LUẬt dân sự HÀ NỘI, 9/2015 LỜi nóI ĐẦUtải về 3.22 Mb.
trang8/23
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích3.22 Mb.
#1462
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   23
. Xác lập, thực hiện và chấm dứt quyền sở hữu tài sản của công ty đối vốn ở nước ta : luận án tiến sĩ luật học / Lê Thị Châu ; Người hướng dẫn: PGS. TS. Hoàng Ngọc Thiết, TS. Trần Thị Hòa Bình . - Hà Nội, 2001 . - 178 tr. ; 28 cm.

Từ khóa: Chấm dứt quyền sở hữu, Công ty đối vốn, Công ty, Luật Dân sự, Luật Kinh tế, Quyền sở hữu tài sản, Thực hiện quyền sở hữu, Việt Nam, Xác lập quyền sở hữu.

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 001950; GVLA0298
127. Lê, Thị Hoàng Yến. Đăng ký hộ tịch thực tiễn và hướng hoàn thiện : luận văn thạc sĩ luật học / Lê Thị Hoàng Yến ; TS. Đinh Trung Tụng hướng dẫn . - Hà Nội, 2002 . - 92 tr. ; 27 cm.

Từ khóa: Đăng ký hộ tịch, Đăng ký kết hôn, Đăng ký khai sinh, Đăng ký khai tử, Hộ tịch, Luật Dân sự, Việt Nam.

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 1231; GVLA 0345
128. Lê, Thị Hoa. Quyền nhân thân liên quan đến thân thể của cá nhân theo quy định trong Bộ luật Dân sự năm 2005 : luận văn thạc sĩ luật học / Lê Thị Hoa ; TS. Phạm Văn Tuyết hướng dẫn . - Hà Nội, 2006 . - 70 tr. ; 28 cm.

Từ khóa: Luật Dân sự, Nhân thân, Quyền nhân thân, Thân thể, Việt Nam.

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 001998-99
129. Lê, Thị Kim Dung. Trách nhiệm liên đới bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng - Một số vấn đề lý luận và thực tiễn : khoá luận tốt nghiệp / Lê Thị Kim Dung ; TS. Lê Đình Nghị hướng dẫn . - Hà Nội, 2012 . - 54 tr. ; 28 cm.

Từ khóa: Bồi thường, Hợp đồng, Luật Dân sự, Thiệt hại ngoài hợp đồng, Trách nhiệm liên đới, Việt Nam.

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 005509
130. Lê, Thị Lan. Hợp đồng mua bán nhà ở theo quy định của pháp luật hiện hành - Một số vấn đề lý luận và thực tiễn : luận văn thạc sĩ luật học / Lê Thị Lan ; TS. Trần Thị Huệ hướng dẫn . - Hà Nội, 2013 . - 72 tr. ; 28 cm. + file tóm tắt.

Từ khóa: Hợp đồng mua bán, Luật Dân sự, Nhà ở, Việt Nam.

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 006270-71
131. Lê, Thị Luyến. Hợp đồng thuê nhà ở theo quy định của pháp luật hiện hành : luận văn thạc sĩ luật học / Lê Thị Luyến ; PGS. TS. Đinh Văn Thanh hướng dẫn . - Hà Nội, 2011 . - 78 tr. ; 28 cm.

Từ khóa: Hợp đồng dân sự, Hợp đồng thuê nhà, Luật Dân sự, Việt Nam, Hợp đồng, Thuê nhà.

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 004659-60
132. Lê, Thị Minh. Pháp luật về đại diện một số vấn đề lý luận và thực tiễn : khoá luận tốt nghiệp / Lê Thị Minh ; TS. Phùng Trung Tập hướng dẫn . - Hà Nội, 2010 . - 57 tr. ; 28 cm. + file điện tử.

Từ khóa: Đại diện theo pháp luật, Đại diện theo uỷ quyền, Đại diện, Luật Dân sự, Việt Nam.

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 003558
133. Lê, Thị Ngọc Mai. Quyền bề mặt - Một số vấn đề lý luận và thực tiễn : luận văn thạc sĩ luật học / Lê Thị Ngọc Mai ; PGS. TS. Bùi Đăng Hiếu hướng dẫn . - Hà Nội, 2014 . - 74 tr. ; 28 cm.

Từ khóa: Chế định pháp luật, Luật Dân sự, Quyền bề mặt, Quyền sử dụng đất, Việt Nam.

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 006718-19
134. Lê, Thị Thanh. Căn cứ xác lập quyền sở hữu - Một số vấn đề lý luận và thực tiễn : khoá luận tốt nghiệp / Lê Thị Thanh ; TS. Lê Đình Nghị hướng dẫn . - Hà Nội, 2012 . - 49 tr. ; 28 cm.

Từ khóa: Lập quyền sở hữu, Luật Dân sự, Quyền sở hữu, Việt Nam.

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 005527
135. Lê, Thị Yến. Bồi thường thiệt hại do vi phạm hợp đồng dân sự  - Một số vấn đề lý luận và thực tiễn : luận văn thạc sĩ luật học / Lê Thị Yến ; PGS. TS. Bùi Đăng Hiếu hướng dẫn . - Hà Nội, 2013 . - 67 tr. ; 28 cm. + file tóm tắt.

Từ khóa: Bồi thường thiệt hại, Hợp đồng dân sự, Luật Dân sự, Việt Nam.

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 006276-77
136. Lê, Tuyết Nhung. Quy định pháp luật hiện hành về tổ chức, cá nhân nước ngoài mua và sở hữu nhà ở tại Việt Nam : khoá luận tốt nghiệp / Lê Tuyết Nhung ; ThS. Nguyễn Như Quỳnh hướng dẫn . - Hà Nội, 2010 . - 52 tr. ; 28 cm.

Từ khóa: Cá nhân, Luật Dân sự, Mua nhà, Sở hữu nhà, Tổ chức nước ngoài, Việt Nam.

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 003593
137. Lê, Văn Hợp. Quan hệ pháp luật dân sự : luận án thạc sĩ luật học / Lê Văn Hợp ; TS. Đinh Văn Thanh hướng dẫn . - Hà Nội, 2001 . - 121 tr. ; 28 cm.

Từ khóa: Dân sự, Luật Dân sự, Quan hệ pháp luật, Việt Nam.

Địa chỉ tài liệu: DSVLA1167; GVLA271
138. Lê, Xuân Thảo. Đổi mới và hoàn thiện cơ chế điều chính pháp luật về bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ trong nền kinh tế thị trường ở Việt Nam : luận án phó tiến sĩ khoa học luật học / Lê Xuân Thảo ; Người hướng dẫn: PGS. TS.Trần Ngọc Đường, PTS. Đoàn Năng . - Hà Nội, 1996 . - 186 tr. ; 28 cm.

Từ khóa: Cơ chế điều chỉnh pháp luật, Kinh tế thị trường, Luật Dân sự, Quyền sở hữu trí tuệ, Sở hữu trí tuệ, Việt Nam.

Địa chỉ tài liệu: GVLA 000441
139. Lê, Hồng Ngọc. Điều kiện phát sinh trách nhiệm bồi thường thiệt hại của nhà nước : khoá luận tốt nghiệp / Lê Hồng Ngọc ; ThS. Vũ Thị Hồng Yến hướng dẫn . - Hà Nội, 2011 . - 65 tr. ; 28 cm.

Từ khóa: Luật Dân sự, Nhà nước, Trách nhiệm bồi thường thiệt hại, Việt Nam, Bồi thường thiệt hại, Bồi thường.

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 004562
140. Lê, Thị Hải Yến. Một số vấn đề về thừa kế thế vị theo quy định của Bộ luật Dân sự 2005 - Lý luận và thực tiễn : khoá luận tốt nghiệp / Lê Thị Hải Yến ; TS. Vương Thanh Thuý hướng dẫn . - Hà Nội, 2012 . - 56 tr. ; 28 cm.

Từ khóa: Diện thừa kế, Hàng thừa kế, Luật Dân sự, Quyền thừa kế, Thừa kế thế vị, Thừa kế, Việt Nam.

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 005522
141. Lê, Vĩnh Long. Căn cứ xác lập quyền sở hữu của cá nhân trong Bộ luật Dân sự năm 2005 : luận văn thạc sĩ luật học / Lê Vĩnh Long ; PGS. TS. Phùng Trung Tập hướng dẫn . - Hà Nội, 2013 . - 76 tr. ; 28 cm. + file tóm tắt.

Từ khóa: Luật Dân sự, Quyền sở hữu cá nhân, Việt Nam.

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 006256-57

42. Lương, Đức Điệp. Thừa kế theo di chúc : khoá luận tốt nghiệp / Lương Đức Điệp . - Hà Nội, 1997 . - 64 tr. ; 28 cm.Từ khóa: Luật Dân sự, Quyền thừa kế, Thừa kế theo di chúc, Thừa kế, Việt Nam.

Địa chỉ tài liệu: DSVLA780-81
143. Lương, Ngọc Hoán. Quyền sử dụng đất không bị tranh chấp - Một trong các điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất : luận văn thạc sĩ luật học / Lương Ngọc Hoán ; PGS. TS. Bùi Đăng Hiếu hướng dẫn . - Hà Nội, 2014 . - 75 tr. ; 28 cm.

Từ khóa: Chuyển nhượng, Luật Dân sự, Quyền sử dụng đất, Tranh chấp, Việt Nam.

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 006712-13

144. Lương, Thị Hợp. Một số vấn đề về thừa kế theo di chúc và thực tiễn giải quyết tranh chấp về thừa kế theo di chúc tại Toà án nhân dân tỉnh Cao Bằng : luận văn thạc sĩ luật học / Lương Thị Hợp ; TS. Lê Đình Nghị hướng dẫn . - Hà Nội, 2012 . - 77 tr. ; 28 cm. + file tóm tắt.Từ khóa: Cao Bằng, Giải quyết tranh chấp, Luật Dân sự, Thừa kế theo di chúc, Thừa kế.

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 005640-41
145. Lương, Huyền Trang. Điều kiện có hiệu lực của di chúc theo quy định của bộ luật dân sự năm 2005 : khoá luận tốt nghiệp / Lương Huyền Trang ; TS. Phùng Trung Tập hướng dẫn . - Hà Nội, 2012 . - 47 tr. ; 28 cm.

Từ khóa: Di chúc, Hiệu lực di chúc, Lập di chúc, Luật Dân sự, Thừa kế, Việt Nam.

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 005534
146. Lương, Thị Thu Hằng. Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu - Thực trạng và giải pháp : khóa luận tốt nghiệp / Lương Thị Thu Hằng ; ThS. Hà Thị Nguyệt Thu hướng dẫn . - Hà Nội, 2012 . - 56 tr. ; 28 cm.

Từ khóa: Luật Dân sự, Nhãn hiệu, Quyền sở hữu công nghiệp, Sở hữu trí tuệ, Việt Nam, Sở hữu công nghiệp.

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 005473

147. Mai, Thị Quỳnh. Xác lập quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu theo pháp luật sở hữu trí tuệ Việt Nam : khoá luận tốt nghiệp / Mai Thị Quỳnh ; TS. Vũ Thị Hải Yến hướng dẫn . - Hà Nội, 2011 . - 64 tr. ; 28 cm.Từ khóa: Luật Dân sự, Luật Sở hữu trí tụê, Nhãn hiệu, Quyền sở hữu công nghiệp, Sở hữu trí tuệ, Việt Nam.

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 004551

148. Mai, Thị Liên. Điều kiện bảo hộ sáng chế theo quy định của pháp luật sở hữu trí tuệ Việt Nam : khoá luận tốt nghiệp / Mai Thị Liên ; TS. Trần Văn Hải hướng dẫn . - Hà Nội, 2012 . - 58 tr. ; 28 cm.Từ khóa: Bảo hộ quyền tác giả, Bảo hộ sáng chế, Luật Dân sự, Sở hữu trí tuệ, Việt Nam.

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 005490

149. Mễ, Lương. Hợp đồng dân sự trong pháp luật của cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và pháp luật của Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa : luận án tiến sĩ Luật học / Mễ Lương ; Người hướng dẫn: PGS. TS. Đinh Như Thanh, TS. Bùi Đăng HIếu . - Hà Nội, 2010 . - 224 tr. ; 28 cm.Từ khóa: Giao kết hợp đồng, Hợp đồng dân sự, Luật Dân sự, Trung Hoa, Giao kết, Hợp đồng.

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 003992-93
150. Ngạc, Thị Hồng Xiêm. Hợp đồng cung cấp dịch vụ viễn thông - Một số vấn đề lý luận và thực tiễn : luận văn thạc sĩ luật học / Ngạc Thị Hồng Xiêm ; TS. Lê Đình Nghị hướng dẫn . - Hà Nội, 2011 . - 73 tr. ; 28 cm.

Từ khóa: Viễn thông, Hợp đồng dân sự, Luật Dân sự, Việt Nam, Dịch vụ.

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 004793-94
151. Ngô, Ngọc Phương. Bảo hộ quyền tác giả tại Việt Nam với việc Việt Nam gia nhập công ước Berne : luật văn thạc sĩ luật học . - Hà Nội, 2006 . - 142 tr. ; 28 cm.

Từ khóa: Bảo hộ quyền tác giả, Luật Dân sự, Quyền tác giả, Việt Nam, Quyền sở hữu trí tuệ.

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 006353
152. Ngô, Tiến Hùng. Thừa kế quyền sử dụng đất trong pháp luật dân sự Việt Nam : luận văn thạc sĩ luật học / Ngô Tiến Hùng ; PTS. Đinh Văn Thanh hướng dẫn . - Hà Nội, 1997 . - 99 tr. ; 28 cm.

Từ khóa: Đất đô thị, Đất lâm nghiệp, Đất nông nghiệp, Luật Dân sự, Sử dụng đất, Thừa kế, Việt Nam.

Địa chỉ tài liệu: DSVLA669; DGVLA0061
153. Ngô, Trần Phương Thảo. Trách nhiệm bồi thường của nhà nước trong hoạt động quản lý hành chính : khoá luận tốt nghiệp / Ngô Trần Phương Thảo ; TS. Nguyễn Minh Tuấn hướng dẫn . - Hà Nội, 2010 . - 48 tr. ; 28 cm.

Từ khóa: Bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng, Hợp đồng, Luật Dân sự, Thủ tục giải quyết bồi thường, Trách nhiệm bồi thường, Việt Nam.

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 003596
154. Ngô, Lan Anh. Lãi trong hợp đồng vay tài sản : khoá luận tốt nghiệp / Ngô Lan Anh ; ThS. Nguyễn Văn Hợi hướng dẫn . - Hà Nội, 2012 . - 54 tr. ; 28 cm.

Từ khóa: Hợp đồng dân sự, Hợp đồng vay tài sản, Lãi, Luật Dân sự, Tài sản, Việt Nam, Hợp đồng.

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 005512
155. Ngô, Thị Hoà. Bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ đối với tên thương mại bằng biện pháp hành chính - Pháp luật Việt Nam, thực trạng và giải pháp : khoá luật tốt nghiệp / Ngô Thị Hoà ; TS. Phạm Hồng Quất hướng dẫn . - Hà Nội, 2012 . - 57 tr. ; 28 cm.

Từ khóa: Biện pháp hành chính, Luật Dân sự, Sở hữu trí tuệ, Tên thương mại, Việt Nam.

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 005470
156. Ngô, Thị Thu Huyền. Bồi thường thiệt hại do hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ - Một số vấn đề lý luận và thực tiễn : khoá luận tốt nghiệp / Ngô Thị Thu Huyền ; TS. Phạm Hồng Quất hướng dẫn . - Hà Nội, 2012 . - 54 tr. ; 28 cm.

Từ khóa: Bồi thường thiệt hại, Hợp đồng, Luật Dân sự, Quyền sở hữu trí tuệ, Sở hữu trí tuệ, Việt Nam, Bồi thường.

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 005481
157. Nguyễn, Anh Chính. Căn cứ xác lập quyền sở hữu của công dân trong Bộ luật Dân sự : khoá luận tốt nghiệp / Nguyễn Anh Chính . - Hà Nội, 1997 . - 52 tr. ; 28 cm.

Từ khóa: Căn cứ xác lập, Luật Dân sự, Quyền sở hữu công dân, Quyền sở hữu, Việt Nam.

Địa chỉ tài liệu: DSVLA734-35
158. Nguyễn, Anh Tuấn. Cầm cố tài sản - Một số vấn đề lý luận và thực tiễn : luận văn thạc sĩ luật học / Nguyễn Anh Tuấn ; TS. Nguyễn Minh Tuấn hướng dẫn . - Hà Nội, 2013 . - 62 tr. ; 28 cm

Từ khóa: Cầm cố tài sản, Luật Dân sự, Tài sản, Việt Nam, Nghĩa vụ dân sự.

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 006302
159. Nguyễn, Bá Bình. Bảo hộ kiểu dáng công nghiệp ở Việt Nam - Thực trạng và giải pháp hoàn thiện : luận văn thạc sĩ luật học / Nguyễn Bá Bình ; TS. Bùi Đăng Hiếu hướng dẫn . - Hà Nội, 2005 . - 78 tr. ; 28 cm.

Từ khóa: Bảo hộ kiểu dáng công nghiệp, Giải pháp hữu ích, Kiểu dáng công nghiệp, Luật Dân sự, Nhãn hiệu hàng hoá, Sáng chế, Tiêu chí bảo hộ.

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 001761; GVLA 000637
160. Nguyễn, Công Khanh. Cơ sở lý luận và thực tiễn của pháp luật điều chỉnh một số quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài ở nước ta hiện nay : luận án tiến sĩ luật học / Nguyễn Công Khanh ; Người hướng dẫn: PGS. TS. Hà Hùng Cường, TS. Đinh Văn Thanh . - Hà Nội, 2003 . - 206 tr. ; 29 cm. + tóm tắt luận án.

Từ khóa: Gia đình, Hôn nhân, Luật Dân sự, Quan hệ dân sự, Sở hữu, Thừa kế, Việt Nam.

Địa chỉ tài liệu: GVLA 000365
161. Nguyễn, Đắc Hùng. Một số vấn đề thừa kế theo di chúc trong Luật Dân sự Việt Nam : khoá luận tốt nghiệp / Nguyễn Đắc Hùng . - Hà Nội, 1997 . - 43 tr. ; 28 cm.

Từ khóa: Luật Dân sự, Quyền thừa kế, Thừa kế theo di chúc, Thừa kế, Việt Nam.

Địa chỉ tài liệu: DSVLA772-73
162. Nguyễn, Đức Hiếu. Bàn về hợp đồng chuyển giao công nghệ trong pháp luật dân sự : luận văn thạc sĩ luật học / Nguyễn Đức Hiếu ; TS. Đinh Văn Thanh hướng dẫn . - Hà Nội, 2000 . - 103 tr. ; 28 cm.

Từ khóa: Công nghệ, Hợp đồng chuyển giao công nghệ, Hợp đồng dân sự, Khoa học, Luật Dân sự, Việt Nam, Chuyển giao công nghệ.

Địa chỉ tài liệu: DSVLA1122; DGVLA0225
163. Nguyễn, Đức Lâm. Bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đối với hàng nông sản Việt Nam trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế : khoá luận tốt nghiệp / Nguyễn Đức Lâm ; ThS. Nguyễn Như Quỳnh hướng dẫn . - Hà Nội, 2011 . - 60 tr. ; 28 cm.

Từ khóa: Bảo hộ quyền sở hữu, Kinh tế quốc tế, Luật Dân sự, Luật Sở hữu trí tuệ, Nông sản, Quyền sở hữu trí tuệ, Việt Nam.

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 004553
164. Nguyễn, Hải Anh. Bồi thường thiệt hại do người có thẩm quyền trong hoạt động tố tụng hình sự gây ra : luận văn thạc sĩ luật học / Nguyễn Hải Anh ; TS. Phạm Văn Tuyết hướng dẫn . - Hà Nội, 2006 . - 103 tr. ; 28 cm.

Từ khóa: Bồi thường thiệt hại, Bồi thường, Cơ quan tiến hành tố tụng, Luật Dân sự, Tố tụng hình sự, Việt Nam.

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 001943; GVLA 000790
165. Nguyễn, Hoài Thương. Điều kiện bảo hộ đối với nhãn hiệu theo quy định của pháp luật sở hữu trí tuệ Việt Nam : khoá luận tốt nghiệp / Nguyễn Hoài Thương ; ThS. Nguyễn Như Quỳnh hướng dẫn . - Hà Nội, 2010 . - 57 tr. ; 28 cm.

Từ khóa: Bảo hộ đối với nhãn hiệu, Bảo hộ, Luật Dân sự, Luật Sở hữu trí tuệ, Nhãn hiệu, Việt Nam, Hàng hóa.

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 003550
166. Nguyễn, Hồng Bắc. Vấn đề thừa kế theo pháp luật Việt Nam : luận văn thạc sĩ luật học / Nguyễn Hồng Bắc ; TS. Đinh Văn Thanh hướng dẫn . - Hà Nội, 1997 . - 144 tr. ; 28 cm.

Từ khóa: Di sản thừa kế, Diện thừa kế, Hàng thừa kế, Luật Dân sự, Phân chia tài sản, Quyền thừa kế, Thừa kế theo pháp luật, Thừa kế, Việt Nam.

Địa chỉ tài liệu: DGVLA0112
167. Nguyễn, Hồng Ninh. Một số đặc điểm lý luận và thực tiễn về xác lập quyền sở hữu của công dân : khoá luận tốt nghiệp / Nguyễn Hồng Ninh . - Hà Nội, 1997 . - 84 tr. ; 28 cm.

Từ khóa: Luật Dân sự, Quyền sở hữu công dân, Quyền sở hữu, Việt Nam, Quyền công dân.

Địa chỉ tài liệu: DSVLA756-57
168. Nguyễn, Hữu Chính. Hợp đồng vay tài sản một số vấn đề lý luận và thực tiễn : luận án thạc sĩ luật học / Nguyễn Hữu Chính ; PTS. Đinh Văn Thanh hướng dẫn . - Hà Nôi, 1996 . - 126 tr. ; 28 cm.

Từ khóa: Hợp đồng dịch vụ tài sản, Hợp đồng giữ tài sản, Hợp đồng mượn tài sản, Hợp đồng thuê tài sản, Hợp đồng vay tài sản, Việt Nam.

Địa chỉ tài liệu: DSVLA683; DGVLA0066
169. Nguyễn, Hữu Ước. Bồi thường thiệt hại do người có thẩm quyền của cơ quan tiến hành tố tụng gây ra : luận văn thạc sĩ luật học / Nguyễn Hữu Ước ; TS. Đinh Văn Thanh hướng dẫn . - Hà Nội, 2001 . - 98 tr. ; 28cm.

Từ khóa: Bồi thường thiệt hại, Cơ quan tiến hành tố tụng, Luật Dân sự, Tố tụng Hình sự, Thẩm quyền, Luật Tố tụng dân sự.

Địa chỉ tài liệu: DSVLA1208; GVLA240
170. Nguyễn, Khả Phúc. Một số vấn đề về trách nhiệm bồi thường thiệt hại của nhà nước trong hoạt động quản lý hành chính : luận văn thạc sĩ luật học / Nguyễn Khả Phúc ; TS. Nguyễn Minh Tuấn hướng dẫn . - Hà Nội, 2011 . - 94 tr. ; 28 cm. + file tóm tắt.

Từ khóa: Luật Dân sự, Quản lý hành chính, Trách nhiệm bồi thường thiệt hại, Việt Nam, Bồi thường.

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 004685-86
171. Nguyễn, Kiều Oanh. Bảo hộ sáng chế trong lĩnh vực dược phẩm tại Việt Nam - Một số vấn đề lý luận và thực tiễn : khoá luận tốt nghiệp / Nguyễn Kiều Oanh ; TS. Trần Văn Hải hướng dẫn . - Hà Nội, 2012 . - 47 tr. ; 28 cm.

Từ khóa: Bảo hộ sáng chế, Độc quyền sáng chế, Dược phẩm, Luật Dân sự, Sở hữu trí tuệ, Việt Nam, Bảo hộ, Sáng chế, Độc quyền.

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 005482
172. Nguyễn, Kiều Oanh. Những dấu hiệu không được bảo hộ là nhãn hiệu theo quy định của pháp luật sở hữu trí tuệ Việt Nam - Một số vấn đề lý luận và thực tiễn : luận văn thạc sĩ luật học / Nguyễn Kiều Oanh ; TS. Trần Lê Hồng hướng dẫn . - Hà Nội, 2014 . - 72 tr. ; 28 cm.

Từ khóa: Bảo hộ nhãn hiệu, Luật Dân sự, Luật Sở hữu trí tuệ, Nhãn hiệu, Việt Nam.

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 006742-43
173. Nguyễn, Minh Thư. Năng lực chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng của cá nhân - Một số vấn đề lý luận và thực tiễn : luận văn thạc sĩ luật học / Nguyễn Minh Thư ; TS. Phùng Trung Tập hướng dẫn . - Hà Nội, 2010 . - 72 tr. ; 28 cm. + tóm tắt luận văn.

Từ khóa: Hợp đồng, Luật Dân sự, Năng lực, Trách nhiệm bồi thường thiệt hại, Việt Nam, Bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng.

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 003483-84
174. Nguyễn, Minh Tuấn. Cơ sở lý luận và thực tiễn của những qui định chung về thừa kế trong bộ luật dân sự : luận án tiến sĩ luật học / Nguyễn Minh Tuấn ; PGS. TS. Hà Thị Mai Hiên hướng dẫn . - Hà Nội, 2007 . - 190 tr. ; 28 cm.

Từ khóa: Di sản, Luật Dân sự, Người quản lý di sản, Người thừa kế, Quyền thừa kế, Thừa kế, Việt Nam.

Địa chỉ tài liệu: GVLA 000793
175. Nguyễn, Minh Tuấn. Những qui định chung về quyền thừa kế trong Bộ luật Dân sự Việt Nam : luận án thạc sĩ luật học / Nguyễn Minh Tuấn ; PTS.  Đinh Văn Thanh hướng dẫn . - Hà Nội, 1998 . - 84 tr. ; 28 cm.

Từ khóa: Chủ thể quyền thừa kế, Di sản thừa kế, Luật Dân sự, Người để lại thừa kế, Người quản lý di sản, Người thừa kế, Quyền thừa kế, Thừa kế, Việt Nam.

Địa chỉ tài liệu: DSVLA1066; DGVLA0149
176. Nguyễn, Như Quỳnh. Hết quyền đối với nhãn hiệu và những đề xuất nhằm hoàn thiện pháp luật nhãn hiệu của Việt Nam : luận án tiến sĩ luật học / Nguyễn Như Quỳnh ; Người hướng dẫn: GS. TS. Katarina Olsson, PGS. TS. Bùi Đăng Hiếu . - Hà Nội, 2011 . - 315 tr. ; 28 cm.

Từ khóa: Hết quyền đối với nhãn hiệu, Luật Dân sự, Nhãn hiệu, Quyền sở hữu trí tuệ, Việt Nam.

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 004036

177. Nguyễn, Như Quỳnh. Người không được quyền hưởng di sản theo quy định của pháp luật Việt Nam : luận văn thạc sĩ luật học / Nguyễn Như Quỳnh ; TS. Phạm Văn Tuyết hướng dẫn . - Hà Nội, 2011 . - 70 tr. ; 28 cm. + file tóm tắt.Từ khóa: Di sản thừa kế, Di sản, Luật Dân sự, Thừa kế, Việt Nam.

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 004012-13
178. Nguyen, Nhu Quynh. Special trade marks - Legislation and the situation in the European Community : master thesis / Nguyen Nhu Quynh ; Pro. Hans Henrik Ligard supervisor . - Lund, 2002 . - 53 p. ; 28 cm.

Từ khóa: Luật Dân sự, Nhãn hiệu hàng hoá, Nhãn hiệu hàng hoá đặc biệt, Quyền sở hữu trí tuệ, Sở hữu trí tuệ.

Địa chỉ tài liệu: GVLA 000692
179. Nguyen, Nhu Quynh. Trademark exhaustion and proposals for an improvement of Vietnamese trademark law : doctoral dissertation of law / Nguyen Nhu Quynh ; Supervisors: Prof. Dr. Katarina Olsson, Associate Prof. Dr. Bui Dang Hieu . - Ha Noi, 2011 . - 245 tr. ; 28 cm.

Từ khóa: Luật Dân sự, Thương hiệu, TRIPS, Việt Nam.

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 004037
180. Nguyễn, Phương Dung. Thế chấp quyền sở hữu đất và tài sản gắn liền với đất : khóa luận tốt nghiệp / Nguyễn Phương Dung ; TS. Nguyễn Minh Tuấn hướng dẫn . - Hà Nội, 2010 . - 58 tr. ; 28 cm.

Từ khóa: Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất, Hợp đồng thế chấp tài sản, Luật Dân sự, Việt Nam, Hợp đồng dân sự.

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 003588
181. Nguyễn, Quốc Khánh. Thừa kế theo di chúc trong Luật Dân sự Việt Nam : khoá luận tốt nghiệp / Nguyễn Quốc Khánh . - Hà Nội, 1997 . - 35 tr. ; 28 cm.

Từ khóa: Luật Dân sự, Thừa kế theo di chúc, Thừa kế, Việt Nam, Di chúc.

Địa chỉ tài liệu: DSVLA774-75
182. Nguyễn, Quốc Sự. Căn cứ phát sinh quyền sở hữu của công dân : khoá luận tốt nghiệp / Nguyễn Quốc Sự . - Hà Nội, 1997 . - 43 tr. ; 28 cm.

Từ khóa: Căn cứ phát sinh, Luật Dân sự, Quyền sở hữu công dân, Quyền sở hữu, Sở hữu, Việt Nam, Quyền sở công dân.

Địa chỉ tài liệu: DSVLA776-77
183. Nguyễn, Thái Mai. Một số vấn đề cơ bản về nghĩa vụ dân sự : luận văn thạc sĩ luật học / Nguyễn Thái Mai ; TS. Đinh Văn Thanh hướng dẫn . - Hà Nội, 1998 . - 101 tr. ; 28 cm.

Từ khóa: Bộ luật Dân sự, Luật Dân sự, Nghĩa vụ dân sự, Quan hệ pháp luật dân sự, Việt Nam.

Địa chỉ tài liệu: DSVLA1056; DGVLA0147
184. Nguyễn, Thanh Hồng. Trách nhiệm bồi thường thiệt hại trong các vụ tai nạn giao thông đường bộ : luận án tiến sĩ luật học / Nguyễn Thanh Hồng . - Hà Nội, 2001 . - 202 tr. ; 28 cm.

Từ khóa: Bồi thường thiệt hại, Luật Dân sự, Trách nhiệm bồi thường thiệt hại, Trách nhiệm dân sự, Việt Nam, Tai nạn giao thông.

Địa chỉ tài liệu: DGVLA0196
185. Nguyễn, Thanh Hương. Pháp luật về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất : luận văn thạc sĩ luật học / Nguyễn Thanh Hương ; PGS. TS. Trần Đình Hảo hướng dẫn . - Hà Nội, 2008 . - 74 tr. ; 28 cm.

Từ khóa: Luật Dân sự, Quyền sử dụng đất, Thế chấp quyền sử dụng đất, Thế chấp, Việt Nam.

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 002088-89
186. Nguyễn, Thanh Tâm. Quyền sở hữu công nghiệp dưới góc độ thương mại - Những vấn đề lý luận và thực tiễn : luận án tiến sĩ luật học / Nguyễn Thanh Tâm ; PGS. TS. Lê Hồng Hạnh hướng dẫn . - Hà Nội, 2005 . - 166 tr. ; 27 cm. + Tóm tắt luận án.

Từ khóa: Bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp, Bảo hộ, Luật Dân sự, Quyền sở hữu công nghiệp, Sở hữu công nghiệp, Việt Nam.

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 002014; GVLA 000695
187. Nguyễn, Thị Anh Thơ. Giấy tờ có giá - Một loại tài sản trong quan hệ pháp luật dân sự : luận văn thạc sĩ luật học / Nguyễn Thị Anh Thơ ; TS. Đinh Trung Tụng hướng dẫn . - Hà Nội, 2006 . - 70 tr. ; 28 cm.

Từ khóa: Giấy tờ có giá, Luật Dân sự, Quyền sở hữu, Quyền tài sản, Tài sản, Việt Nam.

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 001942; GVLA 000789
188. Nguyễn, Thị Bích Huệ
Каталог: upload -> fckeditor
fckeditor -> LUẬt sửA ĐỔI, BỔ sung một số ĐIỀu của luật phềNG, chống tham nhũng của quốc hội số 01/2007/QH12 ngàY 04 tháng 8 NĂM 2007
fckeditor -> BỘ TÀi nguyên và MÔi trưỜNG
fckeditor -> CHỈ SỐ giá tiêu dùNG, giá VÀng và giá ĐÔ la mỹ tháng 12 NĂM 2012
fckeditor -> LUẬt hình sự HÀ NỘI, 11/2015 LỜi nóI ĐẦU
fckeditor -> TRƯỜng đẠi học luật hà NỘi cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
fckeditor -> Bắc Giang: Phê duyệt Chương trình giải quyết việc làm xuất khẩu lao động giai đoạn 2013-2020
fckeditor -> LUẬt hiến pháp hà NỘI, 6/2015 LỜi nóI ĐẦU
fckeditor -> LỊch tuần từ 16/5 ĐẾN 20/5/2016
fckeditor -> LỊch tuần từ 06/6 ĐẾN 10/6/2016

tải về 3.22 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   23
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương