LUẬt dân sự HÀ NỘI, 9/2015 LỜi nóI ĐẦU


Nghĩa vụ dân sự và quan niệm nghĩa vụ dân sự ở Việt Nam / Ngô Huy Chươngtải về 3.22 Mb.
trang16/23
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích3.22 Mb.
#1462
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   ...   23
Nghĩa vụ dân sự và quan niệm nghĩa vụ dân sự ở Việt Nam / Ngô Huy Chương // Nghiên cứu lập pháp. Văn phòng Quốc hội, Số 5/2008, tr. 17 - 26, 32.

Từ khóa: Luật dân sự, Nghĩa vụ dân sự.
393. Ngô, Huy Chương. Tự do ý chí và sự tiếp nhận tự do ý chí trong pháp luật Việt Nam hiện nay / Ngô Huy Chương // Nghiên cứu lập pháp. Văn phòng Quốc hội, Số 2/2008, tr. 11 - 20.

Từ khóa: Ký kết hợp đồng, Tự do ý chí.
394. Ngô, Huy Cương. Bàn về khái niệm và các điều kiện của chấp nhận giao kết hợp đồng theo Bộ luật dân sự năm 2005 / Ngô Huy Cương // Dân chủ và Pháp luật. Bộ Tư pháp, Số 1/2010, tr. 7 - 14.

Từ khóa: Đề nghị giao kết hợp đồng, Giao kết hợp đồng, Hợp đồng dân sự, Luật dân sự.
395. Ngô, Huy Cương. Bàn về sửa đổi các quy định chung về hợp đồng của Bộ luật dân sự năm 2005 / Ngô Huy Cương // Nghiên cứu lập pháp. Văn phòng Quốc hội, Số 16/2009, tr. 35 - 42.

Từ khóa: Bộ luật dân sự, Hợp đồng, Luật dân sự, Việt Nam.

396. Ngô, Huy Cương. Bình luận chế định quyền sở hữu trong Dự thảo Bộ luật Dân sự (sửa đổi) / Ngô Huy Cương // Nghiên cứu lập pháp. Viện nghiên cứu lập pháp, Số 13/2015, tr. 15 - 22.Từ khóa: Bộ luật Dân sự, Luật Dân sự, Quyền sở hữu, Vật quyền.
397. Ngô, Huy Cương. Hiệu lực của chấp nhận giao kết hợp đồng theo bộ luật dân sự 2005 - nhìn từ góc độ luật so sánh / Ngô Huy Cương // Nghiên cứu lập pháp. Văn phòng Quốc hội, Số 24/2010, tr. 29 - 35.

Từ khóa: Bộ luật dân sự, Giao kết hợp đồng, Luật so sánh, Việt Nam.
398. Ngô, Huy Cương. Khái niệm hiệu lực của nghĩa vụ và vấn đề thực hiện nghĩa vụ / Ngô Huy Cương // Nhà nước và Pháp luật. Viện Nhà nước và Pháp luật, Số 8/2008, tr. 37 - 48.

Từ khóa: Luật dân sự, Nghĩa vụ dân sự, Thực hiện nghĩa vụ.
399. Ngô, Huy Cương. Khái quát về phân loại hợp đồng và khảo sát ý nghĩa của phân loại hợp đồng qua một cách phân loại cụ thể / Ngô Huy Cương // Nhà nước và Pháp luật. Viện Nhà nước và Pháp luật, Số 10 (258)/2009, tr. 21 - 28.

Từ khóa: Bộ luật dân sự, Hợp đồng hỗn hợp, Hợp đồng hữu danh, Hợp đồng vô danh, Phân loại hợp đồng, Việt Nam.
400. Ngô, Huy Cương. Nguồn gốc của nghĩa vụ và phân loại nghĩa vụ / Ngô Huy Cương // Nghiên cứu lập pháp. Văn phòng Quốc hội, Số 8/2008, tr. 5 - 14, 19.

Từ khóa: Nghĩa vụ dân sự, Nghĩa vụ.
401. Ngô, Huy Cương. Những bất cập về khái niệm tài sản, phân loại tài sản của Bộ luật dân sự 2005 và định hướng cải cách / Ngô Huy Cương // Nghiên cứu lập pháp. Văn phòng Quốc hội, Số 22/2009, tr. 21 - 29.

Từ khóa: Bộ luật dân sự, Phân loại tài sản, Tài sản, Việt Nam.
402. Ngô, Huy Cương. Trách nhiệm dân sự, so sánh và phê phán/ Ngô Huy Cương // Nghiên cứu lập pháp. Văn phòng Quốc hội, Số 5/2009, tr. 5 - 12.

Từ khóa: Luật dân sự, Trách nhiệm dân sự, Trách nhiệm hợp đồng, Trách nhiệm ngoài hợp đồng, Việt Nam.
403. Ngô, Huy Cương. Về yếu tố ưng thuận của hợp đồng / Ngô Huy Cương // Nghiên cứu lập pháp. Văn phòng Quốc hội, Số 7/2010, tr. 23 - 28, 39.

Từ khóa: Hợp đồng dân sự, Ưng thuận.
404. Ngô, Huy Cương. Về yếu tố ưng thuận của hợp đồng / Ngô Huy Cương // Nghiên cứu lập pháp. Văn phòng Quốc hội, Số 8/2010, tr. 22 - 28, 39.

Từ khóa: Bộ luật dân sự, Đe doạ, Hợp đồng dân sự, Kiến nghị, Lừa dối, Thế giới, Thiệt thòi, Ưng thuận, Việt Nam.
405. Ngô, Quang Liễn. Những quy định mới, những điểm mới được bổ sung về quyền nhân thân trong Bộ luật dân sự năm 2005 / Ngô Quang Liễn // Kiểm sát. Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Số 02/2006, tr. 39 - 41.

Từ khóa: Bộ luật dân sự, Luật dân sự, Quyền đối với hình ảnh, Quyền được bảo đảm về sức khoẻ, Quyền được bảo đảm về thân thể, Quyền được bảo đảm về tính mạng, Quyền được khai sinh, Quyền được khai tử, Quyền hiến bộ phận cơ thể, Quyền hiến xác, Quyền kết hôn, Quyền nhân thân.
406. Ngô, Văn Hiệp. Chế định bồi thường thiệt hại cho người bị oan - lý luận và thực tiễn / Ngô Văn Hiệp // Toà án nhân dân. Toà án nhân dân tối cao, Số 4/2005, tr. 21 - 25.

Từ khóa: Bộ luật dân sự, Bồi thường thiệt hại cho người bị oan sai, Bồi thường thiệt hại.
407. Ngô, Văn Hiệp. Quyền tác giả trong lĩnh vực xuất bản - Thực trạng và giải pháp / Ngô Văn Hiệp // Dân chủ và Pháp luật. Bộ Tư pháp, Số 12/2005, tr. 10 - 14.

Từ khóa: Luật Dân sự, Quản lý nhà nước, Quyền tác giả, Vi phạm quyền tác giả, Xuất bản.
408. Ngô, Quốc Chiến. Bộ luật dân sự cần bổ sung quy định về chuyển giao hợp đồng/ Ngô Quốc Chiến // Nghiên cứu lập pháp. Văn phòng Quốc hội, Số 2 + 3/2013, tr. 69 - 77 1859 – 2953.

Từ khóa: Chuyển giao hợp đồng, Hợp đồng, Luật dân sự.
409. Ngô, Quốc Chiến. Chế định nào cho các nghĩa vụ tiếp tục tồn tại sau khi hợp đồng chấm dứt / Ngô Quốc Chiến // Nghiên cứu lập pháp. Văn phòng Quốc hội, Số 2 + 3/2014, tr. 59 - 68.

Từ khóa: Hợp đồng, Luật dân sự, Nghĩa vụ.
410. Ngô, Quốc Chiến. Điều chỉnh hợp đồng khi hoàn cảnh thay đổi và việc sửa đổi Bộ luật Dân sự năm 2005 / Ngô Quốc Chiến // Nghiên cứu lập pháp. Viện nghiên cứu lập pháp, Số 15/2015, tr. 29 - 33.

Từ khóa: Luật Dân sự, Hợp đồng dân sự, Điều chỉnh hợp đồng, Bộ luật Dân sự, Việt Nam.
411. Ngô, Quốc Chiến. Một số kiến nghị về chế định hợp đồng vì lợi ích của người thứ ba trong Dự thảo Bộ luật dân sự (sửa đổi) / Ngô Quốc Chiến // Nhà nước và Pháp luật. Viện Nhà nước và Pháp luật, Số 8/2015, tr. 22 - 29.

Từ khóa: Luật Dân sự, Hợp đồng dân sự, Dự thảo Bộ luật dân sự, Chế định hợp đồng.
412. Nguyễn, Am Hiểu. Một số vấn đề liên quan đến việc sửa đổi pháp luật Việt Nam về hợp đồng / Nguyễn Am Hiểu // Nhà nước và Pháp luật. Viện Nhà nước và Pháp luật, Số 4/2004, tr. 32 - 39.

Từ khóa: Bộ luật dân sự, Luật dân sự, Pháp luật hợp đồng, Hợp đồng.
413. Nguyễn, Am Hiểu. Một vài vấn đề cần được nghiên cứu khi xây dựng Bộ luật dân sự ở Việt Nam / Nguyễn Am Hiểu // Nhà nước và Pháp luật. Viện Nhà nước và Pháp luật, Số 6/2011, tr. 12 - 18.

Từ khóa: Bộ luật dân sự, Pháp điển hoá, Tính kế thừa, Việt Nam, Xây dựng luật.
414. Nguyễn, Anh Thư. Nguyên tắc thiện chí và vấn đề hoàn thiện Bộ luật dân sự Việt Nam / Nguyễn Anh Thư // Nghiên cứu lập pháp. Văn phòng Quốc hội, Số 20/2014, tr. 32 - 41.

Từ khóa: Luật dân sự, Bộ luật dân sự, Nguyên tắc thiện chí.
415. Nguyễn, Bá Bình. Quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài - một số vấn đề áp dụng pháp luật theo quy định tại phần 7 Bộ luật dân sự năm 2005 / Nguyễn Bá Bình // Luật học. Trường Đại học Luật Hà Nội, Số 10/2006, tr. 3 - 8.

Từ khóa: Bộ luật dân sự, Luật dân sự, Quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài.
416. Nguyễn, Bá Thuyền. Những khó khăn, vướng mắc, bất cập trong thực tiễn áp dụng các quy định của pháp luật về bồi thường nhà nước và một số đề xuất, kiến nghị / Nguyễn Bá Thuyền // Kiểm sát. Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Số 8/2009, tr. 23 - 27.

Từ khóa: Bồi thường nhà nước, Luật bồi thường nhà nước, Nghị quyết 388.
417. Nguyễn, Châu Quý. Chế độ pháp lý của văn bằng bảo hộ các đối tượng sở hữu công nghiệp trong pháp luật Việt Nam và pháp luật quốc tế / Nguyễn Châu Quý // Nhà nước và Pháp luật. Viện Nhà nước và Pháp luật, Số 5/2003, tr. 36 - 44.

Từ khóa: Pháp luật quốc tế, Pháp luật Việt Nam, Sở hữu công nghiệp, Văn bằng bảo hộ, Luật dân sự, Tư pháp quốc tế.
418. Nguyễn, Công Khanh. Mấy ý kiến sửa đổi bổ sung các quy định của Bộ luật Dân sự về quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài / Nguyễn Công Khanh // Dân chủ và Pháp luật. Bộ Tư pháp, Số 10/2001, tr. 18 - 22.

Từ khóa: Bộ luật Dân sự, Luật Dân sự, Quan hệ dân sự, Yếu tố nước ngoài.
419. Nguyễn, Đình Kháng. Nhận thức sở hữu theo tinh thần của chủ nghĩa Mác-Lênin trong quá trình đổi mới kinh tế ở Việt Nam / Nguyễn Đình Kháng // Nghiên cứu kinh tế. Viện nghiên cứu thương mại, Số 250/1999, tr. 43 - 48.

Từ khóa: Chủ nghĩa Mác-Lênin, Đổi mới kinh tế, Động lực phát triển kinh tế, Sở hữu, Tư liệu sản xuất, Việt Nam.
420. Nguyễn, Đình Toàn. Cần quy định bổ sung về thừa kế giữa con riêng và bố dượng, mẹ kế / Nguyễn Đình Toàn // Dân chủ và Pháp luật. Bộ Tư pháp, Số 8/2009, tr. 46 - 48.

Từ khóa: Bố dượng, Bộ luật dân sự, Con riêng, Quyền thừa kế, Việt Nam, Mẹ kế.
421. Nguyễn, Đình Toàn. Về điều 30 Bộ luật dân sự "Quyền xác định dân tộc" / Nguyễn Đình Toàn // Dân chủ và Pháp luật. Bộ Tư pháp, Số 2/2003, tr. 28, 47.

Từ khóa: Bộ luật dân sự, Quyền xác định dân tộc, Luật dân sự.
422. Nguyễn, Đức Mai. Chế độ giám hộ đối với người chưa thành niên / Nguyễn Đức Mai // Toà án nhân dân. Toà án nhân dân tối cao, Số 10/1999, tr. 14 - 16.

Từ khóa: Chế độ giám hộ, Giám hộ bắt buộc, Giám hộ không bắt buộc, Hình thức giám hộ, Luật dân sự, Người chưa thành niên, Việt Nam.
423. Nguyễn, Đức Mai. Trách nhiệm bồi thường thiệt hại do người chưa thành niên gây ra / Nguyễn Đức Mai // Toà án nhân dân. Toà án nhân dân tối cao, Số 12/1998, tr. 6 - 8.

Từ khóa: Bồi thường thiệt hại, Người chưa thành niên, Trách nhiệm bồi thường thiệt hại, Luật dân sự.
424. Nguyễn, Đức Trọng. Áp dụng các quy định của pháp luật về kê biên tài sản của người phải thi hành án / Nguyễn Đức Trọng // Kiểm sát. Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Số 19/2005, tr. 17 - 18.

Từ khóa: Bộ luật dân sự, Chấp hành viên, Kê biên tài sản, Luật dân sự, Pháp lệnh thi hành án dân sự, Thi hành án.
425. Nguyễn, Đức Tuất. Bàn về khoản tiền cấp dưỡng quy định ở khoản 3 Điều 613 và khoản 3 Điều 614 Bộ luật dân sự / Nguyễn Đức Tuất // Toà án nhân dân. Toà án nhân dân tối cao, Số 2/1999, tr. 21 - 22.

Từ khóa: Bộ luật dân sự, Tiền cấp dưỡng, Việt Nam.
426. Nguyễn, Hải An. Cần có quy định về hợp đồng môi giới trong Bộ luật dân sự / Nguyễn Hải An // Dân chủ và Pháp luật. Bộ Tư pháp, Số 9/2010, tr. 13 - 16.

Từ khóa: Bộ luật dân sự, Hợp đồng dịch vụ, Hợp đồng môi giới, Hợp đồng uỷ quyền.
427. Nguyễn, Hải An. Luận bàn về "Quyền sở hữu bề mặt" dưới góc độ vật quyền / Nguyễn Hải An // Dân chủ và Pháp luật. Bộ Tư pháp, Số 4/2010, tr. 15 - 20.

Từ khóa: Bộ luật dân sự, Luật đất đai, Quyền sở hữu bề mặt, Quyền sở hữu, Việt Nam.
428. Nguyễn, Hải An. So sánh hành vi xâm hại quyền tác giả và bồi thường thiệt hại trong tố tụng dân sự giữa Luật quyền tác giả Hàn Quốc và Luật sở hữu trí tuệ Việt Nam (kỳ 1) / Nguyễn Hải An // Tòa án nhân dân. Tòa án nhân dân tối cao, Số 10/2014, tr. 27 - 32.

Từ khóa: Luật dân sự, Luật tố tụng dân sự, Quyền tác giả, Bồi thường thiệt hại, Luật quyền tác giả, Hàn Quốc, Việt Nam, Luật sở hữu trí tuệ.
429. Nguyễn, Hải An. So sánh hành vi xâm hại quyền tác giả và bồi thường thiệt hại trong tố tụng dân sự giữa Luật quyền tác giả Hàn Quốc và Luật sở hữu trí tuệ Việt Nam (tiếp theo kỳ trước và hết) / Nguyễn Hải An // Tòa án nhân dân. Tòa án nhân dân tối cao, Số 11/2014, tr. 29 - 35.

Từ khóa: Bồi thường thiệt hại, Hàn Quốc, Luật dân sự, Luật quyền tác gi, Quyền tác giả, Tố tụng dân sự, Việt Nam.
430. Nguyễn, Hải An. Thực tiễn áp dụng các quy định của Bộ luật dân sự năm 2005 về chế định thừa kế / Nguyễn Hải An // Tòa án nhân dân. Tòa án nhân dân tối cao, Số 17/2012, tr. 6 - 13.

Từ khóa: Bộ luật dân sự, Chế định thừa kế, Luật dân sự, Thừa kế.
431. Nguyễn, Hải An. Thực tiễn áp dụng chế định tài sản và quyền sở hữu trong Bộ luật dân sự năm 2005 / Nguyễn Hải An // Dân chủ và Pháp luật. Bộ Tư pháp, Số 8/2014, tr. 42 - 47.

Từ khóa: Luật dân sự, Chế định tài sản, Quyền sở hữu, Bộ luật dân sự.

432. Nguyễn, Hải An. Tranh chấp hợp đồng gửi giữ / Nguyễn Hải An // Dân chủ và Pháp luật. Bộ Tư pháp, Số 6/2012, tr. 44 - 45, 64.Từ khóa: Hợp đồng gửi giữ, Luật dân sự, Tranh chấp hợp đồng.
433. Nguyễn, Hải An. Vi phạm thực hiện hợp đồng dân sự / Nguyễn Hải An // Dân chủ và Pháp luật. Bộ Tư pháp, Số 1/2011, tr. 19 - 26.

Từ khóa: Hợp đồng dân sự, Huỷ hợp đồng, Vi phạm hợp đồng, Luật dân sự.
434. Nguyễn, Hoài Nam. Các trường hợp được bồi thường thiệt hại và các trường hợp không được bồi thường thiệt hại quy định trong Nghị quyết số 388/2003/NQ-UBTVQH 11 / Nguyễn Hoài Nam // Kiểm sát. Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Số 16/2005, tr. 8 - 14.

Từ khóa: Án oan sai, Bồi thường thiệt hại, Chấp hành hình phạt, Khởi tố, Luật Dân sự, Luật tố tụng hình sự, Truy tố, Xét xử.
435. Nguyễn, Hồng Bắc. Thực thi bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ tại cơ quan hải quan theo quy định của pháp luật Việt Nam / Nguyễn Hồng Bắc // Luật học. Trường Đại học Luật Hà Nội, Số 3/2010, tr. 3 - 10.

Từ khóa: Bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ, Hải quan, Quyền sở hữu trí tuệ.
436. Nguyễn, Hồng Hải. Đổi mới nội dung giảng dạy chế định thừa kế trong môn học Luật dân sự dưới góc độ giới / Nguyễn Hồng Hải // Luật học. Trường Đại học Luật Hà Nội, Số 3/2007, tr. 16 - 20.

Từ khóa: Bình đẳng giới, Chế định thừa kế, Giới tính, Luật dân sự.
437. Nguyễn, Hồng Nam. Di chúc miệng theo quy định của Bộ luật dân sự / Nguyễn Hồng Nam // Toà án nhân dân. Toà án nhân dân tối cao, Số 22/2005, tr. 30 - 33.

Từ khóa: Di chúc miệng, Luật dân sự, Thừa kế theo di chúc, Thừa kế.
438. Nguyễn, Hồng Nam. Hiệu lực của di chúc bằng văn bản có "viết tắt hoặc viết bằng ký hiệu" / Nguyễn Hồng Nam // Toà án nhân dân. Toà án nhân dân tối cao, Số 1/2006, tr. 23 - 24.

Từ khóa: Di chúc bằng văn bản, Di chúc viết tắt, Hiệu lực di chúc, Luật dân sự, Di chúc bằng văn bản.
439. Nguyễn, Hồng Nam. Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất / Nguyễn Hồng Nam // Toà án nhân dân. Toà án nhân dân tối cao, Số 12/2004, tr. 15 - 19.

Từ khóa: Hợp đồng tặng cho, Luật dân sự.
440. Nguyễn, Hồng Nam. Khi nào được coi là cha mẹ đã cho vợ chồng quyền sử dụng đất? / Nguyễn Hồng Nam // Toà án nhân dân. Toà án nhân dân tối cao, Số 3/2003, tr. 16 - 17.

Từ khóa: Quyền sử dụng đất, Luật dân sự.
441. Nguyễn, Hồng Thao. Pháp luật Việt Nam về giới hạn trách nhiệm dân sự của chủ tàu / Nguyễn Hồng Thao // Nhà nước và Pháp luật. Viện Nhà nước và Pháp luật, Số 4/2004, tr. 48 - 55.

Từ khóa: Giới hạn trách nhiệm dân sự, Luật Dân sự, Trách nhiệm dân sự, Chủ tàu.
442. Nguyễn, Huy Cường. Một số bất cập trong thực tiễn thực hiện các quy định pháp luật về hộ gia đình / Nguyễn Huy Cường // Nhà nước và Pháp luật. Viện Nhà nước và Pháp luật, Số 1/2010, tr. 34 - 37, 42.

Từ khóa: Giao dịch dân sự, Hộ gia đình, Luật dân sự.
443. Nguyễn, Lan Nguyên. Trách nhiệm pháp lý về bồi thường thiệt hại hạt nhân trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử / Nguyễn Lan Nguyên // Kiểm sát. Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Số 12/2013, tr. 56 - 59.

Từ khóa: Bồi thường thiệt hại, Bồi thường thiệt hại hạt nhân, Luật dân sự, Năng lượng nguyên tử.
444. Nguyễn, Linh Giang. Một số nguyên tắc pháp lý quan trọng để bảo đảm quyền con người / Nguyễn Linh Giang // Nhà nước và Pháp luật. Viện Nhà nước và Pháp luật, Số 8/2012, tr. 14 - 18.

Từ khóa: Nguyên tắc pháp lý, Quyền con người.
445. Nguyễn, Luật. Toà án sáng chế ở Cộng hoà Liên Bang Đức / Nguyễn Luật // Dân chủ và Pháp luật. Bộ Tư pháp, Số 7/1999, tr. 25 - 26.

Từ khóa: Chứng nhận bảo hộ, Cộng hoà Liên Bang Đức, Khiếu nại, Toà án chuyên biệt, Toà án sáng chế.
446. Nguyễn, Mai Hồng. Về thủ tục giải quyết bồi thường thiệt hại trong dự thảo luật bồi thường nhà nước / Nguyễn Mai Hồng // Kiểm sát. Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Số 8/2009, tr. 34 - 36, 46.

Từ khóa: Bồi thường thiệt hại, Luật bồi thường nhà nước, Luật dân sự.
447. Nguyễn, Mai Hương. Trao đổi bài viết: "Kiện đòi di sản thừa kế quyền sử dụng đất" / Nguyễn Mai Hương // Kiểm sát. Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Số 5/2010, tr. 44 - 46.

Từ khóa: Di sản thừa kế, Quyền sử dụng đất, Thừa kế, Tranh chấp thừa kế.
448. Nguyễn, Mạnh Cường. Hợp đồng mua bán tài sản theo quy trình bán đấu giá / Nguyễn Mạnh Cường // Nhà nước và Pháp luật. Viện Nhà nước và Pháp luật, Số 2/2011, tr. 31 - 38.

Từ khóa: Đấu giá, Hợp đồng dân sự, Hợp đồng mua bán, Mua bán tài sản.
449. Nguyễn, Mạnh Hà. Các khoản cho vay đặc biệt có được ưu tiên thanh toán khi tổ chức tín dụng phá sản / Nguyễn Mạnh Hà // Toà án nhân dân. Toà án nhân dân tối cao, Số 2/2000, tr. 16 - 17.

Từ khóa: Hợp đồng vay mượn, Luật dân sự, Luật kinh tế, Luật ngân hàng, Tín dụng phá sản, Tổ chức tín dụng, Việt Nam.
450. Nguyễn, Mạnh Hùng. Về "Nghĩa vụ trả nợ của bên vay" theo quy định tại Điều 471 Bộ luật Dân sự / Nguyễn Mạnh Hùng // Toà án nhân dân. Toà án nhân dân tối cao, Số 10/1998, tr. 20 - 22.

Từ khóa: Bộ luật dân sự, Nghĩa vụ trả nợ, Luật dân sự.
451. Nguyễn, Minh Hằng. Sửa đổi Điều 769 Bộ luật dân sự năm 2005 / Nguyễn Minh Hằng // Nghiên cứu lập pháp. Văn phòng Quốc hội, Số 15/2010, tr. 34 - 38.

Từ khóa: Bộ Luật dân sự, Hợp đồng dân sự, Sửa đổi luật, Việt Nam.
452. Nguyễn, Minh Hằng. Đánh giá hiệu lực pháp luật của di chúc / Nguyễn Minh Hằng // Nghề Luật. Học viện Tư pháp, Số 2/2014, tr. 52 - 58.

Từ khóa: Luật dân sự, Di chúc.
453. Nguyễn, Minh Hằng. Giao dịch dân sự vô hiệu do giả tạo và xử lý hậu quả của giao dịch dân sự vô hiệu / Nguyễn Minh Hằng // Kiểm sát. Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Số 22/2014, tr. 24 - 29.

Từ khóa: Giao dịch dân sự, Giao dịch dân sự vô hiệu, Luật dân sự, Việt Nam.
454. Nguyễn, Minh Hằng. Một số vấn đề về thời hiệu khởi kiện / Nguyễn Minh Hằng // Kiểm sát. Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Số 19/2005, tr. 30 - 34.

Từ khóa: Bộ luật tố tụng dân sự, Luật tố tụng dân sự, Thời hiệu khởi kiện, Thời hiệu yêu cầu, Việc dân sự, Vụ án dân sự.
455. Nguyễn, Minh Hằng. Một số vướng mắc từ việc áp dụng chế định đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng / Nguyễn Minh Hằng, Nguyễn Thuỳ Trang // Kiểm sát. Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Số 6/2011, tr. 18 - 22, 26.

Từ khóa: Bồi thường thiệt hại, Hợp đồng dân sự, Quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng.
456. Nguyễn, Minh Hằng. Những rào cản pháp lý từ việc quy định về thời hiệu khởi kiện quyền thừa kế trong Bộ luật Dân sự / Nguyễn Minh Hằng // Kiểm sát. Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Số 13/2015, tr. 45 - 51.

Từ khóa: Bộ luật Dân sự, Luật Dân sự, Thời hiệu, Thời hiệu khởi kiện, Thừa kế.
457. Nguyễn, Minh Hằng. Yêu cầu chia di sản thừa kế hoặc chia một phần di sản thừa kế khi đã hết thời hiệu khởi kiện / Nguyễn Minh Hằng // Kiểm sát. Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Số 15/2009, tr. 29 - 32.

Từ khóa: Bộ luật dân sự, Di sản thừa kế, Thời hiệu khởi kiện, Việt Nam.
458. Nguyễn, Minh Oanh. Các loại tài sản trong luật dân sự Việt Nam / Nguyễn Minh Oanh // Luật học. Trường Đại học Luật Hà Nội, Số 1/2009, tr. 14 - 25.

Từ khóa: Luật dân sự, Tài sản, Việt Nam.
459. Nguyễn, Minh Oanh. Cần sửa đổi, bổ sung một số điều về hợp đồng vay tài sản trong Bộ luật dân sự / Nguyễn Minh Oanh // Luật học. Trường Đại học Luật Hà Nội, Số đặc san Bộ luật dân sự/2003, tr. 39 - 42.

Từ khóa: Hợp đồng vay tài sản, Luật dân sự, Việt Nam, Bộ luật dân sự.
460. Nguyễn, Minh Oanh. Hoàn thiện các quy định về bảo vệ lợi ích của bên yếu thế trong quan hệ hợp đồng của Dự thảo Bộ luật dân sự (sửa đổi) / Nguyễn Minh Oanh // Nhà nước và Pháp luật. Viện Nhà nước và Pháp luật, Số 4/2015, tr. 11 - 15.

Từ khóa: Bộ luật dân sự, Luật dân sự.
461. Nguyễn, Minh Oanh. Một số ý kiến góp ý sửa đổi, bổ sung Luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước / Nguyễn Minh Oanh // Nhà nước và Pháp luật. Viện Nhà nước và Pháp luật, Số 7/2013, tr. 13 - 20, 28.

Từ khóa: Luật dân sự, Luật trách nhiệm bồi thường, Nhà nước.
462. Nguyễn, Minh Oanh. Pháp luật về tài sản của Philippines - so sánh với pháp luật Việt Nam / Nguyễn Minh Oanh // Luật học. Trường Đại học Luật Hà Nội, Số 12/2009, tr. 24 - 27.

Từ khóa: Bộ luật dân sự, Pháp luật về tài sản, Philippines, So sánh pháp luật, Việt Nam.
463. Nguyễn, Minh Oanh. Thế chấp tài sản theo pháp luật của Pháp và Thái Lan / Nguyễn Minh Oanh // Nhà nước và Pháp luật. Viện Nhà nước và Pháp luật, Số 3/2011, tr. 10 - 19.

Từ khóa: Bộ luật dân sự, Pháp, Thái Lan, Thế chấp tài sản, Việt Nam.
464. Nguyễn, Minh Oanh. Thời điểm xác lập quyền sở hữu và các vật quyền khác trong Dự thảo Bộ luật dân sự (sửa đổi) / Nguyễn Minh Oanh // Luật học. Trường Đại học Luật Hà Nội, Số đặc biệt: Góp ý hoàn thiện Dự thảo BLDS (sửa đổi)/2015, tr. 97 - 102.

Từ khóa: Dự thảo Bộ luật dân sự, Luật Dân sự, Quyền sở hữu, Vật quyền.
465. Nguyễn, Minh Thư. Cá nhân dưới mười năm tuổi gây thiệt hại trái pháp luật ai có trách nhiệm bồi thường?/ Nguyễn Minh Thư // Dân chủ và Pháp luật. Bộ Tư pháp, Số 6/2010, tr. 10 - 20.

Từ khóa: Luật dân sự, Người giám hộ, Trách nhiệm dân sự bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng, Việt Nam.
466. Nguyễn, Minh Tuấn. Bảo vệ quyền sở hữu bằng phương thức kiện đòi tài sản trong pháp luật dân sự Việt Nam và pháp luật dân sự của một số nước / Nguyễn Minh Tuấn // Luật học. Trường Đại học Luật Hà Nội, Số 4/2008, tr. 50 - 55, 64.

Từ khóa: Bộ luật dân sự, Luật so sánh, Nga, Pháp, Quyền sở hữu, Việt Nam.
467. Nguyễn, Minh Tuấn. Bộ luật Hammurabi - Bộ luật cổ xưa nhất nhân loại / Nguyễn Minh Tuấn // Luật học. Trường Đại học Luật Hà Nội, Số 6/2005, tr. 65 - 68.

Từ khóa: Bộ luật, Bộ luật Hammurabi, Luật dân sự.
468. Nguyễn, Minh Tuấn. Di sản thừa kế và thời điểm xác lập quyền sử hữu đối với di sản thừa kế / Nguyễn Minh Tuấn // Luật học. Trường Đại học Luật Hà Nội, Số 11/2007, tr. 66 - 69.

Từ khóa: Bộ luật dân sự, Di sản thừa kế, Quyền sử hữu, Thừa kế.
469. Nguyễn, Minh Tuấn. Kiến nghị sửa đổi, bổ sung các quy định chung về thừa kế trong Bộ luật dân sự / Nguyễn Minh Tuấn // Luật học. Trường Đại học Luật Hà Nội, Số Đặc san về sửa đổi, bổ sung BLDS/2003, tr. 68 - 75.

Từ khóa: Bộ luật dân sự, Luật dân sự, Luật thừa kế, Thừa kế, Việt Nam.

470. Nguyễn, Minh Tuấn. Luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước những bất cập và hướng sửa đổi / Nguyễn Minh Tuấn, Ngụy Thị Liễu // Dân chủ và Pháp luật. Bộ Tư pháp, Số 12/2013, tr. 13 - 19.Từ khóa: Luật dân sự, Luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước.
471. Nguyễn, Minh Tuấn. Một số vấn đề về di sản dùng vào việc thờ cúng / Nguyễn Minh Tuấn // Luật học. Trường Đại học Luật Hà Nội, Số chuyên đề về BLDS/1996, tr. 65 - 68.

Từ khóa: Bộ luật dân sự, Di sản, Hương hoả, Luật dân sự, Thừa kế.
472. Nguyễn, Minh Tuấn. Những bất cập của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước / Nguyễn Minh Tuấn // Kiểm sát. Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Số Xuân 1/2014, tr. 30 - 34, 56.

Từ khóa: Luật dân sự, Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước, Trách nhiệm bồi thường.
473. Nguyễn, Minh Tuấn. Những nội dung còn bất cập của phần nghĩa vụ và hợp đồng / Nguyễn Minh Tuấn // Luật học. Trường Đại học Luật Hà Nội, Số đặc biệt: Góp ý hoàn thiện Dự thảo BLDS (sửa đổi)/2015, tr. 103 - 110.

Từ khóa: Hợp đồng dân sự, Luật Dân sự, Nghĩa vụ dân sự.
474. Nguyễn, Minh Tuấn. Những vấn đề cần sửa đổi, bổ sung trong chế định quyền sở hữu của Bộ luật dân sự năm 2005 / Nguyễn Minh Tuấn // Luật học. Trường Đại học Luật Hà Nội, Số 3 /2013, tr. 52 - 60 0686 – 3522.

Từ khóa: Bộ luật dân sự, Luật dân sự, Quyền sở hữu, Việt Nam.
475. Nguyễn, Minh Tuấn.
Каталог: upload -> fckeditor
fckeditor -> LUẬt sửA ĐỔI, BỔ sung một số ĐIỀu của luật phềNG, chống tham nhũng của quốc hội số 01/2007/QH12 ngàY 04 tháng 8 NĂM 2007
fckeditor -> BỘ TÀi nguyên và MÔi trưỜNG
fckeditor -> CHỈ SỐ giá tiêu dùNG, giá VÀng và giá ĐÔ la mỹ tháng 12 NĂM 2012
fckeditor -> LUẬt hình sự HÀ NỘI, 11/2015 LỜi nóI ĐẦU
fckeditor -> TRƯỜng đẠi học luật hà NỘi cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
fckeditor -> Bắc Giang: Phê duyệt Chương trình giải quyết việc làm xuất khẩu lao động giai đoạn 2013-2020
fckeditor -> LUẬt hiến pháp hà NỘI, 6/2015 LỜi nóI ĐẦU
fckeditor -> LỊch tuần từ 16/5 ĐẾN 20/5/2016
fckeditor -> LỊch tuần từ 06/6 ĐẾN 10/6/2016

tải về 3.22 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   ...   23
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương