Marketing căn bản. TÀI liệu hưỚng dẫn môn họCtải về 1.63 Mb.
trang1/29
Chuyển đổi dữ liệu13.04.2018
Kích1.63 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   29

Tài liệu hướng dẫn môn học: Marketing căn bản.

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN MÔN HỌC

TÊN MÔN HỌC:

Marketing căn bản

MÃ SỐ:
ĐIỀU KIỆN

TIÊN QUYẾT:
MÔ TẢ MÔN HỌC:

Marketing căn bản là học phần chuyên môn thuộc kiến thức ngành Kinh tế, Quản trị kinh doanh, Kế toán, .... Học phần cung cấp những kiến thức tổng quan, nguyên lý về Marketing như: Định nghĩa về Marketing, chức năng Marketing hiện đại, đại cương hoạt động Marketing của doanh nghiệp: Môi trường Marketing và thị trường của doanh nghiệp, nhận dạng nhu cầu và hành vi khách hàng, phương pháp nghiên cứu Marketing và nguyên lý ứng xử của doanh nghiệp: Chiến lược và các chính sách Marketing căn bản, tổ chức quản trị Marketing.

ĐIỂM ĐẠT:

Thang điểm: 10, điểm đậu 5

THỜI LƯỢNG

CHƯƠNG TRÌNH:

Lý thuyết: 45 tiết

Thực hành: 0 tiếtTổng cộng: 45 tiết

Giờ tự học cần có: 10 tiết

CẤU TRÚC

MÔN HỌC

KQHT 1: Mô tả được những kiến thức căn bản, nguyên lý về Marketing: các khái niệm, quan niệm, chức năng Marketing. Các lĩnh vực hoạt động của Marketing trong doanh nghiệp

LT: 4 tiết TH: 0 tiết Tổng cộng: 4 tiếtKQHT 2: Mô tả môi trường Marketing, thị trường và hành vi của người mua hàng

LT: 6 tiết TH: 0 tiết Tổng cộng: 6 tiếtKQHT 3: Trình bày chiến lược sản phẩm

LT: 10 tiết TH: 0 tiết Tổng cộng: 10 tiếtKQHT 4: Trình bày chiến lược giá

LT: 6 tiết TH: 0 tiết Tổng cộng: 6 tiếtKQHT 5: Trình bày chiến lược phân phối

LT: 6 tiết TH: 0 tiết Tổng cộng: 6 tiếtKQHT 6: Trình bày chiến lược chiêu thị

LT: 10 tiết TH: 0 tiết Tổng cộng: 10 tiếtKQHT 7: Mô tả các chiến lược Marketing của doanh nghiệp và một số dạng đặc biệt của Marketing

LT: 3 tiết TH: 0 tiết Tổng cộng: 3 tiết
KẾT QUẢ VÀ CÁC BƯỚC HỌC TẬP

Kết quả học tập/ hình thức đánh giá

Các bước Học tập


Phương tiện, tài liệu, nơi học, và cách đánh giá cho từng bước học

1. Mô tả được những kiến thức căn bản, nguyên lý về Marketing: các khái niệm, quan niệm, chức năng Marketing. Các lĩnh vực hoạt động của Marketing trong doanh nghiệp.

Đánh giá:

 • Đánh giá qua phiếu ý kiến hoặc phát biểu trực tiếp

 • Thảo luận tình huống

1.1 Mô tả các khái niệm và hoạt động của Marketing theo quan điểm cổ điển và hiện đại

 • Projector

 • Phiếu ý kiến

 • Giấy A2, viết lông

 • Tài liệu in từ Power point

 • Tài liệu hướng dẫn môn học

 • Tài liệu bổ sung (bài đọc)

 • Tài liệu tham khảo

1.2 Mô tả khái niệm Marketing Mix

1.3 Mô tả các ứng dụng của Marketing hiện đại trong hoạt động của doanh nghiệp

2. Mô tả môi trường Marketing, thị trường và hành vi của người mua hàng

Đánh giá:

 • Đánh giá qua phiếu ý kiến hoặc phát biểu trực tiếp

 • Thảo luận tình huống

2.1. Mô tả môi trường Marketing và ý nghĩa của việc nghiên cứu môi trường Marketing trong hoạt động của doanh nghiệp

2.2. Mô tả thị trường

2.3 Mô tả hành vi của người mua hàng

3. Trình bày chiến lược sản phẩm

Đánh giá:

 • Đánh giá qua phiếu ý kiến hoặc phát biểu trực tiếp

 • Thảo luận tình huống

3.1. Mô tả các khái niệm về sản phẩm

3.2. Trình bày các chính sách về định vị sản phẩm của doanh nghiệp

3.3 Trình bày các chính sách về sản phẩm mới và vòng đời sản phẩm

4. Trình bày chiến lược giá

Đánh giá:

 • Đánh giá qua phiếu ý kiến hoặc phát biểu trực tiếp

 • Thảo luận tình huống

4.1 Trình bày các khái niệm các cơ sở lý thuyết hình thành giá và quan điểm tiếp cận chính sách giá của doanh nghiệp

4.2 Trình bày các chính sách về giá của doanh nghiệp

5. Trình bày chiến lược phân phối

Đánh giá:

 • Đánh giá qua phiếu ý kiến hoặc phát biểu trực tiếp

 • Thảo luận tình huống

5.1 Trình bày khái quát lý thuyết Marketing phân phối, vận động hàng hóa

5.2 Mô tả các loại hình, kênh Marketing phân phối

5.3 Trình bày các chính sách về phân phối của doanh nghiệp

6. Trình bày chiến lược chiêu thị

Đánh giá:

 • Đánh giá qua phiếu ý kiến hoặc phát biểu trực tiếp

 • Thảo luận tình huống

6.1 Mô tả khái quát về hoạt động chiêu thị

6.2 Trình bày các chính sách về quảng cáo của doanh nghiệp

6.3 Trình bày các chính sách về bán hàng cá nhân của doanh nghiệp

6.4 Trình bày các chính sách về khuyến mãi của doanh nghiệp

6.5 Trình bày các chính sách về quan hệ công chúng của doanh nghiệp

7. Mô tả các kế hoạch hoạt động Marketing của doanh nghiệp và một số dạng đặc biệt của Marketing

Đánh giá:

 • Đánh giá qua phiếu ý kiến hoặc phát biểu trực tiếp

 • Thảo luận tình huống

7.1 Mô tả các chiến lược chung và kế hoạch Marketing của doanh nghiệp

7.3 Mô tả các dạng đặc biệt của Marketing

NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ CHO TỪNG KQHT

KẾT QUẢ HỌC TẬP 1:

Mô tả được những kiến thức căn bản, nguyên lý về Marketing: các khái niệm, quan niệm, chức năng Marketing. Các lĩnh vực hoạt động của Marketing trong doanh nghiệp

HÌNH THỨC ĐÁNH GIÁ:

Từ phiếu ý kiến, phát biểu, thảo luận

NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ:

Trọng tâm: Nhấn mạnh các khái niệm và vai trò của marketing hiện đại trong hoạt động của doanh nghiệp


KẾT QUẢ HỌC TẬP 2:


Mô tả môi trường Marketing, thị trường và hành vi của người mua hàng

HÌNH THỨC ĐÁNH GIÁ:

Từ phiếu ý kiến, phát biểu, thảo luận

NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ:


Trọng tâm: Mô tả được các yếu tố cấu thành môi trường marketing. Phân khúc và lựa chọn thị trường mục tiêu. Hành vi của người mua trước những tác động của yếu tố môi trường.


KẾT QUẢ HỌC TẬP 3:

Trình bày chiến lược sản phẩm

HÌNH THỨC ĐÁNH GIÁ:

Từ phiếu ý kiến, phát biểu, thảo luận

NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ:


Trọng tâm: Chiến lược sản phẩm, sản phẩm mới và chu kỳ sống của sản phẩm


KẾT QUẢ HỌC TẬP 4:

Trình bày chiến lược giá

HÌNH THỨC ĐÁNH GIÁ:

Từ phiếu ý kiến, phát biểu, thảo luận

NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ:

Trọng tâm: Chiến lược định giá, phương pháp định giá và các bước định giá

KẾT QUẢ HỌC TẬP 5:

Trình bày chiến lược phân phối

HÌNH THỨC ĐÁNH GIÁ:

Từ phiếu ý kiến, phát biểu, thảo luận

NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ:

Trọng tâm: Kênh phân phối và các vấn đề liên quan đến kênh phân phối


KẾT QUẢ HỌC TẬP 6:

Trình bày chiến lược chiêu thị

HÌNH THỨC ĐÁNH GIÁ:

Từ phiếu ý kiến, phát biểu, thảo luận

NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ:


Trọng tâm: Các công cụ chiêu thị


KẾT QUẢ HỌC TẬP 7:


Mô tả các kế hoạch hoạt động Marketing của doanh nghiệp và một số dạng đặc biệt của Marketing

HÌNH THỨC ĐÁNH GIÁ:

Từ phiếu ý kiến, phát biểu, trắc nghiệm

NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ:

Trọng tâm: Các chiến lược marketing

ĐÁNH GIÁ CUỐI MÔN HỌC

HÌNH THỨC:

Thi trắc nghiệm

THỜI GIAN:

60 phút

NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ:


Trọng tâm :

 • Các khái niệm và vai trò của marketing hiện đại trong hoạt động của doanh nghiệp

 • Các yếu tố cấu thành môi trường marketing. Phân khúc và lựa chọn thị trường mục tiêu. Hành vi của người mua trước những tác động của yếu tố môi trường

 • Chiến lược sản phẩm, sản phẩm mới và chu kỳ sống của sản phẩm

 • Chiến lược định giá, phương pháp định giá

 • Kênh phân phối và các vấn đề liên quan đến kênh phân phối

 • Các công cụ chiêu thị

 • Các chiến lược marketing  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   29


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương