
4

Thông tư của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 33/2005/QĐ-BTC ngày 01/6/2005 quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định, phê duyệt, đánh giá an ninh cảng biển, kế hoạch an ninh cảng biển, cấp sổ lý lịch tàu biển

Cục Hàng hải VN

Vụ Tài chính

Các Vụ: PC, VT, ATGT, KCHTGT;

VP Bộ;

Cục ĐKVN


Tháng 2

Tháng 4

Tháng 8

Nguyễn Văn Công
5

Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 240/2009/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí nhượng quyền khai thác cảng hàng không, sân bay

Cục Hàng không VN

Vụ TC

Các Vụ: PC, VT, KHĐT, KCHTGT,

TTra Bộ,

VP Bộ;


Tổng Cty Cảng HKVN

Tháng 3

Tháng 6

Tháng 9

Phạm Quý Tiêu
6

Thông tư của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 119/2007/TT-BTC hướng dẫn công tác quản lý tài chính, giao kế hoạch cung ứng dịch vụ công ích bảo đảm hoạt động bay

Cục Hàng không VN

Vụ Tài chính

Các Vụ: VT, KHĐT, KCHTGT, PC; VP Bộ; TCTy BĐHĐBTháng 3

Tháng 5

Tháng 9

Phạm Quý Tiêu
7

Thông tư của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 10/2003/QĐ-BTC ngày 24/01/2003 của Bộ Tài chính ban hành quy định mức thu phí kiểm định an toàn kỹ thuật và chất lượng xe cơ giới và các loại thiết bị, xe máy chuyên dùng

Cục Đăng kiểm VN

Vụ Tài chính

Các Vụ: PC, ATGT, KHCN;

TCĐBVN


Tháng 3

Tháng 6

Tháng 10

Lê Mạnh Hùng
8

Thông tư của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 11/2003/QĐ-BTC ngày 24/1/2003 của Bộ Tài chính về việc ban hành mức thu phí kiểm định an toàn kỹ thuật và chất lượng phương tiện thuỷ nội địa

Cục Đăng kiểm VN

Vụ Tài chính

Các Vụ: KHCN, PC, ATGT;

Cục ĐTNĐVN


Tháng 3

Tháng 6

Tháng 10

Trương Tấn Viên

9

Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 90/2004/TT-BTC ngày 07/9/2004 về phí sử dụng đường bộ

Tổng cục Đường bộ VN

Vụ Tài chính

Các Vụ: PC, KCHTGT;

Cục QLXD&

CLCTGT

Tháng 6

Tháng 10

Nguyễn Hồng Trường
10

Thông tư của Bộ Tài chính thay thế Quyết định số 184/2003/QĐ-BTC ngày 04/11/2003 của Bộ Tài chính và Quyết định số 12/2003/QĐ-BTC ngày 24/1/2003 của Bộ Tài chính

Cục Đăng kiểm VN

Vụ Tài chính

Các Vụ: PC, KCHTGT, KHCN;

Cục HHVN


Tháng 3

Tháng 6

Tháng 11

Nguyễn Văn Công
11

Thông tư của Bộ Tài chính quy định cụ thể về cơ chế tài chính thu, nộp và sử dụng nguồn thu cho thuê khai thác kết cấu hạ tầng bến cảng, cầu cảng được đầu tư bằng vốn nhà nước

Cục Hàng hải VN

Vụ Tài chính

Các Vụ: KCHTGT, VT, PC, KHĐT, ATGT,

TTra Bộ,

VP Bộ


Cục QLXD&CLCTGT

Tháng 6

Tháng 8

Tháng 11

Nguyễn Văn Công
12

Thông tư hướng dẫn lệ phí cấp Giấy phép vận tải thuỷ qua biên giới

Cục Đường thuỷ nội địa VN

Vụ TC

Các Vụ: PC, VT, ATGT, HTQT,

TTra Bộ;

VP Bộ


Tháng 6

Tháng 7

Tháng 12

Trương Tấn Viên
13

Thông tư của Bộ Tài chính quy định khung giá các dịch vụ cho thuê kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia do Nhà nước đầu tư

Tổng Công ty Đường sắt VN

Vụ Tài chính

Các Vụ: PC, VT, KCHTGT; Cục Đường sắt VNTháng 6

Tháng 8

Tháng 12

Lê Mạnh Hùng
14

Thông tư của Bộ Tài chính quy định phí, lệ phí cấp phép xây dựng, thực hiện các hoạt động trong phạm vi đất dành cho đường sắt, cấp chứng chỉ an toàn cho doanh nghiệp kinh doanh đường sắt và sát hạch cấp giấy phép lái tàu

Cục Đường sắt VN

Vụ Tài chính

Các Vụ: PC, KCHTGT, ATGT; TCTy Đường sắt VNTháng 6

Tháng 8

Tháng 12

Lê Mạnh Hùng
15

Thông tư thay thế Quyết định số 4132/2001/QĐ – BYT ngày 04/10/2001 ban hành Tiêu chuẩn sức khoẻ người điều khiển phương tiện giao thông cơ giới đường bộ


Tổng cục Đường bộ VN

Cục Y tế


Cục Y tế

Các Vụ: PC, ATGT, VT, TCCB, KHCN;

TTra Bộ,

VP Bộ


Tháng 5

Tháng 8

Tháng 12

Lê Mạnh Hùng
16

Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 53/2007/TT-BTC ngày 21/5/2007 hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sát hạch lái xe cơ giới đường bộ

Tổng cục ĐBVN

Vụ Tài chính

Các Vụ: PC, VT, TCCB,

TTra Bộ,

VP BộTháng 6

Tháng 8

Tháng 12

Lê Mạnh Hùng


: Images -> FileVanBan
FileVanBan -> BỘ TÀi nguyên và MÔi trưỜng
FileVanBan -> THÔng tư CỦa bộ TÀi chính số 17/2001/tt-btc ngàY 21 tháng 03 NĂM 2001 HƯỚng dẫn chế ĐỘ quản lý VÀ SỬ DỤng lệ phí thẩM ĐỊnh kếT quả ĐẤu thầU
FileVanBan -> BỘ lao đỘng thưƠng binh và XÃ HỘi bộ TÀi chíNH
FileVanBan -> BỘ giao thông vận tảI
FileVanBan -> BỘ giao thông vận tải cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
FileVanBan -> CƠ SỞ DỮ liệu văn bản pháp luật lớn nhất việt nam
FileVanBan -> BỘ giao thông vận tải số: 320 /tb-bgtvt cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
FileVanBan -> BỘ giao thông vận tảI
FileVanBan -> BỘ giao thông vận tảI
FileVanBan -> BỘ giao thông vận tải cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương