LUẬt dân sự HÀ NỘI, 9/2015 LỜi nóI ĐẦU


Quyền về tài sản và quyền thừa kế của người chưa thành niên / Vân Hàtải về 3.22 Mb.
trang23/23
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích3.22 Mb.
#1462
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   23
Quyền về tài sản và quyền thừa kế của người chưa thành niên / Vân Hà // Toà án nhân dân. Toà án nhân dân tối cao, Số 4 /1999, tr. 12 - 14.

Từ khóa: Luật dân sự, Người chưa thành niên, Quyền thừa kế, Quyền tài sản, Việt Nam.
958. Văn, Thiện. Một số vấn đề về quyền sở hữu công nghiệp cần được sửa đổi, bổ sung trong Bộ luật Dân sự / Văn Thiện // Thương mại Số 1 + 2/2003 , tr. 19 - 20.

Từ khóa: Bộ luật dân sự, Đối tượng sở hữu, Nội dung quyền sở hữu, Quyền sở hữu công nghiệp, Sửa đổi.
959. Văn Thiệu. Một số vấn đề về quyền sở hữu công nghiệp cần được sửa đổi, bổ sung trong Bộ luật dân sự / Văn Thiệu // Toà án nhân dân. Toà án nhân dân tối cao, Số 2/2003, tr. 3 - 5.

Từ khóa: Bộ luật dân sự, Quyền sở hữu công nghiệp.

960. Văn, Thị Hồng Nhung. Về việc thụ lý, giải quyết yêu cầu tuyên bố bà Đặng Thị L. mất năng lực hành vi dân sự / Văn Thị Hồng Nhung // Tòa án nhân dân. Tòa án nhân dân tối cao, Số 15/2014, tr. 30 - 32.Từ khóa: Luật dân sự, Năng lực hành vi dân sự, Mất năng lực hành vi dân sự.

961. Viên, Thế Giang. Thực trạng pháp luật về tài sản bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự và hướng sửa đổi / Viên Thế Giang // Nhà nước và Pháp luật. Viện Nhà nước và Pháp luật, Số 4/2015, tr. 33 - 39.Từ khóa: Luật dân sự, Nghĩa vụ dân sự, Tài sản bảo đảm.
962. Võ, Đình Toàn. Luận bàn về thế chấp tài sản hình thành trong tương lai / Võ Đình Toàn, Tuấn Đạo Thanh // Dân chủ và Pháp luật. Bộ Tư pháp, Số 10/2009, tr. 3 - 11.

Từ khóa: Chế định tài sản, Luật dân sự, Thế chấp tài sản, Việt Nam.
963. Võ, Đình Toàn. Vấn đề áp dụng các qui định của Bộ luật dân sự về bảo lãnh trong quan hệ tín dụng ngân hàng / Võ Đình Toàn // Luật học. Trường Đại học Luật Hà Nội, Số chuyên đề về BLDS/1996, tr. 60 - 64.

Từ khóa: Bảo lãnh, Bộ luật dân sự, Luật dân sự, Luật ngân hàng, Ngân hàng, Tín chấp, Tín dụng, Tín dụng ngân hàng.
964. Võ, Sỹ Đàn. Vướng mắc từ thực tiễn áp dụng quy định của pháp luật về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng / Võ Sỹ Đàn // Toà án nhân dân. Toà án nhân dân tối cao, Số 6/2008, tr. 23 - 24.

Từ khóa: Bồi thường thiệt hại, Bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng, Trách nhiệm bồi thường thiệt hại.
965. Võ, Thị Kim Hồng. Từ thực tiễn áp dụng các quy định của nghị quyết số 388 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh và một số đề xuất, kiến nghị khi xây dựng luật bồi thường nhà nước / Võ Thị Kim Hồng // Kiểm sát. Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Số 8/2009, tr. 28 - 30.

Từ khóa: Luật bồi thường nhà nước, Nghị quyết 388, Thành phố Hồ Chí Minh.
966. Võ, Hải Phương. Cơ chế bảo vệ quyến sở hữu đối với người thứ ba ngay tình trong mua bán đấu giá tài sản / Võ Hải Phương // Dân chủ và Pháp luật. Bộ tư pháp, 12/2014, tr. 31 - 33.

Từ khóa: Đấu giá, Luật dân sự, Quyền sở hữu, Sở hữu, Tài sản.
967. Võ, Minh Trí. Bảo đảm thực hiện nghĩa vụ hợp đồng bằng quyền sở hữu tài sản của bên có quyền yêu cầu / Võ Minh Trí // Dân chủ và Pháp luật. Bộ Tư pháp, Số chuyên đề tháng 8/2013, tr. 17 - 22.

Từ khóa: Luật dân sự, Quyền sở hữu tài sản, Nghĩa vụ hợp đồng.
968. Võ, Quốc Tuấn. Các quy định về đối tượng nhận ủy quyền tài Điều 143 Bộ luật dân sự và điều kiện xác lập giao dịch của người đại diện tại Điều 144 Bộ luật dân sự / Võ Quốc Tuấn // Tòa án nhân dân. Tòa án nhân dân tối cao, Số 1/2014, tr. 20 - 23.

Từ khóa: Bộ luật dân sự, Điều kiện xác lập giao dịch, Đối tượng nhận ủy quyền, Luật dân sự, Người đại diện.
969. Võ, Quốc Tuấn. Điều 677 Bộ luật dân sự có áp dụng cho hàng thừa kế thứ hai, thứ ba hay không / Võ Quốc Tuấn // Tòa án nhân dân. Tòa án nhân dân tối cao, Số 24/2012, tr. 27 - 28.

Từ khóa: Bộ luật dân sự, Hàng thừa kế, Luật dân sự, Thừa kế.

970. Võ, Quốc Tuấn. Về đơn phương chấm dứt hợp đồng ủy quyền theo điều 588 Bộ luật dân sự / Võ Quốc Tuấn // Tòa án nhân dân. Tòa án nhân dân tối cao, Số 7/2013, tr. 25 - 26.Từ khóa: Luật dân sự, Hợp đồng dân sự, Bộ luật dân sự, Hợp đồng ủy quyền, Đơn phương chấm dứt hợp đồng.
971. Võ, Quốc Tuấn. Về người giám sát việc giám hộ theo Điều 59 Bộ luật dân sự / Võ Quốc Tuấn // Tòa án nhân dân. Tòa án nhân dân tối cao, Số 21/2013, tr. 16 - 17.

Từ khóa: Bộ luật dân sự, Giám hộ, Luật dân sự, Người giám sát, Việt Nam.
972. Vũ, Anh Thư. Chứng khoán hóa quyền sở hữu trí tuệ / Vũ Anh Thư // Nghiên cứu lập pháp. Văn phòng Quốc hội, Số 19/2013, tr. 19 - 29.

Từ khóa: Chứng khoán, Chứng khoán hóa, Luật dân sự, Luật tài chính, Quyền sở hữu trí tuệ, Việt Nam.
973. Vũ, Anh Thư. Định giá tài sản sở hữu trí tuệ trong giao dịch dân sự / Vũ Anh Thư // Nghiên cứu lập pháp. Văn phòng Quốc hội, Số 15/2014, tr. 49 - 54.

Từ khóa: Luật dân sự, Sở hữu trí tuệ, Định giá tài sản, Giao dịch dân sự.
974. Vũ, Cao Đàm. Cần sử dụng đúng khái niệm "Sáng chế" và "Phát minh" / Vũ Cao Đàm // Dân chủ và Pháp luật. Bộ Tư pháp, Số 4/1999, tr. 8 - 9.

Từ khóa: Luật Dân sự, Nguyên lý kỹ thuật, Phát minh, Sáng chế, Việt Nam.
975. Vũ, Đức Long. Kinh nghiệm xây dựng, vận hành cơ chế đăng ký giao dịch bảo đảm của một số nước trên thế giới và bài học cho Việt Nam / Vũ Đức Long // Dân chủ và Pháp luật. Bộ Tư pháp, Số chuyên đề 10/2014, tr. 29 - 32.

Từ khóa: Luật dân sự, Giao dịch bảo đảm, Cơ chế đăng ký, Thế giới, Việt Nam.
976. Vũ, Đức Long. Kịp thời tháo gỡ nhiều vướng mắc, bất cập trong thực tiễn về giao dịch bảo đảm / Vũ Đức Long // Dân chủ và Pháp luật. Bộ Tư pháp, Số chuyên đề 8/2012, tr. 2 - 3, 27.

Từ khóa: Giao dịch bảo đảm, Luật dân sự.
977. Vũ, Duy Hoà. Một số ý kiến về dự án luật bồi thường nhà nước / Vũ Duy Hoà // Kiểm sát. Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Số 8/2009, tr. 21 - 22.

Từ khóa: Luật bồi thường nhà nước, Nghị quyết 388.
978. Vũ, Mạnh Chu. Bảo hộ quyền tác giả, những thách thức và chuyển biến tích cực trong năm 1999 / Vũ Mạnh Chu // Dân chủ và Pháp luật. Bộ Tư pháp, Số 1/2000, tr. 4 - 6, 17.

Từ khóa: Bản quyền, Bảo hộ quyền tác giả, Việt Nam, Quyền tác giả.
979. Vũ, Mạnh Chu. Toàn cảnh bản quyền tác giả 6 tháng đầu năm 2000 / Vũ Mạnh Chu // Dân chủ và Pháp luật. Bộ Tư pháp, Số 8/2000, tr. 14 - 16.

Từ khóa: Bản quyền tác giả, Quyền sở hữu trí tuệ, Luật Dân sự.
980. Vũ, Mạnh Chu. Về bảo hộ quyền tác giả ở nước ta hiện nay / Vũ Mạnh Chu // Quản lý nhà nước. Học viện Hành chính, Số 11/2001, tr. 21 - 24.

Từ khóa: Bảo hộ quyền tác giả, Quản lý nhà nước, Quyền tác giả.

981. Vũ, Mạnh Hùng. Về nghĩa vụ trả nợ của bên vay trong các hợp đồng vay tài sản / Vũ Mạnh Hùng // Toà án nhân dân. Toà án nhân dân tối cao, Số 7/1997, tr. 7 - 9.Từ khóa: Hợp đồng vay tài sản, Nghĩa vụ trả nợ, Luật dân sự.
982. Vũ, Thành Long. Bồi thường thiệt hại trong các vụ án hình sự liên quan đến giao dịch dân sự vô hiệu / Vũ Thành Long // Dân chủ và Pháp luật. Bộ Tư pháp, Số 10/2012, tr. 54 - 56, 64.

Từ khóa: Bồi thường thiệt hại, Giao dịch dân sự, Giao dịch dân sự vô hiệu, Luật dân sự, Vụ án hình sự.
983. Vũ, Thành Long. Trách nhiệm liên đới trong trả lại tài sản và bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng / Vũ Thành Long // Dân chủ và Pháp luật. Bộ Tư pháp, Số 8/2012, tr. 29 - 32.

Từ khóa: Bồi thường thiệt hại, Bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng, Luật dân sự, Trả lại tài sản, Trách nhiệm liên đới, Việt Nam.
984. Vũ, Thành Long. Trách nhiệm liên đới trong trả lại tài sản và bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng / Vũ Thành Long, Vũ Đình Nhất // Tòa án nhân dân. Tòa án nhân dân tối cao, Số 20/2012, tr. 19 - 21, 25.

Từ khóa: Bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng, Luật dân sự, Trả lại tài sản, Trách nhiệm liên đới, Việt Nam.
985. Vũ, Thành Long. Về trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng do tính mạng bị xâm hại theo Điều 614 Bộ luật dân sự / Vũ Thành Long // Kiểm sát. Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Số 7/1999, tr. 21.

Từ khóa: Bồi thường thiệt hại, Hợp đồng lao động, Luật dân sự, Luật lao động, Tai nạn lao động, Thiệt hại ngoài hợp đồng, Tính mạng bị xâm hại, Việt Nam.
986. Vũ, Thanh Tuấn. Quy định về huỷ bỏ hợp đồng dân sự / Vũ Thanh Tuấn // Toà án nhân dân. Toà án nhân dân tối cao, Số 21/2010, tr. 15 - 17, 14.

Từ khóa: Chấm dứt hợp đồng, Hợp đồng dân sự, Huỷ bỏ hợp đồng.
987. Vũ, Thị Hải Yến. Bàn về điều kiện bảo hộ chỉ dẫn địa lý trong Luật sở hữu trí tuệ năm 2005 / Vũ Thị Hải Yến // Luật học. Trường Đại học Luật Hà Nội, Số 5/2008, tr. 45 - 53.

Từ khóa: Bảo hộ chỉ dẫn địa lý, Chỉ dẫn địa lý, Luật dân sự, Luật sở hữu trí truệ.
988. Vũ, Thị Hải Yến. Bàn về quy định của luật sở hữu trí tuệ Việt Nam liên quan đến giới hạn quyền tác giả, quyền liên quan / Vũ Thị Hải Yến // Luật học. Trường Đại học Luật Hà Nội, Số 7/2010, tr. 37 - 45, 59.

Từ khóa: Luật dân sự, Luật sở hữu trí tuệ, Quyền liên quan, Quyền sao chép, Quyền tác giả, Sở hữu trí tuệ.
989. Vũ, Thị Hải Yến. Các quy định của Hiệp định TRIPs về bảo hộ chỉ dẫn địa lí / Vũ Thị Hải Yến // Luật học. Trường Đại học Luật Hà Nội, Số 11/2006, tr. 58 - 65.

Từ khóa: Bảo hộ chỉ dẫn địa lí, Hiệp định TRIPs, Luật dân sự, Luật sở hữu trí tuệ, Nhãn hiệu hàng hoá.

990. Vũ, Thị Hải Yến. Khái niệm nhãn hiệu hàng hoá trong Bộ luật dân sự / Vũ Thị Hải Yến // Luật học. Trường Đại học Luật Hà Nội, Số chuyên đề 3/2003, tr. 86 - 91.Từ khóa: Bộ luật dân sự, Nhãn hiệu hàng hoá, Luật dân sự.
991. Vũ, Thị Hải Yến. Kiến nghị sửa đổi các quy định về quyền tác giả trong Bộ luật dân sự / Vũ Thị Hải Yến // Luật học. Trường Đại học Luật Hà Nội, Số Đặc san Bộ luật dân sự/2003, tr. 83 - 89.

Từ khóa: Luật dân sự, Quyền tác giả, Việt Nam, Bộ luật dân sự.
992. Vũ, Thị Hải Yến. Pháp điển hoá và hoàn thiện các quy định về quyền nhân thân trong Dự thảo Bộ luật dân sự (sửa đổi) / Vũ Thị Hải Yến // Luật học. Trường Đại học Luật Hà Nội, Số 5/2015, tr. 63 - 75.

Từ khóa: Dự thảo Bộ luật dân sự, Luật Dân sự, Quyền nhân thân.
993. Vũ, Thị Hải Yến. Quy định về đại diện, thời hạn, thời hiệu trong Dự thảo Bộ luật dân sự (sửa đổi) / Vũ Thị Hải Yến // Luật học. Trường Đại học Luật Hà Nội, Số đặc biệt: Góp ý hoàn thiện Dự thảo BLDS (sửa đổi)/2015, tr. 51 - 61.

Từ khóa: Đại diện, Dự thảo Bộ luật dân sự, Luật Dân sự, Thời hạn, Thời hiệu.
994. Vũ, Thị Hồng Vân. Một số vấn đề về kiểm sát quá trình tiến hành thủ tục phá sản theo quy định của Luật phá sản năm 2004 / Vũ Thị Hồng Vân // Kiểm sát. Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Số 12/2006, tr. 30 - 35.

Từ khóa: Bộ luật dân sự, Kiểm sát tiến hành thủ tục phá sản, Luật dân sự, Luật phá sản, Phá sản, Thủ tục phá sản.
995. Vũ, Thị Hồng Yến. Áp dụng nguyên tắc vật quyền nhằm khắc phục những hạn chế của chế định tài sản và quyền sở hữu trong Bộ luật dân sự / Vũ Thị Hồng Yến // Luật học. Trường Đại học Luật Hà Nội, Số đặc biệt: Góp ý hoàn thiện Dự thảo BLDS (sửa đổi)/2015, tr. 82 - 91.

Từ khóa: Bộ luật dân sự, Chế định tài sản, Luật Dân sự, Nguyên tắc vật quyền, Quyền sở hữu.
996. Vũ, Thị Hồng Yến. Bàn về trách nhiệm bồi thường trong trường hợp tài sản gây ra thiệt hại / Vũ Thị Hồng Yến // Dân chủ và Pháp luật. Bộ Tư pháp, Số 11/2012, tr. 2 - 10.

Từ khóa: Luật dân sự, Tài sản, Thiệt hại, Trách nhiệm bồi thường.
997. Vũ, Thị Hồng Yến. Các biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ theo Dự thảo Bộ luật dân sự (sửa đổi) / Vũ Thị Hồng Yến // Nhà nước và Pháp luật. Viện Nhà nước và Pháp luật, Số 7/2015, tr. 21 - 26.

Từ khóa: Biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ, Dự thảo Bộ luật dân sự (, Luật Dân sự.
998. Vũ, Thị Hồng Yến. Một số vấn đề về sở hữu trong Bộ luật dân sự / Vũ Thị Hồng Yến // Luật học. Trường Đại học Luật Hà Nội, Số đặc san 11/2003, tr. 90 - 96.

Từ khóa: Bộ luật dân sự, Luật dân sự, Sở hữu.

999. Vũ, Thị Hồng Yến. Những tài sản không thể trở thành đối tượng của hợp đồng thế chấp / Vũ Thị Hồng Yến // Luật học. Trường Đại học Luật Hà Nội, Số 7/2011, tr. 63 - 69.Từ khóa: Giấy tờ có giá, Hợp đồng thế chấp, Quyền tài sản, Sổ tiết kiệm.

1000. Vũ, Thị Hồng Yến. Phong tục tập quán Việt Nam trong mối quan hệ với những quy định về hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác / Vũ Thị Hồng Yến // Luật học. Trường Đại học Luật Hà Nội, Số 6/2008, tr. 61 - 67.Từ khóa: Cơ thể người, Ghép mô, Hiến xác, Lấy xác, Phong tục tập quán, Việt Nam.
1001. Vũ, Thị Hồng Yến. Thời điểm phát sinh hiệu lực pháp luật của hợp đồng vay tài sản và hợp đồng tặng cho tài sản theo quy định của Bộ luật dân sự năm 2005 / Vũ Thị Hồng Yến // Luật học. Trường Đại học Luật Hà Nội, Số 4/2010, tr. 40 - 48.

Từ khóa: Bộ luật dân sự, Hiệu lực pháp luật, Hợp đồng dân sự, Hợp đồng tặng cho tài sản, Hợp đồng vay tài sản.
1002. Vũ, Thị Hồng Yến. Thực thi quyền sở hữu trí tuệ tại biên giới - so sánh quy định của Hiệp định TRIPS/WTO với quy định của pháp luật Việt Nam / Vũ Thị Hồng Yến // Luật học. Trường Đại học Luật Hà Nội, Số 5/2005, tr. 62 - 68.

Từ khóa: Biên giới, Hiệp định TRIPS, Hiệp định TRIPS/WTO, Luật dân sự, Quyền sở hữu trí tuệ, Việt Nam.
1003. Vũ, Thị Hồng Yến. Xác định mối quan hệ giữa tác giả với chủ sở hữu quyền tác giả theo pháp luật dân sự Việt Nam / Vũ Thị Hồng Yến // Luật học. Trường Đại học Luật Hà Nội, Số 5/2006, tr. 71 - 76.

Từ khóa: Chủ sở hữu quyền tác giả, Luật dân sự, Luật sở hữu trí tuệ, Quyền tác giả, Việt Nam.
1004. Vũ, Thị Hồng Yến. Xử lý tài sản thế chấp trong mối quan hệ với pháp luật về phá sản / Vũ Thị Hồng Yến // Dân chủ và Pháp luật. Bộ Tư pháp, Số 4/2012, tr. 37 - 42.

Từ khóa: Giải quyết phá sản, Luật dân sự, Pháp luật pháp sản, Tài sản thế chấp, Thế chấp.
1005. Vũ, Thị Lan Anh. Nguồn pháp luật hợp đồng của các quốc gia thuộc hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (Asean) / Vũ Thị Lan Anh // Luật học. Trường Đại học Luật Hà Nội, Số 1/2015, tr. 66 - 72.

Từ khóa: Asean, Luật dân sự, Pháp luật hợp đồng.
1006. Vũ, Thị Lan Anh. Pháp luật hợp đồng Hoa Kỳ và những điểm khác biệt cơ bản so với pháp luật Việt Nam / Vũ Thị Lan Anh // Luật học. Trường Đại học Luật Hà Nội, Số 12/2010,tr. 11 - 17.

Từ khóa: Hoa Kỳ, Pháp luật hợp đồng, Việt Nam.
1007. Vũ, Thị Phương Lan. Bảo hộ nhãn hiệu hàng hoá trong Internet / Vũ Thị Phương Lan // Luật học. Trường Đại học Luật Hà Nội, Số 1/2003, tr. 35 - 39.

Từ khóa: Bảo hộ, Nhãn hiệu hàng hoá, Internet, Bảo hộ nhãn hiệu hàng hoá.
1008. Vũ, Thị Phương Lan. Bảo hộ quyền tác giả đối với tác phẩm văn học nghệ thuật dân gian theo pháp luật Việt Nam - một số bất cập về lí luận và giải pháp / Vũ Thị Phương Lan // Luật học. Trường Đại học Luật Hà Nội, Số 11/2006, tr. 24 - 31.

Từ khóa: Bảo hộ quyền tác giả, Luật dân sự, Luật sở hữu trí tuệ, Tác phẩm văn hoá nghệ thuật.

1009. Vũ, Văn Tiếu. Bàn về di chúc thực tế / Vũ Văn Tiếu // Toà án nhân dân. Toà án nhân dân tối cao, Số 9/2010, tr. 33 - 34.Từ khóa: Bộ luật dân sự, Di chúc thực tế, Việt Nam.
1010. Vũ, Việt Phương. Giải quyết tranh chấp phát sinh từ họ, hụi trên cơ sở Bộ luật dân sự năm 2005 / Vũ Việt Phương // Nhà nước và Pháp luật. Viện Nhà nước và Pháp luật, Số 7/2007, tr. 58 - 64.

Từ khóa: Bộ luật dân sự, Chơi họ, Chơi hụi, Tranh chấp hụi, Tranh chấp họ.
1011. Vũ, Xuân Trường. Một số vấn đề đặt ra từ thực tiễn áp dụng các quy định của nghị quyết 388 / Vũ Xuân Trường // Kiểm sát. Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Số 8/2009, tr. 31 - 33.

Từ khóa: Nghị quyết 388.
1012. Vũ, Thế Hoài. Giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật đăng ký giao dịch bảo đảm ở Việt Nam hiện nay / Vũ Thế Hoài // Thanh tra. Thanh tra chính phủ, Số 4/2014, tr. 29 - 31.

Từ khóa: Bộ Luật dân sự, Đăng ký giao dịch bảo đảm, Hiệu lực pháp lý, Hoàn thiện pháp luật, Việt Nam.
1013. Vũ, Thị Lan Hương. "Di tặng" theo quy định tại điều 671 Bộ luật dân sự / Vũ Thị Lan Hương // Nghiên cứu lập pháp. Văn phòng Quốc hội, Số 5/2011, tr. 57 - 60.

Từ khóa: Bộ luật dân sự, Di tặng, Lập di chúc, Thừa kế.
1014. Vũ, Thị Lan Hương. Mối liên hệ giữa di sản thừa kế không phụ thuộc vào nội dung di chúc với di sản thừa kế theo di chúc / Vũ Thị Lan Hương // Nghiên cứu lập pháp. Văn phòng Quốc hội, Số 10/2010, tr. 50 - 56.

Từ khóa: Bộ luật dân sự, Di chúc, Di sản thừa kế theo di chúc, Di sản thừa kế, Việt Nam.
1015. Vũ, Tuấn Dũng. Về bài "Vấn đề bồi thường tổn thất tinh thần theo khoản 2 điều 610 Bộ luật dân sự" / Vũ Tuấn Dũng //

Từ khóa: Bộ luật dân sự, Bồi thường tổn thất tinh thần, Việt Nam.
1016. Vương, Tất Đức. Quy định về thay đổi họ, tên của một người cần được hướng dẫn cụ thể / Vương Tất Đức, Nguyễn Thanh Xuân // Dân chủ và Pháp luật. Bộ Tư pháp, Số 4/2010, tr. 57 - 58.

Từ khóa: Bộ luật dân sự, Họ, Quản lý hộ tịch, Tên, Việt Nam.
1017. Vương, Tất Đức. Xác định phần vô hiệu của di chúc / Vương Tất Đức // Toà án nhân dân. Toà án nhân dân tối cao, Số 8/1998, tr. 20 - 21.

Từ khóa: Di chúc, Di chúc hữu hiệu, Di chúc vô hiệu, Thừa kế, Thừa kế theo di chúc, Thừa kế theo luật, Việt Nam.

1018. Vương, Thanh Thúy. Bảo hộ nhãn hiệu áp dụng với sáng chế - khả năng và bản chất / Vương Thanh Thúy // Khoa học pháp lý. Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh, Số 6/2012, tr. 36 - 40.Từ khóa: Bảo hộ nhãn hiệu, Luật dân sự, Sáng chế.

1019. Vương, Thanh Thuý. Dấu hiệu mang chức năng trong pháp luật về nhãn hiệu - Một giải pháp cho vấn đề xung đột quyền bảo hộ / Vương Thanh Thuý // Nghề Luật. Học viện Tư pháp, Số 3/2011, tr. 51 - 53.Từ khóa: Hiệp định TRIP, Luật dân sự, Nhãn hiệu hàng hoá, Quyền bảo hộ, Quyền sở hữu trí tuệ.
1020. Vương, Thanh Thuý. Dấu hiệu mang chức năng trong pháp luật về nhãn hiệu một giải pháp cho vấn đề xung đột quyền bảo hộ / Vương Thanh Thuý // Nghề Luật. Học viện Tư pháp, Số 1/2011, tr. 6 - 10.

Từ khóa: Hiệp định TRIPS, Luật dân sự, Nhãn hiệu hàng hoá, Quyền bảo hộ, Quyền sở hữu trí tuệ.
1021. Vương, Thanh Thuý. Dấu hiệu phân biệt trong pháp luật về nhãn hiệu một giải pháp cho vấn đề xung đột quyền bảo hộ / Vương Thanh Thuý // Dân chủ và Pháp luật. Bộ Tư pháp, Số 4/2011, tr. 31 - 37.

Từ khóa: Bảo hộ, Luật dân sự, Nhãn hiệu, Quyền bảo hộ, Quyền sở hữu trí tuệ.
1022. Vương, Thanh Thúy. Hoàn thiện quy định về năng lực chủ thể của cá nhân trong Dự thảo Bộ luật dân sự (sửa đổi) / Vương Thanh Thúy // Luật học. Trường Đại học Luật Hà Nội, Số đặc biệt: Góp ý hoàn thiện Dự thảo BLDS (sửa đổi)/2015, tr. 21 - 30.

Từ khóa: Dự thảo Bộ luật dân sự, Luật Dân sự, Năng lực chủ thể.
1023. Vương, Thanh Thuỷ. Bảo vệ đối tượng của sáng chế bằng nhãn hiệu xét từ khía cạnh hợp pháp và hợp lý / Vương Thanh Thuỷ // Quản lý nhà nước. Học viện Hành chính, Số 3/2011, tr. 33 - 36.

Từ khóa: Luật sở hữu trí tuệ, Nhãn hiệu, Sáng chế, Việt Nam.
1024. Xác định tư cách pháp nhân và mức độ vi phạm hợp đồng : Quyết định số 05/2003/HĐTP-KT ngày 24-2-2003 của hội đồng thẩm phán toà án nhân dân tối cao về vụ tranh chấp hợp đồng sơn bảo vệ thiết bị thuỷ điện Yaly // Toà án nhân dân. Toà án nhân dân tối cao, Số 12/2003, tr. 21 - 24.

Từ khóa: Hợp đồng, Tư cách pháp nhân, Vi phạm hợp đồng, Việt Nam, Luật dân sự.


Каталог: upload -> fckeditor
fckeditor -> LUẬt sửA ĐỔI, BỔ sung một số ĐIỀu của luật phềNG, chống tham nhũng của quốc hội số 01/2007/QH12 ngàY 04 tháng 8 NĂM 2007
fckeditor -> BỘ TÀi nguyên và MÔi trưỜNG
fckeditor -> CHỈ SỐ giá tiêu dùNG, giá VÀng và giá ĐÔ la mỹ tháng 12 NĂM 2012
fckeditor -> LUẬt hình sự HÀ NỘI, 11/2015 LỜi nóI ĐẦU
fckeditor -> TRƯỜng đẠi học luật hà NỘi cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
fckeditor -> Bắc Giang: Phê duyệt Chương trình giải quyết việc làm xuất khẩu lao động giai đoạn 2013-2020
fckeditor -> LUẬt hiến pháp hà NỘI, 6/2015 LỜi nóI ĐẦU
fckeditor -> LỊch tuần từ 16/5 ĐẾN 20/5/2016
fckeditor -> LỊch tuần từ 06/6 ĐẾN 10/6/2016

tải về 3.22 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   23
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương