LUẬt dân sự HÀ NỘI, 9/2015 LỜi nóI ĐẦU


Hoàn thiện pháp luật về hợp đồng thẩm định giá ở Việt Nam / Lê Minh Toàntải về 3.22 Mb.
trang15/23
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích3.22 Mb.
#1462
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   ...   23
Hoàn thiện pháp luật về hợp đồng thẩm định giá ở Việt Nam / Lê Minh Toàn // Dân chủ và Pháp luật. Bộ Tư pháp, Số 10/2014, tr. 29 - 32.

Từ khóa: Luật dân sự, Hợp đồng thẩm định giá, Việt Nam.
312. Lê, Ngọc Thạch. oạt động đấu giá góc nhìn so sánh pháp luật thương mại và pháp luật dân sự / Lê Ngọc Thạch // Dân chủ và Pháp luật. Bộ Tư pháp, Số 6/2012, tr. 35 - 39.

Từ khóa: Đấu giá, Luật dân sự, Luật kinh tế, Pháp luật dân sự, Pháp luật thương mại, oạt động đấu giá.
313. Lê, Phước Ngưỡng. Tìm hiểu về trách nhiệm bồi thường thiệt hại do nguồn nguy hiểm cao độ gây ra / Lê Phước Ngưỡng // Kiểm sát. Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Số 01/2005, tr. 28 - 30.

Từ khóa: Bồi thường thiệt hại, Nguồn nguy hiểm cao độ.
314. Lê, Tất Chiến. Quyền sở hữu công nghiệp trong Luật dân sự Việt Nam / Lê Tất Chiến // Luật học. Trường Đại học Luật Hà Nội, Số 4 /1997,  tr. 9 - 15.

Từ khóa: Bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp, Bộ luật dân sự, Chủ thể, Giải pháp hữu ích, Kiểu dáng công nghiệp, Quyền sở hữu công nghiệp, Sáng chế, Luật dân sự.
315. Lê, Thái Phương. Các cơ chế pháp lý điều chỉnh trách nhiệm bồi thường nhà nước / Lê Thái Phương // Dân chủ và Pháp luật. Bộ Tư pháp, Số chuyên đề Thực tiễn thi hành Luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước/2014, tr. 164 - 179.

Từ khóa: Cơ chế pháp lý, Luật dân sự, Trách nhiệm bồi thường nhà nước.
316. Lê, Thái Phương. Thực tiễn giải quyết bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính / Lê Thái Phương, Vũ Ngọc Anh // Dân chủ và Pháp luật. Bộ Tư pháp, Số chuyên đề Thực tiễn thi hành Luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước/2014, tr. 93 - 106.

Từ khóa: Bồi thường, Giải quyết bồi thường, Quản lý hành chính.
317. Lê, Thị Bích Thọ. Một số vấn đề về đề nghị giao kết hợp đồng theo quy định của Bộ luật Dân sự / Lê Thị Bích Thọ // Luật học. Trường Đại học Luật Hà Nội, Số 4/2001, tr. 44 - 49.

Từ khóa: Giao kết hợp đồng, Luật dân sự, Việt Nam, Đề nghị giao kết hợp đồng, Bộ luật dân sự.
318. Lê, Thị Bích Thọ. Nhầm lẫn - yếu tố dẫn đến sự vô hiệu của hợp đồng / Lê Thị Bích Thọ // Toà án nhân dân. Toà án nhân dân tối cao, Số 8/2001, tr. 5 - 8.

Từ khóa: Nhầm lẫn, Hợp đồng vô hiệu, Luật dân sự, Hợp đồng.

319. Lê, Thị Bích Thọ. Phân loại hợp đồng vô hiệu theo pháp luật Việt Nam / Lê Thị Bích Thọ // Nhà nước và Pháp luật. Viện Nhà nước và Pháp luật, Số 10/2001, tr. 27 - 35.Từ khóa: Hợp đồng vô hiệu, Pháp luật, Việt Nam, Luật dân sự.
320. Lê, Thị Bích Thủy. Bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đối với sáng chế liên quan đến dược phẩm theo quy định của pháp luật Việt Nam / Lê Thị Bích Thủy // Nghề Luật. Học viện Tư pháp, Số 4/2014, tr. 45 - 50.

Từ khóa: Luật dân sự, Quyền sở hữu trí tuệ, Sáng chế, Bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ.
321. Lê, Thị Bích Thủy. Bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đối với sáng chế liên quan đến dược phẩm theo quy định của pháp luật Việt Nam / Lê Thị Bích Thủy // Luật học. Trường Đại học Luật Hà Nội, Số 6/2015, tr. 49 - 61.

Từ khóa: Bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ, Dược phẩm, Luật Dân sự, Quyền sở hữu trí tuệ, Sáng chế.
322. Lê, Thị Giang. Bàn về chế định tặng cho tài sản có điều kiện trong Dự thảo Bộ luật dân sự (sửa đổi) / Lê Thị Giang // Kiểm sát. Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Số 7/2015, tr. 48 - 51.

Từ khóa: Luật dân sự, Hợp đồng dân sự, Tặng cho tài sản, Bộ luật dân sự.
323. Lê, Thị Hằng Nga. Có phải hoàn trả toàn bộ số tiền đã bảo lãnh không? / Lê Thị Hằng Nga // Tòa án nhân dân. Tòa án nhân dân tối cao, Số 11/2014, tr. 19 - 20.

Từ khóa: Bảo lãnh, Luật dân sự, Tiền bảo lãnh.
324. Lê, Thị Hoài Ân. Chế định hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất và những vấn đề cần hoàn thiện / Lê Thị Hoài Ân // Dân chủ và Pháp luật. Bộ Tư pháp, Số 11/2011, tr. 41 - 45.

Từ khóa: Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất, Người sử dụng đất, Quyền sử dụng đất, Luật dân sự.
325. Lê, Thị Hoàng Thanh. Bồi thường thiệt hại đối với hành vi xâm phạm quyền tác giả và nhãn hiệu hàng hoá theo pháp luật Nhật Bản và thực tiễn áp dụng / Lê Thị Hoàng Thanh, Trương Hồng Quang // Nhà nước và Pháp luật. Viện Nhà nước và Pháp luật, Số 6/2011, tr. 19 - 28, 33.

Từ khóa: Bồi thường thiệt hại, Nhãn hiệu hàng hoá, Nhật Bản, Quyền tác giả.
326. Lê, Thị Hoàng Thanh. Hộ gia đình - Những vấn đề đặt ra khi sửa đổi chế định chủ thể trong bộ luật dân sự 2005 / Lê Thị Hoàng Thanh, Phạm Văn Bằng // Nghiên cứu lập pháp. Văn phòng Quốc hội, Số 20/2012, tr. 29 - 36.

Từ khóa: Bộ luật dân sự, Chế định chủ thể, Hộ gia đình, Luật dân sự, Việt Nam.

327. Lê, Thị Hương Giang. Góp ý dự thảo Luật Đấu giá tài sản / Lê Thị Hương Giang // Nghiên cứu lập pháp. Viện nghiên cứu lập pháp, Số 15/2015, tr. 39 - 44.Từ khóa: Luật Dân sự, Bán đấu giá tài sản, Luật Đấu giá tài sản.
328. Lê, Thị Hương Giang. Một số khó khăn, vướng mắc trong Nghị định số 17/2010/NĐ-CP về trình tự thủ tục bán đấu giá tài sản và các văn bản hướng dẫn thi hành / Lê Thị Hương Giang // Nghề Luật. Học viện Tư pháp, Số 3/2015, tr. 64 - 68.

Từ khóa: Bán đấu giá tài sản, Giao dịch dân sự, Luật Dân sự, Tài sản.

329. Lê, Thị Kim Dung. Bồi thường nhà nước trong thi hành án dân sự một số vụ việc điển hình / Lê Thị Kim Dung // Dân chủ và Pháp luật. Bộ Tư pháp, Số chuyên đề Thực tiễn thi hành Luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước/2014, tr. 180 - 197.Từ khóa: Bồi thường nhà nước, Luật dân sự, Luật tố tụng dân sự, Thi hành án dân sự.
330. Lê, Thị Kim Dung. Thực tiễn giải quyết bồi thường nhà nước trong hoạt động thi hành án dân sự / Lê Thị Kim Dung, Nguyễn Văn Điệp // Dân chủ và Pháp luật. Bộ Tư pháp, Số chuyên đề Thực tiễn thi hành Luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước/2014, tr. 138 - 157.

Từ khóa: Bồi thường nhà nước, Luật dân sự, Luật tố tụng dân sự, Thi hành án dân sự.
331. Lê, Thị Nam Giang. Bảo hộ nhãn hiệu và tên thương mại / Lê Thị Nam Giang, Phạm Vũ Khánh Toàn // Khoa học pháp lý. Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh, Số 6/2013, tr. 69 - 79.

Từ khóa: Bảo hộ nhãn hiệu, Luật dân sự, Tên thương mại.
332. Lê, Thị Nam Giang. Bảo hộ quyền tác giả trong hoạt động của thư viện / Lê Thị Nam Giang // Khoa học pháp lý. Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh, Số 3/2015, tr. 39 - 47.

Từ khóa: Luật Dân sự, Quyền tác giả, Thư viện.
333. Lê, Thị Nam Giang. Bảo vệ quyền con người trong điều kiện tăng cường bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ / Lê Thị Nam Giang, Nguyễn Thị Hạnh Lê // Khoa học pháp lý. Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh, Số 2/2012, tr. 25 - 31.

Từ khóa: Luật Dân sự, Luật sở hữu trí tuệ, Quyền con người, Quyền sở hữu trí tuệ.
334. Lê, Thị Nam Giang. Bắt buộc chuyển giao quyền sử dụng sáng chế theo Luật sở hữu trí tuệ Việt Nam / Lê Thị Nam Giang, Đoàn Công Yên // Nghiên cứu lập pháp. Văn phòng Quốc hội, Số 11/2006, tr. 49 - 54.

Từ khóa: Chuyển giao quyền sử dụng sáng chế, Luật dân sự, Luật sở hữu trí tuệ, Luật dân sự, Việt Nam.
335. Lê, Thị Nam Giang. Nguyên tắc cân bằng lợi ích của chủ sở hữu trí tuệ và lợi ích của xã hội / Lê Thị Nam Giang // Khoa học pháp lý. Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh, Số 2/2009, tr. 26 - 33.

Từ khóa: Chủ sở hữu trí tuệ, Lợi ích xã hội, Luật Sở hữu trí tuệ, Nguyên tắc cân bằng lợi ích, Việt Nam.
336. Lê, Thị Nam Giang. Nguyên tắc cân bằng lợi ích của chủ sở hữu trí tuệ và lợi ích của xã hội trong bắt buộc chuyển giao quyền sử dụng sáng chế / Lê Thị Nam Giang // Khoa học pháp lý. Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh, Số 6/2009, tr. 42 - 50.

Từ khóa: Luật Sở hữu trí tuệ, Quyền sở hữu trí tuệ, Quyền sử dụng sáng chế, Sở hữu trí tuệ.
337. Lê, Thị Nam Giang. Pháp luật quốc tế về bắt buộc chuyển giao quyền sử dụng sáng chế / Lê Thị Nam Giang // Nhà nước và Pháp luật. Viện Nhà nước và Pháp luật, Số 3/2011, tr. 34 - 48.

Từ khóa: Chuyển giao quyền sử dụng sáng chế, Sở hữu trí tuệ, Luật quốc tế, Luật sở hữu trí tuệ, Thế giới, Việt Nam.

338. Lê, Thị Nam Giang. Từ kinh nghiệm của pháp luật các nước kiến nghị sửa đổi Điều 769 Bộ luật dân sự năm 2005 (tiếp theo) / Lê Thị Nam Giang, Trần Ngọc Hà // Nghiên cứu lập pháp. Văn phòng Quốc hội, Số 1/2014, tr. 53 - 60.Từ khóa: Bộ luật dân sự, Luật dân sự.
339. Lê, Thị Nam Giang. Từ kinh nghiệm của pháp luật các nước, kiến nghị sửa đổi Điều 769 Bộ luật dân sự năm 2005 / Lê Thị Nam Giang, Nguyễn Lê Hoài // Nghiên cứu lập pháp. Văn phòng Quốc hội, Số 24/2013, tr. 54 - 64.

Từ khóa: Bộ luật dân sự, Hợp đồng, Luật dân sự, Thế giới, Việt Nam, Xung đột pháp luật.
340. Lê, Thị Nam Giang. Xung đột quyền trong bảo hộ nhãn hiệu và tên thương mại / Lê Thị Nam Giang // Khoa học pháp lý. Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh, Số 3/2013, tr. 54 - 62.

Từ khóa: Bảo hộ nhãn hiệu, Luật dân sự, Tên thương mại, Xung đột quyền.
341. Lê, Thị Thu Hà. Bảo hộ chỉ dẫn địa lý dưới hình thức nhãn hiệu chứng nhận của Hoa Kỳ / Lê Thị Thu Hà // Nghiên cứu lập pháp. Văn phòng Quốc hội, Số 15/2010, tr. 53 - 59.

Từ khóa: Bảo hộ nhãn hiệu, Chỉ dẫn địa lý, Hoa Kỳ, Quyền sở hữu trí tuệ, TRIPS, Việt Nam.
342. Lê, Thị Thuý Nga. Một số vấn đề đặt ra từ thực tiễn giải quyết bồi thường thiệt hại cho người bị oan / Lê Thị Thuý Nga // Dân chủ và Pháp luật. Bộ Tư pháp, Số 7/2005, tr. 13 - 16.

Từ khóa: Bồi thường thiệt hại, Cơ quan tiến hành tố tụng, Luật Dân sự, Người bị oan, Luật tố tụng hình sự.
343. Lê, Thu Hà. Cách tính lãi suất và lãi suất nợ quá hạn trong hợp đồng vay tài sản / Lê Thu Hà // Toà án nhân dân. Toà án nhân dân tối cao, Số 6/2001, tr. 15 - 19.

Từ khóa: Lãi suất, Hợp đồng vay tài sản, Lãi suất nợ quá hạn, Luật dân sự, Hợp đồng vay tài sản.
344. Lê, Thu Hà. Đào tạo nghề đấu giá tại học viện Tư pháp / Lê Thu Hà,Nguyễn Thị Thu Hồng // Nghề Luật. Học viện Tư pháp, Số 3/2011, tr. 58 - 60.

Từ khóa: Bán đấu giá tài sản, Đào tạo nghề, Đấu giá viên, Học viện Tư pháp, Nghề đấu giá, Việt Nam.
345. Lê, Thu Hà. Những bản án, quyết định dân sự của toà án nhân dân được chủ động thi hành / Lê Thu Hà // Luật học. Trường Đại học Luật Hà Nội, Số 3/1998, tr. 41 - 43.

Từ khóa: Bản án, Quyết định dân sự, Luật tố tụng dân sự, Thi hành án dân sự.
346. Lê, Trung Mưu. Những vấn đề rút ra qua 6 tháng thực hiện Bộ luật tố tụng dân sự năm 2004 ở Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Bình / Lê Trung Mưu // Kiểm sát. Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Số 19/2005, tr. 7 - 10.

Từ khóa: Bộ luật tố tụng dân sự, Kiểm sát viên, Viện kiểm sát nhân dân, Luật tố tụng dân sự.
347. Lê, Văn Sua. Di chúc của vợ chồng cụ Đoàn Văn G có hợp pháp? / Lê Văn Sua // Luật sư Việt Nam. Liên đoàn Luật sư Việt Nam, Số 1+2/2015, tr. 55 - 58.

Từ khóa: Di chúc, Luật Dân sự.

348. Lê, Văn Sua. Thế nào là vi phạm quyền của cá nhân đối với hình ảnh riêng tư? / Lê Văn Sua // Luật sư Việt Nam. Liên đoàn Luật sư Việt Nam, Số 6/2015, tr. 34 - 36.Từ khóa: Hình ảnh riêng tư, Luật Dân sự, Quyền cá nhân.
349. Lê, Văn Sua. Tòa án phải bác yêu cầu đòi lại di sản của nguyên đơn / Lê Văn Sua // Luật sư Việt Nam. Liên đoàn Luật sư Việt Nam, Số 7/2015, tr.24 - 28.

Từ khóa: Di sản, Luật Dân sự, Thừa kế, Thừa kế theo pháp luật.
350. Lê, Văn Sua. Trách nhiệm bồi thường thiệt hại thuộc về ai ? / Lê Văn Sua // Toà án nhân dân. Toà án nhân dân tối cao, Số 5/2003, tr. 8 - 10.

Từ khóa: Luật dân sự, Việt Nam, Bồi thường thiệt hại, Trách nhiệm bồi thường thiệt hại.
351. Lê, Văn Sua. Vài suy nghĩ về Điều 621 Bộ luật Dân sự / Lê Văn Sua // Toà án nhân dân. Toà án nhân dân tối cao, Số 2/2003, tr. 25 - 26.

Từ khóa: Bộ luật dân sự, Bồi thường thiệt hại, Luật dân sự.
352. Lê, Văn Thiệp. Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về đại diện theo pháp luật / Lê Văn Thiệp // Kiểm sát. Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Số Tân Xuân/2012, tr. 43 - 46.

Từ khóa: Đại diện theo pháp luật, Luật dân sự, Vụ án dân sự.
353. Lê, Văn Thiệp. Thực trạng và một số giải pháp khắc phục những kẽ hở khi áp dụng chế định uỷ quyền trong Bộ luật dân sự hiện hành / Lê Văn Thiệp // Kiểm sát. Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Số 5/2012, tr. 50 - 53, 64.

Từ khóa: Chuyển nhượng quyền sử dụng đất, Giao dịch dân sự, Uỷ quyền, Vay vốn ngân hàng.
354. Lê, Việt Long. Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp - những vấn đề đặt ra từ thực tiễn / Lê Việt Long // Nhà nước và Pháp luật. Viện Nhà nước và Pháp luật, Số 5/2005, tr. 60 - 63.

Từ khóa: Bộ luật hình sự, Luật dân sự, Sở hữu công nghiệp, Sở hữu trí tuệ, Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp.
355. Lê, Việt Long. Xâm phạm sở hữu trí tuệ: thực trạng, nguyên nhân và giải pháp / Lê Việt Long // Nghiên cứu lập pháp. Văn phòng Quốc hội, Số 10/2008, tr. 49 - 53.

Từ khóa: Sở hữu trí tuệ, Xâm phạm sở hữu trí tuệ.
356. Lê, Vũ Nam. Hoàn thiện các quy định về các biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ trong Dự thảo Bộ luật Dân sự (sửa đổi) / Lê Vũ Nam // Nghiên cứu lập pháp. Viện nghiên cứu lập pháp, Số 13/2015, tr. 23 - 30.

Từ khóa: Biện pháp bảo đảm, Bộ luật Dân sự, Luật Dân sự, Nghĩa vụ dân sự.
357. Lê, Xuân Lộc. Bảo hộ nhãn hiệu ba chiều - từ lý thuyết đến thực tiễn / Lê Xuân Lộc, Mai Duyên Linh, Hoàng Thái Sơn // Khoa học pháp lý. Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh, Số 5/2012, tr. 42 - 48.

Từ khóa: Luật Dân sự, Nhãn hiệu, Bảo hộ.
358. Lê, Xuân Lộc. Nghĩa vụ sử dụng nhãn hiệu / Lê Xuân Lộc, Nguyễn Thanh Diệu, Hoàng Thái Sơn // Luật học. Trường Đại học Luật Hà Nội, Số 4/2012, tr. 38 - 43.

Từ khóa: Luật dân sự, Nghĩa vụ, Sử dụng nhãn hiện.
359. Lê, Xuân Lộc. Nhãn hiệu nổi tiếng, pháp luật và thực tiễn / Lê Xuân Lộc, Mai Duy Linh // Khoa học pháp lý. Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh, Số 6/2013, tr. 60 - 68.

Từ khóa: Luật dân sự, Nhãn hiệu nổi tiếng.
360. Lê, Xuân Lộc. Thực thi quyền sở hữu trí tuệ - Hy vọng mới từ Luật sở hữu trí tuệ / Lê Xuân Lộc // Toà án nhân dân. Toà án nhân dân tối cao, Số 8/2006, tr. 2 - 6.

Từ khóa: Biện pháp hình sự, Biện pháp hành chính, Biện pháp khẩn cấp tạm thời, Biện pháp thu thập chứng cứ, Luật dân sự, Luật sở hữu trí tuệ, Bồi thường thiệt hại, Sở hữu trí tuệ.
361. Lê, Bá Hưng. Tài sản - tài sản ảo game online những bất cập và hướng hoàn thiện / Lê Bá Hưng // Tòa án nhân dân. Tòa án nhân dân tối cao, Số 13/2014, tr. 12 - 15.

Từ khóa: Luật dân sự, Tài sản, Tài sản ảo.
362. Lê, Hồng Liên. Một số vướng mắc trong thực tiễn áp dụng pháp luật về tặng cho quyền sử dụng đất và kiến nghị sửa đổi, bổ sung / Lê Hồng Liên // Kiểm sát. Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Số 22/2012, tr. 48 - 51.

Từ khóa: Áp dụng pháp luật, Luật dân sự, Quyền sử dụng đất.
363. Lê, Thị Diễm Phương. Đề nghị và chấp nhận đề nghị giao kết hợp đồng - nhìn từ góc độ so sánh / Lê Thị Diễm Phương // Khoa học pháp lý. Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh, Số đặc san 2/2013, tr. 68 - 74.

Từ khóa: Giao kết hợp đồng, Hợp đồng, Luật dân sự.
364. Lê, Thị Hải Yến. Về các quy định liên quan đến giao dịch dân sự trong Dự thảo Bộ luật dân sự (sửa đổi) / Lê Thị Hải Yến // Luật học. Trường Đại học Luật Hà Nội, Số đặc biệt: Góp ý hoàn thiện Dự thảo BLDS (sửa đổi)/2015, tr. 42 - 50.

Từ khóa: Dự thảo Bộ luật dân sự, Giao dịch dân sự, Luật Dân sự.
365. Lê, Thị Hồng Nhung. Quy định về quyền tiếp cận thông tin trong Dự thảo Bộ luật dân sự (sửa đổi) / Lê Thị Hồng Nhung // Nhà nước và Pháp luật. Viện Nhà nước và Pháp luật, Số 4/2015, tr. 31 - 32.

Từ khóa: Bộ luật dân sự, Luật dân sự, Quyền tiếp cận thông tin.
366. Lê, Thu. Có còn là vợ chồng thì mới được hưởng di sản thừa kế / Lê Thu // Tòa án nhân dân. Tòa án nhân dân tối cao, Số 2/2013, tr. 22 - 27.

Từ khóa: Di sản thừa kế, Luật dân sự, Thừa kế, Việt Nam.
367. Lê, Trường Sơn. Hệ quả pháp lý do vi  phạm nghĩa vụ cung cấp thông tin tiền hợp đồng trong pháp luật các nước và kinh nghiệm cho Việt Nam / Lê Trường Sơn // Khoa học pháp lý. Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh, Số 6/2014, tr. 18 - 25.

Từ khóa: Luật dân sự, Hợp đồng dân sự, Thông tin hợp đồng, Việt Nam.

368. Lê, Tuấn Tú. Giải quyết ra sao đối với yêu cầu bồi thường thiệt hại về lợi ích gắn liền với việc sử dụng khai thác tài sản trong vụ án hình sự / Lê Tuấn Tú // Tòa án nhân dân. Tòa án nhân dân tối cao, Số 19/2013, tr. 20 - 21.Từ khóa: Bồi thường thiệt hại, Khai thác tài sản, Luật dân sự, Luật tố tụng hình sự, Sử dụng tài sản, Vụ án hình sự, Việt Nam.
369. Lê, Văn Hiển. Vấn đề quyền sở hữu đối với nhà chung cư / Lê Văn Hiển // Khoa học pháp lý. Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh, Số 3/2013, tr. 45 - 53.

Từ khóa: Nhà chung cư, Luật dân sự, Quyền sở hữu.
370. Lương, Thị Hợp. Một số vấn đề về "điều kiện" trong hợp đồng tặng cho tài sản và trong di chúc / Lương Thị Hợp // Tòa án nhân dân. Tòa án nhân dân tối cao, Số 14/2012, tr. 19 - 23.

Từ khóa: Di chúc, Điều kiện, Hợp đồng tặng cho, Luật dân sự.
371. Lương, Thị Hợp. Một số vấn đề về áp dụng các quy định của Bộ luật dân sự năm 2005 về di chúc miệng trong thực tiễn / Lương Thị Hợp // Tòa án nhân dân. Tòa án nhân dân tối cao, Số 21/2014, tr. 30 - 34.

Từ khóa: Luật dân sự, Bộ luật dân sự, Di chúc miệng.
372. Lưu, Bình Dương. Bàn về hậu quả pháp lý của giao dịch dân sự vô hiệu trong Luật dân sự Việt Nam / Lưu Bình Dương // Kiểm sát. Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Số 5/2003, tr. 11 - 13.

Từ khóa: Giao dịch dân sự vô hiệu, Giao dịch dân sự, Hậu quả pháp lý, Luật dân sự, Việt Nam.
373. Lưu, Văn Sùng. Xã hội dân sự - Một vấn đề đặt ra từ công cuộc đổi mới của Việt Nam / Lưu Văn Sùng // Lý luận chính trị. Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh, Số 1/2014, tr. 3 - 8.

Từ khóa: An sinh xã hội, Đổi mới, Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, Nhà nước phúc lợi, Việt Nam, Xã hội dân sự.
374. Lưu, Thị Thu Hiền. Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người thứ ba ngay tình theo Điều 258 Bộ luật dân sự - hiểu thế nào cho đúng / Lưu Thị Thu Hiền // Tòa án nhân dân. Tòa án nhân dân tối cao, Số 12/2012, tr. 6 - 9.

Từ khóa: Bảo vệ lợi ích, Bảo vệ quyền, Bộ luật dân sự, Lợi ích hợp pháp, Luật dân sự, Người thứ ba ngay tình.
375. Mai, Anh Thông. Những vấn đề đặt ra sau 5 năm thi hành nghị quyết số 388 trong ngành kiểm sát nhân dân và đề xuất một số ý kiến xây dựng luật bồi thường nhà nước / Mai Anh Thông // Kiểm sát. Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Số 8/2009, tr. 3 - 15.

Từ khóa: Luật bồi thường nhà nước, Nghị quyết 388.
376. Mai, Anh Thông. Phân tích và giải quyết tranh chấp bồi thường thiệt hại giữa các cơ quan có thẩm quyền trong hoạt động tố tụng hình sự / Mai Anh Thông // Kiểm sát. Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Số 16/2005, tr. 28 - 29.

Từ khóa: Án oan, Bồi thường thiệt hại, Luật dân sự, Luật tố tụng hình sự, Nghị quyết 388, Người bị oan.
377. Mai, Bộ. Bồi thường thiệt hại do nguồn nguy hiểm cao độ gây ra / Mai Bộ // Toà án nhân dân. Toà án nhân dân tối cao, Số 2/2003, tr. 8 - 12.

Từ khóa: Bộ luật dân sự, Bồi thường thiệt hại, Nguồn nguy hiểm cao độ, Luật dân sự.
378. Mai, Hồng Quỳ. Một số suy nghĩ về "Tuổi thọ" của Bộ luật dân sự / Mai Hồng Quỳ // Khoa học pháp lý. Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh, Số đặc san 2/2013, tr. 3 - 8, 47.

Từ khóa: Bộ luật dân sự, Luật dân sự.
379. Mai, Hồng Quỳ. Xử lý tài sản bảo đảm là nhà ở và vấn đề bảo đảm quyền con người / Mai Hồng Quỳ // Khoa học pháp lý. Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh, Số 1/2015, tr. 42 - 47.

Từ khóa: Luật dân sự, Quyền con người, Quyền của bên bảo đảm, Quyền của người nhận bảo đảm, Tài sản bảo đảm.
380. Mai Hương. Tham khảo kinh nghiệm pháp luật nước ngoài về trách nhiệm bồi thường của nhà nước / Mai Hương // Kiểm sát. Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Số 8/2009, tr. 41 - 48.

Từ khóa: Bồi thường nhà nước, Hàn Quốc, Luật bồi thường nhà nước, Nhật Bản, Trách nhiệm bồi thường, Trung Quốc.
381. Mai, Thị Tú Oanh. Thực tiễn giải quyết tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và những vấn đề đặt ra / Mai Thị Tú Oanh // Nhà nước và Pháp luật. Viện Nhà nước và Pháp luật, Số 11/2012, tr. 42 - 47.

Từ khóa: Giải quyết tranh chấp, Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng, Luật dân sự, Quyền sử dụng đất.
382. Mai, Tấn Cường. Thiếu cơ sở pháp lý để ra quyết định tạm đình chỉ thi hành án / Mai Tấn Cường // Dân chủ và Pháp luật. Bộ Tư pháp, Số 2/2011, tr. 54 - 55, 62.

Từ khóa: Luật thi hành án dân sự, Tạm đình chỉ thi hành án, Việt Nam, Luật tố tụng dân sự.
383. Mễ Lương. Quá trình hình thành và phát triển của pháp luật hợp đồng Trung Quốc / Mễ Lương // Luật học. Trường Đại học Luật Hà Nội, Số 12/2008, tr. 54 - 62.

Từ khóa: Hợp đồng dân sự, Luật hợp đồng, Pháp luật hợp đồng, Trung Quốc.
384. Minh Hương. Một số vấn đề cần trao đổi trong cầm cố, thế chấp, bảo lãnh vay vốn ngân hàng ở Quảng Bình / Minh Hương // Dân chủ và Pháp luật. Bộ Tư pháp, Số 8/1997, tr. 8.

Từ khóa: Bảo lãnh, Cầm cố, Luật Dân sự, Luật Ngân hàng, Quảng Bình, Thế chấp, Việt Nam.
385. Minh Thuỷ. Một số ý kiến về tính tương tự của nhãn hiệu hàng hoá / Minh Thuỷ // Toà án nhân dân . Toà án nhân dân tối cao, Số 8/2003, tr. 29 - 32.

Từ khóa: Luật dân sự, Việt Nam, Nhãn hiệu hàng hóa.
386. Mỹ, Phương Đài. Bàn thêm về thừa kế thế vị / Mỹ Phương Đài // Khoa học pháp lý. Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh, Số 2/2000, tr. 40.

Từ khóa: Luật Dân sự, Quyền sở hữu, Thừa kế thế vị, Việt Nam.
387. Nghị định số 54/2000/NĐ-CP ngày 03 tháng 10 năm 200 của Chính phủ về bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp đối với bí mật kinh doanh, chỉ dẫn địa lý, tên thương mại và boả hộ quyền chống cạnh tranh không lành mạnh liên quan tới sở hữu công nghiệp // Toà án nhân dân. Toà án nhân dân tối cao, Số 2/2004, tr. 27 - 32.

Từ khóa: Sở hữu công nghiệp, Việt Nam.
388. Nghị quyết số 01/2004/NG-HĐTP ngày 28 tháng 4 năm 2004 của Hội đồng thẩm phán Toà án nhân dân tối cao hướng dẫn áp dụng một số quy định của Bộ luật Dân sự về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng // Toà án nhân dân. Toà án nhân dân tối cao, Số 10/2004, tr. 27 - 32.

Từ khóa: Bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng, Luật dân sự, Việt Nam.
389. Ngô, Anh Dũng. Thực tiễn giải quyết tranh chấp liên quan đến quyền sở hữu tài sản / Ngô Anh Dũng, Phạm Văn Lợi // Dân chủ và Pháp luật. Bộ Tư pháp, Số chuyên đề 10/2014, tr. 21 - 25.

Từ khóa: Luật dân sự, Quyền sở hữu tài sản, Giải quyết tranh chấp.
390. Ngô, Cường. Mấy vấn đề về di sản dùng vào việc thờ cúng / Ngô Cường // Tòa án nhân dân. Tòa án nhân dân tối cao, Số 4/2013, tr. 12 - 14, 20.

Từ khóa: Di sản, Di sản thừa kế, Luật dân sự, Thờ cúng.
391. Ngô, Hồng Nhung. Vướng mắc khi chuyển quyền sở hữu đối với tài sản bán đàu giá / Ngô Hồng Nhung // Dân chủ và Pháp luật. Bộ Tư pháp, Số 10/1999, tr. 22.

Từ khóa: Hình sự, Luật Dân sự, Quyền sở hữu, Tài sản đấu giá, Việt Nam, Xâm phạm sở hữu.
392. Ngô, Huy Chương.
Каталог: upload -> fckeditor
fckeditor -> LUẬt sửA ĐỔI, BỔ sung một số ĐIỀu của luật phềNG, chống tham nhũng của quốc hội số 01/2007/QH12 ngàY 04 tháng 8 NĂM 2007
fckeditor -> BỘ TÀi nguyên và MÔi trưỜNG
fckeditor -> CHỈ SỐ giá tiêu dùNG, giá VÀng và giá ĐÔ la mỹ tháng 12 NĂM 2012
fckeditor -> LUẬt hình sự HÀ NỘI, 11/2015 LỜi nóI ĐẦU
fckeditor -> TRƯỜng đẠi học luật hà NỘi cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
fckeditor -> Bắc Giang: Phê duyệt Chương trình giải quyết việc làm xuất khẩu lao động giai đoạn 2013-2020
fckeditor -> LUẬt hiến pháp hà NỘI, 6/2015 LỜi nóI ĐẦU
fckeditor -> LỊch tuần từ 16/5 ĐẾN 20/5/2016
fckeditor -> LỊch tuần từ 06/6 ĐẾN 10/6/2016

tải về 3.22 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   ...   23
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương