Mã đề: 520 Trường thpt lê Qu ý Đôn Họ tên: BÀi kiểm tra 1 tiếT-stải về 25.77 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu18.08.2016
Kích25.77 Kb.

Mã đề: 520
Trường THPT Lê Qu ý Đôn

Họ tên: BÀI KIỂM TRA 1 TIẾT-số1

LỚP 11C/ Môn : Hóa Học-Năm h ọc :(2011-2012)

Phần trắc nghiệm - 4điểm

Học sinh chọn và tô kín một ô tròn tương ứng với phương án trả lời đúng vào bảng sau:

01. ; / = ~ 05. ; / = ~ 09. ; / = ~ 13. ; / = ~

02. ; / = ~ 06. ; / = ~ 10. ; / = ~ 14. ; / = ~

03. ; / = ~ 07. ; / = ~ 11. ; / = ~ 15. ; / = ~

04. ; / = ~ 08. ; / = ~ 12. ; / = ~ 16. ; / = ~Câu 1. Kết tủa CdS được tạo thành trong dụng dịch bằng các cặp chất nào dưới đây?

A. CdCl2 + Na2SO4 B. Cd(NO3)2 + H2S C. Cd(NO3)2 + HCl D. CdCl2 + NaOH

Câu 2. Ion H+ tác dụng được với những ion nào dưới đây:

A. NH4+, HS-, NO3- B. Cu2+, SO42-, Cl- C. OH-, CH3COO-,CO32- D. OH-, CH3COO-,Cl-Câu 3. Cho dung dịch axit axetic có nồng độ 0,043M. Phát biểu nào sau đây đúng:

A. [H+] > [CH3COO-] B. [H+] < 0,043 C. [H+] < [OH-] D. [CH3COOH] > 0,043

Câu 4. Một dung dịch có [OH-] = 2*10-5M. Môi trường của dung dịch này là:

A. Trung tính B. Axit C. Không xác định được D. Kiềm

Câu 5. Tröôøng hôïp naøo daãn ñieän toát nhaát?

A. NaI 0,05M B. NaI 0,1M C. NaI 0,005M D. NaI 0,01MCâu 6. Trong dung dịch HCl 0,010M, tích số ion của nước là:

A. [H+] [OH-] = 1,0.10-14 B. Không xác định được

C. [H+] [OH-] > 1,0.10-14 D. [H+] [OH-] <1,0.10-14

Câu 7. Dung dịch NaOH 0,1M có PH bằng bao nhiêu?

A. 13 B. 2 C. 1 D. 12

Câu 8. Phương trình ion rút gọn của phản ứng cho biết:

A. Nồng độ những ion nào trong dung dịch lớn nhất

B. Những ion nào tồn tại trong dung dịch

C. Không tồn tại phân tử trong dung dịch các chất điện li

D. Bản chất của phản ứng trong dung dịch các chất điện li

Câu 9. Một dung dịch gồm 0,2mol Ca2+; 0,1mol Al3+; 0,1 mol NO3- ; x mol Cl-. Giá trị của x là:

A. 0,2 mol B. 0,4 mol C. 0,5mol D. 0,6 mol

Câu 10. Dung dịch HCl có PH = 3, cần pha loãng dung dịch này bằng nước bao nhiêu lần để được HCl có PH= 4?

A. 10 lần B. 20 lần C. 11 lần D. 9 lần

Câu 11. Trộn lẫn 100ml dung dịch K2CO3 0,1M với 50ml dung dịch BaCl2 0,2M thu bao nhiêu gam kết tủa

A. 1,97g B. 0,985g C. 19,7g D. 2,94g

Câu 12. Những ion nào cùng tồn tại trong một dung dịch:

A. OH-, Cu2+, Na+, Cl- B. H+, Cu2+, Ba2+, HS-

C. SO42-, Al3+, Zn2+, CO32- D. HCO3-, Na+, K+, SO42-

Câu 13. Cho các chất: (1) NH3, (2) H2SO4, (3) CH3COOH, (4) Ba(OH)2 có cùng nồng độ. Dãy các chất có pH biến đổi tăng dần là:

A. 3<2<1<4 B. 3<4<2<1 C. 4<1<2<3 D. 2<3<1<4

Câu 14. Nồng độ ion H+ là 1,2*10-4 có pH là:

A. 3,29 B. 4,92 C. 3,92 D. 3,98

Câu 15. Trộn lẫn các ion sau: Ca2+, Ba2+, Na+, CO32-, SO42-, Cl- có bao nhiêu kết tủa?

A. 3 B. 2 C. 5 D. 4

Câu 16. Một dung dịch H2SO4 1M có PH bằng bao nhiêu?

A. 0,6 B. 1 C. 0,3 D. 0,4

BÀI TẬP TỰ LUẬN: ( 6 ĐIỂM)

Câu1(2đ): Viết phương trình dạng phân tử và ion thu gọn

a) Na2S +Cu(NO3)2  b) NaHCO3 + KOH Câu 2(3đ): Trộn 250 ml dung dịch hỗn hợp HCl 0,08 mol/l và H2SO4 0,01 mol/l với 250 ml dung dịch Ba(OH)2 có nồng độ 0,06 mol/l thu được dung dịch X và a gam kết tủa .

a) Tính khối lượng kết tủa thu được

b) Tính pH của dd sau phản ứng

Câu 3:(1đ) Cho biết giá trị pH của các dung dịch muối K2S , NH4NO3 và giải thích

Ðáp án mã đề: 52001. - / - - 05. - - = - 09. - - - ~ 13. - - - ~
02. - - = - 06. ; - - - 10. ; - - - 14. - - = -
03. - / - - 07. ; - - - 11. ; - - - 15. - - - ~
04. - - - ~ 08. - - - ~ 12. - - - ~ 16. - - = -
: Portals
Portals -> Phan Chau Trinh High School one period test no 2 Name: English : 11- time : 45 minutes Class: 11/ Code: 211 Chọn từ hoặc cụm từ thích hợp A, B, C, d để điền vào chỗ trống trong đoạn văn sau
Portals -> PHẦn I: thông tin cơ BẢn về ĐẠi hàn dân quốc và quan hệ việt nam-hàn quốc I- các vấN ĐỀ chung
Portals -> Năng suất lao động trong nông nghiệp: Vấn đề và giải pháp Giới thiệu
Portals -> LẤy ngưỜi học làm trung tâM
Portals -> BÀi tậP Ôn lưu huỳnh hợp chất lưu huỳnh khí sunfurơ so
Portals -> TỜ trình về việc ban hành mức thu phí tham gia đấu giá quyền sử dụng đất
Portals -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Portals -> GIẤY Ủy quyền tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương