LUẬt dân sự HÀ NỘI, 9/2015 LỜi nóI ĐẦU


VĂN BẢN PHÁP LUẬT, SÁCH THAM KHẢO, CHUYÊN KHẢOtải về 3.22 Mb.
trang2/23
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích3.22 Mb.
#1462
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   23

2. VĂN BẢN PHÁP LUẬT, SÁCH THAM KHẢO, CHUYÊN KHẢO

2.1. SÁCH TIẾNG VIỆT


1. Bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ ở Việt Nam những vấn đề lý luận và thực tiễn / Viện Nghiên cứu Khoa học Pháp lý; Chủ biên: Lê Hồng Hạnh, ... [et al.] . - Hà Nội : Chính trị Quốc gia, 2005 . - 286 tr. ; 24 cm.

Từ khóa: Bảo hộ, Luật Dân sự, Quyền sở hữu trí tuệ, Sở hữu trí tuệ, Việt Nam.

Địa chỉ tài liệu: DSVLDS 000767-71,1231,748; MSVLDS 005206-5224; GVLDS 000847-48,50
2. Bình luận Bộ luật Dân sự Nhật Bản . - [K.đ.] : [Knxb] . - 246 tr. ; 28 cm.

Từ khóa: Bộ luật Dân sự, Luật Dân sự, Nhật Bản.

Địa chỉ tài liệu: DSVLDS 001378
3. Bình luận khoa học Bộ luật Dân sự của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam / Nguyễn Minh Tuấn chủ biên ; Vương Thị Thanh Thúy,... [et al.] . - Hà Nội : Tư pháp, 2014 . - 1059 tr. ; 24 cm.

Từ khóa: Bình luận, Bộ luật Dân sự, Luật Dân sự, Việt Nam.

Địa chỉ tài liệu: DSVLDS 002013-2022; MSVLDS 010013-102,296-325
4. Bình luận Khoa học Bộ luật Dân sự năm 2005. T. 1 / Hoàng Thế Liên chủ biên . - Hà Nội : Chính trị quốc gia, 2008 . - 646 tr. ; 24 cm.

Từ khóa: Bình luận khoa học, Bộ luật Dân sự, Luật Dân sự, Việt Nam.

Địa chỉ tài liệu: DSVLDS 001822
5. Bình luận Khoa học Bộ luật Dân sự năm 2005. T. 2 / Hoàng Thế Liên chủ biên . - Hà Nội : Chính trị quốc gia, 2009 . - 807 tr. ; 24 cm.

Từ khóa: Bình luận khoa học, Bộ luật Dân sự, Luật Dân sự, Việt Nam.

Địa chỉ tài liệu: DSVLDS 001823
6. Bình luận Khoa học Bộ luật Dân sự năm 2005. Tập 3 / Hoàng Thế Liên chủ biên . - Hà Nội : Chính trị quốc gia, 2010 . - 610 tr. ; 24 cm.

Từ khóa: Bình luận khoa học, Bộ luật Dân sự, Luật Dân sự, Việt Nam.

Địa chỉ tài liệu: DSVLDS 001824-25
7. Bình luận khoa học Bộ luật Dân sự Việt Nam. Tập 1, Những qui định chung : Từ Điều 1 đến Điều 171 Bộ luật Dân sự / Chủ biên: Hoàng Thế Liên, Nguyễn Đức Giao . - Hà Nội : Chính trị quốc gia, 2001 . - 326 tr. ; 24 cm.

Từ khóa: Bình luận khoa học, Bộ luật Dân sự, Luật Dân sự, Việt Nam.

Địa chỉ tài liệu: DSVLDS 001088-93,95,DSVLDS0514-23; MSVLDS3267; GVLDS568-69
8. Bình luận khoa học Bộ luật Dân sự Việt Nam. Tập 3, Thừa kế; Chuyển quyền sử dụng đất; Sở hữu trí tuệ và chuyển giao công nghệ; Quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài   : Từ Điều 634 đến Điều 838 Bộ luật Dân sự  / Chủ biên: Hoàng Thế Liên, Nguyễn Đức Giao . - Hà Nội : Chính trị quốc gia, 2001 . - 419 tr. ; 24 cm.

Từ khóa: Bình luận khoa học, Bộ luật Dân sự, Chuyển quyền sử dụng đất, Quan hệ dân sự, Sở hữu trí tuệ, Thừa kế, Việt Nam.

Địa chỉ tài liệu: DSVLDS 001096-101,DSVLDS0529-37; MSVLDS3366-465; GVLDS585,89-91
9. Bình luận khoa học một số vấn đề cơ bản của Bộ luật Dân sự / Viện Nghiên cứu Khoa học pháp lý . - Hà Nội : Chính trị quốc gia, 1997 . - 391 tr. ; 22 cm.

Từ khóa: Bộ luật Dân sự, Chuyển quyền sử dụng đất, Hoàn thiện pháp luật, Hợp đồng, Luật Dân sự, Nghĩa vụ, Quy định chung, Quyền sở hữu trí tuệ, Tài sản, Thừa kế, Việt Nam.

Địa chỉ tài liệu: DSVLDS 001086-87,DSVLDS0367-404
10. Bình luận những nội dung mới của Bộ luật dân sự năm 2005 / Đinh Trung Tụng chủ biên, ... [et al.] . - Hà Nội : Tư pháp, 2005 . - 983 tr. ; 24 cm.

Từ khóa: Bình luận khoa học, Bộ luật Dân sự, Luật Dân sự, Việt Nam.

Địa chỉ tài liệu: DSVLDS 000777-81,02-03; MSVLDS 005328-67,MSVLDS3323; GVLDS 000858
11. Bình luận về quyền tác giả theo pháp luật Việt Nam / Bộ Tư pháp. Vụ pháp Luật Quốc tế . - H. : Tư pháp, 2005 . - 197 tr. ; 24 cm.

Từ khóa: Luật dân sự, Quyền sở hữu trí tuệ, Quyền tác giả, Việt Nam.

Địa chỉ tài liệu: DSVLDS 000746-50,37-40; MSVLDS 005146-5185; GVLDS 000837
12. Bộ Dân luật . - Sài Gòn : [Knxb], 1973 . - 338 tr. ; 28 cm.

Từ khóa: Bộ luật Dân sự, Di sản, Hợp đồng, Luật Dân sự, Nhân thân, Thời hiệu, Việt Nam.

Địa chỉ tài liệu: DSVLDS 000991-1004
13. Bộ Dân luật / Nguyễn Hùng Trương sao lục và trình bày . - Sài Gòn : Khai Trí, 1973 . - 374 tr. ; 28 cm.

Từ khóa: Bộ luật Dân sự, Di sản, Khế ước, Luật Dân sự, Nhân thân, Thời hiệu, Việt Nam.

Địa chỉ tài liệu: DSVLDS 001375-77
14. Bộ luật Dân sự / Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam . - Hà Nội : Chính trị quốc gia, 2005 . - 415 tr. ; 19 cm.

Từ khóa: Bộ luật Dân sự, Luật Dân sự, Việt Nam.

Địa chỉ tài liệu: DSVLDS 000685-94,1027-1036,749; MSVLDS 004266-727; GVLDS 000747-94
15. Bộ luật Dân sự của nước Cộng hoà Pháp / Nhà pháp luật Việt Pháp ; Dịch: Lê Duy Lương, ... [et al.] ; Nguyễn Thế Giai hiệu đính . - Hà Nội : Chính trị quốc gia, 1998 . - 596 tr. ; 19 cm.

Từ khóa: Bộ luật Dân sự, Pháp, Luật Dân sự.

Địa chỉ tài liệu: DSVLDS 001037-47,750,DSVLDS0031-40; GVLDS0473
16. Bộ Luật Dân sự của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam . - Hà Nội : Chính trị Quốc gia, 2003 . - 429 tr. ; 19 cm.

Từ khóa: Bộ luật Dân sự, Luật Dân sự, Việt Nam.

Địa chỉ tài liệu: GVLDS 000645-49,51,53-94

17. Bộ luật Dân sự của nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam = The civil code of the socialist republic of VietNam : song ngữ Việt Anh / Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam . - Hà Nội : Chính trị quốc gia, 1996 . - 606 tr. ; 20 cm.Từ khóa: Bộ luật Dân sự, Luật Dân sự, Việt Nam.

Địa chỉ tài liệu: DSVLDS 001052-53
18. Bộ luật Dân sự Nhật Bản / Lê Hồng Hạnh dịch . - Hà Nội : [Knxb], 1993 . - 106 tr. ; 26 cm.

Từ khóa: Bộ luật Dân sự, Luật Dân sự, Nhật Bản.

Địa chỉ tài liệu: DSVLDS 000981-90,DSVLDS0291-93
19. Bộ luật Dân sự nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam / Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam . - Hà Nội : Lao động - Xã hội, 2007 . - 322 tr. ; 20,5 cm.

Từ khóa: Bộ luật Dân sự, Luật Dân sự, Việt Nam.

Địa chỉ tài liệu: DSVLDS 001631-1639; MSVLDS 007521-72,74-81
20. Bộ luật Dân sự nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam / Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam . - Hà Nội : Chính trị quốc gia, 1995 . - 429 tr. ; 20 cm.

Từ khóa: Bộ luật Dân sự, Luật Dân sự, Việt Nam.

Địa chỉ tài liệu: DSVLDS0479-81; MSVLDS2845,3199
21. Bộ luật Dân sự Pháp . - Hà Nội : Tư pháp, 2005 . - 1199 tr. ; 19 cm.

Từ khóa: Bộ luật Dân sự, Luật Dân sự, Pháp.

Địa chỉ tài liệu: DSVLDS 001048-49
22. Bộ luật dân sự Pháp / Tổ chức quốc tế Pháp ngữ . - Hà Nội : Tư pháp, 2005 . - 1199 tr. ; 19 cm.

Từ khóa: Bộ luật Dân sự, Luật Dân sự, Pháp.

Địa chỉ tài liệu: DSVLDS 001838
23. Bộ luật dân sự và thương mại Thái Lan. các quyển I - VI . - Hà Nội : Chính trị quốc gia, 1995 . - 509 tr. ; 19 cm.

Từ khóa: Bộ luật Dân sự, Gia đình, Hợp đồng đặc trưng, Nghĩa vụ, Nguyên tắc, Tài sản, Thái Lan, Thừa kế.

Địa chỉ tài liệu: DSVLDS 001015-22,751,DSVLDS0261-70; GVLDS0024,31
24. Bộ luật Dân sự và Thương sự tố tụng : Sắc luật số 030 -TT/SLU ngày 20/12/1972 / Nguyễn Hùng Trương sao lục và trình bày . - Sài Gòn : Khai Trí, 1969 . - 167 tr. ; 28 cm.

Từ khóa: Bộ luật Dân sự, Luật Dân sự, Luật Thương mại, Luật Tố tụng, Việt Nam.

Địa chỉ tài liệu: DSVLDS 001382
25. Bộ luật nhà phố: Nhà ở, thủ công nghệ, thương mãi, kỹ nghệ = Code des loyers . - Sài Gòn : Nhà in Công báo, 1953 . - 97 tr. ; 28 cm.

Từ khóa: Hợp đồng thuê nhà, Luật Dân sự, Nhà ở, Việt Nam.

Địa chỉ tài liệu: DSVLDS 001418
26. Bùi, Văn Thấm. Tìm hiểu về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng / Bùi Văn Thấm . - Hà Nội : Chính trị quốc gia, 2004 . - 556 tr. ; 21 cm.

Từ khóa: Bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng, Bồi thường thiệt hại, Luật Dân sự, Việt Nam.

Địa chỉ tài liệu: DSVLDS 001836-37
27. Các biện pháp xử lý việc không thực hiện đúng hợp đồng trong pháp luật Việt Nam : sách chuyên khảo / Đỗ Văn Đại chủ biên . - Hà Nội : Chính trị quốc gia, 2010 . - 444 tr. ; 20,5 cm.

Từ khóa: Biện pháp xử lý, Bồi thường thiệt hại, Hợp đồng, Phạt hợp đồng, Không thực hiện hợp đồng, Việt Nam, Luật hợp đồng.

Địa chỉ tài liệu: DSVLDS 001760-69
28. Các quy định pháp luật về bồi thường thiệt hại . - Hà Nội : Thống kê, 2006 . - 159 tr. ; 19 cm.

Từ khóa: Bồi thường thiệt hại, Luật Dân sự, Văn bản pháp luật, Việt Nam.

Địa chỉ tài liệu: DSVLDS 000812-15,1241-1245
29. Các quy định pháp luật về dân sự và tố tụng dân sự . - Hà Nội : Chính trị Quốc gia, 2003 . - 933 tr. ; 24 cm.

Từ khóa: Bộ luật Dân sự, Dân sự, Luật Dân sự, Luật Tố tụng dân sự, Tố tụng dân sự, Văn bản pháp luật, Việt Nam.

Địa chỉ tài liệu: DSVLDS 000625-27,1107-1109
30. Các quy định pháp luật về quản lý nhà ở . - Hà Nội : Chính trị quốc gia, 2001 . - 663 tr. ; 22 cm.

Từ khóa: Luật Dân sự, Quản lý nhà ở, Văn bản pháp luật, Việt Nam, Nhà ở.

Địa chỉ tài liệu: DSVLDS 001832-33
31. Các quy định pháp luật về sở hữu công nghiệp . - Hà Nội : Chính trị quốc gia, 1998 . - 476 tr.; 20 cm.

Từ khóa: Bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp, Sở hữu công nghiệp, Văn bản pháp luật, Việt Nam.

Địa chỉ tài liệu: DSVLDS 001167-70,DSVLDS0051-65
32. Các quy định pháp luật về sở hữu trí tuệ . - Hà Nội : Chính trị quốc gia, 2005 . - 838 tr. ; 22 cm.

Từ khóa: Luật Dân sự, Quyền sở hữu trí tuệ, Sở hữu trí tuệ, Văn bản pháp luật, Việt Nam.

Địa chỉ tài liệu: DSVLDS 000705-09,57-59; MSVLDS 004797-4815; GVLDS 000802-03
33. Các thuật ngữ cơ bản trong Luật dân sự Việt Nam : có chú thích và đối chiếu / Ngô Văn Thâu biên soạn ; Nguyễn Hữu Bắc hiệu đính . - Hà Nội : Chính trị quốc gia, 1996 . - 208 tr. ; 20 cm.

Từ khóa: Hiệu lực, Luật Dân sự, Nhà nước, Pháp luật, Thuật ngữ, Việt Nam.

Địa chỉ tài liệu: DSVLDS 001141-48,DSVLDS0405-08
34. Các văn bản pháp luật về khoa học công nghệ . - Hà Nội : Chính trị quốc gia, 1993 . - 1134 tr. ; 19 cm.

Từ khóa: Chất lượng hàng hoá, Hợp đồng khoa học, Quản lý khoa học, Sở hữu công nghiệp, Văn bản pháp luật, Việt Nam.

Địa chỉ tài liệu: GVLDS0261-62

35. Các văn bản pháp lý về chuyển giao công nghệ  : Legal writings on technology transfer / Hàn Mạnh Tiến biên soạn . - Hà Nội : Đại học Tổng hợp Hà Nội, 1992 . - 200 tr.; 19 cm.Từ khóa: Chuyển giao công nghệ, Luật Dân sự, Văn bản pháp luật.

Địa chỉ tài liệu: DSVLDS0574-75; GVLDS0161-64
36. Cẩm nang pháp luật về sở hữu trí tuệ và chuyển giao công nghệ : dùng cho doanh nghiệp, doanh nhân / Đinh Thị Mai Phương chủ biên, Phan Thị Hải Anh, Điêu Ngọc Tuấn . - Hà Nội : Chính trị quốc gia, 2004 . - 1415 tr. ; 21 cm.

Từ khóa: Cẩm nang, Chuyển giao công nghệ, Luật Dân sự, Pháp luật, Sở hữu trí tuệ, Việt Nam.

Địa chỉ tài liệu: DSVLDS 001818
37. Cẩm nang sở hữu trí tuệ: chính sách, pháp luật và áp dụng . - Hà Nội , 2005 . - 434 tr. ; 28 cm.

Từ khóa: Bảo hộ sở hữu trí tuệ, Công ước, Hiệp ước, Luật Dân sự, Sở hữu trí tuệ, Thỏa ước quốc tế, Việt Nam.

Địa chỉ tài liệu: DSVLDS 001139
38. Chỉ dẫn áp dụng các quy định khác của Bộ luật dân sự (được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 28/10/1995, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/1996) / Biên soạn: Hoàng Thế Liên, Nguyễn Xuân Anh, Dương Bạch Long . - Hà Nội : Lao động, 2000 . - 2280 tr. ; 27 cm.

Từ khóa: Bộ luật Dân sự, Luật Dân sự, Việt Nam.

Địa chỉ tài liệu: DSVLDS 001005-06,DSVLDS0469-73; MSVLDS2221-53
39. Đăng ký bất động sản - Những vấn đề lý luận và thực tiễn / Nguyễn Minh Tuấn Chủ biên ... [et al.] . - Hà Nội : Chính trị quốc gia, 2011 . - 243 tr. ; 19 cm.

Từ khóa: Bất động sản, Đăng ký bất động sản, Đăng ký quyền sử dụng đất, Đăng ký quyền tài sản gắn liền với đất, Giao dịch bất động sản, Kinh doanh bất động sản, Luật Dân sự, Việt Nam.

Địa chỉ tài liệu: DSVLDS 001737-1746; MSVLDS 008447-636
40. Đặng, Văn Được. Hướng dẫn pháp luật hợp đồng dân sự và cơ chế giải quyết tranh chấp trong bộ luật tố tụng dân sự / Đặng Văn Được, Tạ Thị Hồng Vân . - Hà Nội : Lao động - Xã hội, 2006 . - 606 tr. ; 21 cm.

Từ khóa: Giải quyết tranh chấp, Hợp đồng dân sự, Luật Dân sự, Luật tố tụng dân sự, Tranh chấp hợp đồng, Việt Nam.

Địa chỉ tài liệu: DSVLDS 000807-11,1117-1121,21-25; MSVLDS 005608-11,13-22,24-27,6816-6840
41. Đinh, Thị Mai Phương. Thống nhất luật hợp đồng ở Việt Nam / Đinh Thị Mai Phương . - Hà Nội : Tư pháp, 2005 . - 187 tr. ; 20,5 cm.

Từ khóa: Hợp đồng dân sự, Hợp đồng kinh tế, Hợp đồng, Luật hợp đồng, Việt Nam.

Địa chỉ tài liệu: DSVLDS 000673-82,30-38; MSVLDS 004776-84,4786-4795; GVLDS 000744
42. Đỗ, Văn Đại. Các biện pháp xử lý việc không thực hiện đúng hợp đồng trong pháp luật Việt Nam : sách chuyên khảo / Đỗ Văn Đại. - Tái bản có sửa chữa, bổ sung . - Hà Nội : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2013 . - 460 tr. ; 21 cm.

Từ khóa: Biện pháp xử lý, Hợp đồng dân sự, Không thực hiện hợp đồng, Luật Dân sự, Việt Nam.

Địa chỉ tài liệu: DSVLDS 001911-20,2093-2097
43. Đỗ, Văn Đại. Luật bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng Việt Nam - Bản án và bình luận bản án : sách chuyên khảo / Đỗ Văn Đại . - Hà Nội : Chính trị Quốc gia, 2010 . - 711 tr. ; 21 cm.

Từ khóa: Bồi thường thiệt hại, Bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng, Luật Dân sự, Trách nhiệm bồi thường thiệt hại, Việt Nam.

Địa chỉ tài liệu: DSVLDS 001921-30
44. Đỗ, Văn Đại. Luật bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng Việt Nam - Bản án và bình luận bản án : sách chuyên khảo. Tập 1 / Đỗ Văn Đại. - Xuất bản lần thứ 2 . - TP. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2014 . - 578 tr. ; 21 cm.

Từ khóa: Bản án, Bình luận, Bồi thường thiệt hại, Bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng, Luật Dân sự, Trách nhiệm bồi thường thiệt hại, Việt Nam.

Địa chỉ tài liệu: DSVLDS 002083-87
45. Đỗ, Văn Đại. Luật bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng Việt Nam - Bản án và bình luận bản án : sách chuyên khảo. Tập 2 / Đỗ Văn Đại. - Xuất bản lần thứ 2 . - TP. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2014 . - 578 tr. ; 21 cm.

Từ khóa: Bản án, Bồi thường thiệt hại, Bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng, Luật Dân sự, Việt Nam, Bình luận.

Địa chỉ tài liệu: DSVLDS 002088-92
46. Đỗ, Văn Đại. Luật hợp đồng Việt Nam - Bản án và bình luận bản án : sách chuyên khảo / Đỗ Văn Đại . - Hà Nội : Chính trị quốc gia, 2008 . - 549 tr. ; 20,5 cm.

Từ khóa: Bản án, Bình luận án, Giao kết hợp đồng, Hợp đồng vô hiệu, Luật Dân sự, Luật hợp đồng, Tập quán, Thời điểm hợp đồng, Tranh chấp hợp đồng, Việt Nam.

Địa chỉ tài liệu: DSVLDS 001446-47
47. Đỗ, Văn Đại. Luật nghĩa vụ dân sự và bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự - Bản án và bình luận bản án : sách chuyên khảo . Tập 1 / Đỗ Văn Đại . - Hà Nội : Chính trị quốc gia, 2012 . - 631 tr. ; 21 cm.

Từ khóa: Bản án, Bình luận bản án, Luật Dân sự, Luật nghĩa vụ dân sự, Nghĩa vụ dân sự, Việt Nam, Giao dịch bảo đảm, Tài sản, Thế chấp quyền tài sản, Bảo lãnh.

Địa chỉ tài liệu: DSVLDS 001951-59
48. Đỗ, Văn Đại. Luật nghĩa vụ dân sự và bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự - Bản án và bình luận bản án : sách chuyên khảo . Tập 2  / Đỗ Văn Đại . - Hà Nội : Chính trị quốc gia, 2012 . - 615 tr. ; 21 cm.

Từ khóa: Bản án, Bình luận bản án, Luật Dân sự, Luật nghĩa vụ dân sự, Nghĩa vụ dân sự, Việt Nam.

Địa chỉ tài liệu: DSVLDS 001960-69
49. Đỗ, Văn Đại. Luật thừa kế Việt Nam  - Bản án và bình luận bản án / Đỗ Văn Đại . - Hà Nội : Chính trị quốc gia, 2009 . - 687 tr. ; 21 cm.

Từ khóa: Bản án, Bình luận án, Di chúc, Di sản, Luật thừa kế, Thừa kế, Việt Nam, Luật Dân sự.

Địa chỉ tài liệu: DSVLDS 001819
50. Đỗ, Văn Đại. Luật thừa kế Việt Nam - Bản án và bình luận bản án : sách chuyên khảo . Tập 2 / Đỗ Văn Đại. - Xuất bản lần thứ 2 . - Hà Nội : Chính trị quốc gia, 2013 . - 655 tr. ; 21 cm.

Từ khóa: Bản án, Bình luận bản án, Luật Dân sự, Luật thừa kế, Việt Nam, Di sản, Thờ cúng, Di chúc, Thừa kế thế vị.

Địa chỉ tài liệu: DSVLDS 001941-1950; MSVLDS 009973-92
51. Đỗ, Văn Đại. Luật thừa kế Việt Nam - Bản án và bình luận bản án : sách chuyên khảo. Tập 1 / Đỗ Văn Đại. - Xuất bản lần thứ 2 . - Hà Nội : Chính trị quốc gia, 2013 . - 667 tr. ; 21 cm.

Từ khóa: Bản án, Bình luận bản án, Luật Dân sự, Luật thừa kế, Việt Nam, Di sản, Quyền thừa kế, Người lập di chúc, Di chúc miệng.

Địa chỉ tài liệu: DSVLDS 001931-1940; MSVLDS 009952-72
52. Đỗ, Văn Đại. Luật thừa kế Việt Nam - Bản án và bình luận bản án : sách chuyên khảo. Tập 1 / Đỗ Văn Đại. - Xuất bản lần thứ 2 . - Hà Nội : Chính trị quốc gia, 2013 . - 667 tr. ; 21 cm.

Từ khóa: Bản án, Bình luận án, Di chúc, Di sản thừa kế, Luật Dân sự, Luật Thừa kế, Thừa kế, Thừa kế theo di chúc, Thừa kế theo pháp luật, Việt Nam.

Địa chỉ tài liệu: DSVLDS 001831
53. Đỗ, Văn Đại. Luật thừa kế Việt Nam - Bản án và bình luận bản án : sách chuyên khảo. Tập 2 / Đỗ Văn Đại. - Xuất bản lần thứ 2 . - Hà Nội : Chính trị quốc gia - Sự thật, 2013 . - 655 tr. ; 21 cm.

Từ khóa: Bản án, Bình luận án, Di chúc, Di sản thừa kế, Luật Dân sự, Luật thừa kế, Thừa kế thế vị, Thừa kế, Việt Nam.

Địa chỉ tài liệu: DSVLDS 001972
54. Đỗ, Văn Đại. Pháp luật Việt Nam về trách nhiệm bồi thường của nhà nước / Đỗ Văn Đại, Nguyễn Trương Tín . - Hà Nội : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2014 . - 490 tr. ; 20.5 cm.

Từ khóa: Bồi thường thiệt hại, Luật Dân sự, Nhà nước, Trách nhiệm bồi thường, Trách nhiệm pháp lý, Việt Nam.

Địa chỉ tài liệu: DSVLDS 002033-37
55. Dương, Bạch Long. Tìm hiểu các quy định của pháp luật về thừa kế / Dương bạch Long, Nguyễn Xuân Anh . - Hà Nội : Chính trị quốc gia, 2008 . - 246 tr. ; 20,5 cm.

Từ khóa: Luật Dân sự, Pháp luật thừa kế, Thừa kế, Việt Nam.

Địa chỉ tài liệu: DSVLDS 001506-1510; MSVLDS 006521-45
56. German Civil Code (BGB) = Bộ luật Dân sự Đức - Chế định nghĩa vụ : sách được tài trợ bởi viện Fes / Trường Đại học Luật Hà Nội; Dịch: Nguyễn Thị Ánh Vân,... [et.al.] . - Hà Nội : Lao động, 2014 . - 699 tr. ; 21 cm.

Từ khóa: Đức, Hợp đồng, Luật Dân sự, Nghĩa vụ.

Địa chỉ tài liệu: DSVLDS 001983-1992; MSVLDS 009993-10012
57. Giao dịch và giải quyết tranh chấp giao dịch về quyền sử dụng đất : sách chuyên khảo / Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Khoa Luật Dân sự ; Đỗ Văn Đại chủ biên ; Đỗ Thành Công,... [et al.] . - Hà Nội : Lao động, 2012 . - 401 tr. ; 21 cm.

Từ khóa: Luật Dân sự, Việt Nam, Giao dịch, Giải quyết trach chấp giao dịch, Quyền sử dụng đất, Hợp đồng, Chuyển nhượng, Lập di chúc.

Địa chỉ tài liệu: DSVLDS 001901-10
58. Hệ thống hoá các văn bản pháp luật về Dân sự và Tố tụng dân sự . - Hà Nội : Pháp lý, 1992 . - 378 tr. ; 26 cm.

Từ khóa: Dân sự, Luật Dân sự, Luật Tố tụng dân sự, Tố tụng dân sự, Văn bản pháp luật, Việt Nam.

Địa chỉ tài liệu: DSVLDS0294-97
59. Xaca, Vacaxum. Bình luận khoa học Bộ luật Dân sự Nhật Bản / Xaca Vacaxum, Tori Aritdumi ; Dịch: Nguyễn Đức Giao, Lưu Tiến Dũng ; Hoàng Thế Liên hiệu đính . - Hà Nội : Chính trị quốc gia, 1995 . - 716 tr. ; 19 cm.

Từ khóa: Bộ luật Dân sự, Luật Dân sự, Nhật Bản.

Địa chỉ tài liệu: DSVLDS 001752,DSVLDS0271-90

MSVLDS 006086-89,091-103,MSVLDS2167-86


60. Hoàng, Châu Giang. Một trăm mười câu hỏi và trả lời về bồi thường thiệt hại / Hoàng Châu Giang . - Hà Nội : Lao động - Xã hội, 2006 . - 463 tr. ; 20,5 cm.

Từ khóa: Bồi thường thiệt hại, Hỏi đáp, Luật Dân sự, Trách nhiệm bồi thường thiệt hại, Việt Nam.

Địa chỉ tài liệu: DSVLDS 001263-65,67-76
61. Hoàng, Trung Tiếu. Hướng dẫn soạn thảo văn bản - Hợp đồng dân sự, hợp đồng lao động, hợp đồng kinh tế : văn bản mới nhất / Hoàng Trung Tiếu . - TP. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 1995 . - 474 tr. ; 20 cm.

Từ khóa: Hợp đồng dân sự, Hợp đồng kinh tế, Hợp đồng lao động, Kỹ thuật soạn thảo văn bản, Luật hành chính, Soạn thảo văn bản, Việt Nam.

Địa chỉ tài liệu: DSVLHC 004291-4305; GVLHC0887-89,91-99,927
62. Hỏi - đáp về Bộ luật Dân sự năm 2005 / Thanh Tùng biên soạn . - Hà Nội : Lao động, 2005 . - 155 tr. ; 19 cm.

Từ khóa: Bộ luật Dân sự, Hỏi đáp, Luật Dân sự, Việt Nam.

Địa chỉ tài liệu: DSVLDS 000725-34,67-76; MSVLDS 004866-5145
63. Hỏi đáp về Bộ luật dân sự và những văn bản hướng dẫn thi hành / Đức Giang sưu tầm, tuyển chọn . - Hà Nội : Lao động, 2003 . - 531 tr. ; 20,5 cm.

Từ khóa: Bộ luật dân sự.

Địa chỉ tài liệu: MSVLDS0429,520,608,768,812,28,1076
64. Hỏi đáp về các loại hợp đồng trong Bộ luật Dân sự năm 2005 / Nguyễn Minh Biên soạn . - Hà Nội : Lao động, 2005 . - 279 tr. ; 20,5 cm.

Từ khóa: Bộ luật Dân sự, Hợp đồng dân sự, Luật Dân sự, Việt Nam.

Địa chỉ tài liệu: DSVLDS 000772-76,22-25; MSVLDS 005226,29-45,MSVLDS2259; GVLDS 000852
65. Hỏi đáp về Luật Sở hữu trí tuệ . - Hà Nội : Quân đội nhân dân, 2008 . - 114 tr. ; 20,5 cm.

Từ khóa: Bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, Luật Dân sự, Quyền đối với giống cây trồng, Quyền liên quan, Quyền sở hữu công nghiệp, Quyền tác giả, Sở hữu trí tuệ, Việt Nam.

Địa chỉ tài liệu: DSVLDS 001561-70
66. Kiều, Thị Thanh. Hội nhập quốc tế về bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ ở Việt Nam: sách chuyên khảo / Kiều Thị Thanh . - Hà Nội : Chính trị quốc gia, 2013 . - 427 tr. ; 22 cm.

Từ khóa: Bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ, Hội nhập quốc tế, Luật Dân sự, Sở hữu trí tuệ, Việt Nam.

Địa chỉ tài liệu: DSVLDS 001871-1880; ; MSVLDS 009672-761
67. Kỷ yếu các toạ đàm tổ chức tại Việt Nam  : Trong khuôn khổ dự án Jica 2000 - 2003. Quyển 3  / Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản Jica . - Hà Nội : Văn hóa Dân tộc, 2004 . - 466 tr. ; 27 cm.

Từ khóa: Luật Dân sự, Nhật Bản, Quyền sở hữu trí tuệ, Sở hữu trí tuệ.

Địa chỉ tài liệu: DTCLDS 000176-0185; GVTC 000491-95
68. Kỷ yếu các toạ đàm tổ chức tại Việt Nam trong khuôn khổ dự án Jica : trong khuôn khổ dự án Jica 2000 - 2003. Quyển 4 / Cơ quan hợp tác Quốc tế Nhật Bản Jica . - Hà Nội : Văn hóa Dân tộc, 2004 . - 493 tr. ; 27 cm.

Từ khóa: Luật Dân sự, Nhật Bản, Quyền sở hữu trí tuệ, Sở hữu trí tuệ.

Địa chỉ tài liệu: DTCLDS 000186-0195; GVTC 000496-500
69. Lê, Kim Giang. Hợp đồng dân sự và các tranh chấp thường gặp / Lê Kim Giang . - Hà Nội : Tư pháp, 2011 . - 355 tr. ; 21 cm.

Từ khóa: Chấm dứt hợp đồng, Hợp đồng bảo hiểm, Hợp đồng dân sự, Hợp đồng gửi giữ tài sản, Hợp đồng mua bán, Hợp đồng thuê tài sản, Hợp đồng vay tài sản, Luật Dân sự, Sở hữu tài sản, Việt Nam.

Địa chỉ tài liệu: DSVLDS 001694-1703; MSVLDS 007952-69,7971-8041
70. Lê, Kim Quế. Chín mươi câu hỏi đáp pháp luật về thừa kế / Lê Kim Quế . - Hà Nội : Chính trị quốc gia, 1994 . - 129 tr.; 19 cm.

Từ khóa: Di sản, Diện thừa kế, Pháp luật thừa kế, Quy định chung, Thừa kế theo di chúc, Thừa kế theo luật, Việt Nam.

Địa chỉ tài liệu: DSVLDS 001279,DSVLDS0252-55; GVLDS0176-87,189-204
71. Lê, Kim Quế. Một trăm câu hỏi về thừa kế theo Bộ luật dân sự / Lê Kim Quế . - Hà Nội : Chính trị quốc gia, 1996 . - 139 tr.; 19 cm.

Từ khóa: Bộ luật Dân sự, Luật Dân sự, Pháp luật thừa kế, Quyền thừa kế, Thừa kế, Việt Nam.

Địa chỉ tài liệu: DSVLDS0081-84,47-51; MSVLDS2142-45,47-66; GVLDS0231,316-320
72. Lê, Kim Quế. Tìm hiểu pháp luật về thừa kế / Lê Kim Quế, Nguyễn Lê Hưởng . - Hà Nội : Pháp lý, 1987 . - 56 tr.; 19 cm.

Từ khóa: Luật Dân sự, Quyền thừa kế, Thừa kế, Việt Nam.

Địa chỉ tài liệu: DSVLDS0467; GVLDS0232-34
73. Lê, Mai Anh. Bồi thường thiệt hại do người có thẩm quyền của cơ quan tiến hành tố tụng gây ra / Lê Mai Anh . - Hà Nội : Lao động - Xã hội, 2004 . - 215 tr. ; 20,5 cm.

Từ khóa: Bồi thường nhà nước, Bồi thường thiệt hại, Luật Dân sự, Trách nhiệm dân sự, Việt Nam.

Địa chỉ tài liệu: DSVLDS 000643-47,1198,200; GVLDS 000710
74. Lê, Nết. Quyền sở hữư trí tuệ / Lê Nết . - TP. Hồ Chí Minh : Nxb. Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, 2005 . - 170 tr. ; 24 cm.

Từ khóa: Bảo hộ, Hợp đồng li-xăng, Luật Dân sự, Nhãn hiệu hàng hoá, Quyền tác giả, Quyền thừa kế, Sở hữu công nghiệp, Sở hữu trí tuệ, Việt Nam.

Địa chỉ tài liệu: DSVLDS 000683-84
75. Lê, Quang Hậu. Tình huống pháp luật về thừa kế / Lê Quang Hậu . - Hà Nội : Tư pháp, 2011 . - 97 tr. ; 19 cm.

Từ khóa: Luật Dân sự, Thừa kế, Pháp luật thừa kế, Việt Nam.

Địa chỉ tài liệu: DSVLDS 001790-1794; MSVLDS 008817-35,37-41
76. Lê, Thanh Vân. Những nội dung cơ bản của Bộ luật Dân sự Việt Nam / Lê Thanh Vân, Phan Đình Khánh . - TP. Hồ Chí Minh : Nxb. TP. Hồ Chí Minh, 1995 . - 733 tr. ; 19 cm.

Từ khóa: Bộ luật Dân sự, Luật Dân sự, Việt Nam.

Địa chỉ tài liệu: GVLDS0018-20
77. Lê, Thu Hà. Bình luận khoa học về pháp luật dân sự và thực tiễn xét xử / Lê Thu Hà . - Hà Nội : Tư pháp, 2005 . - 183 tr. ; 20,5 cm.

Từ khóa: Hôn nhân gia đình, Hợp đồng dân sự, Luật Dân sự, Pháp luật dân sự, Thừa kế, Thực tiễn xét xử, Việt Nam.

Địa chỉ tài liệu: DSVLDS 000740-45,59-62; GVLDS 000831,35
78. Lê, Xuân Thảo. Đổi mới và hoàn thiện pháp luật về sở hữu trí tuệ / Lê Xuân Thảo . - Hà Nội : Tư pháp, 2005 . - 363 tr. ; 20,5 cm.

Từ khóa: Bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ, Luật Dân sự, Quyền sở hữu trí tuệ, Sở hữu trí tuệ, Việt Nam.

Địa chỉ tài liệu: DSVLDS 000751-56,53-56; GVLDS 000846
79. Lecuyer, Hervé. Sự phát triển của các chế định cơ bản trong pháp luật dân sự : Hội thảo khoa học / Hervé Lecuyer, Christopphe Caron . - Hà Nội:, 1998 . - 57 tr.; 28 cm.

Từ khóa: Chế định, Luật Dân sự.

Địa chỉ tài liệu: DSVHT 000002,229-232; MSVLDS1513-42,44
80. Luật Dân sự, Thương sự, Tố tụng thi hành trong các toà Nam án Bắc Kỳ . - Hà Nội : [Knxb], 1922 . - 449 tr. ; 28 cm.

Từ khóa: Luật Dân sự, Luật Tố tụng, Thương mại, Việt Nam.

Địa chỉ tài liệu: DSVLDS 001383

81. Luật hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác : thực hiện từ ngày 01/07/2007 / Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam . - Hà Nội : Lao động - Xã hội, 2007 . - 32 tr. ; 19 cm.Từ khóa: Hiến mô, Hiến bộ phận cơ thể người, Ghép mô, Ghép bộ phận cơ thể người, Luật Dân sự, Văn bản pháp luật, Việt Nam.

Địa chỉ tài liệu: DSVLDS 001541-1545; MSVLDS 006736-50
82. Luật La mã / Khoa Luật. Nguyễn Ngọc Đào biên soạn . - Hà Nội : NXB Đại học quốc gia, 1994 . - 174 tr. ; 19 cm.

Từ khóa: Luật Dân sự, Luật La mã, Nhà nước cổ đại.

Địa chỉ tài liệu: DSVLDS0344-66; MSVLDS 010103-15,MSVLDS2122-41; GVLDS0263-67,71-72,77,82,84
83. Luật sở hữu trí tuệ / Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam . - Hà Nội : Chính trị quốc gia, 2007 . - 198 tr. ; 19 cm.

Từ khóa: Luật sở hữu trí tuệ, Quyền đối với giống cây trồng, Quyền sở hữu công nghiệp, Quyền sở hữu trí tuệ, Sở hữu trí tuệ, Việt Nam.

Địa chỉ tài liệu: DSVLDS 001398-417
84. Luật sở hữu trí tuệ : đã được sửa đổi, bổ sung ngày 19 tháng 6 năm 2009 / Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam . - Hà Nội : Lao động - Xã hội, 2009 . - 199 tr. ; 19 cm.

Từ khóa: Luật dân sự, Luật sở hữu trí tuệ, Việt Nam.

Địa chỉ tài liệu: DSVLDS 001610-1619; MSVLDS 007091-280
85. Luật Sở hữu trí tuệ : tìm hiểu . - Hà Nội : Lao động - Xã hội, 2006 . - 176 tr. ; 19 cm.

Từ khóa: Bảo hộ quyền tác giả, Chuyển nhượng quyền tác giả, Chuyển quyền sử dụng, Luật Sở hữu trí tuệ, Quyền tác giả, Việt Nam, uật Dân sự, Quyền liên quan, Bảo hộ quyền liên quan.

Địa chỉ tài liệu: DSVLDS 001536-1540; MSVLDS 006751-73,75
86. Luật trưng mua, trưng dụng tài sản / Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam . - Hà Nội : Tư pháp, 2008 . - 35 tr. ; 19 cm.

Từ khóa: Luật Dân sự, Trưng mua, Tài sản, Trưng dụng tài sản, Việt Nam.

Địa chỉ tài liệu: DSVLDS 001571-99
87. Một số vấn đề về pháp luật dân sự Việt Nam từ thế kỷ XV đến thời Pháp thuộc : sách tham khảo / Bộ Tư pháp. Viện Nghiên cứu Khoa học Pháp lý ; Biên soạn: Hoàng Thế Liên... [et al.] . - Hà Nội : Chính trị quốc gia, 1998 . - 318 tr. ; 20 cm.

Từ khóa: Luật Dân sự, Pháp luật dân sự, Thời Lê, Thời Nguyễn, Thời Pháp thuộc, Việt Nam.

Địa chỉ tài liệu: DSVLDS 001110,816-817,DSVLDS0095-102,4-9; GVLDS0486,88-89
88. Nghị định của Chính Phủ về chế độ nhuận bút / Chính Phủ nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam . - Hà Nội : Chính trị Quốc gia, 2002 . - 43 tr. ; 19 cm. 3.500

Từ khóa: Chính phủ, Luật Dân sự, Nghị định, Nhuận bút, Việt Nam.

Địa chỉ tài liệu: DSVLDS 0590-92

89. Nghị quyết của Uỷ ban thường vụ Quốc hội về giao dịch Dân sự về nhà ở được xác lập trước ngày 1.7.1991 / Uỷ ban Thường vụ Quốc hội . - Hà Nội : Chính trị Quốc gia, 1998 . - 33 tr. ; 19 cm.Từ khóa: Giao dịch dân sự, Luật Dân sự, Nhà ở, Văn bản pháp luật, Việt Nam.

Địa chỉ tài liệu: DSVLDS0155-57
90. Ngô, Quang Vũ. Hướng dẫn chi tiết thi hành Bộ luật Dân sự. T. 1 . - Hà Nội : Thống kê, 2005 . - 690 tr. ; 28 cm.

Từ khóa: Bộ luật Dân sự, Luật Dân sự, Văn bản pháp luật, Việt Nam.

Địa chỉ tài liệu: DSVLDS 001050
91. Ngô, Quang Vũ. Hướng dẫn chi tiết thi hành Bộ luật Dân sự. Tập 2 / Ngô Quang Vũ . - Hà Nội : Thống kê, 2005 . - 684 tr. ; 28 cm.

Từ khóa: Bộ luật Dân sự, Luật Dân sự, Văn bản pháp luật, Việt Nam.

Địa chỉ tài liệu: DSVLDS 001051
92. Ngô, Quỳnh Hoa. Một trăm bốn mươi hai tình huống pháp luật về sở hữu công nghiệp / Ngô quỳnh Hoa . - Hà Nội : Lao động - Xã hội, 2004 . - 783 tr. ; 20,5 cm.

Từ khóa: Luật Dân sự, Quyền sở hữu công nghiệp, Sở hữu công nghiệp, Việt Nam.

Địa chỉ tài liệu: DSVLDS 000735-0739; DSVLDS 001183-87
93. Ngô, Sĩ Hàn. Bộ luật Dân sự và một trăm sáu mươi sáu câu hỏi - đáp / Ngô Sỹ Hàn . - Hà Nội : Lao động - Xã hội, 2006 . - 402 tr. ; 20,5 cm.

Từ khóa: Bộ luật Dân sự, Hỏi đáp, Luật Dân sự, Văn bản pháp luật, Việt Nam.

Địa chỉ tài liệu: DSVLDS 000802-05,1078; MSVLDS 005518-5607; GVLDS 000876
94. Ngô, Văn Thâu. Một số điều cần biết trong các quyền dân sự của công dân / Ngô Văn Thâu . - Hà Nội : Pháp lý, 1987 . - 98 tr. ; 19 cm.

Từ khóa: Công dân, Quyền dân sự, Việt Nam, Luật Dân sự.

Địa chỉ tài liệu: GVLDS0156-60
95. Nguyễn, Bá Bình. Bảo hộ kiểu dáng công nghiệp ở Việt Nam - Pháp luật và thực tiễn : sách chuyên khảo / Nguyễn Bá Bình . - Hà Nội : Tư pháp, 2005 . - 198 tr. ; 21 cm.

Từ khóa: Bảo hộ kiểu dáng công nghiệp, Kiểu dáng công nghiệp, Luật sở hữu trí tuệ, Việt Nam.

Địa chỉ tài liệu: DSVLDS 001970-71
96. Nguyễn, Đức Giao. Bốn trăm câu hỏi đáp về Bộ luật Dân sự Việt Nam / Nguyễn Đức Giao, Trần Huyền Nga. - Tái bản có sửa đổi, bổ sung . - TP. Hồ Chí Minh : Nxb. TP. Hồ Chí Minh, 2002 . - 845 tr. ; 20 cm.

Từ khóa: Bộ luật Dân sự, Luật Dân sự, Việt Nam.

Địa chỉ tài liệu: DSVLDS 001057-61,620,3-4; MSVLDS 3841,44,46-60
97. Nguyễn, Hải An. Pháp luật về tặng cho quyền sử dụng đất ở Việt Nam : sách tham khảo / Nguyễn Hải An . - Hà Nội : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2012 . - 302 tr. ; 21 cm.

Từ khóa: Đất đai, Luật Dân sự, Quyền sử dụng đất, Tặng cho quyền sử dụng đất, Việt Nam.

Địa chỉ tài liệu: DSVLDS 002003-12
98. Nguyễn, Huy Anh. Quá trình hình thành và phát triển pháp luật về sở hữu ở Việt Nam / Nguyễn Huy Anh . - Hà Nội : Chính trị Quốc gia, 1998 . - 141 tr.; 19 cm.

Từ khóa: Luật dân sự, Quyền sở hữu, Sở hữu, Việt Nam.

Địa chỉ tài liệu: DSVLDS 001176-82, DSVLDS0110-19; MSVLDS1298-317; GVLDS0499,502,04
99. Nguyễn, Mạnh Bách. Dân luật Việt Nam : Nghĩa vụ / Nguyễn Mạnh Bách . - Sài Gòn : [k.n.x.b.], 1974 . - 507 tr. ; 20 cm.

Từ khóa: Hợp đồng, Luật Dân sự, Nghĩa vụ, Sài Gòn, Trách nhiệm dân sự, Việt Nam.

Địa chỉ tài liệu: DSVLDS 001394-97
100. Nguyễn, Mạnh Bách. Luật dân sự Việt Nam lược giải : các hợp đồng dân sự thông dụng / Nguyễn Mạnh Bách . - Hà Nội : Chính trị quốc gia, 1997 . - 324 tr.; 20 cm.

Từ khóa: Hợp đồng dân sự, Luật Dân sự, Luật hợp đồng, Việt Nam.

Địa chỉ tài liệu: DSVLDS 001114-16,DSVLDS0021-30; MSVLDS1098-104,107-108,110-113,15,17,19-22; GVLDS0298-99,310
101. Nguyễn, Mạnh Bách. Luật Dân sự Việt Nam lược khảo : sách tham khảo / Nguyễn Mạnh Bách . - Hà Nội : Chính trị quốc gia, 2004 . - 214 tr. ; 21 cm.

Từ khóa: Luật Dân sự, Việt Nam.

Địa chỉ tài liệu: DSVLDS 001829
102. Nguyễn, Mạnh Bách. Nghĩa vụ dân sự trong luật dân sự Việt Nam / Nguyễn Mạnh Bách . - Hà Nội : Chính trị Quốc gia, 1998 . - 298 tr.; 19 cm.

Từ khóa: Luật dân sự, Nghĩa vụ dân sự, Trách nhiệm dân sự, Việt Nam.

Địa chỉ tài liệu: DSVLDS 001080,DSVLDS0140-49; MSVLDS1318-42; GVLDS0511,15
103. Nguyễn, Mạnh Bách. Pháp luật về hợp đồng : lược giải / Nguyễn Mạnh Bách . - Hà Nội : Chính trị Quốc gia, 1995 . - 214 tr. ; 20 cm.

Từ khóa: Hợp đồng vô hiệu, Hợp đồng, Luật Dân sự, Việt Nam, Thời hiệu, Nghĩa vụ.

Địa chỉ tài liệu: DSVLDS 001365-72,DSVLDS0435-39; GVLDS0556,59
104. Nguyễn, Mạnh Hùng. Những điều cần biết trong pháp luật dân sự / Nguyễn Mạnh Hùng . - Hà Nôi : Chính trị quốc gia, 1996 . - 160 tr. ; 19 cm.

Từ khóa: Dân sự, Hợp đồng, Luật Dân sự, Pháp luật dân sự, Quyền tài sản, Thừa kế, Việt Nam.

Địa chỉ tài liệu: GVLDS0006-08
105. Nguyễn, Minh Tuấn. Pháp luật thừa kế của Việt Nam - Những vấn đề lý luận và thực tiễn / Nguyễn Minh Tuấn . - Hà Nội : Lao động - Xã hội, 2009 . - 148 tr. ; 24 cm.

Từ khóa: Luật Dân sự, Pháp luật thừa kế, Thừa kế, Việt Nam.

Địa chỉ tài liệu: DSVLDS 001620-1629; MSVLDS 007281-520

106. Nguyễn, Ngọc Điện. Bình luận các hợp đồng thông dụng trong luật dân sự Việt Nam / Nguyễn Ngọc Điện . - TP. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2001 . - 490 tr. ; 20,5 cm.Từ khóa: Giao kết hợp đồng, Hợp đồng dân sự, Hợp đồng gửi giữ, Hợp đồng mua bán tài sản, Hợp đồng, Luật Dân sự, Mượn tài sản, Thuê nhà ở, Thuê tài sản, Vay mượn.

Địa chỉ tài liệu: DSVLDS 001305-24,820-821
107. Nguyễn, Ngọc Điện. Bình luận khoa học về đảm bảo thực hiện nghĩa vụ trong luật dân sự Việt Nam / Nguyễn Ngọc Điện . - TP. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2001 . - 392 tr. ; 21 cm.

Từ khóa: Bảo đảm đối nhân, Bảo đảm đối vật, Bảo lãnh, Cầm cố, Hợp đồng bảo lãnh, Hợp đồng cầm cố, Hợp đồng thế chấp, Luật Dân sự, Nghĩa vụ dân sự, Việt Nam.

Địa chỉ tài liệu: DSVLDS 001826-27
108. Nguyễn, Ngọc Điện. Chủ thể quan hệ pháp luật dân sự : sách tham khảo / Nguyễn Ngọc Điện . - Hà Nội : Chính trị quốc gia, 2010 . - 287 tr. ; 19 cm.

Từ khóa: Cá nhân, Chủ thể quan hệ pháp luật dân sự, Luật Dân sự, Nhân thân, Quan hệ pháp luật dân sự, Pháp nhân, Quyền nhân thân.

Địa chỉ tài liệu: DSVLDS 001704-1708; MSVLDS 008042-66
109. Nguyễn, Ngọc Điện. Một số suy nghĩ về thừa kế trong luật dân sự Việt Nam / Nguyễn Ngọc Điện . - TP. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 1999 . - 656 tr. ; 20,5 cm.

Từ khóa: Di sản, Luật Dân sự, Phân chia tài sản, Pháp luật thừa kế, Quyền hưởng tài sản, Thừa kế.

Địa chỉ tài liệu: DSVLDS 001285-97,299-304
110. Nguyễn, Ngọc Điện. Nghiên cứu về tài sản trong luật dân sự Việt Nam / Nguyễn Ngọc Điện . - TP. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 1999 . - 410 tr. ; 20,5 cm.

Từ khóa: Bất động sản, Động sản, Luật Dân sự, Quyền sở hữu, Quyền tài sản, Tài sản.

Địa chỉ tài liệu: DSVLDS 001345-64
111. Nguyễn, Ngọc Khánh. Chế định hợp đồng trong Bộ luật Dân sự Việt Nam / Nguyễn Ngọc Khánh . - Hà Nội : Tư pháp, 2007 . - 559 tr. ; 21 cm.

Từ khóa: Chế định hợp đồng, Hợp đồng, Luật Dân sự, Việt Nam.

Địa chỉ tài liệu: DSVLDS 001815
112. Nguyễn, Như Quỳnh. Hết quyền đối với nhãn hiệu trong pháp luật, thực tiễn quốc tế và Việt Nam : sách chuyên khảo / Nguyễn Như Quỳnh . - Hà Nội : Chính trị quốc gia - Sự thật, 2012 . - 522 tr. ; 28 cm.

Từ khóa: Hết quyền đối với nhãn hiệu, Luật Dân sự, Nhãn hiệu, Quyền sở hữu trí tuệ, Việt Nam.

Địa chỉ tài liệu: DSVLDS 001770-1779; MSVLDS 008637-74,676-726
113. Nguyễn, Quang Quýnh. Dân luật. Quyển 1, Khái niệm tổng quát về pháp luật, lý thuyết đại cương về các quyền lợi, nhân thân, gia đình, giá thú, tử hệ / Nguyễn Quang Quýnh . - Cần Thơ : Viện Đại học Cần Thơ, 1967 . - 579 tr. ; 30 cm.

Từ khóa: Dân luật, Gia đình, Giá thú, Quyền lợi, Tử hệ.

Địa chỉ tài liệu: DSVLDS 002098

114. Nguyễn, Thanh Tâm. Quyền sở hữu công nghiệp trong hoạt động thương mại : sách chuyên khảo / Nguyễn Thanh Tâm . - Hà Nội : Tư pháp, 2006 . - 263 tr. ; 20,5 cm.Từ khóa: Luật Dân sự, Sở hữu công nghiệp, Sở hữu trí tuệ.

Địa chỉ tài liệu: DSVLDS 001526-1530; MSVLDS 006801-15
115. Nguyễn, Thị Mai. Hỏi đáp pháp luật về nhà ở, chuyển quyền sử dụng đất trong Bộ luật Dân sự / Nguyễn Thị Mai . - Hà Nội : Chính trị quốc gia, 1997 . - 340 tr.; 19 cm.

Từ khóa: Chuyển quyền sử dụng đất, Bộ luật Dân sự, Luật Dân sự, Nhà ở, Văn bản pháp luật, Việt Nam.

Địa chỉ tài liệu: DSVLDS 001201-05,DSVLDS0421-34
116. Nguyễn, Thị Mai. Hỏi đáp về Bộ luật Dân sự Việt Nam / Nguyễn Thị Mai. - Có sửa chữa bổ sung . - TP. Hồ Chí Minh : Nxb. TP. Hồ Chí Minh, 1996 . - 532 tr. ; 20 cm.

Từ khóa: Bộ luật Dân sự, Hỏi đáp, Luật Dân sự, Việt Nam.

Địa chỉ tài liệu: DSVLDS 001054-56
117. Nguyễn, Thị Mai. Hỏi đáp về thừa kế / Nguyễn Thị Mai, Phan Đình Khánh . - TP. Hồ Chí Minh : Nxb. TP.  Hồ Chí Minh, 1996 . - 156 tr. ; 19 cm.

Từ khóa: Pháp luật thừa kế, Quy định, Thủ tục thưa kiện, Thừa kế theo di chúc, Thừa kế theo luật, Việt Nam.

Địa chỉ tài liệu: GVLDS0327-35
118. Nguyễn, Thị Mai. Hỏi đáp về thừa kế trong Bộ luật dân sự Việt Nam : Có hiệu lực thi hành từ 1-7-1996 / Nguyễn Thị Mai, Phan Đình Khánh . - TP. Hồ Chí Minh : Nxb. TP. Hồ Chí Minh, 1996 . - 156 tr.; 19 cm.

Từ khóa: Bộ luật Dân sự, Pháp luật thừa kế, Luật Dân sự, Thừa kế, Việt Nam.

Địa chỉ tài liệu: DSVLDS 001640,DSVLDS0228-30,32-41; MSVLDS2187-220; GVLDS0225-27
119. Nguyễn, Văn Thành. Dân luật / Nguyễn Văn Thành . - Sài Gòn : [k.n.x.b.] . - 139 tr. ; 22 cm.

Từ khóa: Di sản, Luật dân sự, Tài sản vợ chồng, Việt Nam.

Địa chỉ tài liệu: DSVLDS 001381,91-93
120. Nguyễn, Văn Xương. Lược dịch và chú giải Sắc lệnh điền thổ ngày 21/7/1925 / Nguyễn Văn Xương . - Sài Gòn : [Knxb], 1966 . - 700 tr. ; 28 cm.

Từ khóa: Đất đai, Luật Dân sự, Nhà ở, Quyền sở hữu, Sắc lệnh, Việt Nam.

Địa chỉ tài liệu: DSVLDS 001420
121. Nguyễn, Việt Cường. Hỏi - đáp hợp đồng dân sự, hợp đồng mua bán tài sản, mua bán nhà ở, hợp đồng thuê nhà ở và phương hướng giải quyết tranh chấp / Nguyễn Việt Cường . - Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2000 . - 463 tr.; 20 cm.

Từ khóa: Giải quyết tranh chấp, Hợp đồng dân sự, Hợp đồng thuê nhà ở, Luật Dân sự, Mua bán nhà ở, Mua bán tài sản, Việt Nam.

Địa chỉ tài liệu: DSVLDS 001111-13,DSVLDS0474-78; MSVLDS2254-305
122. Nhãn hiệu hàng hoá trong pháp luật dân sự : sách chuyên khảo / Đinh Văn Thanh chủ biên, Đinh Thị Hằng ; Bùi Đăng Hiếu hiệu đính . - Hà Nội : Công an nhân dân, 2004 . - 367 tr. ; 20,5 cm.

Từ khóa: Luật Dân sự, Nhãn hiệu hàng hoá, Quyền sở hữu trí tuệ, Quyền sở hữu, Sở hữu trí tuệ, Việt Nam.

Địa chỉ tài liệu: DSVLDS 000653-62,06-12; MSVLDS 004006-4085; GVLDS 000722-24
123. Những điều cần biết về sở hữu trí tuệ : quyền tác giả, quyền sở hữu công nghiệp, chuyển giao công nghệ / Quỳnh Lê sưu tầm và tuyển chọn . - Hà Nội : Lao động - Xã hội, 2004 . - 795 tr. ; 24 cm.

Từ khóa: Chuyển giao công nghệ, Luật Dân sự, Quyền sở hữu công nghiệp, Quyền tác giả, Sở hữu trí tuệ, Văn bản pháp luật, Việt Nam.

Địa chỉ tài liệu: DSVLDS 000715-19,1149-1152,747
124. Những nội dung cơ bản của Bộ luật Dân sự nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam / Bộ Tư pháp. - In lần thứ 2, có sửa chữa và chỉnh lý . - TP. Hồ Chí Minh : Nxb. TP. Hồ Chí Minh, 1997 . - 575 tr.; 20 cm.

Từ khóa: Bộ luật Dân sự, Luật Dân sự, Nghĩa vụ dân sự, Quan hệ dân sự, Sở hữu trí tuệ, Tài sản, Việt Nam.

Địa chỉ tài liệu: DSVLDS0001-05,07-20; GVLDS0336-38,40-45
125. Những nội dung cơ bản của Luật sở hữu trí tuệ / Vụ công tác lập pháp ; Biên soạn : Đặng Văn Chiến,... [et al.] . - Hà Nội : Tư pháp, 2006 . - 442 tr. ; 19 cm.

Từ khóa: Cây trồng, Luật Sở hữu trí tuệ, Quyền sở hữu công nghiệp, Quyền sở hữu trí tuệ, Quyền tác giả, Sở hữu trí tuệ, Việt Nam.

Địa chỉ tài liệu: DSVLDS 001834-35
126. Những nội dung mới của Bộ luật Dân sự năm 2005 / Vụ Công tác Lập pháp . - Hà Nội : Tư pháp, 2005 . - 443 tr. ; 20,5 cm.

Từ khóa: Bộ luật Dân sự, Luật Dân sự, Việt Nam.

Địa chỉ tài liệu: DSVLDS 000695-99,1062-1063,65-66; MSVLDS 004707-18,20-26,28-31,33-45
127. Những quy định chung về luật hợp đồng ở Pháp, Đức, Anh, Mỹ / Phạm Thái Việt dịch; Hoàng Phước Hiệp hiệu đính . - Hà Nội : Chính trị quốc gia, 1993 . - 143 tr. ; 19 cm.

Từ khóa: Anh, Đức, Luật hợp đồng, Mỹ, Pháp, Hợp đồng.

Địa chỉ tài liệu: DSVLDS 001280-84,DSVLDS0465; GVLKT0423
128. Những quy định hướng dẫn thi hành Bộ luật Dân sự / Nguyễn Ngọc Điệp biên soạn . - Hà Nội :, Công an Nhân dân, 1998 . - 321 tr.; 19 cm.

Từ khóa: Bộ luật Dân sự, Luật Dân sự, Việt Nam.

Địa chỉ tài liệu: MSVLDS1343-50,52-68,70-81
129. Những quy định pháp luật về bảo hộ quyền tác giả đối với các tác phẩm văn học, nghệ thuật, khoa học. Bảo hộ các sáng kiến và quyền sở hữu công nghiệp của công dân và các tổ chức . - Hà Nội : Chính trị quốc gia, 1993 . - 319 tr.; 19 cm. 17000

Từ khóa: Bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp, Bảo hộ quyền tác giả, Luật Dân sự, Quyền sở hữu công nghiệp, Quyền tác giả, Việt Nam.

Địa chỉ tài liệu: DSVLDS0419-20; GVLDS0236-45
130. Những quy định pháp luật về dân sự . - TP. Hồ Chí Minh : Nxb. TP. Hồ Chí Minh, 1994 . - 998 tr. ; 24 cm.

Từ khóa: Dân sự, Luật Dân sự, Việt Nam, Quyền tài sản, Thừa kế, Hợp đồng.

Địa chỉ tài liệu: DSVLDS0322-23
131. Những quy định pháp luật về dân sự và tố tụng dân sự: hệ thống hoá những quy định pháp luật hiện hành mới nhất về dân sự và tố tụng dân sự / Nguyễn Ngọc Điệp sưu tầm và hệ thống hoá . - Cà Mau : Nxb. Mũi Cà Mau, 1998 . - 785 tr. ; 19 cm.

Từ khóa: Dân sự, Luật Dân sự, Luật Tố tụng dân sự, Tố tụng dân sự, Việt Nam.

Địa chỉ tài liệu: DSVLDS 001104-06,DSVLDS0085-89; MSVLDS1239-57; GVLDS0493-94
132. Những quy định pháp luật về hợp đồng / Sưu tầm, tuyển chọn: Nguyễn Nam Trung, Lê Hải Anh . - Hà Nội : Lao động, 2001 . - 783 tr.; 19 cm.

Từ khóa: Hợp đồng dân sự, Hợp đồng, Luật Dân sự, Việt Nam.

Địa chỉ tài liệu: DSVLDS 001126-29,DSVLDS0524-28; GVLDS0579,81
133. Những quy định pháp luật về tài sản và quyền sở hữu tài sản . - Hà Nội : Chính trị quốc gia, 1994 . - 735 tr. ; 19 cm.

Từ khóa: Pháp luật, Quyền sở hữu tài sản, Tài sản.

Địa chỉ tài liệu: GVLDS0165-72
134. Những vấn đề cơ bản và thuật ngữ của Bộ luật Dân sự / Nguyễn Thuỳ Dương biên soạn . - TP. Hồ Chí Minh : Nxb. TP. Hồ Chí Minh, 1997 . - 337 tr. ; 20 cm.

Từ khóa: Bộ luật Dân sự, Luật Dân sự, Thuật ngữ pháp lý, Việt Nam.

Địa chỉ tài liệu: DSVLDS0329-38; MSVLDS 006104-12,MSVLDS2078-97
135. Phạm, Công Lạc. Quyền sử dụng hạn chế bất động sản liền kề / Phạm Công Lạc . - Hà Nội : Tư pháp, 2006 . - 315 tr. ; 20,5 cm.

Từ khóa: Bất động sản liền kề, Bất động sản, Luật Dân sự, Quyền sở hữu, Việt Nam, Quyền sử dụng hạn chế bất động sản liền kề.

Địa chỉ tài liệu: DSVLDS 000822-26,0828-0831; MSVLDS 005818-53
136. Phạm, Thị Mai. Một trăm bốn mươi câu hỏi - đáp pháp luật về luật thừa kế theo quy định của Bộ luật Dân sự năm 2005 và một số tình huống trong thực tiễn / Phạm Thị Mai . - Hà Nội : Lao động - Xã hội, 2006 . - 627 tr. ; 21 cm.

Từ khóa: Thừa kế, Thừa kế theo di chúc, Thừa kế theo pháp luật, Pháp luật thừa kế, Luật Dân sự, Việt Nam.

Địa chỉ tài liệu: DSVLDS 001828
137. Phạm, Văn Tuyết. Hợp đồng tín dụng và biện pháp bảo đảm tiền vay / Phạm Văn Tuyết, Lê Kim Giang . - Hà Nội : Tư pháp, 2012 . - 310 tr. ; 21 cm.

Từ khóa: Bảo đảm tiền vay, Bảo lãnh, Giao dịch bảo đảm, Hợp đồng dân sự, Hợp đồng tín dụng, Luật Dân sự, Tài sản bảo đảm tiền vay, Việt Nam.

Địa chỉ tài liệu: DSVLDS 001780-1789

MSVLDS 008727-816


138. Phạm, Văn Tuyết. Hướng dẫn môn học luật dân sự : Học phần 1 / Phạm Văn Tuyết, Lê Kim Giang . - Hà Nội : Lao động, 2013 . - 247 tr. ; 19 cm.

Từ khóa: Bài tập tình huống, Giao dịch dân sự, Hướng dẫn môn học, Luật Dân sự, Quan hệ pháp luật dân sự, Quyền sở hữu, Tài sản, Thời hạn, Thời hiệu, Thừa kế, Việt Nam.

Địa chỉ tài liệu: DSVLDS 001861-1870; MSVLDS 009482-541,543-552,554-671
139. Phạm, Văn Tuyết. Hướng dẫn môn học Luật Dân sự. Tập 2 / Phạm Văn Tuyết, Lê Kim Giang . - Hà Nội : Tư pháp, 2015 . - 483 tr. ; 20.5 cm.

Từ khóa: Bồi thường thiệt hại, Bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng, Hợp đồng dân sự, Hướng dẫn môn học, Luật Dân sự, Nghĩa vụ dân sự, Trách nhiệm bồi thường thiệt hại, Việt Nam.

Địa chỉ tài liệu: DSVLDS 002048-2057; MSVLDS 010206-95
140. Phạm, Văn Tuyết. Hướng dẫn môn học Luật dân sự. Tập 1 / Phạm Văn Tuyết, Lê Kim Giang . - Hà Nội : Tư pháp, 2015 . - 427 tr. ; 21 cm.

Từ khóa: Đại diện, Giao dịch dân sự, Hình thức sở hữu, Hướng dẫn môn học, Luật Dân sự, Quan hệ pháp luật dân sự, Quyền sở hữu, Tài sản, Thời hạn, Thời hiệu, Thừa kế, Thừa kế theo di chúc, Thừa kế theo pháp luật, Việt Nam.

Địa chỉ tài liệu: DSVLDS 002038-2047; MSVLDS 010116-205
141. Phạm, Văn Tuyết. Pháp luật về thừa kế và thực tiễn giải quyết tranh chấp / Phạm Văn Tuyết, Lê Kim Giang . - Hà Nội : Tư pháp, 2013 . - 379 tr. ; 19 cm.

Từ khóa: Giải quyết tranh chấp, Luật Dân sự, Phân chia di sản, Thừa kế theo di sản, Thừa kế theo pháp luật, Thừa kế, Việt Nam, Pháp luật thừa kế, Tranh chấp thừa kế.

Địa chỉ tài liệu: DSVLDS 001851-1860; MSVLDS 009292-481
142. Phạm, Văn Tuyết. Sở hữu trí tuệ và chuyển giao công nghệ / Phạm Văn Tuyết, Lê Kim Giang . - Hà Nội : Tư pháp, 2008 . - 495 tr. ; 20,5 cm.

Từ khóa: Chuyển giao công nghệ, Luật Dân sự, Quyền tác giả, Sở hữu trí tuệ, Việt Nam.

Địa chỉ tài liệu: DSVLDS 001531-1535; MSVLDS 006776-94,796-800
143. Phạm, Văn Tuyết. Thừa kế theo quy định của pháp luật và thực tiễn áp dụng / Phạm Văn Tuyết . - Hà Nội : Chính trị quốc gia, 2007 . - 408 tr. ; 20,5 cm.

Từ khóa: Di sản thừa kế, Luật Dân sự, Thừa kế theo di chúc, Thừa kế theo pháp luật, Thừa kế, Việt Nam.

Địa chỉ tài liệu: DSVLDS 000817-21,29-30; MSVLDS 005628-817; GVLDS 000892-93
144. Phan, Đình Khánh. Hướng dẫn soạn thảo hợp đồng dân sự theo Bộ luật dân sự : Văn bản hiện hành mới nhất / Phan Đình Khánh, Nguyễn Thị Mai . - TP. Hồ Chí Minh : Nxb. TP. Hồ Chí Minh, 1997 . - 583 tr.; 20 cm.

Từ khóa: Hợp đồng dân sự, Luật Dân sự, Soạn thảo văn bản, Việt Nam.

Địa chỉ tài liệu: DSVLDS0409-18; MSVLDS2098-114,116-119,21; GVLHC1074,76,78
145. Phan, Thị Hương Thuỷ. Chín mươi chín tình huống và tư vấn pháp luật về thừa kế nhà và quyền sử dụng đất / Phan Thị Hương Thuỷ . - Hà Nội : Tư pháp, 2005 . - 511 tr. ; 20,5 cm.

Từ khóa: Luật Dân sự, Quyền sử dụng đất, Quyền thừa kế, Thừa kế, Việt Nam.

Địa chỉ tài liệu: DSVLDS 000782-86,55-58; MSVLDS 005368-5397; GVLDS 000867
146. Phan, Văn Thiết. Dân luật tu tri / Phan Văn Thiết. - In lần thứ 5 . - Sài Gòn : Khai Trí, 1961 . - 383 tr. ; 28 cm.

Từ khóa: Hộ tịch, Hợp đồng, Luật Dân sự, Luật Gia đình, Tài sản, Thừa kế, Việt Nam.

Địa chỉ tài liệu: DSVLDS 001380
147. Pháp lệnh Bảo hộ quyền tác giả / Uỷ ban Thường vụ Quốc hội . - Hà Nội : Chính trị Quốc gia, 1994 . - 29 tr. ; 19 cm.

Từ khóa: Bảo hộ, Quyền tác giả, Việt Nam.

Địa chỉ tài liệu: DSVLDS0456-58
148. Pháp lệnh hợp đồng dân sự / Ủy ban Thường vụ Quốc hội . - Hà Nội : Pháp lý, 1991 . - 26 tr.; 19 cm.

Từ khóa: Chấm dứt hợp đồng, Giao kết hợp đồng, Hợp đồng dân sự, Pháp lệnh hợp đồng dân sự, Việt Nam.

Địa chỉ tài liệu: GVLDS0147-55
149. Pháp lệnh thừa kế / Uỷ ban Thường vụ Quốc hội . - Hà Nội : Pháp lý, 1990 . - 37 tr. ; 13 cm.

Từ khóa: Hưởng di sản, Pháp lệnh thừa kế, Thừa kế theo di chúc, Thừa kế theo luật, Việt Nam.

Địa chỉ tài liệu: DSVLDS0579
150. Pháp lệnh Thừa kế và hướng dẫn thi hành - Giải đáp về thừa kế / Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Lê Kim Quế biên soạn . - Hà Nội : Pháp lý, 1992 . - 99 tr. ; 19 cm.

Từ khóa: Luật Dân sự, Pháp lệnh thừa kế, Quyền thừa kế, Thừa kế, Việt Nam.

Địa chỉ tài liệu: DSVLDS0466; GVLDS0235
151. Pháp luật về chuyển giao công nghệ và đầu tư . - Hà Nội : Chính trị quốc gia, 1995 . - 414 tr. ; 19 cm.

Từ khóa: Chuyển giao công nghệ, Đầu tư, Văn bản pháp luật, Việt Nam, Vốn.

Địa chỉ tài liệu: GVLDS0252-60
152. Pháp luật về quảng cáo và nhãn hiệu thương phẩm tại Việt Nam = Legal documents on advertisment and trademarks in Viet Nam : song ngữ Việt Anh = Vietnamese - English . - Hà Nội : Chính trị quốc gia, 1995 . - 429 tr.; 22 cm.

Từ khóa: Luật dân sự, Nhãn hiệu hàng hoá, Quảng cáo, Quyền sở hữu công nghiệp, Sở hữu công nghiệp, Việt Nam.

Địa chỉ tài liệu: DSVLDS0324-28; GVLDS0246-51
153. Pháp luật về trách nhiệm bồi thường thiệt hại / Sưu tầm và hệ thống hóa: Huyền Nga, Hương Lan, Châu Loan . - TP. Hồ Chí Minh : Nxb. TP. Hồ Chí Minh, 1992 . - 523 tr.; 19 cm.

Từ khóa: Bồi thường thiệt hại, Luật Dân sự, Pháp luật, Trách nhiệm, Văn bản pháp luật, Việt Nam.

Địa chỉ tài liệu: DSVLDS 001277-1278; GVLDS0173-75
154. Phùng, Trung Tập. Bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng về tài sản, sức khoẻ và tính mạng : sách chuyên khảo / Phùng Trung Tập . - Hà Nội : Nxb. Hà Nội, 2009 . - 348 tr. ; 20,5 cm.

Từ khóa: Bồi thường thiệt hại, Trách nhiệm bồi thường thiệt hại, Bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng, Luật Dân sự, Việt Nam.

Địa chỉ tài liệu: DSVLDS 001605-1609; MSVLDS 006896-917,6919-7025,7027-7090
155. Phùng, Trung Tập. Các yếu tố của quyền sở hữu trí tuệ : sách chuyên khảo / Phùng Trung Tập . - Hà Nội : Tư pháp, 2004 . - 247 tr. ; 20,5 cm.

Từ khóa: Luật dân sự, Quyền sở hữu công nghiệp, Quyền sở hữu trí tuệ, Quyền tác giả, Sở hữu công nghiệp, Sở hữu trí tuệ, Việt Nam.

Địa chỉ tài liệu: DSVLDS 000663-72,60-66; MSVLDS 004086-265; GVLDS 000725-26,30
156. Phùng, Trung Tập. Luận bàn về các hình thức sở hữu và sở hữu chung hợp nhất của vợ chồng : sách chuyên khảo / Phùng Trung Tập . - Hà Nội : Chính trị - Hành chính, 2011 . - 272 tr. ; 21 cm.

Từ khóa: Luật Dân sự, Sở hữu chung hợp nhất, Sở hữu chung, Việt Nam.

Địa chỉ tài liệu: DSVLDS 001719-1728; MSVLDS 008257-446
157. Phùng, Trung Tập. Luật thừa kế Việt Nam : sách chuyên khảo / Phùng Trung Tập . - Hà Nội : Nxb. Hà Nội, 2008 . - 327 tr. ; 20,5 cm.

Từ khóa: Di chúc, Luật Dân sự, Luật tục, Phân chia di sản, Pháp luật thừa kế, Thừa kế, Việt Nam.

Địa chỉ tài liệu: DSVLDS 001496-1505; MSVLDS 006331-419,421-520
158. Phùng, Trung Tập. Thừa kế theo pháp luật của công dân Việt Nam từ năm 1945 đến nay : sách chuyên khảo / Phùng Trung Tập . - Hà Nội : Tư pháp, 2004 . - 272 tr. ; 21 cm.

Từ khóa: Di sản, Luật Dân sự, Quyền thừa kế, Thi hành án, Thừa kế, Thừa kế theo pháp luật, Tranh chấp thừa kế, Việt Nam.

Địa chỉ tài liệu: DSVLDS 000628-54; MSVLDS 003861-940; GVLDS 000702
159. Quy định mới hướng dẫn thi hành luật sở hữu trí tuệ : các văn bản mới ban hành hướng dẫn thi hành Luật Sở hữu trí tuệ . - Hà Nội : Chính trị quốc gia, 2007 . - 325 tr. ; 19 cm.

Từ khóa: Luật sở hữu trí tuệ, Quyền sở hữu trí tuệ, Sở hữu trí tuệ, Việt Nam.

Địa chỉ tài liệu: DSVLDS 000832-0841; MSVLDS 005854-89,91-93

160. Quy định mới về trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới . - Hà Nội : Chính trị Quốc gia, 2007 . - 103 tr. ; 19 cm.Từ khóa: Bảo hiểm bắt buộc, Luật Dân sự, Luật kinh doanh bảo hiểm, Việt Nam, Xe cơ giới.

Địa chỉ tài liệu: DSVLDS 001468-75
161. Quy định pháp luật về thừa kế . - Hà Nội : Chính trị quốc gia, 2009 . - 613 tr. ; 24 cm.

Từ khóa: Thừa kế, Thừa kế tài sản, Pháp luật thừa kế, Luật Dân sự, Văn bản pháp luật, Việt Nam.

Địa chỉ tài liệu: DSVLDS 001600-04
162. Quyền hiến - Lấy xác và bộ phận cơ thể người / Phùng Trung Tập Chủ biên . - Hà Nội : Nxb. Hà Nội, 2013 . - 279 tr. ; 21 cm.

Từ khóa: Hiến bộ phần cơ thể người, Hiến xác, Luật Dân sự, Quyền hiến bộ phận cơ thể người, Quyền hiến xác, Việt Nam.

Địa chỉ tài liệu: DSVLDS 001805-1814; MSVLDS 009032-201
163. Quyền sử dụng hạn chế bất động sản liền kề và vấn đề tranh chấp ranh giới / Trần Thị Huệ Chủ biên; Nguyễn Thị Tuyết . - Hà Nội : Tư pháp, 2010 . - 123 tr. ; 20,5 cm.

Từ khóa: Bất động sản liền kề, Quyền sử dụng hạn chế bất động sản, Luật Dân sự, Quyền tài sản, Tranh chấp ranh giới, Việt Nam.

Địa chỉ tài liệu: DSVLDS 001664-1683; MSVLDS 007582-761
164. Quyền tác giả ở Việt Nam - Pháp luật và thực thi / Trần Văn Nam chủ biên ; Trần Văn Hải,... [et al.] . - Hà Nội : Tư pháp, 2014 . - 399 tr. ; 20,5 cm.

Từ khóa: Bảo hộ quyền tác giả, Luật Dân sự, Quản lý nhà nước, Quyền tác giả, Việt Nam.

Địa chỉ tài liệu: DSVLDS 002068-72
165. Số chuyên đề về Bộ luật Dân sự  / Tạp chí Dân chủ và Pháp luật . - Hà Nội :, 1995 . - 282 tr. ; 26 cm.

Từ khóa: Bộ luật Dân sự, Luật Dân sự, Việt Nam.

Địa chỉ tài liệu: DSVLDS0298-321; GVLDS0065,71,74
166. So sánh Bộ luật Dân sự năm 1995 và Bộ luật Dân sự năm 2005 / Toà án Nhân dân Tối cao. Viện Khoa học Xét xử . - Hà Nội : Tư pháp, 2006 . - 735 tr. ; 24 cm.

Từ khóa: Bộ luật Dân sự, Luật Dân sự, Việt Nam.

Địa chỉ tài liệu: DSVLDS 000792-96,23-26; MSVLDS 005398-5427; GVLDS 000871
167. Tài liệu tập huấn về thi hành Bộ luật Dân sự và Bộ luật Tố tụng Dân sự . - Hà Nội : Chính trị quốc gia, 2008 . - 322 tr. ; 24 cm.

Từ khóa: Bộ luật Dân sự, Bộ luật Tố tụng Dân sự, Văn bản pháp luật, Việt Nam.

Địa chỉ tài liệu: DSVLDS 001729-36
168. Tiến Thành. Những điều cần biết về di chúc và lập di chúc / Tiến Thành . - Hà Nội : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2012 . - 115 tr. ; 19 cm.

Từ khóa: Di chúc, Lập di chúc, Luật Dân sự, Thừa kế theo di chúc, Việt Nam.

Địa chỉ tài liệu: DSVLDS 002058-67
169. Tìm hiểu Bộ luật dân sự của nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam / Đinh Trung Tụng chủ biên ; Biên soạn: Bùi Mai Lan, ... [et al.] . - TP. Hồ Chí Minh : Nxb. TP. Hồ Chí Minh, 1996 . - 551 tr. ; 20 cm.

Từ khóa: Bộ luật Dân sự, Hợp đồng, Nghĩa vụ, Quyền sử dụng đất, Thừa kế, Việt Nam, Luật Dân sự.

Địa chỉ tài liệu: DSVLDS 001007-14,DSVLDS0339-43; MSVLDS2257; GVLDS0033,36,40
170. Tìm hiểu những quy định pháp luật về dân sự . - TP. Hồ Chí Minh, 1994

Từ khóa: Dân sự, Hợp đồng, Luật Dân sự, Quyền tài sản, Thừa kế, Việt Nam.

Địa chỉ tài liệu: GVLDS0001-02
171. Tìm hiểu nội dung cơ bản của Bộ luật Dân sự năm 2005 / Hội Luật gia Việt Nam. Trung tâm Thông tin Tư vấn Pháp luật . - Hà Nội : Lao động - Xã hội, 2005 . - 299 tr. ; 20,5 cm.

Từ khóa: Bộ luật Dân sự, Luật Dân sự, Việt Nam.

Địa chỉ tài liệu: DSVLDS 000720-24,81-85; MSVLDS 004836-42,44-65
172. Trách nhiệm bồi thường thiệt hại do tài sản gây ra theo pháp luật dân sự Việt Nam : sách chuyên khảo / Trần Thị Huệ Chủ biên . - Hà Nội : Chính trị - Hành chính, 2013 . - 187 tr. ; 18 cm.

Từ khóa: Bồi thường thiệt hại do tài sản gây ra, Bồi thường thiệt hại, Luật Dân sự, Trách nhiệm bồi thường thiệt hại, Trách nhiệm dân sự, Việt Nam.

Địa chỉ tài liệu: DSVLDS 001891-1900; MSVLDS 009762-951
173. Trần, Hoài Nam. Chỉ dẫn áp dụng Luật Sở hữu trí tuệ / Trần Hoài Nam . - Hà Nội : Tư pháp, 2007 . - 686 tr. ; 24 cm.

Từ khóa: Bảo hộ quyền tác giả, Luật Sở hữu trí tuệ, Quyền liên quan, Quyền sở hữu công nghiệp, Quyền tác giả, Kiểu dáng công nghiệp, Nhãn hiệu, Chỉ dẫn địa lý.

Địa chỉ tài liệu: DSVLDS 001830
174. Trần, Hữu Biền. Hỏi - đáp về pháp luật thừa kế / Trần Hữu Biền, Đinh Văn Thanh . - Hà Nội : Công an nhân dân, 1996 . - 247 tr.; 19cm.

Từ khóa: Thừa kế, Pháp luật thừa kế, Di sản thừa kế, Người thừa kế, Thừa kế theo di chúc, Thừa kế theo pháp luật, Luật Dân sự, Việt Nam.

Địa chỉ tài liệu: DSVLDS0066-80,243-244,46; MSVLDS1123-87; GVLDS0205-24
175. Trần, Minh Sơn. Hỏi đáp về Luật Sở hữu trí tuệ / Trần Minh Sơn . - Hà Nội : Tư pháp, 2006 . - 227 tr. ; 19 cm.

Từ khóa: Luật dân sự, Luật sở hữu trí tuệ, Quyền đối với giống cây trồng, Quyền sở hữu công nghiệp, Quyền tác giả, Việt Nam.

Địa chỉ tài liệu: MSVLDS 006866-79,81-95
176. Trần, Thị Huệ. Di sản thừa kế theo pháp luật dân sự Việt Nam - Những vấn đề lý luận và thực tiễn / Trần Thị Huệ . - Hà Nội : Tư pháp, 2011 . - 383 tr. ; 20,5 cm.

Từ khóa: Di sản thừa kế, Di sản, Luật Dân sự, Thừa kế, Việt Nam.

Địa chỉ tài liệu: DSVLDS 001684-1693; MSVLDS 007762-951
177. Trần, Thị Huệ. Trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng từ quy định của pháp luật đến thực tiễn / Trần Thị Huệ, Vũ Thị Hải Yến, Vũ Thị Hồng Yến . - Hà Nội : Tư pháp, 2008 . - 119 tr. ; 20,5 cm.

Từ khóa: Bồi thường thiệt hại, Bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng, Trách nhiệm dân sự, Luật Dân sự, Việt Nam.

Địa chỉ tài liệu: DSVLDS 001511-1520; MSVLDS 006546-735
178. Trịnh, Khánh Phong. Tìm hiểu dân luật Việt Nam / Trịnh Khánh Phong . - Hà Nội : Phổ thông, 1975 . - 160 tr. ; 19 cm.

Từ khóa: Hợp đồng dân sự, Luật Dân sự, Thừa kế, Việt Nam.

Địa chỉ tài liệu: DSVLDS 001753,DSVLDS0468; GVLDS0003,05
179. Từ điển giải thích thuật ngữ luật học : Luật dân sự; Luật hôn nhân và gia đình; Luật tố tụng dân sự / Trường Đại học Luật Hà Nội . - Hà Nội : Công an nhân dân, 1999 . - 250 tr. ; 20 cm.

Từ khóa: Luật Dân sự, Luật Hôn nhân gia đình, Luật Tố tụng dân sự, Từ điển, Việt Nam.

Địa chỉ tài liệu: DSVLDS0183-212; MSVLDS 005246-6140,MSVLDS1579-2027; GVLDS0524,26,31,35,37-38
180. Tưởng, Duy Lượng. Bình luận một số án dân sự và hôn nhân gia đình : sách tham khảo / Tưởng Duy Lượng . - Hà Nội : Chính trị quốc gia, 2001 . - 240 tr. ; 19 cm.

Từ khóa: Án dân sự, Bình luận, Giao dịch dân sự, Hôn nhân gia đình, Luật Dân sự, Thừa kế.

Địa chỉ tài liệu: GVLDS595,602
181. Văn bản pháp luật về dân sự, hôn nhân gia đình và tố tụng dân sự . - Hà Nội : Chính trị quốc gia, 1998 . - 633 tr. ; 24 cm.

Từ khóa: Dân sự, Luật Dân sự, Luật hôn nhân gia đình, Luật Tố tụng dân sự, Tố tụng dân sự, Văn bản pháp luật, Việt Nam.

Địa chỉ tài liệu: DSVLDS 001441-1445; MSVLDS 006071-85,MSVLDS1258-77
182. Văn bản pháp luật về giao dịch bảo đảm và đăng ký giao dịch bảo đảm / Hội Luật gia Việt Nam. Trung tâm Thông tin Tư vấn pháp luật . - Hà Nội : Thống kê, 2003 . - 459 tr. ; 20,5 cm.

Từ khóa: Cầm cố, Đăng ký, Giao dịch bảo đảm, Luật Dân sự, Nghĩa vụ dân sự, Thế chấp, Việt Nam.

Địa chỉ tài liệu: DSVLDS 000648-52,1232-1236
183. Việt Nam. Bộ luật Dân sự nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam / Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam . - Hà Nội : Lao động, 2013 . - 370 tr. ; 19 cm.

Từ khóa: Bộ luật, Luật Dân sự, Việt Nam.

Địa chỉ tài liệu: DSVLDS 001973-82
184. Vũ, Văn Mẫu. Dân luật khái luận / Vũ Văn Mẫu . - Sài Gòn : Nxb. Bộ Quốc gia Giáo dục, 1957 . - 448 tr. ; 28 cm.

Từ khóa: Luật Dân sự, Pháp luật, Hệ thống pháp luật.

Địa chỉ tài liệu: DSVLDS 001419
185. Vũ, Văn Mẫu. Dân luật lược giảng / Vũ Văn Mẫu . - Sài Gòn : [Knxb], 1968 . - 406 tr. ; 28 cm.

Từ khóa: Luật gia đình, Luật Dân sự, Pháp luật, Việt Nam.

Địa chỉ tài liệu: DSVLDS 001379

186. Vũ, Văn Mẫu. Danh từ và tài liệu dân luật và hiến luật : soạn theo chương trình Luật khoa cử nhân năm thứ nhất / Vũ Văn Mẫu, Lê Đình Chân . - Sài Gòn, 1968 . - 466 tr. ; 28 cm.Từ khóa: Luật Dân sự, Luật Hiến pháp, Thuật ngữ, Từ điển, Việt Nam.

Địa chỉ tài liệu: DSVTC 000560
187. Vũ, Văn Mẫu. Việt Nam dân luật lược khảo. Quyển 1, Gia đình / Vũ Văn Mẫu . - Hà Nội : Bộ Quốc gia Giáo dục, 1959 . - 576 tr. ; 30 cm.

Từ khóa: Dân luật, Gia đình, Luật Dân sự, Thời phong kiến, Việt Nam.

Địa chỉ tài liệu: DSVLDS 002099
188. Vũ, Văn Mẫu. Việt Nam dân luật lược khảo. Quyển 2: Nghĩa vụ và khế ước, Phần thứ nhất: Nguồn gốc của nghĩa vụ / Vũ Văn Mẫu . - Sài Gòn : [Knxb], 1963 . - 791 tr. ; 28 cm.

Từ khóa: Luật Dân sự, Nghĩa vụ, Hợp đồng, Việt Nam.

Địa chỉ tài liệu: DSVLDS 001373-74
189. Xã hội dân sự ở Malaysia và Thái Lan / Viện Nghiên cứu Đông Nam Á ;  Lê Thị Thanh Hương chủ biên; Võ Xuân Vinh, ... [et.al.] . - Hà Nội : Khoa học xã hội, 2009 . - 342 tr. ; 21 cm.

Từ khóa: Luật Dân sự, Malaysia, Thái Lan, Xã hội dân sự, Xã hội.

Địa chỉ tài liệu: DSVLDS 001651-60


Каталог: upload -> fckeditor
fckeditor -> LUẬt sửA ĐỔI, BỔ sung một số ĐIỀu của luật phềNG, chống tham nhũng của quốc hội số 01/2007/QH12 ngàY 04 tháng 8 NĂM 2007
fckeditor -> BỘ TÀi nguyên và MÔi trưỜNG
fckeditor -> CHỈ SỐ giá tiêu dùNG, giá VÀng và giá ĐÔ la mỹ tháng 12 NĂM 2012
fckeditor -> LUẬt hình sự HÀ NỘI, 11/2015 LỜi nóI ĐẦU
fckeditor -> TRƯỜng đẠi học luật hà NỘi cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
fckeditor -> Bắc Giang: Phê duyệt Chương trình giải quyết việc làm xuất khẩu lao động giai đoạn 2013-2020
fckeditor -> LUẬt hiến pháp hà NỘI, 6/2015 LỜi nóI ĐẦU
fckeditor -> LỊch tuần từ 16/5 ĐẾN 20/5/2016
fckeditor -> LỊch tuần từ 06/6 ĐẾN 10/6/2016

tải về 3.22 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   23
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương