LUẬt dân sự HÀ NỘI, 9/2015 LỜi nóI ĐẦU


Pháp luật thừa kế Việt Nam hiện đại một số vấn đề cần được bàn luận / Phùng Trung Tậptải về 3.22 Mb.
trang21/23
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích3.22 Mb.
#1462
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   23
Pháp luật thừa kế Việt Nam hiện đại một số vấn đề cần được bàn luận / Phùng Trung Tập // Nhà nước và Pháp luật. Viện Nhà nước và Pháp luật, Số 7/2008, tr. 26 - 32.

Từ khóa: Di chúc, Di sản thừa kế, Thừa kế, Luật Thừa kế, Việt Nam.
795. Phùng, Trung Tập. Quy định về người lập di chúc / Phùng Trung Tập // Toà án nhân dân. Toà án nhân dân tối cao, Số 03/2005, tr. 8 - 9.

Từ khóa: Di chúc, Luật dân sự, Người lập di chúc, Thừa kế theo di chúc, Thừa kế.
796. Phùng, Trung Tập. Sở hữu tư nhân và các hình thức biểu hiện của nó / Phùng Trung Tập // Luật học. Trường Đại học Luật Hà Nội, Số chuyên đề về BLDS/1996, tr. 44 - 77.

Từ khóa: Bộ luật dân sự, Hiến pháp, Luật dân sự, Sở hữu cá thể, Sở hữu tiểu chủ, Sở hữu tư bản tư nhân, Sở hữu tư nhân, Sở hữu.
797. Phùng, Trung Tập. Sự cần thiết phải sửa đổi, bổ sung một số điều trong Bộ luật Dân sự quy định về tài sản và quyền sở hữu / Phùng Trung Tập // Dân chủ và Pháp luật. Bộ Tư pháp, Số 2/2004, tr. 18 - 23.

Từ khóa: Bất động sản, Động sản, Luật dân sự, Quyền định đoạt tài sản, Quyền sở hữu, Sở hữu hỗn hợp, Tài sản.
798. Phùng, Trung Tập. Tiến trình phát triển pháp luật thừa kế Việt Nam trong 60 năm qua / Phùng Trung Tập // Nhà nước và Pháp luật. Viện Nhà nước và Pháp luật, Số 2/2006, tr. 33 - 38.

Từ khóa: Bộ luật dân sự, Luật dân sự, Pháp luật thừa kế, Quyền thừa kế, Thừa kế.
799. Phùng, Trung Tập. Từ quy định về di sản dùng vào việc thờ cúng và di tặng / Phùng Trung Tập // Nghiên cứu lập pháp. Văn phòng Quốc hội, Số 9/2013, tr. 31 - 42 1859 - 2953.

Từ khóa: Di sản, Di tặng, Luật dân sự, Thờ cúng, Thừa kế.
800. Phùng, Trung Tập. Vật khi nào được coi là tài sản / Phùng Trung Tập // Toà án nhân dân. Toà án nhân dân tối cao, Số 02/2007, tr. 20 - 22.

Từ khóa: Bộ luật dân sự, Quyền tài sản, Tài sản.
801. Phùng, Trung Tập. Vật khi nào được coi là tài sản / Phùng Trung Tập // Dân chủ và Pháp luật. Bộ Tư pháp, Số 1/2007, tr. 17 - 19.

Từ khóa: Bộ luật dân sự, Quyền sở hữu tài sản, Vật không phải là tài sản, Vật là tài sản.
802. Phùng, Trung Tập. Về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng trong luật tục Ê Đê và M'Nông / Phùng Trung Tập // Dân chủ và Pháp luật. Bộ Tư pháp, Số 9/2008, tr. 60 - 64.

Từ khóa: Bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng, Bồi thường thiệt hại, Luật tục Êđê, Luật tục M'Nông.
803. Phùng, Trung Tập. Về sở hữu hỗn hợp trong Bộ luật dân sự năm 1995 / Phùng Trung Tập // Toà án nhân dân. Toà án nhân dân tối cao, Số 01/2004, tr. 8 - 11.

Từ khóa: Luật dân sự 1995, Sở hữu hỗn hợp.
804. Phùng, Trung Tập. Về việc cháu, chắt nội, ngoại thừa kế thế vị và hưởng di sản thừa kế theo hàng của ông, bà nội ngoại, các cụ nội, ngoại / Phùng Trung Tập // Toà án nhân dân. Toà án nhân dân tối cao, Số 24/2005, tr. 13 - 16.

Từ khóa: Luật dân sự, Thừa kế thế vị, Thừa kế.
805. Phùng, Trung Tập. Việc giải quyết di sản thừa kế trong trường hợp thế chấp, cầm cố, bảo lãnh tài sản để bảo đảm thực hiện Hợp đồng dân sự / Phùng Trung Tập // Luật học. Trường Đại học Luật Hà Nội, Số chuyên đề về BLDS/1996, tr. 48 - 52.

Từ khóa: Bảo lãnh, Bộ luật dân sự, Cầm cố, Di sản thừa kế, Hợp đồng dân sự, Luật dân sự, Tài sản, Thế chấp, Thừa kế.
806. Phùng, Trung Tập. Yếu tố lỗi trong trách nhiệm liên đới bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng / Phùng Trung Tập // Luật học. Trường Đại học Luật Hà Nội, Số 5/1997, tr.  23 - 27.

Từ khóa: Bộ luật dân sự, Trách nhiệm dân sự, Trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng, Trách nhiệm liên đới bồi thường, Luật dân sự, Bồi thường thiệt hại.
807. Phương Thảo. Trao đổi về bài viết: "Bàn về hiệu lực di chúc chung của vợ chồng" / Phương Thảo // Toà án nhân dân. Toà án nhân dân tối cao, Số 13/2011, tr. 24 - 25, 30.

Từ khóa: Di chúc, Hiệu lực di chúc chung, Thừa kế theo di chúc.
808. Quách, Thành Vinh. Về bồi thường ngoài hợp đồng đối với thiệt hại do sức khoẻ bị xâm hại / Quách Thành Vinh // Toà án nhân dân. Toà án nhân dân tối cao, Số 10/1998, tr. 9 - 12.

Từ khóa: Bồi thường ngoài hợp đồng, Sức khoẻ bị xâm hại, Luật dân sự.
809. Quyết định giám đốc thẩm số 02/2014/GĐT-DS ngày 7-1-2014 về vụ án "Tranh chấp thừa kế" / Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao // Tòa án nhân dân. Tòa án nhân dân tối cao, Số 7/2015, tr. 40 - 45.

Từ khóa: Luật dân sự, Luật tố tụng dân sự, Quyết định giám đốc thẩm, Tranh chấp thừa kế.
810. Quyết định giám đốc thẩm số 10/2013/DS-GĐT ngày 27-02-2013 của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao xét xử vụ án dân sự "Tranh chấp thừa kế tài sản" // Tòa án nhân dân. Tòa án nhân dân tối cao, Số 10/2013, tr. 45 - 48 1859-4875.

Từ khóa: Luật dân sự, Tranh chấp thừa kế tài sản.

811. Quyết định giám đốc thẩm số 11/2014/DS-GĐT ngày 17/3/2014 về vụ án yêu cầu hủy hợp đồng ủy quyền quản lý nhà ở / Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao // Tòa án nhân dân. Tòa án nhân dân tối cao, Số 8/2015, tr. 46 - 48.Từ khóa: Hợp đồng ủy quyền quản lý nhà ở, Luật dân sự, Luật tố tụng dân sự, Quyết định giám đốc thẩm.
812. Quyết định giám đốc thẩm số 128/2013/DS-GĐT ngày 24 tháng 9 năm 2013 của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao xem xét vụ án "Tranh chấp về thừa kế" // Tòa án nhân dân. Tòa án nhân dân tối cao, Số 20/2014, tr. 43 - 48.

Từ khóa: Luật tố tụng dân sự, Quyết định giám đốc thẩm, Tranh chấp thừa kế.
813. Quyết định giám đốc thẩm số 131/2013/DS-GĐT ngày 27 tháng 9 năm 2013 của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao về vụ án "Tranh chấp về thừa kế tài sản" // Tòa án nhân dân. Tòa án nhân dân tối cao, Số 4/2015, tr. 39 - 48.

Từ khóa: Luật tố tụng dân sự, Luật dân sự, Quyết định giám đốc thẩm, Thừa kế, Tranh chấp thừa kế.
814. Quyết định giám đốc thẩm số 44/2014/DS-GĐT ngày 10 tháng 10 năm 2014 của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao về vụ án "Tranh chấp đòi nhà" // Tòa án nhân dân. Tòa án nhân dân tối cao, Số 9/2015, tr. 39 - 43.

Từ khóa: Luật tố tụng dân sự, Luật dân sự, Quyết định giám đốc thẩm, Tranh chấp đòi nhà.
815. Raff, Murray. Đánh giá lại vai trò của Bộ luật dân sự / Murray Raff // Khoa học pháp lý. Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh, Số đặc san 2/2013, tr. 9 - 21.

Từ khóa: Bộ luật dân sự, Chức năng kinh tế, Chức năng tư pháp, Luật dân sự, Pháp điển hóa, Vai trò.
816. Somwedth, Keovongsack. Bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa theo pháp luật Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào / Somwedth Keovongsack // Dân chủ và Pháp luật. Bộ Tư pháp, Số 5/2012, tr. 37 - 43.

Từ khóa: Bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa, Lào, Luật dân sự, Nhãn hiệu hàng hóa.
817. Sỹ, Hồng Nam. Hợp đồng mua bán tài sản có điều kiện chuộc lại và việc giải quyết tranh chấp tại toà án / Sỹ Hồng Nam // Dân chủ và Pháp luật. Bộ Tư pháp, Số 1/2012, tr. 26 - 29.

Từ khóa: Giải quyết tranh chấp, Hợp đồng dân sự, Hợp đồng mua bán tài sản, Luật dân sự.
818. Tadaka, Hirotaka. Lịch sử và tương lai của Bộ luật dân sự Nhật Bản đón nhận thời đại của thuyết lập pháp hiện đại / Tadaka Hirotaka // Luật học. Trường Đại học Luật Hà Nội, Số 9/2014, tr. 62 - 72.

Từ khóa: Luật dân sự, Bộ luật dân sự, Lịch sử phát triển, Nguyên tắc cơ bản, Nhật Bản.
819. Tào, Thị Huệ. Bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ bằng biện pháp kiểm soát biên giới / Tào Thị Huệ // Luật học. Trường Đại học Luật Hà Nội, Số 3/2014, tr. 10 - 17.

Từ khóa: Bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, Kiểm soát biên giới, Luật dân sự, Quyền sở hữu trí tuệ.
820. Tất Thành. Vài khía cạnh về bản quyền / Tất Thành // Khoa học pháp lý. Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh, Số 3/2000, tr. 57 - 58.

Từ khóa: Bản quyền, Luật Dân sự.
821. Thái, Công Khanh. Bàn về quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài / Thái Công Khanh // Toà án nhân dân. Toà án nhân dân tối cao, Số 01/2004, tr. 12 - 16.

Từ khóa: Luật dân sự, Luật hôn nhân gia đình, Quan hệ hôn nhân gia đình có yếu tố nước ngoài.
822. Thái, Công Khanh. Bàn về quan hệ thừa kế giữa con riêng và bố dượng / Thái Công Khanh // Toà án nhân dân. Toà án nhân dân tối cao, Số 2/2002, tr. 6 - 8.

Từ khóa: Bố dượng, Con riêng, Thừa kế, Luật dân sự.
823. Thái, Công Khanh. Bàn về việc đăng ký sinh thuộc thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cơ sở / Thái Công Khanh // Toà án nhân dân. Toà án nhân dân tối cao, Số 7/2005, tr. 20 - 24.

Từ khóa: Đăng ký hộ tịch, Đăng ký khai sinh, Luật dân sự, Luật hôn nhân - gia đình.
824. Thái, Công Khanh. Những khó khăn, vướng mắc trong việc lập di chúc và chứng nhận di chúc / Thái Công Khanh // Toà án nhân dân. Toà án nhân dân tối cao, Số 13/2010, tr. 32 - 34, 39.

Từ khóa: Chứng nhận di chúc, Lập di chúc, Luật dân sự, Quyền di chúc.
825. Thái, Công Khanh. Những khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện Điều 679 Bộ luật dân sự về quan hệ thừa kế giữa con riêng và bố dượng, mẹ kế / Thái Công Khanh // Toà án nhân dân. Toà án nhân dân tối cao, Số 16/2006, tr. 17 - 19.

Từ khóa: Luật dân sự, Thừa kế, Con riêng, Bố dượng, Mẹ kế.
826. Thái, Công Khánh. Về giải thích nội dung di chúc / Thái Công Khánh // Toà án nhân dân. Toà án nhân dân tối cao, Số 21/2005, tr. 17 - 19.

Từ khóa: Luật dân sự, Thừa kế theo di chúc, Thừa kế theo pháp luật, Thừa kế.
827. Thân, Văn Tài. Đề xuất sửa đổi Bộ luật Dân sự năm 2005 về hợp đồng / Thân Văn Tài // Nghiên cứu lập pháp. Viện nghiên cứu lập pháp, Số 12/2015, tr. 24 - 30.

Từ khóa: Bộ luật Dân sự, Chủ thể, Hành vi dân sự, Hợp đồng, Luật Dân sự.
828. Thân, Văn Tài. Hoàn thiện quy định về bảo vệ quyền lợi người thứ ba ngay tình khi giao dịch dân sự vô hiệu trong Dự thảo Bộ luật dân sự (sửa đổi) / Thân Văn Tài // Nhà nước và Pháp luật. Viện Nhà nước và Pháp luật, Số 8/2015, tr. 30 - 35.

Từ khóa: Luật Dân sự, Giao dịch dân sự vô hiệu, Dự thảo Bộ luật dân sự, Người thứ ba ngay tình.
829. Thanh Sơn. Vấn đề xác định những người tham gia tố tụng và tư cách của họ trong vụ án dân sự / Thanh Sơn // Toà án nhân dân. Toà án nhân dân tối cao, Số 2/2000, tr. 17 - 18.

Từ khóa: Việt Nam, Luật dân sự, Người bị đơn, Người tham gia tố tụng, Tố tụng dân sự, Tư cách người nguyên đơn, Tư cách người tố tụng.

830. Thanh Thuỷ. Xác định thiệt hại do tính mạng bị xuân hại theo quy định của Bộ luật Dân sự / Thanh Thuỷ // Toà án nhân dân. Toà án nhân dân tối cao, Số 10/2004, tr. 20 - 22.Từ khóa: Bồi thường thiệt hại, Luật dân sự, Trách nhiệm dân sự, Việt Nam.

831. Thu Hằng. Các biện pháp bảo vệ quyền sở hữu nhãn hiệu hàng hoá tại Mỹ / Thu Hằng // Thanh tra. Thanh tra Chính phủ, Số 3/2011, tr. 39 - 40.Từ khóa: Sở hữu nhãn hiệu hàng hoá, Mỹ, Pháp luật dân sự.
832. Thu Hương. Hành trình mười tám năm của một vụ mua bán nhà và việc áp dụng Nghị quyết số 58 / Thu Hương // Dân chủ và Pháp luật. Bộ Tư pháp, Số 11/1999, tr. 18 - 20.

Từ khóa: Hợp đồng mua bán, Hợp đồng thuê mượn, Luật Dân sự, Nghị quyết 58, Phúc thẩm, Sơ thẩm, Việt Nam.
833. Thu Hương. Quản lý di sản và việc trả thù lao cho người quản lý di sản (Kỳ I) / Thu Hương, Duy Kiên // Tòa án nhân dân. Tòa án nhân dân tối cao, Số 22/2012, tr. 13 - 22.

Từ khóa: Luật dân sự, Người quản lý di sản, Quản lý di sản, Thù lao.
834. Thu Hương. Quản lý di sản và việc trả thù lao cho người quản lý di sản : Tiếp theo kỳ trước đến hết / Thu Hương, Duy Kiên // Tòa án nhân dân. Tòa án nhân dân tối cao, Số 23/2012, tr. 9 - 17.

Từ khóa: Luật dân sự, Người quản lý di sản, Quản lý di sản.
835. Thu Hương. Sau thời điểm 10 năm, kể từ thời điểm mở thừa kế mới khởi kiện tại tòa án thì giải quyết thế nào (kỳ II) / Thu Hương // Tòa án nhân dân. Tòa án nhân dân tối cao, Số 9/2014, tr. 17 - 21.

Từ khóa: Luật dân sự, Thừa kế, Thời điểm mở thừa kế, Khởi kiện.
836. Thu Hương. Sau thời hạn 10 năm, kể từ thời điểm mở thừa kế mới khởi kiện tại tòa án thì giải quyết thế nào? (tiếp theo  kỳ trước và hết) / Thu Hương // Tòa án nhân dân. Tòa án nhân dân tối cao, Số 10/2014, tr. 3 - 8.

Từ khóa: Luật dân sự, Luật tố tụng dân sự, Thừa kế, Thời điểm mở thừa kế, Khởi kiện.
837. Thu Hương. Sau thời hạn 10 năm, kể từ thời điểm mở thừa kế mới khởi kiện tại tòa thì giải quyết thế nào? (Kỳ I) / Thu Hương // Tòa án nhân dân. Tòa án nhân dân tối cao, Số 8/2014, tr. 5 - 11.

Từ khóa: Luật dân sự, Thời điểm mở thừa kế, Thừa kế.
838. Tiến Long. Cách tính bồi thường thiệt hại tính mạng, sức khoẻ bị xâm hại / Tiến Long, Nguyễn Văn Cường // Toà án nhân dân. Toà án nhân dân tối cao, Số 10/2004, tr. 22 - 27.

Từ khóa: Bồi thường thiệt hại, Luật dân sự, Việt Nam.
839. Tiến Long. Đòi nhà cho thuê là di sản thừa kế / Tiến Long // Dân chủ và Pháp luật. Bộ Tư pháp, Số 2/2000, tr. 23 - 26.

Từ khóa: Di sản thừa kế, Thừa kế, Nhà cho thuê, Luật dân sự.
840. Tô, Hoàng. Thời hiệu khởi kiện thừa kế một số bất cập và định hướng hoàn thiện / Tô Hoàng // Dân chủ và Pháp luật. Bộ Tư pháp, Số 4/2015, tr. 12 - 13.

Từ khóa: Luật dân sự, Thời hiệu khởi kiện, Thừa kế.

841. Tóm tắt nội dung công ước Paris (1883) về bảo vệ sở hữu trí tuệ // Toà án nhân dân. Toà án nhân dân tối cao, Số 2/2004, tr. 22 - 23.Từ khóa: Pháp, Sở hữu trí tuệ, Bảo vệ sở hữu trí tuệ.
842. Trà My. Xung quanh vấn đề di chúc trong Bộ luật dân sự / Trà My // Toà án nhân dân. Toà án nhân dân tối cao, Số 9/1999, tr. 22 - 23.

Từ khóa: Di chúc, Luật dân sự, Nghĩa vụ người thừa kế, Người lập di chúc, Người thừa kế, Việt Nam, Thừa kế.
843. Trần, Anh Tuấn. Thời hiệu dân sự - nhìn từ góc độ lịch sử và so sánh / Trần Anh Tuấn // Toà án nhân dân. Toà án nhân dân tối cao, Số 11/2011, tr. 1 - 13.

Từ khóa: Bộ luật dân sự, Cổ luật, So sánh luật, Thời hiệu dân sự, Thời hiệu.
844. Trần, Anh Tuấn. Về thời hiệu dân sự trong Dự thảo Bộ luật dân sự (sửa đổi) / Trần Anh Tuấn // Luật học. Trường Đại học Luật Hà Nội, Số đặc biệt: Góp ý hoàn thiện Dự thảo BLDS (sửa đổi)/2015, tr. 62 - 72.

Từ khóa: Dự thảo Bộ luật dân sự, Luật Dân sự, Thời hiệu.
845. Trần, Đình Hảo. Về các biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự trong Dự thảo Bộ luật dân sự (sửa đổi) / Trần Đình Hảo // Nhà nước và Pháp luật. Viện Nhà nước và Pháp luật, Số 4/2005, tr. 16 - 21.

Từ khóa: Biện pháp  bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự, Bộ luật dân sự, Luật dân sự, Nghĩa vụ dân sự.
846. Trần, Đức Lương. Cần sửa đổi Điều 131 Bộ luật Dân sự năm 2005 về giao dịch dân sự vô hiệu do bị nhầm lẫn / Trần Đức Lương // Kiểm sát. Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Số 5/2014, tr. 31 - 32.

Từ khóa: Bộ luật dân sự, Giao dịch dân sự, Giao dịch dân sự vô hiệu, Luật dân sự.
847. Trần, Giao. Hình sự hoá quan hệ dân sự, vấn đề nổi cộm hiện nay / Trần Giao // Kiểm sát. Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Số 1+2/1999, tr. 51 - 52, 74.

Từ khóa: Việt Nam, Hình sự hoá, Hợp đồng dân sự, Luật hình sự, Quan hệ dân sự.
848. Trần, Hồng Nguyên. Nội dung cơ bản của Nghị quyết về giao dịch dân sự về nhà ở được xác lập ngày 1-7-1991 / Trần Hồng Nguyên // Người đại biểu nhân dân. Văn phòng Quốc hội, Số 77 (10)/1998, tr. 30 - 32.

Từ khóa: Cá nhân, Cơ quan nhà nước, Đối tượng điều chỉnh, Giao dịch dân sự, Giao dịch về nhà ở, Phạm vi điều chỉnh, Tổ chức xã hội, Việt Nam.
849. Trần Hồng Thanh. Về chế định giao dịch dân sự vô hiệu trong Bộ luật dân sự năm 1995 / Trần Hồng Thanh // Kiểm sát. Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Số 5/2005, tr. 44 - 46.

Từ khóa: Bộ luật dân sự, Giao dịch dân sự có hiệu lực, Giao dịch dân sự vô hiệu, Giao dịch dân sự, Luật dân sự.
850. Trần, Hữu Biền. Quyền và nghĩa vụ dân sự chủ yếu của cá nhân được qui định trong Bộ luật dân sự / Trần Hữu Biền // Luật học. Trường Đại học Luật Hà Nội, Số chuyên đề về BLDS/1996, tr. 4 - 13.

Từ khóa: Bộ luật dân sự, Luật dân sự, Nghĩa vụ dân sự, Quyền dân sự, Quyền nhân thân, Quyền sở hữu, Quyền thừa kế.
851. Trần, Kim Chi. Một số ý kiến góp ý dự thảo sửa đổi bổ sung Bộ luật dân sự / Trần Kim Chi // Kiểm sát. Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Số 9/2004, tr. 31 - 33.

Từ khóa: Các hình thức sở hữu, Giao kết hợp đồng, Luật dân sự, Phạm vi điều chỉnh, Quyền nhân thân.
852. Trần, Kim Chi. Những quy định mới về thừa kế trong Bộ luật dân sự năm 2005 / Trần Kim Chi // Kiểm sát. Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Số 02/2006, tr. 48 - 50.

Từ khóa: Bộ luật dân sự, Di chúc, Di sản, Luật dân sự, Nghĩa vụ tài sản, Thừa kế theo di chúc, Thừa kế, Từ chối nhận di sản.
853. Trần, Lê Hồng. Bảo vệ sở hữu trí tuệ trong quá trình hội nhập quốc tế của Việt Nam / Trần Lê Hồng // Nhà nước và Pháp luật. Viện Nhà nước và Pháp luật, Số 2/2002, tr. 30 - 42.

Từ khóa: Hội nhập quốc tế, Luật sở hữu trí tuệ, Sở hữu trí tuệ, Việt Nam, Bảo vệ sở hữu trí tuệ.
854. Trần, Lê Hồng. Một số vấn đề về tài sản trí tuệ nhìn từ góc độ khoa học pháp lý và vấn đề hoàn thiện pháp luật Việt Nam / Trần Lê Hồng // Khoa học pháp lý. Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh, Số 2/2012, tr. 20 - 24 .

Từ khóa: Luật Dân sự, Sở hữu trí tuệ, Tài sản trí tuệ, Việt Nam.
855. Trần, Lê Hồng. Những nghịch lý trong phát triển kinh tế dựa trên quyền sở hữu trí tuệ và mối quan hệ với đào tạo luật ở các trường đại học / Trần Lê Hồng // Khoa học pháp lý. Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh, Số 2/2009, tr. 34 - 41.

Từ khóa: Đào tạo luật, Kinh tế, Quyền sở hữu trí tuệ, Sở hữu trí tuệ, Việt Nam.
856. Trần, Lê Hồng. Tài sản ảo - Từ nhận thức đến bảo hộ / Trần Lê Hồng // Luật học. Trường Đại học Luật Hà Nội, Số 7/2007, tr. 29 - 37.

Từ khóa: Bộ luật dân sự, Luật dân sự, Tài sản ảo, Tài sản.
857. Trần, Minh Ngọc. Góp ý hoàn thiện Phần 5 của Dự thảo Bộ luật dân sự (sửa đổi) về pháp luật áp dụng đối với quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài / Trần Minh Ngọc // Luật học. Trường Đại học Luật Hà Nội, Số 3/2015, tr. 20 - 30.

Từ khóa: Bộ luật dân sự, Luật dân sự, Quan hệ dân sự, Yếu tố nước ngoài.
858. Trần, Minh Trọng. Hoàn thiện các quy định của pháp luật về kinh phí bồi thường nhà nước và thủ tục chi trả / Trần Minh Trọng // Dân chủ và Pháp luật. Bộ Tư pháp, Số chuyên đề Thực tiễn thi hành Luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước/2014, tr. 73 - 81.

Từ khóa: Kinh phí bồi thường nhà nước, Luật dân sự, Thủ tục chi trả.
859. Trần, Ngọc Dương. Trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng trong pháp luật dân sự của cộng hoà Pháp / Trần Ngọc Dương // Luật học. Trường Đại học Luật Hà Nội, Số 1/2009, tr. 63 - 72.

Từ khóa: Bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng, Bồi thường thiệt hại, Hợp đồng, Luật dân sự, Pháp, Trách nhiệm bồi thường.
860. Trần, Ngọc Thành. Một số vấn đề về nguyên tắc bồi thường đầy đủ trong dân sự / Trần Ngọc Thành // Toà án nhân dân. Toà án nhân dân tối cao, Số 02/2006, tr. 3 - 6.

Từ khóa: Bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng, Luật dân sự, Nguyên tắc bồi thường đầy đủ.
861. Trần, Ngọc Thành. Một số vấn đề về việc thực hiện nguyên tắc bồi thường trong chế định bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng / Trần Ngọc Thành // Tòa án nhân dân. Tòa án nhân dân tối cao, Số 22/2013, tr. 12 - 17.

Từ khóa: Bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng, Luật dân sự, Nguyên tắc bồi thường, Việt Nam.
862. Trần, Ngọc Tú. Nên quy định thêm chủ thể có quyền yêu cầu huỷ bỏ quyết định tuyên bố một người mất tích / Trần Ngọc Tú // Dân chủ và Pháp luật. Bộ Tư pháp, Số 3/2011, tr. 42 - 43.

Từ khóa: Bộ luật dân sự, Chủ thể, Người mất tích, Luật dân sự.
863. Trần, Phương Đạt. Địa vị pháp lý của người nước ngoài ở Việt Nam tiếp cận dưới góc độ pháp luật dân sự / Trần Phương Đạt // Kiểm sát. Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Số 11/2005, tr. 25 - 27.

Từ khóa: Chế độ pháp lý, Cư trú, Luật Dân sự, Người nước ngoài, Nhập cảnh, Quá cảnh, Trục xuất, Xuất cảnh.
864. Trần, Quang Cường. Giải quyết thế nào là phù hợp pháp luật? / Trần Quang Cường // Tòa án nhân dân. Tòa án nhân dân tối cao, Số 3/2012, tr. 21, 20.

Từ khóa: Quyền sở hữu, Thi hành án dân sự.
865. Trần, Quang Huy. Mối quan hệ giữa các quy định về chủ quyền sử dụng đất trong Bộ luật dân sự với các quy định của pháp luật đất đai / Trần Quang Huy // Luật học. Trường Đại học Luật Hà Nội, Số Đặc san về sửa đổi, bổ sung BLDS/2003, tr. 18 - 25.

Từ khóa: Bộ luật dân sự, Luật đất đai, Pháp luật đất đai, Quyền sử dụng đất, Việt Nam.
866. Trần, Thái Dương. Quyền nhân thân, quyền tài sản nhìn từ mối liên hệ giữa Bộ luật Dân sự với các luật chuyên ngành, Hiến pháp và Luật Nhân quyền quốc tế / Trần Thái Dương, Trần Thị Thanh Mai // Nghiên cứu lập pháp. Viện nghiên cứu lập pháp, Số 14/2015, tr. 19 - 24.

Từ khóa: Bộ luật Dân sự, Hiến pháp, Luật Dân sự, Luật Nhân quyền quốc tế, Quyền nhân thân, Quyền tài sản.
867. Trần, Thế Vinh. Nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra các vụ án hình sự hạn chế việc trả hồ sơ để điều tra bổ sung giữa các cơ quan tiến hành tố tụng / Trần Thế Vinh // Kiểm sát. Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Số 22/2014, tr. 12 - 15.

Từ khóa: Bộ luật tố tụng hình sự, Cơ quan tiến hành tố tụng, Điều tra bổ sung, Kiểm sát điều tra, Luật tố tụng hình sự, Quyền công tố, Vụ án hình sự.
868. Trần, Thị Huệ. Bàn về hình thức và thời điểm có hiệu lực của hợp đồng chuyển quyền sử dụng đất / Trần Thị Huệ, Trần Thị Giang // Dân chủ và Pháp luật. Bộ Tư pháp, Số 7/2013, tr. 2 - 8.

Từ khóa: Hiệu lực hợp đồng, Hình thức hợp đồng, Hợp đồng chuyển quyền sử dụng đất, Luật dân sự.
869. Trần, Thị Huệ. Bàn về việc xác định "Hai phần ba xuất của một người thừa kế theo pháp luật" / Trần Thị Huệ // Luật học. Trường Đại học Luật Hà Nội, Số 2/1998, tr. 21 - 24.

Từ khóa: Luật dân sự, Người thừa kế, Thừa kế, Thừa kế theo pháp luật.
870. Trần, Thị Huệ. Bất cập trong quy định của Bộ luật dân sự về di sản thờ cúng / Trần Thị Huệ // Nhà nước và Pháp luật. Viện Nhà nước và Pháp luật, Số 7/2014, tr. 41 - 45.

Từ khóa: Luật dân sự, Bộ luật dân sự, Di sản thờ cúng, Thừa kế.
871. Trần, Thị Huệ. Cần sửa đổi, bổ sung chế định bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng / Trần Thị Huệ // Luật học. Trường Đại học Luật Hà Nội, Số Đặc san về sửa đổi, bổ sung BLDS/2003, tr. 12 - 17.

Từ khóa: Bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng, Bồi thường, Hợp đồng dân sự, Luật dân sự, Việt Nam.
872. Trần, Thị Huệ. Công ước CEDAW và vấn đề bình đẳng giới trong Bộ luật Dân sự Việt Nam / Trần Thị Huệ // Dân chủ và Pháp luật. Bộ Tư pháp, Số 10/2006, tr. 23 - 27.

Từ khóa: Bình đẳng giới, Bộ luật dân sự, Công ước CEDAW, Luật Dân sự.
873. Trần, Thị Huệ. Góp ý một số quy định của Dự thảo Bộ luật dân sự (sửa đổi) về chế định thừa kế / Trần Thị Huệ // Luật học. Trường Đại học Luật Hà Nội, Số đặc biệt: Góp ý hoàn thiện Dự thảo BLDS (sửa đổi)/2015, tr. 137 - 148.

Từ khóa: Luật Dân sự, Dự thảo Bộ luật dân sự, Thừa kế.
874. Trần, Thị Huệ. Kiến nghị hoàn thiện các quy định về giao dịch dân sự trong Dự thảo Bộ luật Dân sự (sửa đổi) / Trần Thị Huệ // Nghiên cứu lập pháp. Viện nghiên cứu lập pháp, Số 15/2015, tr. 25 - 28.

Từ khóa: Luật Dân sự, Giao dịch dân sự, Bộ luật Dân sự, Giao dịch dân sự vô hiệu.
875. Trần, Thị Huệ.
Каталог: upload -> fckeditor
fckeditor -> LUẬt sửA ĐỔI, BỔ sung một số ĐIỀu của luật phềNG, chống tham nhũng của quốc hội số 01/2007/QH12 ngàY 04 tháng 8 NĂM 2007
fckeditor -> BỘ TÀi nguyên và MÔi trưỜNG
fckeditor -> CHỈ SỐ giá tiêu dùNG, giá VÀng và giá ĐÔ la mỹ tháng 12 NĂM 2012
fckeditor -> LUẬt hình sự HÀ NỘI, 11/2015 LỜi nóI ĐẦU
fckeditor -> TRƯỜng đẠi học luật hà NỘi cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
fckeditor -> Bắc Giang: Phê duyệt Chương trình giải quyết việc làm xuất khẩu lao động giai đoạn 2013-2020
fckeditor -> LUẬt hiến pháp hà NỘI, 6/2015 LỜi nóI ĐẦU
fckeditor -> LỊch tuần từ 16/5 ĐẾN 20/5/2016
fckeditor -> LỊch tuần từ 06/6 ĐẾN 10/6/2016

tải về 3.22 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   23
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương