LUẬt dân sự HÀ NỘI, 9/2015 LỜi nóI ĐẦU


Bồi thường thiệt hai do nguồn nguy hiểm cao độ gây ra theo Điều 627 Bộ luật dân sự / Đặng Văn Dũngtải về 3.22 Mb.
trang12/23
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích3.22 Mb.
#1462
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   23
Bồi thường thiệt hai do nguồn nguy hiểm cao độ gây ra theo Điều 627 Bộ luật dân sự / Đặng Văn Dũng // Toà án nhân dân. Toà án nhân dân tối cao, Số 7/1998, tr. 12 - 14 .

Từ khóa: Việt Nam, Bồi thường thiệt hại, Hành vi trái pháp luật, Luật dân sự, Nguồn nguy hiểm cao độ.
64. Đặng, Văn Dùng. Bồi thường thiệt hại do nguồn nguy hiểm cao độ gây ra theo Điều 627 Bộ luật dân sự/ Đặng Văn Dùng // Toà án nhân dân. Toà án nhân dân tối cao, Số 7/1998, tr. 12 - 14.

Từ khóa: Bồi thường thiệt hại, Nguồn nguy hiểm cao độ, Bộ luật dân sự, Luật dân sự.
65. Đặng, Văn Hưng. Áp dụng pháp luật trong thực hiện các giao dịch về đại diện, thế chấp tài sản và bảo lãnh / Đặng Văn Hưng // Toà án nhân dân. Toà án nhân dân tối cao, Số 4/2012, tr. 17 - 25.

Từ khóa: Áp dụng pháp luật, Bảo lãnh, Giao dịch dân sự, Thế chấp tài sản, Ủy quyền.

66. Đặng, Văn Khanh. Từ thực tiễn áp dụng các quy định của Nghị quyết số 388 và một số kiến nghị khi xây dựng luật bồi thường nhà nước / Đặng Văn Khanh // Kiểm sát. Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Số 8/2009, tr. 19 - 20, 33.Từ khóa: Luật bồi thường nhà nước, Nghị quyết 388.
67. Đặng, Vũ Huân. Nâng cao vai trò nhận thức xã hội trong hoạt động bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ / Đặng Vũ Huân // Dân chủ và Pháp luật. Bộ Tư pháp, Số 5/2005, tr. 31 - 36.

Từ khóa: Luật Dân sự, Quyền sở hữu trí tuệ, Nhận thức xã hội, Bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ.
68. Đặng, An Thanh. Những bất cập trong quy định của pháp luật về quy trình, thủ tục giao kết hợp đồng điện tử và một số giải pháp đề xuất / Đặng An Thanh // Tòa án nhân dân. Tòa án nhân dân tối cao, Số 7/2014, tr. 26 - 30.

Từ khóa: Luật dân sự, Luật hành chính, Hợp đồng điện tử, Quy trình, Thủ tục.
69. Đặng, Anh Quân. Về một số yếu tố của hệ thống đăng ký đất đai / Đặng Anh Quân // Nhà nước và Pháp luật. Viện Nhà nước và Pháp luật, Số 7/2007, tr. 57 - 58.

Từ khóa: Đăng ký đất đai, Địa chính, Luật đất đai, Thế giới, Việt Nam.

70. Đặng, Thị Thơm. Hưởng thừa kế theo quan hệ giữa con riêng và bố dượng hay quan hệ hôn nhân thực tế / Đặng Thị Thơm // Tòa án nhân dân. Tòa án nhân dân tối cao, Số 13/2014, tr. 25, 27.Từ khóa: Luật dân sự, Thừa kế, Quan hệ hôn nhân thực tế, Con riêng, Bố dượng.
71. Đặng, Trung Kiên. Xác định người thừa kế trong hoạt động công chứng / Đặng Trung Kiên, Trần Phương Anh // Dân chủ và Pháp luật. Bộ Tư pháp, Số chuyên đề 5/2014, tr. 28 - 32.

Từ khóa: Công chứng, Luật dân sự, Luật hành chính, Người thừa kế.
72. Đặng, Hoàng Anh. Hoàn thiện các quy định về công nhận và thi hành bản án, quyết định của toà án nước ngoài, quyết định của trọng tài nước ngoài / Đặng Hoàng Anh // Nghiên cứu lập pháp. Văn phòng Quốc hội, Số 22/2010, tr. 28 - 31.

Từ khóa: Bộ luật tố tụng dân sự, Quyết định của toà án nước ngoài, Quyết định của trọng tài nước ngoài, Thi hành bản án, Việt Nam.

73. Đào, Hoàng Thắng. Hộ gia đình và trách nhiệm trả nợ của hộ gia đình trong quan hệ tín dụng / Đào Hoàng Thắng // Nghiên cứu lập pháp. Văn phòng Quốc hội, Số18/2011, tr. 49 - 53.Từ khóa: Bộ luật dân sự, Hộ gia đình, Ngân hàng thương mại, Trả nợ, Việt Nam.
74. Đào, Hoàng Thắng. Một số vấn đề về bảo đảm thực hiện nghĩa vụ của hộ gia đình / Đào Hoàng Thắng, Lê Thị Hương Thủy, Nguyễn Thị Thu // Nghiên cứu lập pháp. Văn phòng Quốc hội, Số 7/2014, tr. 52 - 58.

Từ khóa: Luật dân sự, Nghĩa vụ, Hộ gia đình.
75. Đào, Xuân Tiến. Giải quyết tranh chấp về thừa kế: thực trạng và giải pháp / Đào Xuân Tiến // Nhà nước và Pháp luật. Viện Nhà nước và Pháp luật, Số 3/2001, tr. 42 - 48.

Từ khóa: Luật dân sự, Quyền thừa kế, Thừa kế theo di chúc, Tranh chấp thừa kế, Thừa kế.

76. Đào, Đức Cần. Bàn về mô hình cơ quan thực hiện trách nhiệm bồi thường nhà nước / Đào Đức Cần // Dân chủ và Pháp luật. Bộ Tư pháp, Số chuyên đề Thực tiễn thi hành Luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước/2014, tr. 82 - 91.Từ khóa: Luật dân sự, Luật hành chính, Mô hình, Trách nhiệm bồi thường nhà nước.
77. Điêu, Ngọc Tuấn. Khái quát về quyền tác giả và bảo hộ quyền tác giả ở Việt Nam / Điêu Ngọc Tuấn // Toà án nhân dân. Toà án nhân dân tối cao, Số 5/2004, tr. 4 - 14.

Từ khóa: Luật dân sự, Quyền tác giả, Sở hữu trí tuệ, Bảo hộ quyền tác giả, Việt Nam.
78. Đinh, Bích Hà. Vấn đề bồi thường suốt đời theo định kỳ cho người bị hại / Đinh Bích Hà // Dân chủ và Pháp luật. Bộ Tư pháp, Số 3/1999, tr. 24.

Từ khóa: Bồi thường thiệt hại, Người bị hại.
79. Đinh, Duy Thanh. Bàn về giá trị xã hội của xã hội dân sự / Đinh Duy Thanh // Nhà nước và Pháp luật. Viện Nhà nước và Pháp luật, Số 12/2011, tr. 8 - 15.

Từ khóa: Giá trị xã hội, Quyền con người, Trách nhiệm cá nhân, Xã hội dân sự.
80. Đinh, Mai Phương. Xây dựng luật bồi thường nhà nước - tính cấp thiết và một số suy nghĩ ban đầu / Đinh Mai Phương // Nhà nước và Pháp luật. Viện Nhà nước và Pháp luật, Số 11/2004, tr. 30 - 33.

Từ khóa: Luật bồi thường nhà nước, Luật dân sự.
81. Đinh, Ngọc Giang. Những nội dung cơ bản của Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em năm 2004 / Đinh Ngọc Giang // Quản lý nhà nước. Học viện Hành chính, Số 3/2005, tr. 58 - 60.

Từ khóa: Bảo vệ trẻ em, Chăm sóc trẻ em, Giáo dục trẻ em, Luật bảo vệ chăm sóc và giáo dục trẻ em, Quản lý nhà nước, Quyền cơ trẻ em.
82. Đinh, Ngọc Vượng. Phạm vi của bồi thường nhà nước / Đinh Ngọc Vượng // Nghiên cứu lập pháp. Văn phòng Quốc hội, Số 18/2008, tr. 26 - 30, 36.

Từ khóa: Bồi thường nhà nước, Luật bồi thường nhà nước, Luật dân sự.
83. Đinh, Thị Lan Anh. Bảo vệ thông tin cá nhân trong thương mại điện tử theo pháp luật Việt Nam / Đinh Thị Lan Anh // Dân chủ và Pháp luật. Bộ Tư pháp, Số 7/2015, tr. 29 - 33.

Từ khóa: Bảo vệ, Luật Dân sự, Thông tin cá nhân, Thương mại điện tử.
84. Đinh, Thị Mai Phương. Bàn về chế định sở hữu và hợp đồng trong dự thảo Bộ luật Dân sự (Sửa đổi) / Đinh Thị Mai Phương, Lê Thị Hoàng Thanh // Dân chủ và Pháp luật. Bộ Tư pháp, Số 5/2005, tr. 9 - 14.

Từ khóa: Chế định hợp đồng, Chế định sở hữu, Luật Dân sự, Sở hữu cá nhân, Sở hữu tập thể, Sở hữu toàn dân.
85. Đinh, Thị Mai Phương. Hành vi vi phạm quyền sở hữu công nghiệp theo qui định pháp luật Việt Nam và một số nước trên thế giới / Đinh Thị Mai Phương // Nhà nước và Pháp luật. Viện Nhà nước và Pháp luật, Số 1/2007, tr. 36 - 42.

Từ khóa: Hành vi vi phạm, Kiểu dáng công nghiệp, Luật dân sự, Luật sở hữu trí tuệ, Quyền sở hữu công nghiệp.
86. Đinh, Thị Mai Phương. Lỗi trong trách nhiệm bồi thường thiệt hại của pháp luật về sở hữu công nghiệp Việt Nam và một số nước trên thế giới / Đinh Thị Mai Phương // Nhà nước và Pháp luật. Viện Nhà nước và Pháp luật, Số 1/2008, tr. 26 - 30.

Từ khóa: Bồi thường thiệt hại, Lỗi, Luật sở hữu trí truệ, Quyền sở hữu công nghiệp, Sở hữu công nghiệp.
87. Đinh, Thị Mai Phương. Pháp luật, áp dụng pháp luật về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng ở Việt Nam - thực trạng và phương hướng hoàn thiện / Đinh Thị Mai Phương // Luật học. Trường Đại học Luật Hà Nội, Số 3/2002, tr. 53 -  59.

Từ khóa: Bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng, Bồi thường thiệt hại, Đòi bồi thường, Pháp luật, Trách nhiệm bồi thường, Việt Nam, Áp dụng pháp luật.
88. Đinh, Thị Mai Phương. Xác định thiệt hại trong pháp luật về sở hữu công nghiệp / Đinh Thị Mai Phương // Nhà nước và Pháp luật. Viện Nhà nước và Pháp luật, Số 9/2008, tr. 40 - 49, 68.

Từ khóa: Bồi thường thiệt hại, Định giá tài sản, Luật dân sự, Luật sở hữu trí tuệ, Quyền sở hữu công nghiệp, Sở hữu công nghiệp.
89. Đinh, Trọng Tài. Thừa kế, mua bán hay cho ở nhờ / Đinh Trọng Tài // Toà án nhân dân. Toà án nhân dân tối cao, Số 5/2000, tr. 20 - 22.

Từ khóa: Hợp đồng nhờ gửi, Luật dân sự, Mua bán, Phân chia tài sản, Thừa kế, Việt Nam.
90. Đinh, Trung Tụng. Một số ý kiến về phương hướng sửa đổi Bộ luật Dân sự / Đinh Trung Tụng // Dân chủ và Pháp luật. Bộ Tư pháp, Số 7/2002, tr. 1 - 5.

Từ khóa: Bộ luật dân sự, Luật dân sự, Đối tượng điều chỉnh, Phạm vi điều chỉnh, Quan hệ dân sự, Quyền nhân thân, Thời hiệu, Tài sản, Quyền sở hữu, Hợp đồng dân sự, Quyền sở hữu trí tuệ.
91. Đinh, Văn Quế. Bàn thêm về hình sự hoá trong quan hệ dân sự / Đinh Văn Quế // Kiểm sát. Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Số 5/1999, tr. 19 - 20.

Từ khóa: Việt Nam, Hình sự hoá, Khởi tố án hình sự, Luật dân sự, Luật hình sự, Quan hệ dân sự.
92. Đinh, Văn Quế. Một số ý kiến về khoản tiền bù đắp về tinh thần do bị xâm phạm về tính mạng, sức khoẻ, danh dự, nhân phẩm, uy tín quy định tại Bộ luật dân sự / Đinh Văn Quế // Toà án nhân dân. Toà án nhân dân tối cao, Số 20/2009, tr. 28 - 32.

Từ khóa: Bộ luật dân sự, Bù đắp về tinh thần, Danh dự, Nhân phẩm, Sức khoẻ, Uy tín, Việt Nam, Xâm phạm tính mạng.

93. Đinh, Văn Quế. Thực tiễn áp dụng nghị quyết 388 trong việc bồi thường thiệt hại cho người bị oan và một số kiến nghị / Đinh Văn Quế, Thanh Nga // Toà án nhân dân. Toà án nhân dân tối cao, Số 17/2008, tr. 22 - 29.Từ khóa: Bồi thường thiệt hại, Trách nhiệm dân sự.
94. Đinh, Văn Sơn. Giải quyết lãi trong tranh chấp hợp đồng vay tiền / Đinh Văn Sơn // Tòa án nhân dân. Tòa án nhân dân tối cao, Số 5/2014, tr. 28 - 30.

Từ khóa: Hợp đồng vay tiền, Lãi, Luật dân sự, Tranh chấp hợp đồng vay tiền.
95. Đinh, Văn Sơn. Quy định của pháp luật về giải quyết lãi trong hợp đồng vay tiền / Đinh Văn Sơn // Tòa án nhân dân. Tòa án nhân dân tối cao, Số 20/2014, tr. 29 - 33.

Từ khóa: Luật dân sự, Hợp đồng vay tiền có lãi, Giải quyết lãi.
96. Đinh, Văn Sơn. Trách nhiệm dân sự đối với bên chậm trả tiền trong một số loại hợp đồng dân sự / Đinh Văn Sơn // Tòa án nhân dân. Tòa án nhân dân tối cao, Số 10/2015, tr. 11 - 14.

Từ khóa: Hợp đồng dân sự, Luật Dân sự, Trách nhiệm dân sự.
97. Đinh, Văn Thanh. Đặc trưng pháp lý của hợp đồng dân sự / Đinh Văn Thanh // Luật học. Trường Đại học Luật Hà Nội, Số 1/1999, tr. 19 - 20, 23.

Từ khóa: Hợp đồng dân sự, Luật dân sự.
98. Đinh, Văn Thanh. Đóng góp ý kiến về dự thảo Bộ luật dân sự / Đinh Văn Thanh // Luật học. Trường Đại học Luật Hà Nội, Số 2/2005, tr. 52 - 60.

Từ khóa: Bộ luật dân sự, Dự thảo Bộ luật dân sự, Luật dân sự.
99. Đinh, Văn Thanh. Hiệu lực và thời điểm có hiệu lực của hợp đồng dân sự / Đinh Văn Thanh // Luật học. Trường Đại học Luật Hà Nội, Số chuyên đề về BLDS/1996, tr. 53 - 56.

Từ khóa: Bộ luật dân sự, Hiệu lực, Hợp đồng dân sự, Hợp đồng, Luật dân sự.
100. Đinh, Văn Thanh. Pháp luật sở hữu trí tuệ của Việt Nam / Đinh Văn Thanh // Nhà nước và Pháp luật. Viện Nhà nước và Pháp luật, Số 4/2004, tr. 40 - 47.

Từ khóa: Luật Dân sự, Pháp luật sở hữu trí tuệ, Sở hữu trí tuệ.
101. Đinh, Văn Thanh. Vấn đề lạm quyền dân sự / Đinh Văn Thanh // Luật học. Trường Đại học Luật Hà Nội, Số 2/1995, tr. 15 - 18.

Từ khóa: Quyền dân sự, Lạm quyền dân sự, Luật dân sự, Pháp lệnh hợp đồng dân sự.
102. Đinh, Văn Thanh. Về thời hạn và thời hiệu trong Bộ luật dân sự / Đinh Văn Thanh // Luật học. Trường Đại học Luật Hà Nội, Số Đặc san về sửa đổi, bổ sung BLDS/2003, tr. 53 - 60.

Từ khóa: Bộ luật dân sự, Luật dân sự, Thời hạn, Thời hiệu, Việt Nam.
103. Đinh, Văn Vụ. Việc tuyên bố mất tích đối với người đang có lệnh truy nã / Đinh Văn Vụ // Toà án nhân dân. Toà án nhân dân tối cao, Số 8/2009, tr. 32 - 33, 44.

Từ khóa: Lệnh truy nã, Tuyên bố mất tích.

104. Đinh, Thị Thanh Tâm. Di sản và cách xác định di sản thừa kế / Đinh Thị Thanh Tâm // Kiểm sát. Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Số 9/2010, tr. 38 - 39.Từ khóa: Bộ luật dân sự, Cổ phần, Di sản thừa kế, Di sản, Luật doanh nghiệp, Luật hôn nhân và gia đình, Việt Nam.
105. Đỗ, Đức Hồng Hà. Hoàn thiện pháp luật về hợp đồng trong các văn bản pháp luật chuyên nghành / Đỗ Đức Hồng Hà, Nguyễn Ngọc Linh // Nghiên cứu lập pháp. Văn phòng Quốc hội, Số 16/2012, tr. 44 - 52.

Từ khóa: Hợp đồng, Luật dân sự, Văn bản pháp luật chuyên nghành.
106. Đỗ, Giang Nam. Bình luận về các quy định liên quan đến hợp đồng theo mẫu và điều kiện giao dịch chung trong Dự thảo Bộ luật dân sự (sửa đổi) / Đỗ Giang Nam // Nghiên cứu lập pháp. Viện nghiên cứu lập pháp, Số 5/2015, tr. 31 - 41.

Từ khóa: Luật dân sự, Hợp đồng dân sự, Bộ luật dân sự, Điều kiện giao dịch.

107. Đỗ, Quyên. Trao đổi về việc kê biên tài sản đã được cầm cố, thế chấp / Đỗ Quyên // Dân chủ và Pháp luật. Bộ Tư pháp, Số 5/2002, tr. 26 - 27, 31.Từ khóa: Cầm cố tài sản, Kê biên tài sản, Luật Dân sự, Thế chấp tài sản.
108. Đỗ, Thành Công. Quyền đòi lại tài sản từ người chiếm hữu không có căn cứ pháp luật  / Đỗ Thành Công // Toà án nhân dân. Toà án nhân dân tối cao, Số 15/2010, tr. 24 - 30.

Từ khóa: Chiếm hữu tài sản, Luật dân sự, Quyền đòi lại tài sản.
109. Đỗ, Thành Công. Thực tiễn xét xử về thực hiện nghĩa vụ trả tiền trong hợp đồng chuyển giao bất động sản / Đỗ Thành Công // Toà án nhân dân. Toà án nhân dân tối cao, Số 22/2011, tr. 17 - 19, 33.

Từ khóa: Bất động sản, Hợp đồng chuyển giao bất động sản, Luật dân sự, Nghĩa vụ trả tiền.
110. Đỗ, Thanh Huyền. Không có căn cứ để toà án tuyên bố người đang bị truy nã là người mất tích / Đỗ Thanh Huyền // Toà án nhân dân. Toà án nhân dân tối cao, Số 9/2009, tr. 37 - 38.

Từ khóa: Biệt tích, Người đang truy nã, Truy nã, Tuyên bố mất tích.
111. Đỗ, Thị Duyên. Một số quy định về giao dịch bảo đảm cần được nghiên cứu sửa đổi / Đỗ Thị Duyên // Tòa án nhân dân. Tòa án nhân dân tối cao, Số 14/2013, tr. 8 - 12.

Từ khóa: Giao dịch bảo đảm, Luật dân sự.
112. Đỗ, Thị Hương Nhu. Bàn về mối quan hệ giữa biện pháp bảo đảm và nghĩa vụ được bảo đảm / Đỗ Thị Hương Nhu // Luật học. Trường Đại học Luật Hà Nội, Số 5/2005, tr. 33 - 40.

Từ khóa: Biện pháp bảo đảm, Hợp đồng bảo đảm, Hợp đồng tín dụng, Luật dân sự, Mỹ, Nghĩa vụ được bảo đảm, Pháp.
113. Đỗ, Văn Chỉnh. Bàn về bồi thường do tính mạng bị xâm phạm quy định tại điều 610 bộ luật dân sự / Đỗ Văn Chỉnh // Toà án nhân dân. Toà án nhân dân tối cao, Số 22/2009, tr. 34 - 37.

Từ khóa: Bộ luật dân sự, Bồi thường tính mạng, Việt Nam, Xâm mạng tính mạng.
114. Đỗ, Văn Chỉnh. Bàn về thực hiện Điều 247 Bộ luật dân sự / Đỗ Văn Chỉnh // Toà án nhân dân. Toà án nhân dân tối cao, Số 5/2007, tr. 24 - 28.

Từ khóa: Bộ lụât dân sự, Quyền sở hữu  theo tài sản, Quyền sở hữu, Bộ luật dân sự.
115. Đỗ, Văn Chỉnh. Biển số xe mô tô, ô tô không phải là tài sản / Đỗ Văn Chỉnh // Toà án nhân dân. Toà án nhân dân tối cao, Số 2/2012, tr. 23 - 24.

Từ khóa: Biển số xe, Quyền sở hữu, Tài sản, Vật chứng minh.
116. Đỗ, Văn Chỉnh. Di sản không có người thừa kế hoặc từ chối nhận di sản - vấn đề cần có hướng dẫn / Đỗ Văn Chỉnh // Toà án nhân dân. Toà án nhân dân tối cao, Số 20/2006, tr. 35 - 37.

Từ khóa: Luật dân sự, Người quản lý di sản, Thừa kế, Từ chối nhận di sản.
117. Đỗ, Văn Chỉnh. Hợp đồng vay tài sản và việc tính tiền lãi / Đỗ Văn Chỉnh // Toà án nhân dân. Toà án nhân dân tối cao, Số 5/2010, tr. 26 - 36.

Từ khóa: Hợp đồng vay tài sản, Lãi suất, Luật dân sự.

118. Đỗ, Văn Chỉnh. Tặng cho quyền sử dụng đất thực tiễn và tồn tại /Đỗ Văn Chỉnh // Toà án nhân dân. Toà án nhân dân tối cao, Số 3/2008, tr. 23 - 30.Từ khóa: Bộ luật dân sự, Hợp đồng tặng cho, Luật đất đai, Quyền sử dụng đất.
119. Đỗ, Văn Đại. "Vật quyền" bảo đảm: Kinh nghiệm của nước ngoài cho Việt Nam / Đỗ Văn Đại // Khoa học pháp lý. Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh, Số 1/2015, tr. 57 - 65.

Từ khóa: Ca na đa, Luật dân sự, Pháp, Vật quyền, Việt Nam.
120. Đỗ, Văn Đại. Bàn thêm về điều chỉnh hợp đồng khi hoàn cảnh thay đổi / Đỗ Văn Đại // Nghiên cứu lập pháp. Viện nghiên cứu lập pháp, Số 13/2015, tr. 31 - 40.

Từ khóa: Bộ luật Dân sự, Điều chỉnh lại hợp đồng, Hợp đồng dân sự, Luật Dân sự.
121. Đỗ, Văn Đại. Bảo hộ nhãn hiệu nổi tiếng ở Việt Nam / Đỗ Văn Đại, Nguyễn Phương Thảo // Khoa học pháp lý. Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh, Số 2/2013, tr. 47 - 57.

Từ khóa: Bảo hộ nhãn hiệu nổi tiếng, Luật dân sự, Nhãn hiệu nổi tiếng, Việt Nam.
122. Đỗ, Văn Đại. Bồi thường thiệt hại do công chứng viên gây ra / Đỗ Văn Đại // Nghiên cứu lập pháp. Văn phòng Quốc hội, Số 14/2011, tr. 44 - 52.

Từ khóa: Bộ luật dân sự, Bồi thường thiệt hại, Công chứng viên, Luật công chứng.
123. Đỗ, Văn Đại. Bồi thường thiệt hại do hành vi cạnh tranh không lành mạnh gây ra / Đỗ Văn Đại, Nguyễn Thị Hoài Trâm // Khoa học pháp lý. Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh, Số 2/2012, tr. 62 - 71.

Từ khóa: Bồi thường thiệt hai, Cạnh tranh không lành mạnh, Luật dân sự, Việt Nam.
124. Đỗ, Văn Đại. Bồi thường thiệt hại do nhà cửa, công trình xây dựng khác gây ra / Đỗ Văn Đại, Lê Hà Huy Phát // Khoa học pháp lý. Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh, Số 5/2012, tr. 72 - 80.

Từ khóa: Bồi thường thiệt hại, Luật dân sự.
125. Đỗ, Văn Đại. Bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng: Trách nhiệm hạn chế thiệt hại (Bản án và bình luận án) / Đỗ Văn Đại // Khoa học pháp lý. Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh, Số 6/2009, tr. 51 - 57.

Từ khóa: Bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng, Bồi thường thiệt hại, Luật Dân sự, Bản án, Bình luận án.
126. Đỗ, Văn Đại. Bồi thường thiệt hại trong trường hợp vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng / Đỗ Văn Đại, Nguyễn Trương Tín // Khoa học pháp lý. Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh, Số 6/2014, tr. 71 - 80.

Từ khóa: Luật dân sự, Bồi thường thiệt hại, Vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng.
127. Đỗ ,Văn Đại. Bồi thường thiệt hại về tinh thần trong pháp luật Việt Nam / Đỗ Văn Đại // Toà án nhân dân. Toà án nhân dân tối cao, Số 16/2008, tr. 15 - 21.

Từ khóa: Bồi thường thiệt hại, Luật dân sự.

128. Đỗ, Văn Đại. Chuyển giao nghĩa vụ trong pháp luật thực định Việt Nam / Đỗ Văn Đại // Nhà nước và Pháp luật. Viện Nhà nước và Pháp luật, Số 1/2008, tr. 21 - 25.Từ khóa: Bộ luật dân sự, Chuyển giao nghĩa vụ, Nghĩa vụ dân sự, Pháp luật thực định, Việt Nam.
129. Đỗ, Văn Đại. Chuyển giao quyền yêu cầu trong Bộ luật dân sự / Đỗ Văn Đại // Kiểm sát. Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Số 3/2014, tr. 40 - 41, 62.

Từ khóa: Bộ luật dân sự, Chuyển giao quyền yêu cầu, Luật dân sự, Quyền yêu cầu.
130. Đỗ, Văn Đại. Di chúc có công chứng, chứng thực / Đỗ Văn Đại, Nguyễn Hồ Bích Hằng // Khoa học pháp lý. Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh, Số 1/2013, tr. 54 - 61.

Từ khóa: Luật dân sự.
131. Đỗ, Văn Đại. Điều khoản về pháp luật áp dụng cho hợp đồng / Đỗ Văn Đại // Kiểm sát. Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Số 2/2005, tr. 35 - 39.

Từ khóa: Hợp đồng thương mại quốc tế, Luật dân sự, Pháp luật áp dụng.
132. Đỗ, Văn Đại. Điều kiện từ chối đăng ký, sử dụng tên miền / Đỗ Văn Đại, Nguyễn Ngọc Hồng Phượng // Khoa học pháp lý. Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh, Số 3/2013, tr. 73 - 80.

Từ khóa: Đăng ký tên miền, Sử dụng tên miền, Tên miền.
133. Đỗ, Văn Đại. Hậu quả pháp lý của việc xác định lại giới tính trong pháp luật Việt Nam / Đỗ Văn Đại, Đào Thị Nguyệt // Toà án nhân dân. Toà án nhân dân tối cao, Số 24/2010, tr. 14 - 16, 13.

Từ khóa: Chấm dứt hôn nhân, Giới tính, Xác định lại giới tính.
134. Đỗ, Văn Đại. Hình thức bắt buộc của hợp đồng trong pháp luật dân sự Việt Nam: Những bất cập và hướng hoàn thiện / Đỗ Văn Đại // Luật học. Trường Đại học Luật Hà Nội, Số 2 /2013, tr. 3 - 14 0686 – 3522.

Từ khóa: Hình thức, Hợp đồng dân sự, Luật dân sự.
135. Đỗ, Văn Đại. Hoãn do không thực hiện đúng hợp đồng trong pháp luật Việt Nam / Đỗ Văn Đại // Toà án nhân dân. Toà án nhân dân tối cao, Số 8/2010, tr. 1 - 7.

Từ khóa: Hoãn không thực hiện hợp đồng, Hợp đồng dân sự, Luật dân sự.
136. Đỗ, Văn Đại. Lỗi, căn cứ phát sinh trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng? / Đỗ Văn Đại // Khoa học pháp lý. Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh, Số 2/2010, tr. 49 - 58.

Từ khóa: Bản án, Bình luận án, Bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng, Luật dân sự, Việt Nam.
137. Đỗ, Văn Đại. Một số bất cập về thừa kế trong Bộ luật dân sự năm 2005 / Đỗ Văn Đại // Nghiên cứu lập pháp. Văn phòng Quốc hội, Số 2 + 3/2014, tr. 47 - 58.

Từ khóa: Bộ luật dân sự, Di sản thừa kế, Luật dân sự, Thời điểm mở thừa kế, Thời hiệu, Thừa kế, Thừa kế theo di chúc.

138. Đỗ, Văn Đại. Nghĩa vụ thông tin trong pháp luật hợp đồng Việt Nam / Đỗ Văn Đại // Nhà nước và Pháp luật. Viện Nhà nước và Pháp luật, Số 11/2007, tr. 22 - 28.Từ khóa: Bộ luật dân sự, Luật dân sự, Nghĩa vụ thông tin.
139. Đỗ, Văn Đại. Nhầm lẫn trong chế định hợp đồng: Những bất cập và hướng sửa đổi bộ luật dân sự (kỳ1) / Đỗ Văn Đại // Nghiên cứu lập pháp. Văn phòng Quốc hội, Số 22/2009, tr. 30 - 36.

Từ khóa: Bộ luật dân sự, Chế định hợp đồng, Việt Nam.
140. Đỗ, Văn Đại. Nhầm lẫn trong chế định hợp đồng: Những bất cập và hướng sửa đổi Bộ luật dân sự (phần 2) / Đỗ Văn Đại // Nghiên cứu lập pháp. Văn phòng Quốc hội, Số 23/2009, tr. 43 - 47.

Từ khóa: Bộ luật dân sự, Chế định hợp đồng, Sửa đổi luật, Việt Nam.
141. Đỗ, Văn Đại. Phạt vi phạm hợp đồng trong pháp luật thực định Việt Nam / Đỗ Văn Đại // Toà án nhân dân. Toà án nhân dân tối cao, Số 19/2007, tr. 12 - 25.

Từ khóa: Bộ luật dân sự, Chế tài phạt vi phạm hợp đồng, Hợp đồng, Phạt vi phạm hợp đồng, Vi phạm hợp đồng.
142. Đỗ, Văn Đại. Tác động của những quy định mới trong Hiến pháp năm 2013 tới pháp luật dân sự / Đỗ Văn Đại // Nghiên cứu lập pháp. Viện nghiên cứu lập pháp, Số 3+4/2015, tr. 18 - 24.

Từ khóa: Giới hạn các quyền dân sự, Hiến pháp, Luật dân sự, Luật hiến pháp, Nhân thân, Quyền dân sự, Tài sản.
143. Đỗ, Văn Đại. Thời điểm hợp đồng tặng, cho có hiệu lực ở Việt Nam / Đỗ Văn Đại // Toà án nhân dân. Toà án nhân dân tối cao, Số 2/2009, tr. 9 - 15.

Từ khóa: Hợp đồng tặng, Luật dân sự, Hợp đồng cho, Việt Nam.
144. Đỗ, Văn Đại. Thời hiệu - một số bất cập và hướng sửa đổi Bộ luật dân sự / Đỗ Văn Đại // Kiểm sát. Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Số 13/2013, tr. 40 - 45.

Từ khóa: Bộ luật dân sự, Luật dân sự, Thời hiệu.
145. Đỗ, Văn Đại. Toà án nhân dân tối cao với vấn đề giải thích pháp luật dân sự ở Việt Nam / Đỗ Văn Đại // Toà án nhân dân. Toà án nhân dân tối cao, Số 6/2008, tr. 5 - 15.

Từ khóa: Giải thích pháp luật, Giao kết có điều kiện, Luật dân sự, Tranh chấp kinh tế.
146. Đỗ, Văn Đại. Trách nhiệm bồi thường thiệt hại do người khác gây ra / Đỗ Văn Đại, Nguyễn Trương Tín // Khoa học pháp lý. Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh, Số 5/2013, tr. 67 - 74.

Từ khóa: Bồi thường thiệt hại, Luật dân sự, Trách nhiệm bồi thường thiệt hại.
147. Đỗ, Văn Đại. Trao đổi về bài "Một số vấn đề về thừa kế theo pháp luật" / Đỗ Văn Đại // Toà án nhân dân. Toà án nhân dân tối cao, Số 23/2009, tr. 34 - 38.

Từ khóa: Bộ luật dân sự, Luật Thừa kế, Việt Nam.
148. Đỗ, Văn Đại.
Каталог: upload -> fckeditor
fckeditor -> LUẬt sửA ĐỔI, BỔ sung một số ĐIỀu của luật phềNG, chống tham nhũng của quốc hội số 01/2007/QH12 ngàY 04 tháng 8 NĂM 2007
fckeditor -> BỘ TÀi nguyên và MÔi trưỜNG
fckeditor -> CHỈ SỐ giá tiêu dùNG, giá VÀng và giá ĐÔ la mỹ tháng 12 NĂM 2012
fckeditor -> LUẬt hình sự HÀ NỘI, 11/2015 LỜi nóI ĐẦU
fckeditor -> TRƯỜng đẠi học luật hà NỘi cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
fckeditor -> Bắc Giang: Phê duyệt Chương trình giải quyết việc làm xuất khẩu lao động giai đoạn 2013-2020
fckeditor -> LUẬt hiến pháp hà NỘI, 6/2015 LỜi nóI ĐẦU
fckeditor -> LỊch tuần từ 16/5 ĐẾN 20/5/2016
fckeditor -> LỊch tuần từ 06/6 ĐẾN 10/6/2016

tải về 3.22 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   23
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương