MÔ HÌnh quan hệ nguyên nhân ra đỜi của mô HÌnh quan hệtải về 1.86 Mb.
trang3/17
Chuyển đổi dữ liệu17.08.2016
Kích1.86 Mb.
#21219
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17

    1. Phép Giao (Intersection):

Cho hai lược đồ quan hệ Q1 và Q2 có cùng tập thuộc tính {A1,A2,..,An}. r1 và r2 lần lượt là hai quan hệ trên Q1 và Q2. Phép giao của hai lược đồ quan hệ Q1 và Q2 sẽ tạo thành một lược đồ quan hệ Q3 như sau:

Q3+={A1,A2,..,An}r3 = r1*r2= {t | t  r1 và t  r2}

Ví dụ:

r1
r2
r3 = r1* r2

MASV

MAMH

DIEMTHI
MASV

MAMH

DIEMTHI
MASV

MAMH

DIEMTHI

99001

CSDL

5.0
99002

CTDL

2.0
99002

CTDL

2.0

99002

CTDL

2.0
99001

TTNT

5.0

99003

MANG

8.0
99003

CSDL

6.0

    1. Phép Trừ (Minus, difference)

Cho hai lược đồ quan hệ Q1 và Q2 có cùng tập thuộc tính {A1,A2,..,An}. r1 và r2 lần lượt là hai quan hệ trên Q1 và Q2. Phép trừ lược đồ quan hệ Q1 cho Q2 sẽ tạo thành một lược đồ quan hệ Q3 như sau:

Q3+={A1,A2,..,An}r3 = r1 - r2= {t | t  r1 và t  r2}

Ví dụ:

r1
r2
r3 = r1 - r2

MASV

MAMH

DIEMTHI
MASV

MAMH

DIEMTHI
MASV

MAMH

DIEMTHI

99001

CSDL

5.0
99002

CTDL

2.0
99001

CSDL

5.0

99002

CTDL

2.0
99001

TTNT

5.0
99003

MANG

8.0

99003

MANG

8.0
99003

CSDL

6.0

    1. Tích Descartes (Cartesian Product, product)

Cho hai lược đồ quan hệ Q1(A1,A2,..,An), Q2(B1,B2,..,Bm). r1 và r2 lần lượt là hai quan hệ trên Q1 và Q2. Tích Descartes của hai lược đồ quan hệ Q1 và Q2 sẽ tạo thành một lược đồ quan hệ Q3 như sau:

Q3+ = Q1+  Q2+= {A1,..., B1,...}r3 = r1 x r2 = {(t1,t2)| t1  r1 và t2  r2}

Ví dụ:

r1
r3 = r1 x r2

MASV

MAMH

DIEMTHI
MASV

MAMH

DIEMTHI

MAMH

TENMH

99001

CSDL

5.0
99001

CSDL

5.0

CSDL

CO SO DU LIEU

99002

CTDL

2.0
99001

CSDL

5.0

FOX

FOXPRO

99003

MANG

8.0
99002

CTDL

2.0

CSDL

CO SO DU LIEU

r2
99002

CTDL

2.0

FOX

FOXPRO

MAMH

TENMH
99003

MANG

8.0

CSDL

CO SO DU LIEU

CSDL

CO SO DU LIEU
99003

MANG

8.0

FOX

FOXPRO

FOX

FOXPRO   1. Các phép toán quan hệ

    1. Phép Chiếu (Projection)

Cho một lược đồ quan hệ Q(A1,A2,..,An). r là quan hệ trên Q. X  Q+.

Phép chiếu của Q lên tập thuộc tính X sẽ tạo thành lược đồ quan hệ Q’= Q[X], trong đó Q’+ chính là X và r’ chính là r nhưng chỉ lấy các thuộc tính của X.

Q’+ = X

r’ = r[X] = r.X = {t’| tr và t.X = t[X] = t’}

phép chiếu chính là phép rút trích dữ liệu theo cột (chiều dọc)Ví dụ:

r
r’ = r.{MAMH}

MASV

MAMH

DIEMTHI
MAMH

99001

CSDL

5.0
CSDL

99002

CTDL

2.0
CTDL

99003

MANG

8.0
MANG

    1. Phép Chọn (Selection)

Cho lược đồ quan hệ Q(A1,A2,..,An), r là một quan hệ trên Q. X Q+ và E là một mệnh đề logic được phát biểu trên tập X. Phần tử tr thỏa mãn điều kiện E ký hiệu là t(E).

Phép chọn từ r theo điều kiện E sẽ tạo thành một lược đồ quan hệ Q’ như sau:

Q’+ = Q+

r’= r(E)= r:E ={t | t  r và t(E)}

phép chọn chính là phép rút trích dữ liệu theo dòng (chiều ngang)

Ví dụ:


r
r’= r:DIEMTHI >= 5

MASV

MAMH

DIEMTHI
MASV

MAMH

DIEMTHI

99001

CSDL

5.0
99001

CSDL

5.0

99002

CTDL

2.0
99003

MANG

8.0

99003

MANG

8.0

    1. Phép kết, Phép Kết Tự Nhiên (join, natural join):

Cho hai lược đồ quan hệ Q1(A1,A2,..,An), Q2(B1,B2,..,Bm).

r1 và r2 lần lượt là hai quan hệ trên Q1 và Q2.

Ai và Bj lần lượt là các thuộc tính của Q1 và Q2 sao cho MGT(AI) = MGT(BJ) (MGT: miền giá trị).

 là một phép so sánh trên MGT(AI).

Phép kết giữa Q1 và Q2 sẽ tạo thành một lược đồ quan hệ Q3 như sau:

Q3+ = Q1+  Q2+

r3=r1r2 = {t12|t1r1,t2r2 sao cho

t12.Q1+ = t1

t12.Q2+ = t2

t1.Ai  t2.Bj}

Ta rút ra các bước cụ thể để thực hiện phép kết như sau: • Tạo tích descartes

 • Thực hiện phép chọn theo điều kiện E=Ai  Bj

Ví dụ:

Ai là thuộc tính B, Bj là thuộc tính F và  là phép so sánh “>=”. Ta được kết quả là quan hệ sau:r1
r2
r3 = r1r2

A

B

C
E

F

H
A

B

C

E

F

H

6

5

4
1

5

9
6

5

4

1

5

9

7

5

5
4

6

8
6

5

4

7

5

3

4

2

6
7

5

3
7

5

5

1

5

9

7

5

5

7

5

3


tải về 1.86 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương