MỞ ĐẦu inland waterway transport plays an important role for the transport of goods in Europe Tính cấp thiết của vấn đề nghiên cứutải về 0.77 Mb.
trang1/5
Chuyển đổi dữ liệu13.04.2018
Kích0.77 Mb.
#36905
  1   2   3   4   5
MỞ ĐẦU

Inland waterway transport plays an important role for the transport of goods in Europe.1. Tính cấp thiết của vấn đề nghiên cứu.

Việt Nam có vị trí địa lý đặc biệt trong vùng Đông Nam Á. Với diện tích 330.000 km2, trải dài trên 1.600 km bờ biển, đó là điều kiện thuận lợi cho Việt Nam phát triển loại hình dịch vụ vận tải biển. Ở Việt Nam, vận tải biển chiếm khoảng từ 70-80% lưu chuyển hàng hoá thương mại, đóng góp không nhỏ vào giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập, thúc đẩy nền kinh tế phát triển, nhất là trong hoạt động xuất - nhập khẩu…

Thời kỳ đổi mới của đất nước ta bắt đầu từ Đại hội Đảng VI, Đảng ta đã nhấn mạnh “Giao thông vận tải là nhiệm vụ trọng tâm, cho nên phải được phát triển mạnh mẽ, tạo điều kiện cho các ngành, các nền kinh tế xã hội phát triển”.

Có thể nói lĩnh vực vận tải nói chung và đặc biệt là lĩnh vực dịch vụ vận tải biển nói riêng mới chỉ thực sự hội nhập kể từ năm 1995 khi chúng ta trở thành thành viên chính thức của ASEAN, tiếp theo đó chúng ta trở thành thành viên của APEC, AFTA, tổ chức thương mại thế giới WTO và gần đây là chúng ta tham gia TPP. Trong quá trình hội nhập, bên cạnh những cơ hội, lĩnh vực dịch vụ vận tải biển vẫn còn gặp rất nhiều khó khăn thách thức. Trước thực tế đó việc nghiên cứu thực trạng và tìm ra các giải pháp phát triển dịch vụ vận tải là rất cần thiết.2. Mục đích,

Đề tài này tập trung vào những mục đích nghiên cứu sau:

+ Làm rõ khái niệm dịch vụ vận chuyển đường biển, phát triển dịch vụ vận chuyển đường biển.

+ Phân tích thực trạng dịch vụ vận chuyển đường biển hiện nay của Việt Nam.+ Chỉ ra những yêu cầu của hội nhập đối với dịch vụ vận chuyển đường biển..

+ Đưa ra các giải pháp phát triển dịch vụ vận tải biển Việt Nam

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu.

- Đối tượng nghiên cứu: Đề tài tập trung nghiên cứu những vấn đề cơ bản liên quan đến dịch vụ vận tải biển và các giải pháp phát triển dịch vụ vận tải biển của Việt Nam.

- Phạm vi nghiên cứu: Đề tài nghiên cứu về dịch vụ vận tải biển và các giải pháp phát triển dịch vụ vận tải biển của Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.

4. Phương pháp nghiên cứu.

Trong quá trình nghiên cứu, tác giả sử dụng các phương pháp nghiên cứu khoa học phổ biến trong kinh tế là các phương pháp duy vật biện chứng, duy vật lịch sử đồng thời kết hợp với các phương pháp khác như phương pháp so sánh, phưuơng pháp phân tích và tổng hợp một cách logic làm cơ sở. Ngoài ra do tính chất đặc thù của ngành vận tải biển, tác giả sử dụng phương pháp điều tra chọn mẫu để phục vụ công tác nghiên cứu.5. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn.

- Về mặt lý luận: Đề tài hệ thống hóa những vấn đề lý luận về dịch vụ vận tải biển.

- Về mặt thực tiễn: Đề tài nghiên cứu thực trạng dịch vụ vận tải biển, từ đó đưa ra các giải pháp phát triển dịch vụ vận tải biển của Việt Nam.

6. Kết cấu của đề tài:

Nội dung đề tài, ngoài phần mở đầu và kết luận, bao gồm ba chương:

Chương 1: Những vấn đề lý luận về dịch vụ vận tải biển và phát triển dịch vụ vận tải biển Việt Nam.

Chương 2: Thực trạng phát triển dịch vụ vận tải biển của Việt Nam.

Chương 3: Giải pháp phát triển dịch vụ vận tải biển của Việt Nam.

CHƯƠNG 1

NHỮNG VẤN ĐẾ LÝ LUẬN VỀ DỊCH VỤ VẬN TẢI BIỂN

VÀ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ VẬN TẢI BIỂN VIỆT NAM

1.1. KHÁI QUÁT VỀ DỊCH VỤ VẬN TẢI BIỂN.1.1.1. Khái niệm về dịch vụ vận chuyển đường biển.

Khái niệm dịch vụ xuất hiện lần đầu tiêu vào thập niên 30 của thế kỷ 20, khi Allan Fisher và Colin Clark, hai nhà kinh tế học người Anh đề xuất việc chia nền kinh tế thành ba ngành: ngành thứ nhất, ngành thứ hai và ngành thứ ba, được hiểu tương đương với các lĩnh vực (1) nông lâm nghiệp và thuỷ sản; (2) công nghiệp; (3) dịch vụ. Theo Clark, ngành kinh tế thứ ba ngày là “các dạng hoạt động kinh tế không được liệt kê vào ngành thứ nhất và thứ hai”, là phần dôi ra của nền kinh tế, hỗ chợ cho hai ngành sản xuất cơ bản. Khái niệm này tuy chưa đầy đủ song nó cho thấy con người đã bắt đầu nhận thức được sự có mặt và tầm quan trọng của ngành dịch vụ.

Năm 1977, T.P. Hill, nhà kinh tế học người Anh, đưa ra định nghĩa sau: “Dịch vụ là sự thay đổi về điều kiện hay trạng thái của người hay hàng hoá thuộc sở hữu của một chủ thể kinh tế nào đó do sự tác động của chủ thể kinh tế khác với sự đồng ý trước của người hay chủ thể kinh tế ban đầu”. Định nghĩa này tập trung vào nội dung kinh tế của hoạt động dịch vụ chứ không căn cứ vào hình thái vật chất hay đặc tính thời gian và không gian của dịch vụ. Ngoài ra, định nghĩa này giúp phân biệt giữa sản xuất dịch vụ và sản phẩm dịch vụ. Sản phẩm của một dịch vụ là sự thay đổi về điều kiện hay trạng thái của người hoặc hàng hoá bị tác động, trong khi quá trình sản xuất dịch vụ là hoạt động tác động tới người hoặc hàng hoá thuộc sở hữu của một chủ thể kinh tế nào đó. Tuy nhiên, định nghĩa của T.P.Hill cũng bộc lộ những thiếu sót nhất định, trong thực tế có những dịch vụ được cung cấp nhằm giữ nguyên điều kiện hay trạng thái của một người hay hàng hoá.Dù tiếp cận khái niệm dịch vụ từ góc độ nào, các nhà kinh tế học cũng thống nhất với nhau về 4 tính chất của dịch vụ: Tính vô hình, tính không thể lưu trữ được, sản xuất và tiêu dùng không tách rời nhau, tính không ổn định về chất lượng.

Khi chưa phát triển, dịch vụ chỉ được coi là hoạt động bổ trợ cho thương mại. Thương mại càng phát triển, dịch vụ càng có vai trò quan trọng. Dịch vụ ngày nay không còn tồn tại với tư cách bổ trợ cho thương mại nữa mà nó đã trở thành đối tượng của thương mại, từ đó hình thành khái niệm về thương mại dịch vụ.Đối với dịch vụ vận tải biển, hiện nay trên thế giới chưa có định nghĩa thống nhất nào về dịch vụ vận tải. Qua nghiên cứu, tác giả mạnh dạn đưa ra cách định nghĩa sau đây: “Dịch vụ vận tải biển bao gồm tất cả các hoạt động trực tiếp và gián tiếp phục vụ cho việc chuyên chở hành khách và hàng hoá bằng đường biển”.

Như vậy, theo quan điểm của tác giả thì dịch vụ vận tải biển có những đặc điểm như sau:Thứ nhất: Là những hoạt động trực tiếp như: bốc xếp hàng hoá lên tàu; dịch vụ kho vận; dịch vụ cung cấp xăng dầu và nhiên liệu cho tàu…và các dịch vụ gián tiếp như: dịch vụ đèn biển; dịch vụ khai thuê hải quan, đại lý giao nhận…liên quan đến quá trình chuyên chở hàng hoá và hành khách.

Thứ hai: Dịch vụ vận tải biển liên quan trực tiếp đến quá trình di chuyển hàng hoá hoặc con người từ địa điểm này tới địa điểm khác bằng đường biển.

1.1.2. Phân loại dịch vụ vận tải biển.

- Tổ chức thương mai thế giới (WTO) đã phân loại dịch vụ vận tải biển thành 3 nhóm chính bao gồm:Nhóm 1 : Vận tải biển quốc tế (International maritime transport): Nhóm này không bao gồm vận tải nội địa. Theo nghĩa của phân loại sản phẩm chính của Liên hiệp quốc nhóm 1 có thể bao gồm hoặc không bao gồm vận tải đa phương thức. Ngoài ra, có phân biệt sự thành lập công ty khai thác tàu mang cờ quốc gia và các hình thức hiện diện thương mại khác (mode 3) và có phân biệt trường hợp của thuyền bộ và trường hợp của người chủ chốt ở trên bờ (mode4).

Nhóm 2 : Dịch vụ hỗ trợ hàng hải: gồm 6 dịch vụ:

- Xếp dỡ hàng hoá.

- Lưu kho bãi và cho thuê kho bãi.

- Dịch vụ khai hải quan.

- Dịch vụ trạm làm hàng container.

- Đại lý tàu biển.

- Dịch vụ giao nhận hàng hoá.

Nhóm 3: Tiếp cận/sử dụng dịch vụ cảng, bao gồm 9 dịch vụ:

- Hoa tiêu.

- Lai dắt và hỗ trợ kéo tàu biển.

- Cung cấp thực phẩm, dầu, nước.

- Thu gom đổ rác và xử lý nước ballast thải

- Dịch vụ cảng vụ.

- Bảo đảm hàng hải.

- Dịch vụ kha thác trên bờ cần thiết cho hoạt động của tàu, bao gồm cung cấp thông tin liên lạc, nước và điện công cộng.

- Sửa chữa khẩn cấp trang thiết bị.

- Dịch vụ neo đậu và cập cầu cảng.

Nhóm 3 được cung cấp trên cơ sở pháp lý và không phân biệt đối xử, ai đến trước thì người đó được phục vụ trước. Vì vậy, trong cam kết tự do hoá dịch vụ của WTO, nhóm này được xem là những cam kết thêm.

Dự kiến nhóm 4 : Vận tải đa phương thức:

- Theo quy định của Việt Nam. Căn cứ Thông tư liên tịch số 07/2001/TTLT-BKH-TCTK ngày 01/11/2001 về Hướng dẫn ngành nghề kinh doanh sử dụng trong đăng ký kinh doanh, vận tải, kho bãi và thông tin liên lạc là ngành thứ 8 trong tổng số 14 nhóm ngành nghề đăng ký kinh doanh. Vận tải, kho bãi và thông tin liên lạc bao gồm nhiều phân ngành trong đó có các hoạt động phụ trợ cho vận tải kinh doanh du lịch lữ hành và các dịch vụ dụ lịch khác mang mã số 63. Phân ngành này lại bao gồm nhiều ngành nghề. Trong đó ngành dịch vụ vận tải biển gồm các dịch vụ ngành nghề liên quan như sau:PHÂN LOẠI DỊCH VỤ VẬN TẢI BIỂN

Bảng 1.1

NGÀNH NGHỀ

MÃ SỐ

Hoạt động hỗ trợ cho vận tải

631

Bốc xếp hàng hoá

6311

Bốc xếp hành lý, hàng hoá đường thuỷ

63112-631120

Hoạt động kho bãi

6312

Dịch vụ kho vận

63121-631210

Dịch vụ kho ngoại quan

63122-631220

Các hoạt động hỗ trợ cho vận tải

6313

Dịch vụ hỗ trợ vận chuyển đường thuỷ

63133

Dịch vụ cảng và bến cảng

631331

Dịch vụ đèn biển

631332

Dịch vụ bán vé tàu thuỷ

631333

Dịch vụ cung cấp xăng dầu và nhiên liệu cho tàu thuỷ

631335

Dịch vụ dọn vệ sinh tàu thuyền, đánh cặn tàu thuỷ

631336

Dịch vụ hoa tiêu và cứu hộ trên biển (lai dắt tàu theo luồng, cứu hộ trên biển, trên sông)

631337

Dịch vụ duy tu xà lan và phà trên cảng sông

631338

Các dịch vụ khác hỗ trợ hoạt động đường thuỷ

631339

Dịch vụ làm thủ tục hải quan

63135

Dịch vụ khai thuê hải quan

631351

Đại lý giao nhận hàng hoá

6314

Hoạt động khác hỗ trợ cho vận chuyển

6319-631900

Như vậy, cách đánh mã số và phân loại dịch vụ vận tải của Việt Nam có khác với cách phân loại của WTO. Trong phạm vi nghiên cứu của đề tài, tác giả nghiên cứu dịch vụ vận tải dưới góc độ của WTO, theo đó dịch vụ vận tải được chia thành hai nhóm chính:

- Vận tải biển, vận tải hàng không, vận tải sắt bộ và đường thuỷ.

- Dịch vụ hỗ trợ vận tải.

1.1.3. Vai trò của dịch vụ vận tải biển.

- Là yếu tố không tách rời ngành vận tải, hỗ trợ cho vận tải phát triển: Vận tải biển giữ vai trò quyết định giúp buôn bán quốc tế phát triển. Vận tải biển phát triển làm thay đối vơ cấu hàng hoá trên thị trường quốc tế, cải thiện cán cân thanh toán của quốc gia. Hàng năm, hơn 80% hàng hoá xuất nhập khẩu của thế giới được vận chuyển bằng đường biển. Trong bối cảnh toàn cầu hoá là xu thế tất yếu thì hoạt động vận tải biển càng không thể thiếu đối với xuất nhập khẩu và phát triển kinh tế đất nước.

Chất lượng hoạt động vận tải biển phụ thuộc rất nhiều vào chất lượng dịch vụ vận tải được cung cấp. Dịch vụ có chất lượng tốt góp phần làm tăng khối lượng hàng hoá vận chuyển, phát triển hoạt động kinh doanh. Dịch vụ vận tải biển và hoạt động kinh doanh vận tải biển có mối quan hệ biện chứng, hỗ trợ nhau cùng phát triển.- Đối với doanh nghiệp : Vai trò to lớn của dịch vụ vận tải biển đối với doanh nghiệp nói chung và doanh nghiệp XNK nói riêng rất rõ ràng. Phát triển dịch vụ vận tải biển sẽ làm giảm chi phí vận tải, dẫn đến giá cả hàng hoá giảm, cho nên năng lực cạnh tranh của hàng hoá trên thị trường thế giới sẽ được củng cố. Vì vậy ngày nay dịch vụ logistics được đề cập tới rất nhiều dưới góc độ áp dụng logistis thì sẽ góp phần làm cho giá thành hàng hoá giảm.

- Đối với nền kinh tế : Dịch vụ vận tải phát triển đồng nghĩa với các ngành khác cũng phải phát triển theo như sản xuất, công nghiệp...và cuối cùng kim ngạch XNK của quốc gia cũng tăng theo. Đóng góp của dịch vụ vận tải vào trong GDP của mỗi quốc gia khoảng chừng 4-6%, đặc biệt với những nước có ngành vận tải phát triển như Singapore thì con số này có thể lên đến 20%.

Dịch vụ vận tải phát triển sẽ thu hút rất nhiều lao động, từ lao động thủ công đến lao động tay nghề cao. Cùng với sự lớn mạnh không ngừng của khối dịch vụ hàng hải, công việc được tạo ra ngày càng nhiều, góp phần giải quyết vấn đề việc làm, với mức lương ngày càng được cải thiện.- Tạo nguồn thu cho ngân sách Nhà nước : Doanh thu từ các dịch vụ vận tải, đặc biệt là vận tải biển đóng góp không nhỏ cho ngân sách quốc gia thông qua thuế, các khoản phí, lệ phí khác mà các doanh nghiệp kinh doanh có nghĩa vụ đóng góp cho Nhà nước. Ngoài ra, đối tượng phục vụ của các dịch vụ vận tải còn là các thể nhân có yếu tố nước ngoài nên hàng năm ngành dịch vụ vận tải thu về một lượng ngoại tệ không nhỏ. Chỉ riêng dịch vụ vận tải biển, theo báo cáo của Cục hàng hải Việt Nam, tỷ lệ lợi nhuận trên nguyên giá tài sản cố định của khối dịch vụ hỗ trợ vận tải biển là 20%, trong khi đó tỷ lệ này của khối vận tải biển là 8,99%.

- Góp phần thúc đẩy hội nhập quốc tế : Hội nhập quốc tế là xu thế tất yếu của mọi nền kinh tế ngày nay. Ngành vận tải góp phần không nhỏ trong việc thúc đẩy sự hội nhập đó. Nếu thương mại ngày nay được coi là nhựa sống của nền kinh tế thì vận tải được coi là mách máu lưu thông những dòng nhựa đó.

1.2. PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ VẬN TẢI BIỂN VIỆT NAM TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY.1.2.1.Khái niệm về phát triển dịch vụ vận tải biển.

Phát triển là hai từ được dùng khá phổ biến trong các sách, báo thuộc nhiều lĩnh vực. Tuy nhiên, thế nào là phát triển thì chưa có tài liệu nào đề cập hay phân tích khái niệm này. Theo quan điểm của tác giả, phát triển tức là mở rộng hơn, hoàn thiện hơn so với những gì đang có. Phát triển còn được hiểu là sự gia tăng về quy mô, về ảnh hưởng, về số lượng và chất lượng của một hiện tượng. Ví dụ phát triển đội tàu biển tức là làm gia tăng cả về số lượng, hoàn thiện về chất lượng của ụ đội tàu. Như vậy, phát triển dịch vụ vận tải biển là sự gia tăng, sự mở rộng, sự tăng trưởng loại hình dịch vụ này cả về quy mô, chất lượng, cả về chiều rộng và chiều sâu. Từ phân tích với cách hiểu như vậy, có thể thống nhất hiểu rằng: “phát triển dịch vụ vận tải biển là sự tăng trưởng, sự mở rộng dịch vụ vận tải biển cả về quy mô, cả về loại hình dịch vụ vận tải biển, và cả về số lượng và chất lượng”.

Khi hiểu phát triển dịch vụ vận tải biển như trên thì để đảm bảo cho sự phát triển này chúng ta cần hoàn thiện:

1. Khung pháp luật về dịch vụ vận tải biển.

2. Phát triển về quy mô, cơ cấu và chất lượng của đội tàu biển, thị phần và sản lượng vận tải biển của đội tàu biển Việt nam.

3. Phát triển hệ thống cảng biển Việt nam (cơ sở hạ tầng, máy móc thiết bị và các dịch vụ tại cảng)

4. Đa dạng hóa các loại hình dịch vụ hỗ trợ vận tải biển và tính chuyên nghiệp, hiện đại, hiệu quả trong việc cung cấp các dịch vụ hỗ trợ vận tải biển.

5. Phát triển cả về số lượngvà chất lượng nguồn nhân lực trong lĩnh vực dịch vụ vận tải biển.1.2.2. Hội nhập kinh tế quốc tế và tính tất yếu của hội nhập kinh tế quốc tế.

Có nhiều cách hiểu về hội nhập kinh tế quốc tế. Cụ thể, có quan điểm cho rằng “hội nhập kinh tế quốc tế là quá trình ở đó các quốc gia hợp tác với nhau để giảm thiểu hoặc dỡ bỏ những trở ngại đối với dòng lưu chuyển quốc tế về hàng hóa, con người và vốn”. Theo cách hiểu này, hội nhập kinh tế quốc tế là quá trình các quốc gia hợp tác để đàm phán nhằm giảm và đi đến dỡ bỏ những yếu tố cản trở đối với sự di chuyển của hàng hóa, vốn đầu tư và kể cả con người giữa các quốc gia. Hay nói cách khác, đó là quá trình hướng đến dỡ bở những trở ngại đối với thương mại quốc tế và đầu tư quốc tế. Cũng có quan điểm thì khẳng định “hội nhập kinh tế quốc tế là quá trình xóa bỏ thuế quan và những rào cản phi thuế đối với dòng lưu chuyển hàng hóa, dịch vụ và các yếu tố của quá trình sản xuất giữa các quốc gia với nhau”. Cách hiểu này, một lần nữa cho thấy hội nhập kinh tế quốc tế là một quá trình tiến tới xóa bỏ những trở ngại đối với dòng lưu chuyển của hàng hóa, dịch vụ và các yếu tố của quá trình sản xuất. Cách hiểu thứ hai nêu rõ những yếu tố trơ ngại cần được quốc gia dỡ bỏ là thuế quan và những rào cản phi thuế quan nhằm đảm bảo dòng lưu chuyển của hàng hóa dịch vụ và các yếu tố của quá trình sản xuất thông thoáng, thuận lợi. Như vậy, theo cách hiểu thứ hai, hội nhâp kinh tế quốc tế cũng là một quá trình ở đó các quốc gia tiến tới xóa bỏ những trở ngại đối với dòng lưu chuyển của hàng hóa, dịch vụ và các yếu tố của quá trình sản xuất, đó là thuế quan và các biện pháp phi thuế quan.

Như vậy, từ những cách hiểu trên đây, có thế hiểu rằng hội nhập kinh tế quốc tế là quá trình ở đó có sự liên kết, hợp tác giữa hai hay nhiều quốc gia với nhau nhằm xây dựng và thực hiện một cơ chế chung, thống nhất điều chỉnh dòng lưu chuyển hàng của hàng hóa, dịch vụ và các yếu tố liên quan quá trình sản xuất theo hướng ngày càng tự do, thông thoáng, thuận lợi, góp phần hình thành thể chế kinh tế khu vự hoặc thế giới.

Hội nhập kinh tế quốc tế có thể diễn ra và thể hiện thông qua sự liên kết, hợp tác trên bình diện song phương (giữa hai quốc giai với nhau hoặc giữa một quốc gia với một khu vực), hoặc hợp tác trong khu vực (giữa các quốc gia trong cùng khu vực), hoặc hợp tác liên khu vực (giữa các quốc gia ở các khu vực), thậm chí trên bình diện toàn thế giới, khi đó có sự tham gia, liên kết, hợp tác của hầu hết các quốc gia trên thế giới.

Hội nhập kinh tế quốc tế là cả một quá trình, diễn ra từ giai đoạn thấp lên giai đoạn cao, hay nói cách khác quá trình hội nhập kinh tế quốc tế trải qua các mức độ khác nhau. Lịch sử chứng minh có 5 giai đoạn (hay mức độ) của hội nhập kinh tế quốc tế, đó là:

- Khu vực mậu dịch tự do (free trade area): đây là mức độ hội nhập thấp nhất hay giai đoạn đầu của quá trình hội nhập, thường được thể hiện thông qua việc các quốc gia ký kết với nhau thỏa thuận thương mại tự do (FTA), theo đó họ dành cho nhau những ưu đãi (đặc biệt ưu đãi về thuế quan) trong thương mại hàng hóa và dịch vụ. Tuy nhiên , mỗi thành viên của FTA vẫn có quyền đối xử với các quốc gia khác không phải là thành viên của FTA bằng những quy định, chính sách riêng của mình. AFTA – Thỏa thuận thương mại tự do giữa các nước ASEAN hay NAFTA – Thỏa thuận thương mại tự do giữa các nước khu vực Bắc Mỹ... là những ví dụ về khu vực mậu dịch tự do giữa các nước trong khu vực.

- Liên minh thếu quan (Custom Union): là mức độ hay giai đoạn thứ hai của quá trình hội nhập kinh tế quốc tế, có tính liên kết, thống nhất cao hơn. Hơn cả việc dành cho nhau những ưu đãi, thuận lợi trong hoạt động thương mại, các thành viên trong liên minh thuế quan còn hợp tác để xây dựng một cơ chế hải quan chung áp dụng thống nhất tại các thành viên của liên minh và một biểu thuế quan thống nhất, kể cả hạn ngạch nhập khẩu, để áp dụng trong hoạt động thương mại với các nước ngoài liên minh.

- Thị trường chung (common market): đây là mức độ hội nhập sâu hơn giữa các quốc gia, thể hiện ở việc các quốc gia trong khối thị trường chung thực hiện những quy định, cơ chế chung thống nhất nhằm điều chỉnh dòng lưu chuyển hàng hóa, vốn và con người giữa các quốc gia đó được tự do, thông thoáng, thuận lợi. Tuy nhiên, các nước trong khối vẫn duy trì một hệ thống thuế quan thống nhất đối với các nước ngoài khối. Thị trường chung châu Âu (cộng đồng kinh tế châu Âu) bao gồm 12 quốc gia đã được thành lập từ năm 1957.

- Liên minh kinh tế (economic union): đây là hình thức hội nhập ở mức độ cao hơn, sâu hơn so với “thị trường chung”, bởi ngoài những đặc điểm của một thị trường chung, giữa các nước trong liên minh kinh tế có một chính sách chung về tiền tệ và tài chính, sử dụng một đồng tiền chung. Tháng 1.1999, liên minh châu âu bao gồm 25 quốc gia đã được thành lập.

- Liên minh chính trị (political union): đây là hình thức hội nhập ở mức độ cao nhất, đó là sự hội nhập về thể chế, chính trị với sự ra đời của một Chính phủ chung. Liên minh châu Âu đã đạt được mức độ hội nhập như vậy vào năm 2007, với luật pháp, các chính sách tiền tệ và tài chính chung, có nghị viện châu Âu, hội đồng các bộ trưởng...

Chính phủ các nước luuôn mong muốn thực hiện một cơ chế thương mại tự do, thông thoáng nhằm thúc đẩy buôn bán giao lưu giữa các quốc gia, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và nâng cao mức sống của người lao động, đó cũng là xu hướng tất yểu bởi khó có một quốc gia nào tăng trưởng và phát triển bền vững nếu như chỉ dụa vào nguồn lực của chính quốc gia mình và sản xuất ra chỉ để đáp ứng thị trường trong nước. Chính vì vậy, hầu hết các quốc gia trên thế giới đều điều chỉnh các chính sách theo hướng mở cửa, giảm và tiến tới dỡ bỏ các rào cản thương mại, tạo điều kiện cho việc lưu chuyển các nguồn lực và hàng hóa tiêu dùng giữa các quốc gia ngày càng thuận lợi hơn, thông thoáng hơn. Bên cạnh đó, thực tế xuất hiện những vấn đề mang tính toàn cầu, đòi hỏi sự liên kết, hợp tác giữa các quốc gia để giải quyết vì sự phát triển bền vững chung của thế giới, chẳng hạn vấn đề về môi trường, bệnh tật, đói nghèo...

Quá trình hội nhập kinh tế quốc tế được phát triển qua các giai đoạn, các mức độ ngày càng sâu, rộng cũng chính là sự thể hiện quy luật phát triển tất yếu, khách quan.

Như vậy, hội nhập kinh tế là một xu hướng tất yếu. Việt nam không thể không tham gia tiến trình hội nhập với các nước trong khu vực và trên thế giới để cùng hợp tác và cùng phát triển. Thực tế, Việt Nam bắt đầu thực hiện chủ trương, đường lối hội nhập từ Đại hội Đảng lần thứ VI năm 1986 và vẫn kiên định thực hiện quan điểm và đường lối hội nhập kinh tế quốc tế, điều đó tiếp tục được thể hiện trong nghị quyết 07/NQ-TW của Bộ chính trị ngày 27-11-2001, đó là “mở rộng quan hệ đối ngoại, chủ động tham gia các tổ chức quốc tế và khu vực, củng cố và nâng cao vị thế nước ta trên trường quốc tế, đồng thời phát huy cao độ nội lực, tranh thủ nguồn lực bên ngoài và chủ động hội nhập kinh tế quốc tế để phát triển nhanh và bền vững”. Cho đến nay, Việt Nam đã mở rộng mối quan hệ hợp tác với hơn 200 quốc gia và vùng lãnh thổ, bình thướng hóa quan hệ với ÌM, WB, gia nhập ASEAN, APEC, ký hiệp định thương mại song phương với Mỹ, trở thành thành viên của WTO, tham gia TPP... đó là những minh chứng cụ thể của tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam, một su hướng tất yếu, khách quan.

1.2.3.Những yêu cầu của hội nhập kinh tế đối với dịch vụ vận tải biển của Việt Nam.

Phát triển dịch vụ vận tải biển là cần thiết và khách quan đối với bất kỳ quốc gia nào có biển khi quốc gia đó tham gia tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế. Trong tiến trình đó, những quốc gia có biển, trong đó có Việt Nam, cần phát triển dịch vụ vận tải biển nhằm đáp ứng những yêu cầu của hội nhập kinh tế quốc tế. Đó là những yêu cầu không chỉ đặt ra đối với Nhà nước mà còn đặt ra cho các doanh nghiệp trong lĩnh vực dịch vụ vận tải biển.- Đối với Nhà nước.

Hội nhập kinh tế quốc tế yêu cầu các quốc gia trong đó có Việt Nam mở cửa thị trường dịch vụ vận tải biển.

Mở của thị trường dịch vụ vận tải biển là chúng ta cần dỡ bỏ những hạn chế đối với nhà cung cấp dịch vụ nước ngoài khi cung cấp dịch vụ theo 4 phương thức được quy định tại GATS, bao gồm hạn chế đối với việc hình thành pháp nhân để cung cấp dịch vụ, hạn chế tỷ lệ góp vốn, hạn chế về hàng hóa được chuyên chở, hay quy định về quốc tịch của thuyền viên, cũng như những hạn chế liên quan đến việc tiếp cận và sử dụng các dịch vụ tại cảng. Tham gia tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, các quốc gia ký kết và thực hiện các Hiệp định thương mại tự do song phương và đa phương, các cam kết mở cửa thị trường nhằm tạo điều kiện để hàng hóa và dịch vụ của nước mình tiếp cận thị trường nước khác một cách thuận lợi, dễ dàng. Vì vậy, Việt Nam cũng như hầu hết các quốc gia trên thế giới đều lựa chọn con đường hội nhập để phát triển. Khi các nền kinh tế mở cửa và hội nhập, thương mại quốc tế phát triển, nhu cầu vận chuyển hàng hóa quốc tế ngày càng gia tăng. Do đó, mở cửa thị trường dịch vụ vận tải biển cũng là một yêu cầu tất yếu của quá trình hội nhập, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho thương mại quốc tế phát triển.Hội nhập kinh tế quốc tế yêu cầu Việt Nam tạo môi trường cạnh tranh công bằng, bình đẳng trong thương mại dịch vụ vận tải biển.

Để đảm bảo không bị phân biệt đối xử, không có những trở ngại đối với các nhà cung cấp dịch vụ vận tải biển nước ngoài khi tiếp cận thị trường trong nước, không có những tác động làm méo mó giá cả dịch vụ, cũng như để đảm bảo thương mại giữa các nước tăng trưởng và phát triển bền vững, một trong những yêu cầu đặt ra là phải đảm bảo đối xử bình đẳng và cạnh tranh công bằng. WTO có hai nguyên tắc điều chỉnh thương mại giữa các thành viên nhằm đáp ứng những yêu cầu như vậy. Thương mại dịch vụ vận tải biển giữa các thành viên của WTO không nằm ngoài sự điều cỉnh của hai nguyên tắc đó. Việt Nam cũng như các quốc gia khác khi gia nhập WTO đều phải có những quy định pháp lý và những cam kết cụ thể thể hiện sự tuân thủ những quy định của WTO nhằm đảm bảo một môi trường cạnh tranh công bằng và bình đẳng vì sự phát triển chung và phát triển bền vững. Do đó, phát triển dịch vụ vận tải biển là cần thiết để đảm bảo tuân thủ nguyên tắc “thương mại không phân biệt đối xử” và nguyên tắc “thúc đẩy cạnh tranh công bằng” của WT), cũng như để được hưởng những lợi ích từ các nguyên tắc đó.Hội nhập kinh tế quốc tế yêu cầu Việt Nam phải phát triển dịch vụ vận tải biển trên nền tảng phát triển bền vững, bảo vệ môi trường, đảm bảo an ninh quốc gia, chống khủng bố và tội phạm trên biển.

Hội nhập kinh tế quốc tế mang lại cho các quốc gia nhiều cơ hội phát triển. song không ít thách thức đặt ra, trong đó có những thách thức liên quan vấn đề bảo vệ môi trường. bảo vệ chủ quyền và an ninh quốc gia, phòng ngừa và giải quyết dịch, bệnh, thách thức trong vấn đề chống khủng bố và tội phạm trên biển, cướp biển,... Đó cũng là những vấn đề dang diễn biến theo chiều hướng phức tạp làm tăng lo ngại cho con người ở nhiều quốc gia trên tác giới bởi mức độ ảnh hưởng: tác động và thiệt hại ngày càng lớn.

Dịch vụ vận tải biển có mối quan hệ mật thiết, chặt chẽ đối với vấn đề bảo vệ môi trường, bảo vệ an ninh quốc gia các hoạt động khủng bố và tội phạm trên biển cướp biển. Môi trường biển đang ngày càng bị Ô nhiễm và suy thoái do hoạt động của tàu các hoạt động của cảng, kể cả các vụ tràn dầu ra biển, ... Chẳng hạn ở Việt Nam các nhà khoa học đã nghiên cứu và cho thấy tình trạng nước đục thiếu ô xi trong nước, hàm lượng thủy ngân cao, môi trường không khí Ô nhiễm nặng nề là những hiểm họa mà các cảng biển Việt Nam đang đối mặt do hoạt động ra vào cảng của tàu, nạo vét luồng lạch, đổ phế thải, . . . gây ra. Độ đục nước dùng cảng 1 tải Phòng là 418-424mg/l; cảng Đà Nẵng 33-l67mg/1. Nồng độ dầu ở tất cà các cảng cũng đều vượt mức cho phép 0,3mg//1 (TCVN5943 - 1 995).

Môi trường bị ô nhiễm không chỉ ảnh hưởng đến đời sống của động, thực vật thuỷ sinh dưới biển mà còn tác động không nhỏ đến cuộc sống của con người, sự phát triển kinh tế, xã hội của đất nước. Bên cạnh đó, nạn cướp biển vẫn đang là mối đe doạ của nhiều hãng tàu trên thế giới, làm thiệt hại cả về tài sản và con người, làm ảnh hưởng đến sự phát triển của dịch vụ vận tải biển.

Trong 9 tháng đầu năm 2013, số vụ cướp biển trên thế giới được IMB thống kê là 289 vụ, trong khi 9 tháng đầu năm 20011 con số đó là 306 vụ (IMB tháng 10/2013)

Do vậy, để đảm bảo thương mại thế giới nói chung và thương mại dịch vụ vận tải biển giữa các quốc gia trên thế giới nói riêng có điều kiện tăng trưởng và phát triển bền vững trong bối cảnh các nền kinh tế mở cửa, liên kết, hội nhập, đòi hỏi các quốc gia cần có chính sách phát triển dịch vụ vận tải biển trên nền tảng phát triển bền vững, tăng cường liên kết hợp tác để bảo vệ môi trường, đảm bảo an ninh chủ quyền, chống khủng bố và tội phạm trên biển, troing đó điển hình là cướp biển.- Những yêu cầu của hội nhập kinh tế quốc tế đặt ra đối với các doanh nghiệp Việt Nam trong việc phát triển dịch vụ vận tải biển.

Hội nhập kinh tế quốc tế yêu cầu các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ vận tải biển của Việt Nam phải phát triển dịch vụ vận tải biển nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của khách hàng trong nước và khách hàng quốc tế.

Trong bối cảnh các quốc gia mở cửa thị trường, liên kết và hội nhập, nhu cầu vận chuyển hàng hoá mua bán quốc tế bằng tàu biển có xu hướng tăng cao, đó là cơ hội tốt cho các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ vận tải biển trên thế giới nói chung và các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ vận tải biển của Việt Nam nói riêng. Tuy nhiên, để thực sự có lợi từ những cơ hội như vậy, các doanh nghiệp của Việt Nam phải phát triển dịch vụ vận tải biển không chỉ để đáp ứng nhu cầu của khách hàng trong nước mà còn đáp ứng nhu cầu của khách hàng quốc tế khi thị trường có xu hướng quốc tế hoá ngày càng cao trong bối cảnh các nền kinh tế mở cửa và hội nhập.Hội nhập kinh tế quốc tế yêu cầu các doanh nghiệp phát triển dịch vụ vận tải biển theo chiều sâu, đảm bảo có đủ sức cạnh tranh và các doanh nghiệp nước ngoài tại thị trường trong nước và trên thị trường quốc tế.

Thực tế cho thấy những hãng tàu như APM Maersk, CMA - CGM, Evergreen line, Hapag lloyd, Cosco, Hanj in, APL, ... là những hãng tàu có uy tín và vị thế cạnh tranh trên thị trường thế giới với bề dày kinh nghiệm và sự bao phủ toàn cầu, đó cũng là những hãng tàu đứng đầu thế giới về quy mô đội tàu và thị phần vận tải. Trong đó. AIM Maersk liên tục khẳng định có thị phần vận tải lớn hơn cả trong suốt những năm từ 2004 đến 2013. Đỉnh điểm của giai đoạn này là năm 2010, hãng khẳng định thị phần vận tải trên thị trường thê giới ở mức trên 18%. Xếp thứ hai là hãng MSC với thị phần đạt mức cao nhất vào năm 2012 là 11,3%, tiếp đó là các hãng CMA - CGM, Evergreen, Hapag lloyd, COSCO, CSCL, Hanjin. Vị thế đó có được nhờ việc các hãng tàu đã nỗ lực đầu tư phát triển đội tàu hiện đại. có năng lực chuyên chở lớn, cho phép khai thác các tuyến quốc tế đường dài, giảm thiểu chi phí và thời gian vận chuyển tăng tính an toàn và hiệu quả hoạt động. Đặc biệt, không chỉ phát triển và nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải hàng hóa bằng tàu biển, các hãng tàu lớn đó còn cung cấp các dịch vụ hỗ trợ theo hướng tích họp. trọn gói như dịch vụ logistics nhằm mang lại cho khách hàng sự thuận tiện yên tâm và hài lòng tốt nhất.

Như vậy, áp lực cạnh tranh khiến các hãng tàu vừa phát triển theo chiều rộng vừa phải phát triển theo chiều sâu để đảm bảo sự phát triển bền vững của chính doanh nghiệp, khẳng định uy tín và vị thế trên thị trường.

Tóm lại, qua những phân tích ở trên cho thẩy tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế đã đặt ra những yêu cầu mới dối với sự phát triển dịch vụ vận tải biển không chỉ đối với Nhà nước mà cả đối với các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ vận tải biển của Việt Nam. Vì vậy, phát triển dịch vụ vận tải biển là tất yếu khách quan xuất phát từ những yêu cầu của quá trình Việt Nam hội nhập kinh tế quốc tế.

1.3. NHỮNG ĐIỀU KIỆN ĐẢM BẢO CHO SỰ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ VẬN TẢI BIỂN CỦA VIỆT NAM TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY.

1.3.1. Điều kiện về khung pháp luật

Dịch vụ vận tải biển có mối quan hệ chặt chẽ với hoạt dộng thương mại quốc tế, có phạm vi hoạt động vượt ra khỏi biên giới của quốc gia và mang tính toàn cầu. Trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng, nhiều quốc gia (trong đó có Việt Nam) rất chú trọng đến việc hợp tác phát triển dịch vụ vận tải biển nhằm thúc đẩy sự phát triển của thương mại quốc tế, phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Để phát triển dịch vụ vận tải biển một cách bền vững, cần phải có một khung pháp luật đầy đủ và phù hợp nhằm tạo hành lang pháp lý với những quy định rõ ràng, cụ thể nhằm đảm bảo hành trình an toàn, thuận lợi, bảo vệ an ninh quốc gia, giảm thiểu những tác động làm ô nhiễm môi trường, đặc biệt hạn chế những trở ngại không cần thiết trong thương mại dịch vụ vận tải biển giữa các quốc gia, đảm bảo cạnh tranh công bằng và hiệu quả, trong đó có việc đảm bảo vai trò quản lý của Nhà nước đối với dịch vụ vận tải biển.1.3.2. Điều kiện về đội tàu biển

Tàu biển là phương tiện được sử dụng để các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ vận tải biển vận chuyển hàng hoá trong những hành trình được thực hiện trên toàn bộ hay một phần của đường biển. Pháp luật của Việt Nam quy định rằng dịch vụ vận tải biển là một trong những loại hình dịch vụ kinh doanh có điều kiện, trong đó tàu biển là điều kiện đầu tiên được xem xét để cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp cung cấp dịch vụ vận tải biển. Vì vậy, để phát triển dịch vụ vận tải biển, đòi hỏi doanh nghiệp phải phát triển đội tàu biển nhằm đảm bảo việc vận chuyển hàng hoá trên các tuyến vận tải biển đáp ứng nhu cầu của thị trường trong nước và quốc tế. Trong bối cảnh hội nhập, bên cạnh những cơ hội như điều kiện tiếp cận thị trường trở nên thông thoáng, thuận lợi hơn, bình đẳng hơn, môi trường pháp lý có tính minh bạch và hoàn thiện hơn, khối lượng hàng hoá mua bán quốc tế tăng nhiều hơn,... các doanh nghiệp vận tải bển Việt Nam còn phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, điển hình là thách thức trong việc cạnh tranh với các nhà cung cấp dịch vụ vận tải biển nước ngoài, thách thức trong việc mở rộng thị trường, tăng thị phần... đặc biệt khi yêu cầu cảu thị trường đòi hỏi ngày càng cao về chất lượng dịch vụ, uy tín và giá cả cạnh tranh, khi nhiều hãng tàu lớn trên thế giới đang phát triển ngày càng mạnh với độ bao phủ toàn cầu rộng hơn và khả năng ảnh hưởng lớn hơn, thậm chí có xu hương mua lại và sáp nhập giữa các hãng tàu nhằm tăng cường khả năng cạnh tranh trên thị trường. Vì lẽ đó, phát triển đội tàu biển là điều kiện giúp đảm bảo nâng cao sức cạnh tranh của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ vận tải biển của Việt Nam trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế.1.3.3. Điều kiện về hệ thống cảng biển và hạ tầng cơ sở

Cảng biển là đầu mối giao thông quan trọng phục vụ hoạt động của tàu biển. Cảng biển cũng 1à điểm kết nối giữa vận tải đường biển với vận tải đường bộ, đường sắt đường hàng không. Phát triển cảng biển và dịch vụ tại cảng biển chính là tạo thuận lợi cho dịch vụ vận tải biển phát triển. Dịch vụ vận tải biển phát triển sẽ củng cố sự phát triền của cảng biển và dịch vụ tại cảng biển, từ đó góp phần phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Vì lẽ như vậy, ở những quốc gia có điều kiện phát triển cảng biến trong đó có Việt Nam, cảng biển là điều kiện quan trọng nếu muốn phát triển dịch vụ vận tải biển.

Ngày nay, nhiều cảng trên thế giới như cảng Rotterdam ở Hà Lan, cảng Bremen ở Đức, cảng Singapore,... được đầu tư phát triển để trở thành tủng tâm logistics, một bộ phận quan trọng của hệ thống phân phối và logictics toàn cầu, chứ không đơn giản là một đầu mối giao thông phục vụ hoạt động của tàu biển. Dịch vụ của các cảng biển hhiện đại giờ đây không dừng lại những dịch vụ truyền thống như tiếp nhận tàu, giao nhận hàng hoá, lưu kho lưu bãi,... mà được mở rộng với nhiều dịch vụ giá trị gia tăng nhằm đáp ứng nhu cầu của khách hàng trong bối cảnh toàn cầu hoá, chẳng hạn dịch vụ gia công, lắp ráp, đóng gói, đánh nhãn, bảo quản, kiểm tra, gom hàng, tách hàng, thủ tục hải quan, thậm chí triển lãm, phân phối hàng hoá, vận chuyển nội địa, quản lý hàng tồn kho,...

Như vậy toàn cầu hóa khiến cảng biển phát triển, mở rộng cả về không gian, quy mô mô và vai trò hoạt động. Các càng biển không đơn thuần cạnh tranh với nhau về năng lực xếp dỡ, khả năng thông qua hàng hóa, giá cả mà bắt đầu cạnh tranh bằng những dịch vụ giá trị gia tăng, bằng trình độ khoa học công nghệ, đặc biệt là công nghệ thông tin, bằng khả năng kết nối với bạn hàng. đối tác trên phạm vi toàn cầu Việt Nam là một quốc gia có biển. có vị trí thuận lợi trong tuyến hàng hải quốc tế nền kinh tế đang hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế khu vực và thế giới, vì vậy hệ thống cảng biển Việt Nam không thể đứng ngoài quá trình hội nhập. Việt Nam cần có một hệ thống cảng biên phát triển, có sức cạnh tranh với cảng biển các nước trong khu vực và trên thế giới, đáp ứng nhu cầu của thực tế trong sự phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh của đất nước cũng như xu hướng phát triển của thế giới.1.3.4. Điều kiện về nguồn hàng.

Điều kiện đủ để đảm bảo phát triển dịch vụ vận tải biển một cách lâu dài và bền vững là phải phát triển nguồn hàng cho doanh nghiệp. Nếu nguồn hàng hạn chế, thiếu ổn định sẽ ảnh hưởng hoạt động kinh doanh dịch vụ vận tải biển của các doanh nghiệp. Ngược lại, nguồn hàng ổn định và phát triển là điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp tồn tại. Hơn nữa, khi đội tàu của doanh nghiệp hay rộng hơn nữa là đội tàu của quốc gia có khả năng đáp ứng nhu cầu vận chuyển khối lượng lớn hàng hoá của các chủ hàng trong và ngoài nước, chiếm thị phần đáng kể trên thị trường trong nước và thế giới, điều đó giúp khẳng định thêm vị thế, hình ảnh của đội tàu trên thị trường. Do vậy, phát triển nguồn hàng là điều kiện, là cơ sở giúp đảm bảo phát triển dịch vụ vận tải biển của các doanh nghiệp.1.3.5. Điều kiện về nguồn nhân lực

Nguồn nhân lực được đánh giá là tài sản quý báu của các doanh nghiệp, là yếu tố quyết định sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp. Vì vậy, để phát triển dịch vụ vận tải biển, không thể không quan tâm đến một điều kiện quan trọng, đó là phát triển nguồn nhân lực, bao gồm đội ngũ sĩ quan, thuyền viên, nhân viên, kỹ thuật viên, nhà quản lý làm việc tại các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ vận tải biển, nhằm đảm bảo các dịch vụ được cung cấp có chất lượng, uy tín, đáp ứng yêu cầu của thực tế.

Để phát triển dịch vụ vận tải biển đáp ứng yêu cầu của hội nhập kinh tế quốc tế, nguồn nhân lực cần phải được phát triển không chỉ về số lượng và cả về chuyên môn nghiệp vụ, trình độ ngoại ngữ, sự am hiểu thị trường và luật pháp quốc tế, khả năng thích ứng với sự phát triển của khoa học công nghệ cũng như điều kiện làm việc và cả đạo đức nghề nghiệp. Vì vậy, khi Việt Nam đang hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế khu vực và thế giới, thị trường được mở rộng, thị trường trong nước cũng trở nên thông thoáng hơn đối với nhà cung cấp dịch vụ nước ngoài, áp lực cạnh tranh ngày một tăng, đòi hỏi các doanh nghiệp vận tải biển Việt Nam cần phát triển nguồn nhân lực cả về số lượng và chất lượng để đảm bảo sự phát triển của doanh nghiệp và góp phần khẳng định vị thế của doanh nghiệp trên thị trường trong nước, khu vực và thế giới.tải về 0.77 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
  1   2   3   4   5
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương