LUẬt dân sự HÀ NỘI, 9/2015 LỜi nóI ĐẦU


Trách nhiệm liên đới bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng do người từ đủ 15 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi gây ra / Nguyễn Minh Tuấntải về 3.22 Mb.
trang17/23
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích3.22 Mb.
#1462
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   ...   23
Trách nhiệm liên đới bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng do người từ đủ 15 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi gây ra / Nguyễn Minh Tuấn // Luật học. Trường Đại học Luật Hà Nội, Số 5/1998, tr. 30 - 32, 37.

Từ khóa: Bồi thường thiệt hại, Ngoài hợp đồng, Trách nhiệm liên đới, Vị thành niên, Việt Nam, Luật dân sự.
476. Nguyễn, Minh Tuấn. Xác định tư cách chủ thể thành viên hộ gia đình trong định đoạt quyền sử dụng đất là tài sản chung của hộ / Nguyễn Minh Tuấn // Luật học. Trường Đại học Luật Hà Nội, Số 2/2012, tr. 55 - 61.

Từ khóa: Định đoạt quyền sử dụng đất, Hộ gia đình, Tài sản chung, Tư cách chủ thể, Quyền sử dụng đất.
477. Nguyễn, Minh Tuấn. Xung quanh vấn đề người bán tài sản trong bán đấu giá / Nguyễn Minh Tuấn // Luật học. Trường Đại học Luật Hà Nội, Số 1/1998, tr. 34 - 37.

Từ khóa: Người bán tài sản, Bán đấu giá, Luật dân sự.
478. Nguyễn, Nam Hưng. Bàn về vấn đề chuyển đổi giới tính trong Dự thảo Bộ luật dân sự / Nguyễn Nam Hưng, Phạm Thị An Mây // Kiểm sát. Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Số 6/2015, tr. 44 - 46.

Từ khóa: Luật dân sự, Chuyển đổi giới tính, Bộ luật dân sự.
479. Nguyễn, Ngọc Chí. Đối tượng của các tội xâm phạm sở hữu / Nguyễn Ngọc Chí // Nhà nước và Pháp luật. Viện Nhà nước và Pháp luật, Số 2/1998, tr. 50 - 57.

Từ khóa: Tội xâm phạm sở hữu, Luật hình sự.
480. Nguyễn, Ngọc Đào. Những giá trị của dân luật Việt Nam nhìn từ truyền thống và các chuẩn mực pháp lí / Nguyễn Ngọc Đào // Luật học. Trường Đại học Luật Hà Nội, Số chuyên đề về BLDS/1996, tr. 17 - 19.

Từ khóa: Bộ luật dân sự, Luật dân sự La Mã, Luật dân sự, Quan hệ dân sự, Truyền thống, Chuẩn mực pháp lý.
481. Nguyễn, Ngọc Điện. Bộ luật dân sự và vấn đề định vị cá nhân trong không gian pháp lý / Nguyễn Ngọc Điện // Khoa học pháp lý. Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh, Số đặc san 2/2013, tr. 22 - 27.

Từ khóa: Bộ luật dân sự, Cá nhân, Địa vị pháp lý, Luật dân sự.
482. Nguyễn, Ngọc Điện. Cải cách hệ thống pháp luật tài sản thỏa mãn tiêu chí hội nhập thông qua việc sửa đổi Bộ luật dân sự / Nguyễn Ngọc Điện // Nghiên cứu lập pháp. Viện nghiên cứu lập pháp, Số 3+4/2015, tr. 78 - 84.

Từ khóa: Bộ luật dân sự, Hệ thống pháp luật, Luật dân sự, Tài sản.
483. Nguyễn, Ngọc Điện. Cần xây dựng lại khái niệm "Quyền tài sản" trong Luật dân sự Việt Nam / Nguyễn Ngọc Điện // Nhà nước và Pháp luật. Viện Nhà nước và Pháp luật, Số 4/2005, tr. 16 - 21.

Từ khóa: Bộ luật dân sự, Luật dân sự, Quyền tài sản.
484. Nguyễn, Ngọc Điện. Hoàn thiện các quy định về quản lý và xử lý tài sản thế chấp / Nguyễn Ngọc Điện // Nghiên cứu lập pháp. Văn phòng Quốc hội, Số 23/2014, tr. 29 - 34.

Từ khóa: Luật dân sự, Tài sản thế chấp, Quản lý tài sản thế chấp, Xử lý tài sản thế chấp.
485. Nguyễn, Ngọc Điện. Hoàn thiện chế độ pháp lý về xác lập hợp đồng / Nguyễn Ngọc Điện // Nghiên cứu lập pháp. Văn phòng Quốc hội, Số 19 (156)/2009, tr. 31 - 37.

Từ khóa: Bộ luật dân sự, Chế độ pháp lý, Việt Nam, Xác lập hợp đồng.
486. Nguyễn, Ngọc Điện. Khắc phục triệt để những bất hợp lý trong các quy đinh của Bộ luật Dân sự năm 2005 về thời hiệu và thời hiệu thừa kế / Nguyễn Ngọc Điện // Nghiên cứu lập pháp. Viện nghiên cứu lập pháp, Số 13/2015, tr. 10 - 14.

Từ khóa: Bộ luật Dân sự, Luật Dân sự, Thời hiệu, Thời hiệu thừa kế.
487. Nguyễn, Ngọc Điện. Lợi ích của việc xây dựng chế định vật quyền đối với việc hoàn thiện hệ thống pháp luật tài sản / Nguyễn Ngọc Điện // Nghiên cứu lập pháp. Văn phòng Quốc hội, Số 2 + 3/2011, tr. 92 - 96.

Từ khóa: Quyền nhận cầm cố, Quyền nhận thế chấp, Tài sản, Vật quyền.
488. Nguyễn, Ngọc Điện. Nhận dạng lợi ích gắn với nghĩa vụ trong quan hệ kết ước - kinh nghiệm của Anh và Pháp / Nguyễn Ngọc Điện // Nghiên cứu lập pháp. Văn phòng Quốc hội, Số 1 + 2/2012, tr. 114 - 120.

Từ khóa: Giao kết hợp đồng, Hợp đồng, Nghĩa vụ, Quan hệ kết ước, Vật đánh đổi.
489. Nguyễn, Ngọc Điện. Những vấn đề bị bỏ quên liên quan đến chế độ sở hữu trong Bộ luật dân sự năm 2005 / Nguyễn Ngọc Điện // Nghiên cứu lập pháp. Văn phòng Quốc hội, Số 10/2011, tr. 27 - 32.

Từ khóa: Bất động sản, Bộ luật dân sự, Chế độ sở hữu, Quyền sở hữu, Sở hữu chung cư, Tài sản.
490. Nguyễn, Ngọc Điện. Quản lý nhà nước về đăng ký bất động sản và giải pháp hoàn thiện hệ thống đăng ký bất động sản / Nguyễn Ngọc Điện // Nghiên cứu lập pháp. Văn phòng Quốc hội, Số 19/2008, tr. 5 - 15.

Từ khóa: Bất động sản, Đăng ký bất động sản, Hệ thống đăng ký bất động sản, Quyền dân sự.
491. Nguyễn, Ngọc Điện. Quy định về xử lý tài sản bảo đảm trong Nghị định số 163/2006/NĐ-CP và những vấn đề cần giải quyết tại Thông tư liên tịch hướng dẫn xử lý tài sản bảo đảm / Nguyễn Ngọc Điện // Khoa học pháp lý. Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh, Số 4/2012, tr. 24 - 27.

Từ khóa: Luật Dân sự, Tài sản bảo đảm, Việt Nam, Xử lý tài sản bảo đảm.
492. Nguyễn, Ngọc Điện. Quyền sở hữu và quyền chiếm hữu - bài học về tính hướng luật xa rời thực tiễn / Nguyễn Ngọc Điện // Nghiên cứu lập pháp. Văn phòng Quốc hội, Số 2 + 3/2013, tr. 56 - 62 1859 – 2953.

Từ khóa: Luật dân sự, Quyền chiếm hữu, Quyền sở hữu.
493. Nguyễn, Ngọc Điện. Sự cần thiết của việc vận dụng lý thuyết về vật quyền bảo đảm vào quá trình sửa đổi Bộ luật dân sự / Nguyễn Ngọc Điện // Nghiên cứu lập pháp. Văn phòng Quốc hội, Số 2 + 3/2014, tr. 39 - 46.

Từ khóa: Bảo đảm nghĩa vụ, Bộ luật dân sự, Luật dân sự, Quyền đuổi theo, Quyền ưu tiên, Vật quyền, Vật quyền bảo đảm.
494. Nguyễn, Ngọc Điện. Sự cần thiết của việc xây dựng các chế định vật quyền và trái quyền trong luật dân sự / Nguyễn Ngọc Điện // Nghiên cứu lập pháp. Văn phòng Quốc hội, Số 23/2010, tr. 56 - 61.

Từ khóa: Luật dân sự, Quyền đối nhân, Trái quyền, Vật quyền.
495. Nguyễn, Ngọc Điện. Thanh lý thế chấp trong luật dân sự Pháp theo quy định của đạo luật ngày 23/3/2006 / Nguyễn Ngọc Điện, Đoàn Thị Phương Diệp // Nghiên cứu lập pháp. Văn phòng Quốc hội, Số 21/2012, tr. 59 - 64.

Từ khóa: Luật dân sự, Pháp, Thanh lý thế chấp.
496. Nguyễn, Ngọc Điện. Vị trí của Bộ luật dân sự trong hệ thống pháp luật Việt Nam / Nguyễn Ngọc Điện // Dân chủ và Pháp luật. Bộ Tư pháp, Số chuyên đề tháng 8/2013, tr. 2 - 5, 16.

Từ khóa: Bộ luật dân sự, Hệ thống pháp luật, Luật dân sự, Việt Nam.
497. Nguyễn, Ngọc Điện. Xây dựng lại chế định chiếm hữu bằng chất liệu khoa học phù hợp / Nguyễn Ngọc Điện // Nghiên cứu lập pháp. Văn phòng Quốc hội, Số 14/2010, tr. 26 - 32.

Từ khóa: Chiếm hữu, Luật dân sự, Quyền sở hữu.
498. Nguyễn, Ngọc Điện. Xây dựng lại hệ thống pháp luật về bảo đảm nghĩa vụ trên cơ sở lý thuyết vật quyền và trái quyền / Nguyễn Ngọc Điện // Nghiên cứu lập pháp. Văn phòng Quốc hội, Số 1/2013, tr. 19 - 22.

Từ khóa: Hệ thống pháp luật, Luật dân sự, Nghĩa vụ, Trái quyền, Vật quyền.
499. Nguyễn, Ngọc Điện. Xây dựng lại hệ thống pháp luật về bảo đảm nghĩa vụ trên cơ sở lý thuyết vật quyền và trái quyền / Nguyễn Ngọc Điện // Nhà nước và Pháp luật. Viện Nhà nước và Pháp luật, Số 5/2013, tr. 39 - 42.

Từ khóa: Hệ thống pháp luật, Luật dân sự, Trái quyền, Vật quyền.
500. Nguyễn, Ngọc Khánh. Các khiếm khuyết của sự thống nhất ý chí trong quan hệ hợp đồng / Nguyễn Ngọc Khánh // Nhà nước và Pháp luật. Viện Nhà nước và Pháp luật, Số 11/2008, tr. 40 - 46.

Từ khóa: Giao dịch dân sự, Luật dân sự, Quan hệ hợp đồng.
501. Nguyễn, Ngọc Khánh. Giao kết hợp đồng dân sự một số vấn đề lý luận và thực tiễn / Nguyễn Ngọc Khánh // Kiểm sát. Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Số 11/2001, tr. 15 - 17, 28.

Từ khóa: Giao kết hợp đồng dân sự, Hợp đồng dân sự.
502. Nguyễn, Ngọc Khánh. Hợp đồng vì lợi ích của người thứ ba / Nguyễn Ngọc Khánh // Toà án nhân dân. Toà án nhân dân tối cao, Số 10/2011, tr. 1 - 5.

Từ khóa: Giao kết hợp đồng, Hợp đồng, Nghĩa vụ hợp đồng, Quyền của người thứ ba.
503. Nguyễn, Ngọc Khánh. Lỗi – cơ sở của trách nhiệm hợp đồng / Nguyễn Ngọc Khánh // Nhà nước và Pháp luật. Viện Nhà nước và Pháp luật, Số 11/2007, tr. 34 - 40, 45.

Từ khóa: Lỗi, Luật dân sự, Luật thương mại, Trách nhiệm bồi thường thiệt hại, Trách nhiệm hợp đồng, Trách nhiệm vi phạm hợp đồng.
504. Nguyễn, Ngọc Khánh. Nguyên tắc quyền quyết định và tự định đoạt của đương sự trong Bộ luật tố tụng dân sự Việt Nam / Nguyễn Ngọc Khánh // Nhà nước và Pháp luật. Viện Nhà nước và Pháp luật, Số 5/2005, tr. 64 - 68.

Từ khóa: Bộ luật dân sự, Đương sự, Luật dân sự, Nguyên tắc quyền quyết định, Nguyên tắc tự định đoạt.
505. Nguyễn, Ngọc Khánh. Những điểm mới cơ bản về hợp đồng trong Bộ luật dân sự năm 2005 / Nguyễn Ngọc Khánh // Kiểm sát. Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Số 2/2006, tr. 17 - 22.

Từ khóa: Bộ luật dân sự, Giải thích hợp đồng, Giao kết  hợp đồng, Hình thức hợp đồng, Hợp đồng vô hiệu, Hợp đồng, Luật dân sự, Nội dung hợp đồng, Thời hiệu khởi kiện hợp đồng, Thực hiện hợp đồng.

506. Nguyễn, Ngọc Khánh. Thời hiệu khởi kiện trong Bộ luật dân sự / Nguyễn Ngọc Khánh // Kiểm sát. Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Số 6/2005, tr. 11 - 12, 47.Từ khóa: Bộ luật dân sự, Thời hiệu khởi kiện, uật dân sự.
507. Nguyễn, Ngọc Khánh. Thực hiện nghĩa vụ hợp đồng trên thực tế / Nguyễn Ngọc Khánh // Nghiên cứu lập pháp. Văn phòng Quốc hội, Số 2/2007, tr. 40 - 44.

Từ khóa: Bộ luật dân sự, Chủ nợ, Con nợ, Hợp đồng, Nghĩa vụ thực hiện hợp đồng trên thực tế, Nghĩa vụ thực hiện hợp đồng.
508. Nguyễn, Ngọc Sơn. Bảo vệ và thực thi có hiệu quả quyền sở hữu trí tuệ của ngành hải quan - điều kiện quan trọng để Việt Nam gia nhập WTO / Nguyễn Ngọc Sơn // Luật học. Trường Đại học Luật Hà Nội, Số 2/2005, tr. 35 - 41.

Từ khóa: Cơ quan hải quan, Luật dân sự, Ngành hải quan, Quyền sở hữu trí tuệ, WTO.
509. Nguyễn, Như Bích. Bàn về hiệu lực của hợp đồng có điều kiện / Nguyễn Như Bích // Toà án nhân dân. Toà án nhân dân tối cao, Số 19/2011, tr. 12 - 20.

Từ khóa: Bộ luật dân sự, Hiệu lực của hợp đồng, Hợp đồng.
510. Nguyễn, Như Phát. Bồi thường thiệt hại do chất da cam/Dioxin theo pháp luật Hoa Kỳ / Nguyễn Như Phát, Phạm Thanh Trà // Nhà nước và Pháp luật. Viện Nhà nước và Pháp luật, Số 8/2015, tr. 77 - 84.

Từ khóa: Luật Dân sự, Bồi thường thiệt hại, Chất da cam, Hoa Kỳ.
511. Nguyễn, Như Phát. Cá nhân - chủ thể của quan hệ pháp luật dân sự / Nguyễn Như Phát // Nhà nước và Pháp luật. Viện Nhà nước và Pháp luật, Số 3/1998, tr. 25 - 30.

Từ khóa: Cá nhân, Chủ thể, Luật dân sự, Quan hệ pháp luật dân sự.
512. Nguyễn, Như Quỳnh. Bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đối với công nghệ sinh học - pháp luật và thực tiễn của Châu Âu và Hoa Kỳ / Nguyễn Như Quỳnh // Luật học. Trường Đại học Luật Hà Nội, Số 7/2006, tr. 72 - 78.

Từ khóa: Bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ, Châu Âu, Công nghệ sinh học, Mỹ, Luật dân sự.
513. Nguyễn, Như Quỳnh. Cơ chế hết quyền sở hữu trí tuệ trong hiệp định TRIPS và một số gợi ý cho các quốc gia thành viên WTO / Nguyễn Như Quỳnh // Nghiên cứu lập pháp. Văn phòng Quốc hội, Số 18/2012, tr. 51 - 58.

Từ khóa: Hiệp định TRIPS, Luật dân sự, Quyền sở hữu trí tuệ, Sở hữu trí tuệ, WTO.

514. Nguyễn, Như Quỳnh. Đối tượng sở hữu công nghiệp - những điểm cần sửa đổi, bổ sung / Nguyễn Như Quỳnh // Luật học. Trường Đại học Luật Hà Nội, Số Đặc san về sửa đổi, bổ sung BLDS/2003, tr. 43 - 48.Từ khóa: Luật dân sự, Sở hữu công nghiệp, Việt Nam, Đối tượng sở hữu công nghiệp, Sáng chế, Tên gọi xuất xứ hàng hóa, Chỉ dẫn địa lí, Bí mật kinh doanh, Tên miền.
515. Nguyễn, Như Quỳnh. Lý thuyết hết quyền sở hữu trí tuệ và vấn đề nhập khẩu song song / Nguyễn Như Quỳnh // Luật học. Trường Đại học Luật Hà Nội, Số 1/2006, tr. 47 - 53.

Từ khóa: Hết quyền sở hữu trí tuệ, Luật dân sự, Luật sở hữu trí tuệ, Nhập khẩu song song.

516. Nguyễn, Như Quỳnh. Pháp luật về hết quyền sở hữu trí tuệ và nhập khẩu song song ở một số nước ASEAN / Nguyễn Như Quỳnh // Luật học. Trường Đại học Luật Hà Nội, Số 12/2009, tr. 26 - 36.Từ khóa: ASEAN, Quyền sở hữu trí tuệ, Nhập khẩu song song, Pháp luật.
517. Nguyễn, Như Quỳnh. Quy định về thế chấp quyền sử dụng đất - những bất cập và đề xuất hoàn thiện / Nguyễn Như Quỳnh // Luật học. Trường Đại học Luật Hà Nội, Số chuyên đề 3/2003, tr. 67 - 71, 85.

Từ khóa: Luật dân sự, Quyền sử dụng đất, Thế chấp quyền sử dụng đất.
518. Nguyễn, Như Quỳnh. Xác định hành vi cạnh tranh không lành mạnh và hành vi hạn chế cạnh tranh liên quan đến quyền sở hữu công nghiệp theo quy định của pháp luật Việt Nam / Nguyễn Như Quỳnh // Luật học. Trường Đại học Luật Hà Nội, Số 5/2009, tr. 45 - 52.

Từ khóa: Cạnh tranh không lành mạnh, Hạn chế cạnh tranh, Hành vi cạnh tranh, Luật dân sự, Sở hữu công nghiệp, Sở hữu trí tuệ.
519. Nguyễn, Phương Lan. Cần hoàn thiện các quy định về chấm dứt việc nuôi con nuôi và việc huỷ nuôi con nuôi / Nguyễn Phương Lan // Toà án nhân dân. Toà án nhân dân tối cao, Số 24/2005, tr. 2 - 6.

Từ khóa: Chấm dứt việc nuôi con nuôi, Luật hôn nhân gia đình, Nuôi con nuôi.
520. Nguyễn, Phương Lan. CEDAW và vấn đề quyền bình đẳng giới trong pháp Luật hôn nhân và gia đình Việt Nam / Nguyễn Phương Lan // Luật học. Trường Đại học Luật Hà Nội, Số 3/2006, tr. 50 - 58.

Từ khóa: Bình đẳng kết hôn, Bình đẳng quan hệ vợ chồng, CEDAW, Luật dân sự, Luật hôn nhân gia đình, Quyền bình đẳng giới, Quyền bình đẳng cha mẹ với các con.
521. Nguyễn, Phương Lan. Trách nhiệm bồi thường thiệt hại do hành vi trái pháp luật của người được giám hộ gây ra / Nguyễn Lan Phương // Luật học. Trường Đại học Luật Hà Nội, Số 2/1997, tr. 3 - 7.

Từ khóa: Bộ luật dân sự, Nghĩa vụ người giám hộ, Người giám hộ đương nhiên, Người giám hộ theo pháp luật, Người giám hộ, Quyền người giám hộ.
522. Nguyễn, Quang Hiền. Pháp luật thừa kế từ những góc nhìn / Nguyễn Quang Hiền // Tòa án nhân dân. Tòa án nhân dân tối cao, Số 17/2012, tr. 24 - 34.

Từ khóa: Luật dân sự, Pháp luật thừa kế.
523. Nguyễn, Quang Hồng. Việc xác định mất tích đối với người đang bị truy nã khi có yêu cầu tuyên bố mất tích đồng thời xin ly hôn / Nguyễn Quang Hồng // Kiểm sát. Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Số 11/2002, tr. 31.

Từ khóa: Ly hôn, Người đang bị truy nã, Tuyên bố mất tích, Xác định mất tích.
524. Nguyễn, Quang Lộc. Xác định tư cách nguyên đơn và bị đơn trong một vụ kiện / Nguyễn Quang Lộc // Toà án nhân dân. Toà án nhân dân tối cao, Số 9/1999, tr. 20 - 21.

Từ khóa: Hợp đồng vay mượn, Luật tố tụng dân sự, Ủỷ quyền trả nợ, Việt Nam, Tư cách nguyên đơn, Tư cách bị đơn.
525. Nguyễn, Quang Tuyến. Đăng kí bất động sản và vai trò của nhà nước trong hoạt động đăng kí bất động sản tại Việt Nam / Nguyễn Quang Tuyến // Luật học. Trường Đại học Luật Hà Nội, Số 8/2008, tr. 41 - 47.

Từ khóa: Bất động sản, Đăng kí bất động sản, Vai trò nhà nước, Việt Nam.
526. Nguyễn, Quang Tuyến. Pháp luật về bồi thường của nhà nước trong lĩnh vực đất đai ở Đức và một số gợi mở trong việc hoàn thiện chế định bồi thường đất đai ở Việt Nam / Nguyễn Quang Tuyến, Đỗ Việt Cường // Luật học. Trường Đại học Luật Hà Nội, Số 3/2014, tr. 62 - 68.

Từ khóa: Bồi thường của nhà nước, Bồi thường đất đai, Đức, Luật dân sự, Luật đất đai, Việt Nam.
527. Nguyễn, Quang Tuyến. Vấn đề thừa kế, đất đai trong luật tục Bana / Nguyễn Quang Tuyến // Luật học. Trường Đại học Luật Hà Nội, Số 2/2008, tr. 54 - 57.

Từ khóa: Đất đai, Luật đất đai, Luật tục Bana, Thừa kế.
528. Nguyễn, Quế Anh. Công tác đăng ký giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Nghệ An / Nguyễn Quế Anh // Dân chủ và Pháp luật. Bộ Tư pháp, Số 4/2015, tr. 54 - 57.

Từ khóa: Đăng ký giao dịch bảo đảm, Giao dịch bảo đảm, Luật dân sự, Nghệ An, Quyền sử dụng đất, Tài sản, Việt Nam.
529. Nguyễn, Quốc Vinh. Ba vấn đề vi phạm nghĩa vụ hợp đồng trong Bộ luật dân sự 2005: kinh nghiệm nhìn từ Nhật Bản / Nguyễn Quốc Vinh // Khoa học pháp lý. Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh, Số đặc san 2/2013, tr. 75 - 80.

Từ khóa: Bộ luật dân sự, Hợp đồng, Luật dân sự, Nghĩa vụ.
530. Nguyễn, Quốc Vinh. Ba vấn đề vi phạm nghĩa vụ hợp đồng trong Bộ luật Dân sự năm 2005: Kinh nghiệm nhìn từ Nhật Bản / Nguyễn Quốc Vinh // Nghiên cứu lập pháp. Viện nghiên cứu lập pháp, Số 12/2015, tr. 57 - 63.

Từ khóa: Bộ luật Dân sự, Bồi thường thiệt hại, Hợp đồng dân sự, Luật Dân sự, Nghĩa vụ dân sự, Nghĩa vụ hợp đồng, Nhật Bản.
531. Nguyễn, Quốc Vinh. Nguyên tắc "Đại diện hiển nhiên" trong pháp luật lao động / Nguyễn Quốc Vinh // Nghiên cứu lập pháp. Văn phòng Quốc hội, Số 22/2014, tr. 29 - 32, 64.

Từ khóa: Luật dân sự, Nguyên tắc đại diện hiển nhiên, Việt Nam, Hợp đồng dân sự.

532. Nguyễn, Quốc Vinh. Triết lý nào cho việc sửa đổi Bộ luật dân sự / Nguyễn Quốc Vinh // Nghiên cứu lập pháp. Văn phòng Quốc hội, Số 2 + 3/2013, tr. 63 - 68 1859 – 2953.Từ khóa: Bộ luật dân sự, Luật dân sự, Nguyên tắc cơ bản.
533. Nguyễn, Tất Thắng. Có thể tuyên bố mất tích đối với người đang có lệnh truy nã? / Nguyễn Tất Thắng // Toà án nhân dân. Toà án nhân dân tối cao, Số 3/2009, tr. 36, 35.

Từ khóa: Lệnh truy nã, Luật dân sự, Mất tích.

534. Nguyễn, Tất Thành. Hoàn thiện pháp luật hình sự Việt Nam về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ trong giai đoạn hiện nay / Nguyễn Tất Thành // Tòa án nhân dân. Tòa án nhân dân tối cao, Số 18/2013, tr. 15 - 18.Từ khóa: Luật hình sự, Luật dân sự, Quyền sở hữu trí tuệ, Việt Nam.
535. Nguyễn, Thái Mai. Bổ sung Luật sở hữu trí tuệ Việt Nam về bí mật kinh doanh trong mối tương quan với quy định của điều ước quốc tế và pháp luật các nước / Nguyễn Thái Mai // Luật học. Trường Đại học Luật Hà Nội, Số 7/2012, tr. 38 - 42.

Từ khóa: Bí mật kinh doanh, Điều ước quốc tế, Luật dân sự, Luật sở hữu trí tuệ, Việt Nam.
536. Nguyễn, Thái Phúc. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong Bộ luật tố tụng dân sự / Nguyễn Thái Phúc // Nhà nước và Pháp luật. Viện Nhà nước và Pháp luật, Số 10/2005, tr. 41 - 48.

Từ khóa: Bộ luật tố tụng dân sự, Luật tố tụng dân sự, Người có quyền lợi liên quan, Người có nghĩa vụ liên quan.
537. Nguyễn, Thanh Bình. Trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng, vài nét về thực tiễn xét xử và kiến nghị hoàn thiện / Nguyễn Thanh Bình // Kiểm sát. Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Số 5/2003, tr. 14 - 15.

Từ khóa: Bồi thường thiệt hại, Luật dân sự, Trách nhiệm dân sự, Việt Nam.
538. Nguyễn, Thanh Hải. Trao đổi về bài "bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người thứ ba ngay tình theo điều 258 Bộ luật dân sự - hiểu như thế nào cho đúng / Huỳnh Xuân Tình // Tòa án nhân dân. Tòa án nhân dân tối cao, Số 23/2012, tr. 22 - 24.

Từ khóa: Bảo vệ quyền lợi, Bộ luật dân sự, Luật dân sự, Lợi ích hợp pháp.
539. Nguyễn, Thanh Huyền. Quyền tài sản của chủ rừng - Đôi điều bàn luận / Nguyễn Thanh Huyền // Dân chủ và Pháp luật. Bộ Tư pháp, Số 10/2011, tr. 36 - 39.

Từ khóa: Bộ luật dân sự, Chủ rừng, Luật bảo vệ phát triển rừng, Luật dân sự, Quyền sở hữu rừng, Quyền tài sản.
540. Nguyễn, Thanh Tâm. Một số nét khái quát về quyền bình đẳng phụ nữ trong pháp luật Việt Nam / Nguyễn Thanh Tâm // Luật học. Trường Đại học Luật Hà Nội, Số Đặc san phụ nữ 3/2004, tr. 68 - 72.

Từ khóa: Bình đẳng giới, Quyền phụ nữ.
541. Nguyễn, Thanh Thư. Bồi thường thiệt hại do giảm sút thu nhập, lợi nhuận khi có hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ / Nguyễn Thanh Thư, Nguyễn Phương Thảo // Khoa học pháp lý. Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh, Số 2/2015, tr. 27 - 35.

Từ khóa: Lợi nhuận, Luật Dân sự, Luật Sở hữu trí tuệ, Quyền sở hữu trí tuệ, Sở hữu trí tuệ, Thế giới, Thu nhập, VIệt Nam.
542. Nguyễn, Thanh Thư. Quy định của pháp luật về phạm vi bảo lãnh trong kinh doanh / Nguyễn Thanh Thư // Tòa án nhân dân. Tòa án nhân dân tối cao, Số 4/2013, tr. 35 - 39.

Từ khóa: Bảo lãnh, Kinh doanh, Luật dân sự, Phạm vi bảo lãnh.
543. Nguyễn, Thanh Tịnh. Bàn về trách nhiệm bồi thường thiệt hại của Nhà nước trong hoạt động tố tụng hình sự / Nguyễn Thanh Tịnh // Dân chủ và Pháp luật. Bộ Tư pháp, Số 3/2001, tr. 5 - 7.

Từ khóa: Bồi thường thiệt hại, Hoạt động tố tụng hình sự, Luật Tố tụng hình sự, Việt Nam, Luật dân sự.
544. Nguyễn, Thanh Tịnh. Bàn về trách nhiệm bồi thường thiệt hại của nhà nước trong hoạt động Tố tụng hình sự / Nguyễn Thanh Tịnh // Dân chủ và Pháp luật. Bộ Tư pháp, Số 3/2001, tr. 5 - 7.

Từ khóa: Bồi thường thiệt hại, Luật dân sự, Nhà nước, Luật tố tụng hình sự, Trách nhiệm bồi thường thiệt hại, Bồi thường thiệt hại.
545. Nguyễn, Thanh Tịnh. Một số nét khái quát về thực tiễn thi hành Luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước / Nguyễn Thanh Tịnh // Dân chủ và Pháp luật. Bộ Tư pháp, Số chuyên đề Thực tiễn thi hành Luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước/2014, tr. 5 - 25.

Từ khóa: Luật dân sự, Luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước.
546. Nguyễn, Thanh Tú. Bồi thường thiệt hại về tinh thần đối với thiệt hại do cán bộ, công chức gây ra trong khi thi hành công vụ / Nguyễn Thanh Tú // Dân chủ và Pháp luật. Bộ Tư pháp, Số 9/2005, tr. 21 - 25.

Từ khóa: Bồi thường thiệt hại tinh thần, Bồi thường thiệt hại, Luật Dân sự, Thiệt hại tinh thần, Cán bộ, Công chức.
547. Nguyễn, Thanh Tú. Các hạn chế đối với người mua theo hợp đồng trong lĩnh vực chuyển giao công nghệ dưới góc độ pháp luật sở hữu trí tuệ, hợp đồng và cạnh tranh / Nguyễn Thanh Tú // Nhà nước và Pháp luật. Viện Nhà nước và Pháp luật, Số 3/2011, tr. 20 - 33.

Từ khóa: Chuyển giao công nghệ, Hợp đồng cạnh tranh, Pháp luật sở hữu trí tuệ, Thế giới, Việt Nam.
548. Nguyễn, Thanh Tú. Hết quyền sở hữu trí tuệ đối với chương trình máy tính từ thực tiễn của EU và Hoa Kỳ: Kinh nghiệm cho Việt Nam / Nguyễn Thanh Tú // Khoa học pháp lý. Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh, Số 4/2013, tr. 37 - 45.

Từ khóa: Chương trình máy tính, EU, Mỹ, Luật dân sự, Quyền sở hữu trí tuệ, Sở hữu trí tuệ, Việt Nam.
549. Nguyễn, Thanh Tú. Hết quyền tác giả theo phán quyết Kirtsaeng của tòa án tối cao Hoa kỳ và kinh nghiệm cho Việt Nam / Nguyễn Thanh Tú // Nhà nước và Pháp luật. Viện Nhà nước và Pháp luật, Số 8/2014, tr. 27 - 35.

Từ khóa: Hết quyền tác giả, Hiệp định TPP, Kinh nghiệm, Phán quyết Kirtsaeng, Quyền sở hữu trí tuệ, Toà án tối cao Hoa kỳ, Việt Nam.
550. Nguyễn, Thanh Tú. Một số vấn đề pháp lý về khai thác thương mại tài sản trí tuệ trong các doanh nghiệp Việt Nam / Nguyễn Thanh Tú // Khoa học pháp lý. Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh, Số 4/2012, tr. 28 - 39.

Từ khóa: Doanh nghiệp, Khai thác thương mại, Luật dân sự, Tài sản trí tuệ, Việt Nam.
551. Nguyễn, Thanh Tùng. Vướng mắc trong việc giải quyết yêu cầu trả tiền lãi trên một số tiền chậm thanh toán trong hợp đồng dân sự và hợp đồng thương mại ở Việt Nam / Nguyễn Thanh Tùng // Tòa án nhân dân. Tòa án nhân dân tối cao, Số 21/2013, tr. 18 - 22.

Từ khóa: Hợp đồng dân sự, Hợp đồng thương mại, Luật dân sự, Luật kinh tế, Tiền lãi, Việt Nam, Yêu cầu trả tiền lãi.
552. Nguyễn, Thanh Xuân.
Каталог: upload -> fckeditor
fckeditor -> LUẬt sửA ĐỔI, BỔ sung một số ĐIỀu của luật phềNG, chống tham nhũng của quốc hội số 01/2007/QH12 ngàY 04 tháng 8 NĂM 2007
fckeditor -> BỘ TÀi nguyên và MÔi trưỜNG
fckeditor -> CHỈ SỐ giá tiêu dùNG, giá VÀng và giá ĐÔ la mỹ tháng 12 NĂM 2012
fckeditor -> LUẬt hình sự HÀ NỘI, 11/2015 LỜi nóI ĐẦU
fckeditor -> TRƯỜng đẠi học luật hà NỘi cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
fckeditor -> Bắc Giang: Phê duyệt Chương trình giải quyết việc làm xuất khẩu lao động giai đoạn 2013-2020
fckeditor -> LUẬt hiến pháp hà NỘI, 6/2015 LỜi nóI ĐẦU
fckeditor -> LỊch tuần từ 16/5 ĐẾN 20/5/2016
fckeditor -> LỊch tuần từ 06/6 ĐẾN 10/6/2016

tải về 3.22 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   ...   23
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương